Đề Xuất 2/2023 # Một Số Giải Pháp Đấu Tranh Phản Bác Các Luận Điệu Chống Phá Của Các Thế Lực Thù Địch Trước Thềm Đại Hội Xiii Của Đảng # Top 7 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # Một Số Giải Pháp Đấu Tranh Phản Bác Các Luận Điệu Chống Phá Của Các Thế Lực Thù Địch Trước Thềm Đại Hội Xiii Của Đảng # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Một Số Giải Pháp Đấu Tranh Phản Bác Các Luận Điệu Chống Phá Của Các Thế Lực Thù Địch Trước Thềm Đại Hội Xiii Của Đảng mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thế nhưng, càng đến gần kỳ Đại hội thì các hoạt động chống phá của các phần tử thù địch, chống đối, cơ hội chính trị càng diễn ra. Nhất là trong giai đoạn Đảng ta mở rộng lấy ý kiến trong xã hội dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc bằng nhiều hình thức khác nhau, thì sự chống phá được thể hiện dưới nhiều hình thức như: soạn thảo các tài liệu mạo danh, nặc danh hoặc công khai đề tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sau đó tán phát trên Internet, mạng xã hội dưới chiêu bài: “Thư ngỏ”, “Thư trao đổi”,“Thư góp ý”,“Kiến nghị”… để xuyên tạc tình hình và thành tựu phát triển của đất nước; thổi phồng những khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… từ đó, quy kết, đổ lỗi nguyên nhân là do thể chế chính trị nhằm gây sức ép sửa đổi, bổ sung văn kiện Đại hội theo quan điểm phương Tây…Mặt khác, chúng ra sức xuyên tạc, bịa đặt đời tư cá nhân nhằm bôi nhọ thanh danh, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các đồng chí là ứng viên cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp khóa mới… Nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng trước thềm Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng một số giải pháp trọng tâm như: Tăng cường tuyên truyền khẳng định quan điểm, chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, đặc biệt là quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, trong đó, người được lựa chọn là ứng viên đưa ra bầu tại đại hội phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Tiếp tục tuyên truyền những thành tựu của công cuộc đổi mới, chú trọng tuyên truyền nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, làm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; không ngừng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên về bản chất của các thông tin phản động, xuyên tạc, từ đó có tinh thần cảnh giác,khả năng nhận diện và “miễn dịch” các nội dung thông tin xuyên tạc về Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh phê phán, phản bác thuyết phục những thông tin, bài viết có nội dung xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và Đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, nhất là trên không gian mạng. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Qua đó chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng độc hại, các blog “đen” thường đăng tải các nội dung xấu, độc hại, trái với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nguyễn Phi Em

Các Thế Lực Thù Địch Đang Ra Sức Chống Phá Đại Hội Đảng

Trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt, thâm hiểm hơn, nhất là việc xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về sự lãnh đạo của Đảng, về công tác nhân sự đại hội…

Tất cả sự chống phá nêu trên đều nhằm tới mục tiêu: Hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong năm 2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt là yếu tố, tiền đề hết sức quan trọng để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh và yêu cầu phải chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, đại hội đảng bộ các cấp cần chuẩn bị kỹ cả về nội dung báo cáo chính trị và công tác nhân sự.

Đặc biệt, việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội.

Trong chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị xác định và nhấn mạnh, công tác nhân sự cần thực hiện phương châm bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu.

Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với đó, báo cáo chính trị cần đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao, làm cơ sở để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Để chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng, từ đầu tháng 10/2018, các tiểu ban của đại hội (gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế-Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội) đã được thành lập và sớm đi vào hoạt động, với tinh thần làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc.

Ngay sau khi được thành lập, từng tiểu ban đều do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tiến hành khảo sát tình hình thực tế; tổ chức họp nhiều lần để thống nhất từng nội dung, nhất là những nội dung quan trọng.

Công tác quy hoạch nguồn cán bộ cho Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chuẩn bị từ các nhiệm kỳ trước, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đến nay, phần việc này về cơ bản được hoàn thiện. Trung ương cũng đã thống nhất danh sách giới thiệu dự bầu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII do tổ chức đảng các cấp, các ban, ngành Trung ương và các địa phương giới thiệu quy hoạch.

Căn cứ kế hoạch tổng thể, những cán bộ trong diện quy hoạch được Trung ương và các cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện cho đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển công tác để rèn luyện, thử thách qua thực tiễn với nhiều cương vị công tác từ thấp đến cao.

