Đề Xuất 5/2023 # Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng # Top 9 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 5/2023 # Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức trong các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, coi đó là một khâu quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có những chuyển biến tích cực, đã từng bước đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong từng thời kỳ.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; đã triển khai kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực công tác đảm bảo tính toàn diện, trong đó đã tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; việc quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên…

Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh về chấp hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”, gắn với đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 14-NQ/TƯ, ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và Kết luận số 72-KL/TƯ, ngày 3-12-2011 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”. Trước mắt, sẽ tập trung quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTƯ, ngày 4-9-2014 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; Hướng dẫn về công tác nhân sự UBKT phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy tiếp tục xây dựng và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, sát hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị, nhất là tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án trong nhiệm kỳ, giúp cấp ủy, tổ chức Đảng đánh giá đúng tình hình, dự báo và xây dựng kế hoạch 5 năm tới đảm bảo khả thi, sát tình hình thực tế.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, xây dựng cơ bản, công tác chính sách, công tác cán bộ..; về trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng và đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý về tình hình chấp hành nguyên tắc Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tình hình chấp hành chỉ thị, nghị quyết; kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; việc thực hiện quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nâng cao tính chiến đấu của từng tổ chức cơ sở Đảng; kiểm tra mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mỗi người, kỷ luật phát ngôn, việc chấp hành Quy định số 47-QĐ/TƯ, ngày 1-11-2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; chú ý kiểm tra việc giữ gìn phẩm chất cách mạng, đạo đức và lối sống của cán bộ, đảng viên; việc cải cách hành chính, cải cách tư pháp gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ về “Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua mỗi cuộc kiểm tra phải có đánh giá, rút kinh nghiệm để phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, UBKT Tỉnh ủy cùng đoàn công tác thăm Trường Mầm non Hoa Sen, TP Cẩm Phả.

Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; là năm tiến hành tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, bởi vậy yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề, đòi hỏi hệ thống chính trị phải tích cực vào cuộc. Trong đó vẫn phải luôn xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt” và phải đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng. Thường trực cấp ủy và UBKT các cấp phải sâu sát, xây dựng kiểm tra giám sát theo hướng tăng cường kiểm tra đột xuất, phản ánh đánh giá đúng tình hình, khách quan; kiểm tra có trọng tâm trọng điểm ngay từ cơ sở, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, nhất là những vấn đề nổi lên để khi bước vào đại hội đảm bảo ổn định. Đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật trong Đảng phải xử lý nghiêm minh, có sức răn đe trên cơ sở hợp tình, hợp lý…

Có thể nói, nhiệm vụ trước mắt của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh còn rất nặng nề, đòi hỏi ngành Kiểm tra Đảng khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực phấn đấu để đưa công tác kiểm tra, giám sát lên tầm cao mới, luôn xứng đáng với vị trí là một khâu trọng tâm, không thể thiếu trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra./.

Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Lực, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát, Thi Hành Kỷ Luật Của Đảng

    Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng trong nhiệm kỳ Ðại hội XII đã có bước tiến mạnh với nhiều chuyển biến rõ rệt và đạt kết quả quan trọng toàn diện.

Kỳ họp 48 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

    Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng đã góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tình trạng tham nhũng, “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ”, tha hóa quyền lực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị liêm chính, hành động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng nhằm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

    Ðồng bộ, chủ động và quyết liệt

    Các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã nghiêm túc tổ chức thực hiện nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận để triển khai thực hiện. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát đã được nâng lên.

    UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã tăng cường thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”; giám sát “mở rộng”, kiểm tra “có trọng tâm, trọng điểm”; không chờ kết quả của công tác điều tra, thanh tra; có lúc, có việc, công tác kiểm tra của UBKT đi trước làm cơ sở, “mở đường” cho công tác thanh tra, điều tra của các cơ quan bảo vệ pháp luật. UBKT các cấp đã tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, làm rõ đến đâu, kết luận và xử lý đến đó, làm vụ nào ra vụ ấy, làm bài bản, khoa học, làm đến nơi, đến chốn.

    Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII, các nghị quyết của Ðảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Ðảng của các địa phương, đơn vị. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, những bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Sự phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng với công tác giám sát, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

    Công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được UBKT Trung ương và UBKT các cấp quan tâm, thực hiện có nhiều đề tài, đề án chất lượng cao, đóng góp chung cho công tác lý luận của Ðảng và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành các chủ trương, nghị quyết, chính sách, quy định cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Ðảng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

    Ðạt được kết quả nêu trên có một số nguyên nhân và kinh nghiệm như sau:

    Một là: Có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, vừa khẩn trương, tích cực, vừa bài bản, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nhất là sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, cụ thể, kiên quyết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngay từ đầu nhiệm kỳ.

    Hai là: Kế thừa kinh nghiệm, truyền thống của ngành, UBKT Trung ương đã tập trung tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng; sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng làm cơ sở, căn cứ thực hiện thống nhất trong toàn Ðảng, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, UBKT các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

    Ba là: UBKT Trung ương đã chủ động, tập trung cho việc tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên cơ sở thông tin từ nguồn tin cậy, có căn cứ và kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề; làm bài bản, chặt chẽ, khoa học, đến đâu chắc đến đó.

    Bốn là: Chú trọng công tác giám sát để phát hiện sớm, ngăn ngừa, kịp thời, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của nhiều người, giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

    Năm là: Phải chú trọng vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng và nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

    Sáu là: Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới, nhất là trong các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, lĩnh vực nhạy cảm, quan trọng và xử lý vi phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

    Bảy là: Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng của Ðảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý và công khai kết quả xử lý tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi phạm.

    Những hạn chế cần khắc phục

    Bên cạnh những kết quả, nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành, địa phương và UBKT các cấp, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng còn một số hạn chế, khuyết điểm cần được thẳng thắn đánh giá và tập trung khắc phục trong giai đoạn tiếp theo. Ðó là, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tuy có chuyển biến nhưng chưa đồng đều, chưa toàn diện, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả còn hạn chế, có nơi chuyển biến chậm, chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu.

    Bên cạnh đó, cơ cấu ủy ban kiểm tra, tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp chưa thống nhất, một số quy định chậm được triển khai trên thực tế. Việc thực hiện thí điểm sắp xếp, hợp nhất cơ quan kiểm tra của Ðảng và thanh tra của Nhà nước theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII bước đầu có gặp một số khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Năng lực, trình độ, bản lĩnh, kinh nghiệm và phương pháp công tác của một bộ phận cán bộ kiểm tra còn hạn chế.

    Kiên định, kiên quyết, kiên trì hơn nữa

    Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn nhấn mạnh quan điểm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm về quyết tâm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, ngành và cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, từ đó nâng cao đạo đức, danh dự, tinh thần trách nhiệm để mọi người “không còn muốn tham nhũng”.

    Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm toán và các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong hoạt động kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy cùng cấp sửa đổi, bổ sung, xây dựng ban hành mới quy chế phối hợp giữa UBKT với cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm toán, viện kiểm sát, tòa án nhân dân và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo hướng UBKT chủ trì phối hợp và điều phối thực hiện việc phối hợp…

    Yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng đặt ra nhiệm vụ đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc ban hành đầy đủ, kịp thời các quy định của Ðảng về xây dựng Ðảng, công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong thực tế. UBKT các cấp chủ động nắm tình hình để kịp thời phòng ngừa, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm để kiểm tra; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát, chú trọng giám sát cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, cán bộ tham mưu chiến lược, trước hết là người đứng đầu, tập trung vào những nội dung trọng yếu, những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý tình trạng thiếu gương mẫu, thiếu trách nhiệm, suy thoái, tham nhũng, “lợi ích nhóm”.

    Ðổi mới, kiện toàn UBKT, tổ chức bộ máy và cơ quan UBKT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp theo hướng chuyên nghiệp hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ kiểm tra phải có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu cao, có kinh nghiệm công tác xây dựng Ðảng, kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ; nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục, cơ chế, chính sách, quy định của Ðảng và Nhà nước nhằm xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để trục lợi.

    Trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng, cần quan tâm đầu tư nghiên cứu cả ở tầm vĩ mô và vi mô; nâng cao khả năng dự báo về tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những vi phạm mới do tác động của toàn cầu hóa, cơ chế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển nhanh chóng của khoa học – công nghệ mới… Tăng cường nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng với các đảng cộng sản và về giám sát, phản biện xã hội của một số nước trên thế giới.

