Đề Xuất 5/2022 # Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Và Thi Hành Kỷ Luật Đảng Trong Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hòa # Top Like

Xem 8,514

Cập nhật nội dung chi tiết về Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Và Thi Hành Kỷ Luật Đảng Trong Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hòa mới nhất ngày 21/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 8,514 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đột Phá Khâu Kiểm Tra, Giám Sát, Kỷ Luật Đảng
 • Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát, Kỷ Luật Đảng
 • Nâng Cao Hiệu Lực, Hiệu Quả Kiểm Tra, Giám Sát, Kỷ Luật Đảng
 • 5 Giải Pháp Để Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra Đảng Trong Đảng Bộ Công An Tư
 • Đảng Bộ Công An Tỉnh Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 (Khóa Xii): Thực Hiện Tốt Giải Pháp Kiểm Tra, Giám Sát
 • Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng. Trong thời gian qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nói riêng đã đóng góp quan trọng vào việc xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

  Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa hiện có 16 huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc, gồm 572 tổ chức cơ sơ đảng với 32.116 đảng viên. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh nên đầu nhiệm kỳ 2022 – 2022 đến nay trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã thường xuyên quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp với chức năng, nhiệm vụ được giao đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm.

  Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản nhằm đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách đồng bộ như: Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy, quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của UBKT Tỉnh ủy…

  Hội nghị UBKT Tỉnh ủy thường kỳ, nhiệm kỳ 2022 – 2022

  UBKT các cấp đã triển khai đồng bộ, thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật về Đảng; việc thi hành kỷ luật được đảm bảo chặt chẽ, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục. Các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tăng cường vai trò giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên để phản ánh, cung cấp thông tin về những dấu hiệu vi phạm, giúp cấp ủy, UBKT kịp thời kiểm tra, đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy, phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm.

  Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp ủy và UBKT các cấp đã tổ chức kiểm tra 125 lượt tổ chức đảng và 251 lượt đảng viên, qua kiểm tra phát hiện, 01 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, 06 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 02 trường hợp, đã thi hành kỷ luật 02 trường hợp. Tiến hành giám sát theo chuyên đề 61 lượt tổ chức đảng và 154 lượt đảng viên; qua giám sát, kết luận có 06 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nội dung được giám sát. UBKT các cấp đã tiến hành giám sát 16 tổ chức đảng và 43 đảng viên, kiểm tra 03 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra, kết luận số đảng viên vi phải thi hành kỷ luật là 03 trường hợp; đã thi hành kỷ luật 03 trường hợp; kiểm tra 76 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; qua kiểm tra kết luận có 02 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

  Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua được tiến hành bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định. Nội dung kiểm tra, giám sát được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, sinh hoạt đảng, thực hiện quy chế, quy định của cấp ủy cấp mình và cấp mình; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; công tác cán bộ, công tác cải cách hành chính; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh còn một số nội dung chưa thực sự đạt hiệu quả cao như: Một số cấp ủy đảng ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức đối với công tác kiểm tra, giám sát, chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Chất lượng kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa cao, chưa đi sâu vào kiểm tra các lĩnh vực dễ vi phạm tiêu cực, tham nhũng như quản lý đất đai, tài nguyên – khoáng sản, lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội; kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, nhất trí ở một số tổ chức đảng cơ sở chưa nghiêm. Trong xem xét xử lý kỷ luật, một số trường hợp xử lý chưa đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng và kỷ luật hành chính làm giảm tính nghiêm minh, hạn chế tác dụng phòng ngừa, giáo dục đảng viên vi phạm. Một số UBKT ở cơ sở chưa thể hiện rõ vai trò tham mưu cho cấp ủy cũng như việc thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

  Tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

  Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2022 là những năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng phải phát huy kết quả, khắc phục hạn chế, thiếu sót để góp phần tích cực hơn nữa vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng với trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Vì vậy, để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung giải pháp chủ yếu sau:

  Thứ nhất, thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng

  viên về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Kết luận số 72 -KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2022 vàThông báo số 226-TB/TW ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị – xã hội ở các địa phương

  Thứ hai, chủ động và quan tâm đẩy mạnh hơn nữa việc lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, các chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng theo chương trình, kế hoạch để mọi nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng đều được kiểm tra, giám sát từ khâu xây dựng ban hành, quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, cần kiểm tra đột xuất ở những nơi có vấn đề “nổi cộm” có nhiều dư luận, nhất là ở những nơi có vấn đề về công tác cán bộ, tha hoá quyền lực, tham nhũng, lãng phí. Tập trung vào tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Thứ ba, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, bảo đảm chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đúng theo điều lệ, quy định, khách quan, mang tính giáo dục, lấy phòng ngừa vi phạm là chính. Các cấp ủy, UBKT các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát trong những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm, địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm như: quản lý đất đai, trật tự đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường, công tác tổ chức cán bộ… Đồng thời, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

  Thứ tư, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng và phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra, kiểm toán của Nhà nước, thanh tra, kiểm tra của các đoàn thể chính trị – xã hội; tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ và toàn diện 4 nhóm giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã đề ra, bảo đảm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Thường trực cấp ủy và UBKT các cấp phải sâu sát, xây dựng kiểm tra giám sát theo hướng tăng cường kiểm tra đột xuất, phản ánh đánh giá đúng tình hình, khách quan; kiểm tra có trọng tâm trọng điểm ngay từ cơ sở, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, nhất là những vấn đề nổi lên để khi bước vào đại hội đảm bảo ổn định. Đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật trong Đảng phải xử lý nghiêm minh, có sức răn đe trên cơ sở hợp tình, hợp lý không xuê xoa, nể nang, né tránh.

  Thứ sáu, Nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng theo hướng gắn lý luận với thực tiễn; tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và đảm bảo kinh phí cho Ngành Kiểm tra các cấp hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền và khen thưởng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng để phát huy và nhân rộng.

  Có thể nói, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực phấn đấu để đưa công tác kiểm tra, giám sát luôn xứng đáng với vị trí là một khâu trọng tâm, không thể thiếu trong các hoạt động lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2022 đã đề ra.

  Trương Thanh Thúy Hân – Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Giải Pháp Về Chính Sách Tỷ Giá Hối Đoái Hỗ Trợ Phát Triển Kinh Tế Và Doanh Nghiệp
 • An Ninh Tư Tưởng Văn Hóa Là Gì ? Cần Làm Gì Để Bảo Vệ An Ninh Tư Tưởng Văn Hóa ?
 • Đẩy Mạnh Công Tác Chính Trị, Tư Tưởng, Tự Phê Bình Và Phê Bình
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Trong Tình Hình Mới
 • Trao Đổi Xung Quanh “nhóm Giải Pháp Về Công Tác Giáo Dục Chính Trị, Tư Tưởng”
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Và Thi Hành Kỷ Luật Đảng Trong Đảng Bộ Tỉnh Khánh Hòa trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100