Đây thật sự là bước chuẩn bị chu đáo, chủ động từ sớm, từ xa của Trung ương, của các cấp ủy và hệ thống chính trị trong tiến hành công tác nhân sự khóa mới.

Như vậy, có thể khẳng định, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đã và đang được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chuẩn bị chu đáo, công phu, bài bản; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đánh giá cao; qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng; tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trước thềm đại hội đảng các cấp.

Thế nhưng trên internet, mạng xã hội và một số “diễn đàn”, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là tuyên truyền xuyên tạc về công tác chuẩn bị đại hội.

Họ dựng chuyện và “quy chụp” rằng, “việc chuẩn bị đại hội như là hoạt động thay cho đại hội, xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội”; rằng công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIII”…

Theo họ (thực chất là những nguồn tin thất thiệt trên internet, mạng xã hội) thì không chỉ là nội dung văn kiện, mà danh sách Ủy viên Trung ương của Đại hội XIII cũng đã có…?

Đặc biệt, vấn đề nhân sự bị một số thế lực bên ngoài can thiệp, chỉ đạo, xuyên tạc. Họ tự “dựng lên” danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng… như thể họ là người trong cuộc.

Họ “tung hô”, ngụy tạo rằng, đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng chỉ còn việc “giơ tay biểu quyết” đồng ý mà không thể có ý kiến gì khác.

Đặc biệt, họ trắng trợn dựng chuyện, xuyên tạc: “Đại hội đảng là hình thức; là một dịp tái cơ cấu cán bộ theo lối phe cánh lợi ích nhóm”.

Trước việc Đảng, Nhà nước Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm” mọi sai phạm của cán bộ, đảng viên thì họ lợi dụng xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ đội ngũ cán bộ chủ chốt, kích động, gây chia rẽ đoàn kết trong Đảng.

Nguy hiểm hơn, họ vu cáo, xuyên tạc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã “đổi màu”, không còn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Vậy, thực chất những luận điệu đó như thế nào? Có phản ánh đúng đời sống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam? Và mục tiêu của chúng là gì?

Trước hết cần khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.

Tất nhiên, cũng như các đại hội đảng trước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng việc xem xét, vận dụng lý luận phù hợp với tình hình thực tiễn của từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; gắn kết giữa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại.

Cho đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội XIII đã và đang được thực hiện tích cực, trách nhiệm, bảo đảm tiến độ ở đảng bộ các cấp, cả về nội dung các báo cáo và công tác nhân sự.

Cũng như các đại hội trước, nhân sự Đại hội XIII đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị chu đáo, công phu.

Quy hoạch cán bộ và công tác đào tạo cán bộ theo quy hoạch đã và đang được triển khai đồng thời với công tác chuẩn bị về nội dung.

Việc triển khai công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ chủ chốt theo quy hoạch được thực hiện bài bản, công khai, dân chủ, có chất lượng.

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong hệ thống chính trị các cấp.

Công tác chuẩn bị đại hội được phổ biến sâu rộng đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp.

Dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ được công bố công khai và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy các cấp cũng là một trong những nội dung được lấy ý kiến.

Đảng Cộng sản Việt Nam là một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở. Công tác chuẩn bị đại hội các cấp được triển khai theo hệ thống tổ chức của mình, là sinh hoạt chính trị bình thường trong Đảng.

Tuy nhiên, như đã thành thông lệ, càng gần đến Đại hội XIII của Đảng, sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt, thâm hiểm hơn.

Vì vậy, mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội…, góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Một Số Giải Pháp Phòng, Chống Chiến Tranh Tâm Lý Của Các Thế Lực Thù Địch (Tiếp Theo)

Chống chiến tranh tâm lý (CTTL) của các thế lực thù địch là một trong những nội dung của cuộc đấu tranh về ý thức hệ trên mặt trận tư tưởng giữa hai thế giới quan và hai hệ tư tưởng đối lập. Đó là vấn đề cơ bản, xuyên suốt trong mọi thời kỳ cách mạng Việt Nam. Trong bài viết này (tiếp theo bài Phương thức và thủ đoạn tiến hành chiến tranh tâm lý trong thời bình của các thế lực thù địch, đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân số 6/2009), chúng tôi chỉ đề cập đến một số giải pháp cơ bản trong phòng, chống CTTL của các thế lực thù địch hiện nay.

1- Nâng cao nhận thức của toàn dân về CTTL của các thế lực thù địch.