                                                                        Cao Văn Thống

                                                        (Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương)

Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Kiểm Tra, Giám Sát, Kỷ Luật Đảng

Kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là quy luật phát triển, nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới theo quan điểm Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đã được Đảng ta vận dụng, thực hiện xuyên suốt. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, cần tiếp tục nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…, bởi vì tình trạng này đang có chiều hướng và tính chất ngày càng nghiêm trọng.

Cần hiểu và thực hiện tốt nhóm giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong tính tổng thể của 4 nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra (về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội); không xem nhẹ và cũng không tuyệt đối hóa nhóm giải pháp nào. Tuy nhiên, giải pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cần được nhận thức, thực hiện đúng với tinh thần của nghị quyết; xác định đây là khâu “đột phá” trực tiếp nhất, nhằm phát hiện, phân loại mức độ nguy hiểm và xử lý kịp thời, chính xác các vi phạm, để chủ trương được xác định trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng về “Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người vi phạm nghiêm trọng điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước”(1); “Kiên quyết xử lý và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng…”(2) đi vào cuộc sống. Qua kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời, phân loại đúng mức độ vi phạm, tạo tiền đề cho thực thi nghiêm minh kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.

Nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của thực hiện giải pháp về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng là để đủ sức răn đe, điều chỉnh từ sớm, khắc phục những vi phạm chưa đến mức phải xử lý; đồng thời xem xét kỷ luật nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện giải pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng vừa là khâu đột phá, vừa là khâu cuối cùng của thực hiện các giải pháp khác; đồng thời “mở đường”, quyết định thực thi kết quả của việc thực hiện các giải pháp khác. Các giải pháp: Về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội… đều hướng đến mục đích phát hiện, xác định đúng mức độ, phân loại vi phạm của cán bộ, đảng viên một cách công bằng, công khai, dân chủ. Khi phát hiện, xác định đúng vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, thì nhất thiết phải thực thi một cách nghiêm túc. Thông qua giải pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng sẽ nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả các giải pháp: Về giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội. Việc nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng không chỉ trong giới hạn của nó, mà là sức mạnh của toàn bộ hệ thống các giải pháp, nhằm khắc phục tình trạng phê bình, nhắc nhở mang tính chung chung, chỉ dừng ở “rút kinh nghiệm nội bộ”, làm thui chột động lực đấu tranh tự phê bình và phê bình…

Điểm nhấn trong hệ thống các giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là: “… cả hệ thống chính trị phải vào cuộc”; xác định rõ, cụ thể từ trên xuống; từ tổ chức đến cá nhân… Các chủ thể trong hệ thống chính trị phải vào cuộc, tức là xác định trách nhiệm xã hội một cách cụ thể đối với việc thực thi kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng một cách nghiêm minh, công khai, công bằng, dân chủ. Cùng với đó, cần tăng cường và phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo đúng quy định của pháp luật…

Hiệu lực, hiệu quả của kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng chỉ có thể thực hiện được trên tổng thể của nền hành chính đủ mạnh, thực sự nghiêm minh, kỷ cương. Việc phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, của công luận phải khách quan, công tâm, trong sáng; không để tình trạng lợi dụng để làm rối tình hình, đánh lạc hướng dư luận và xuyên tạc tinh thần công khai, dân chủ, nghiêm minh của Đảng.

Cần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của giải pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên mọi phương diện của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng các nội dung: Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; công tác cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; kiện toàn tổ chức; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng… Cần tập trung rà soát công tác tạo nguồn, bổ nhiệm cán bộ trên cơ sở của kiểm tra, giám sát một cách khách quan, công minh, đúng nguyên tắc. Thực hiện giải pháp này cũng cần xác định trách nhiệm của các cấp kiểm tra, giám sát. Nếu thiếu trách nhiệm, để “lọt” các trường hợp vi phạm thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; trên cơ sở đó làm trong sạch đội ngũ và tổ chức Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân và đề cao trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát.

Tính nghiêm minh, công khai, công bằng, dân chủ, đúng nguyên tắc của nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện giải pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng sẽ tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần quan trọng khắc phục, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

NGUYỄN VĂN THANH

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Chi Bộ Trên Địa Bàn Thành Phố

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của các Chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy và các Chi bộ dưới cơ sở (trực thuộc Đảng ủy) trên địa bàn Thành phố (gọi chung là các Chi bộ) đã có sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động. Công tác kiểm tra, giám sát đã có sự đổi mới; hình thức và phương pháp kiểm tra, giám sát được vận dụng phù hợp với đặc điểm tình hình của Chi bộ. Do đó, đã góp phần nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ vẫn còn hạn chế, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Cụ thể:

– Một số chi bộ chưa xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Nội dung kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa trọng tâm, trọng điểm. Có chi bộ chưa phân công chi ủy viên làm công tác kiểm tra của chi bộ.