Nhận thức về CTTL của các thế lực thù địch trong thời bình không phải là việc dễ dàng. Trên thực tế, không ít người còn hoài nghi hoặc mơ hồ về CTTL của các thế lực thù địch. Một số người cho rằng: có CTTL, nhưng nó chỉ diễn ra trong thời kỳ chiến tranh. Một số người khác thấy được sự chống phá của các thế lực thù địch, song không biết đó là CTTL, dẫn tới không nắm được bản chất, âm mưu xảo quyệt của chúng, không thấy được mức độ nghiêm trọng, tính chất nguy hiểm của CTTL. Chính vì thế, nhiều người tỏ thái độ bàng quan trước CTTL của các thế lực thù địch. Một bộ phận nhân dân, do trình độ dân trí còn thấp, không nhận diện được CTTL của các thế lực thù địch nên đôi khi còn ngộ nhận, dễ nghe và làm theo giọng điệu tuyên truyền của kẻ xấu. Thậm chí, một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những người đã được rèn luyện, thử thách qua các thời kỳ cách mạng, song do chủ quan, mất cảnh giác nên từ chỗ tò mò, hoặc vô tình, hoặc cố ý, mà “sập bẫy” CTTL và vô hình trung trở thành người cổ xúy cho bọn chống phá Đảng, Nhà nước. Như vậy, để toàn dân có nhận thức đúng về CTTL của các thế lực thù địch, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở phải chủ động tuyên truyền, trang bị cho cán bộ, nhân dân những hiểu biết cơ bản về phương thức, thủ đoạn, kỹ thuật tiến hành CTTL của chúng. Làm tốt công tác này là trực tiếp đấu tranh góp phần làm thất bại CTTL của các thế lực thù địch. Theo đó, với đối tượng là học sinh phổ thông và thanh niên thì tốt nhất là các nhà trường kết hợp với chính quyền tổ chức các buổi nói chuyện về CTTL; qua đó, cảnh báo và ngăn ngừa những mặt trái của mạng Internet và ảnh hưởng xấu độc của các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản văn hóa đối với lớp trẻ. Với đối tượng là sinh viên, học sinh khối các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, cao đẳng và đại học, cần xác định việc phòng, chống CTTL của các thế lực thù địch là một nội dung quan trọng trong chương trình môn học “Giáo dục quốc phòng”. Đặc biệt, phải xác định loại hình “Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh” là phương thức chủ yếu để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về CTTL của các thế lực thù địch, vì đó là loại hình giáo dục được cụ thể hóa đến nhiều đối tượng và được tổ chức chặt chẽ ở các bộ, ngành, địa phương, cơ sở. Đương nhiên, cùng với các phương thức trên, việc chủ động vạch trần bản chất, thủ đoạn CTTL của các thế lực thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách thường xuyên là rất cần thiết; qua đó, nhân dân hình thành tinh thần cảnh giác, tâm lý tự vệ và ý thức tự phản kháng để loại bỏ sự tác động của CTTL của các thế lực thù địch.

2- Chủ động hơn nữa về thông tin và định hướng dư luận xã hội.

Năm 1954, để thực hiện chiến dịch di tản đồng bào Công giáo từ Bắc vào Nam, ban đầu kẻ địch tung tin: “Chúa vào Nam”. Sau đó, chúng liên tục tung các tin bổ sung, như: “Cộng sản là vô thần, phá đạo. Chúa không ở miền Bắc với Cộng sản, Chúa vào Nam”, “Đức Mẹ hiện hình”, “Tượng Đức Bà bỗng dưng chảy nước mắt”,… cuối cùng là “Mỹ sẽ bỏ bom nguyên tử miền Bắc”. Cứ thế, địch luôn chủ động về thông tin; trong khi đó, các phương tiện thông tin của ta còn lạc hậu và phần nào ta cũng còn bị động trong vấn đề này. Đó là chiến dịch CTTL điển hình, được địch chuẩn bị công phu, bài bản. Trên thực tế, chiến dịch CTTL này đã để lại cho chúng ta những hậu quả rất nặng nề những năm sau đó. Còn “sự kiện Thái Bình” năm 1997, “sự kiện Tây Nguyên” năm 2001 và năm 2004 cũng cho thấy rất rõ tác hại của việc chậm trễ về thông tin và định hướng dư luận xã hội. Trong “sự kiện Tây Nguyên” năm 2001, Đại diện Liên minh châu Âu và Tòa thánh Va-ti-căng đã phản ứng ta kịch liệt khi họ dẫn nguồn tin từ một số phương tiện truyền thông phương Tây, rằng: “hàng nghìn người dân đã bị chính quyền Việt Nam thảm sát…”. Chỉ khi tận mắt chứng kiến sự thật ở Tây Nguyên, vị Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa thánh Va-ti-căng mới thừa nhận là “đã có những thông tin sai lạc” và ông cũng đặt câu hỏi là tại sao Việt Nam không lên tiếng sớm để tránh những hiểu lầm của dư luận. Gần đây, những tin như hàng nghìn sinh viên (qua hiến máu nhân đạo) bị phát hiện nhiễm HIV, hay có nhiều vụ bắt cóc, giết hại trẻ em để lấy nội tạng…, hoàn toàn là tin bịa đặt, song do chúng được lặp đi lặp lại và tồn tại trong một thời gian dài nên những tin đó đã làm cho không ít người dân hoang mang, ngờ vực, thậm chí bị sốc.

Rõ ràng, việc chậm trễ thông tin và sự thiếu chủ động trong việc định hướng dư luận xã hội đã làm cho nhân dân có những biểu hiện bất lợi về tâm lý, tư tưởng; ở mức độ đơn giản là nảy sinh những đồn đoán tùy tiện, ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân vào luật pháp, vào Đảng, chế độ và chính quyền; ở mức độ phức tạp còn làm cho một số người có thái độ ngờ vực, thậm chí thay đổi về quan điểm chính trị. Mặt khác, sự chậm trễ về thông tin còn bị coi là “bưng bít thông tin”, “tước đi quyền được thông tin” của người dân. Bởi vậy, để chủ động hơn nữa về thông tin, trước hết cần có sự thay đổi về nhận thức. Những sự kiện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,… nhất là những sự kiện lớn và nhạy cảm, luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, cần được thông tin cho công chúng và định hướng suy nghĩ, hành động của công chúng một cách kịp thời, hiệu quả. Thông tin sớm, chính xác, minh bạch không hề làm giảm đi vai trò của người cung cấp thông tin (cá nhân, hay tổ chức) và người được cung cấp thông tin, được quyền chuyển tải thông tin ra công chúng (các cơ quan quản lý báo chí và các tờ báo đã được cấp phép hoạt động); trái lại, nó càng làm tăng giá trị của thông tin, càng sớm định hướng dư luận xã hội theo hướng có lợi cho Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ngược lại, nếu thông tin chậm, định hướng dư luận xã hội chậm thì đó thường là kẽ hở để các thế lực thù địch sử dụng phương thức “phản tuyên truyền” nhằm “lái” suy nghĩ và hành động của công chúng sang một hướng khác có lợi cho chúng để tăng hiệu quả chống phá ta về chính trị, tư tưởng. Nói cách khác, thiếu chủ động về thông tin và định hướng dư luận xã hội thì xem như chúng ta đã nhường quyền thông tin cho kẻ địch.

Tuy vậy, thông tin và định hướng dư luận xã hội trong quá trình thông tin phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, phục vụ mục đích chính trị, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân. Sự chủ động trong vấn đề này đòi hỏi người được cung cấp thông tin và đưa thông tin (báo chí) phải tìm mọi cách tiếp cận nguồn tin, khai thác tin; tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin phải tạo mọi điều kiện cho báo chí, để sao cho thông tin chính thống đến với nhân dân càng sớm càng tốt. Với những vấn đề, sự kiện nhạy cảm, phức tạp thì bên cạnh việc đưa tin phải chú trọng công tác truyên truyền, giáo dục nhằm định hướng suy nghĩ, thái độ và hành động của nhân dân, ngăn ngừa ngay từ đầu các hành động tuyên truyền mang dụng ý xấu của các phần tử chống phá cách mạng.

3- Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh với CTTL của các thế lực thù địch.

Báo chí là vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên mặt trận tư tưởng; lẽ tất nhiên, báo chí là lực lượng xung kích trong phòng, chống CTTL của các thế lực thù địch. Không ai thay thế được vai trò đó của báo chí. Song, đấu tranh với CTTL của các thế lực thù địch trên mặt trận báo chí là vấn đề khó khăn, phức tạp và đôi khi rất nhạy cảm. Cũng là nhằm bảo vệ trận địa tư tưởng, nhưngkhác với cuộc đấu tranh về tư tưởng nói chung (đấu tranh với những quan điểm thù địch, sai trái; đấu tranh với sự tha hóa về chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh với những tàn dư của chế độ cũ…), đấu tranh với CTTL của các thế lực thù địch là cuộc đấu tranh chống lại một loại hình chiến tranh – chiến tranh tư tưởng. Đó là một cuộc chiến tranh đối kháng thật sự, có tính chất quyết liệt. Vì vậy, để phát huy vai trò của báo chí, đòi hỏi phải có sự tác động ở cả ba nhân tố: Đảng, Nhà nước – cơ quan quản lý báo chí – lãnh đạo tờ báo và người trực tiếp làm báo. Trước hết, Đảng, Nhà nước cần có chính sách động viên, khuyến khích đội ngũ những người cầm bút. Kế đó, cơ quan quản lý báo chí phải có sự định hướng và chỉ đạo thường xuyên, liên tục đối với hoạt động của báo chí trên mặt trận đấu tranh với CTTL của các thế lực thù địch và cùng với pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người cầm bút. Trong những giai đoạn cần thiết, cơ quan quản lý báo chí cần tổ chức giải thi các tác phẩm báo chí về vấn đề này để thu hút sự quan tâm của dư luận và nâng cao hiệu quả đấu tranh của báo chí. Lãnh đạo tờ báo cần xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống CTTL của các thế lực thù địch, bao gồm cả xây dựng đội ngũ cầm bút (nhà báo và cộng tác viên), xác định nội dung và hình thức đấu tranh trên tờ báo của mình một cách cụ thể.