– Chưa coi trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng, của cấp ủy cấp trên và cấp mình, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

– Việc thực hiện nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, phương pháp, quy trình, thủ tục kiểm tra, giám sát ở nhiều chi bộ chưa đúng, nhất là về quy trình, thủ tục. Kết luận kiểm tra, giám sát chất lượng chưa cao, chưa chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, yêu cầu đối với đảng viên được kiểm tra, giám sát. Việc lập và lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát chưa theo quy định.

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trên là do:

– Nhận thức của một số chi ủy, bí thư chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ có lúc chưa đúng mức, còn đơn giản, nhất là đối với các chi bộ có số lượng đảng viên ít.

– Các đồng chí chi ủy viên là kiêm nhiệm, bận công việc chuyên môn, có ảnh hưởng và khó khăn nhất định về thời gian dành cho công tác kiểm tra, giám sát. Chưa thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát nên kiến thức, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát còn hạn chế.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay, các cấp ủy Chi bộ cần xác định mục tiêu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát. Lấy việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo đảng viên hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, nâng cao tính tự phê bình, phê bình, tính tiền phong, gương mẫu, tính tự giác, thúc đẩy và giáo dục nâng cao trách nhiệm của người đảng viên làm mục tiêu, phương hướng kiểm tra, giám sát. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; mở rộng và phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để từ đó thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, đó là:

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chi ủy, chi bộ, đảng viên về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát. Đảng viên, chi ủy, nhất bí thư chi bộ cần thường xuyên, tự giác học tập, nghiên cứu để năm vững đường lối, quan điểm, chủ trương nghị quyết, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, về công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chi ủy, chi bộ và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát. Chi ủy, đảng viên nắm vững và thực hiện nghiêm túc quan điểm, nguyên tắc, thẩm quyền, phương hướng, phương châm, phương pháp, quy trình, thủ tục trong công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí bí thư chi bộ và người được chi bộ phân công làm công tác kiểm tra phải tăng cường năng lực, trách nhiệm, chủ động tham mưu, đề xuất với chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát.

Hằng năm, đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm của chi bộ. Đảng viên thực hiện tốt kiểm tra, giám sát khi được chi bộ phân công. Đề cao việc tự quản lý, tự kiểm tra (tự phê bình) của chi bộ, của đảng viên. Lấy kết quả thực hiện, kết quả kiểm tra, giám sát để đánh giá phân xếp loại cán bộ, chi ủy viên, đảng viên hằng năm theo quy định.

– Thực hiện tốt việc xác định nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, việc thẩm tra xác minh, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát của chi bộ

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên; chi bộ phải tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên; từ đó xác định nội dung, đối tượng, hình thức, phương pháp, thời điểm, thời gian kiểm tra, giám sát cho phù hợp.

Chi bộ kiểm tra mọi đảng viên trong việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ do chi bộ phân công (trừ nhiệm vụ cấp trên giao). Chi bộ giám sát đối với tất cả đảng viên về thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

Tăng cường và nâng cao chất lượng kiểm tra của chi bộ đối với cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc cấp ủy cấp trên quản lý về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức.

Tăng cường và nâng cao chất lượng giám sát đối với cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc cấp uỷ cấp trên quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ; việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên và nhiệm vụ đảng viên; việc kê khai tài sản và thu nhập; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; việc giữ mối liên hệ với cấp ủy, chi bộ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, thống nhất. Cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình. Làm tốt công tác thẩm tra, xác minh, qua đó, kết luận chính xác về những nội dung kiểm tra, giám sát. Phát huy những tích cực, khắc phục những hạn chế của yếu tố tâm lý – xã hội trong kiểm tra, giám sát. Lập và lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định.

Cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải thường xuyên, tự giác học tập để nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế của chi bộ, cơ quan, đoàn thể.

– Tăng cường công tác lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về kiểm tra, giám sát

Đảng ủy mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ kiểm tra ở chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảm bảo chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!