Đấu Tranh Làm Thất Bại Âm Mưu Thủ Đoạn “Diễn Biến Hòa Bình” Của Các Thế Lực Thù Địch, Phản Động

Hiện nay, công nghệ thông tin, không gian mạng có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, tinh vi và xảo quyệt. Chúng thiết lập các trang website, blog, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ”, phát tán các thông tin, tài liệu, hình ảnh, video clip có nội dung xấu, độc để chống phá. Thủ đoạn chính của chúng là lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; khai thác thông tin từ những vụ việc tiêu cực xảy ra trong đời sống rồi xuyên tạc sự thật, thổi phồng thiếu sót khuyết điểm; lấy hiện tượng quy kết thành bản chất; đăng tải thông tin thật, giả lẫn lộn để đả kích, phủ nhận truyền thống, bản chất cách mạng của Quân đội, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, chia rẽ mối quan hệ mật thiết quân đội với nhân dân, nhất là trong dịp các cấp đang chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhận thức đúng tình hình đó, công tác đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng luôn được Thường vụ, Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chặt chẽ. Ban Chỉ đạo 35 – Đảng ủy Quân khu đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47 các đơn vị đã chủ động xây dựng cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt, chuyên sâu, tham gia đấu tranh và bảo đảm các điều kiện vật chất thực hiện công tác này ở từng cấp. Đồng thời, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Các đơn vị LLVT Quân khu đã làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng và thường xuyên đổi mới về nội dung, phương pháp, hình thức đấu tranh nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện. Nhờ đó, thời gian qua hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47 các đơn vị LLVT Quân khu luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng thời gian qua còn có những hạn chế, như: lực lượng chuyên trách của một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự chủ động, nhạy bén, sắc sảo; hình thức tiến hành chủ yếu vẫn là chia sẻ các bài viết có sẵn trên mạng; tần suất những bài viết, thông tin có chiều sâu về lý luận và thực tiễn mang tính định hướng, tính chiến đấu để đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch chưa nhiều, nên chưa tạo được sự chú ý rộng rãi và sức lan tỏa đối với cộng đồng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, thời gian tới Ban Chỉ đạo 35 – Đảng ủy Quân khu yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Thực hiện tốt Đề án “Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”; đưa nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ hoặc chuyên đề của cấp ủy đảng và nội dung sinh hoạt của tổ chức đảng, sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung, phương pháp đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá phù hợp với nhận thức từng đối tượng cụ thể cần tuyên truyền, đấu tranh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm để vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình, không giáo điều, rập khuôn máy móc. Bên cạnh đó, cần quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy định phát ngôn,… nắm chắc tình hình trên mạng xã hội qua blog, facebook,… của những quân nhân có biểu hiện dao động, suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để có biện pháp giáo dục.

Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng cho cán bộ, chiến sĩ. Kết hợp đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Nắm chắc, hiểu rõ về tính hai mặt của không gian mạng cũng như âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch; tạo khả năng “miễn dịch” cho cán bộ, chiến sĩ trước các thông tin xấu độc, cũng như tăng cường sức “đề kháng” để chủ động tiến công, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng là cuộc đấu tranh hết sức quyết liệt, lâu dài và vô cùng phức tạp. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu, Ban Chỉ đạo 35 và lực lượng 47 các đơn vị LLVT Quân khu cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh hiệu quả, thiết thực, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Một Số Giải Pháp Đấu Tranh Phản Bác Các Luận Điệu Chống Phá Của Các Thế Lực Thù Địch Trước Thềm Đại Hội Xiii Của Đảng trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!