Đề Xuất 5/2022 # Một Số Giải Pháp Cơ Bản Nâng Cao Hiệu Quản Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Chuyên Đề Năm 2022 Ở Trường Chính Trị Tỉnh Thái Nguyên # Top Like

Xem 14,850

Cập nhật nội dung chi tiết về Một Số Giải Pháp Cơ Bản Nâng Cao Hiệu Quản Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Chuyên Đề Năm 2022 Ở Trường Chính Trị Tỉnh Thái Nguyên mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 14,850 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Học Tập Chuyên Đề Năm 2022 “tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh”
 • Bài Thu Hoạch Chuyên Đề Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh 2022
 • Thực Hiện Chuyên Đề Năm 2022: Tăng Cường Khối Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc, Xây Dựng Đảng Và Hệ Thống Chính Trị Trong Sạch, Vững Mạnh Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh
 • Giải Pháp Thực Hiện Tốt Phong Trào Thi Đua Dạy Tốt Và Học Tốt
 • Đẩy Mạnh Các Phong Trào Thi Đua Dạy Tốt, Học Tốt
 • Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại nhưng đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình thường, gần gũi, ai cũng có thể học theo để làm theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt hơn trong xã hội.

  Năm 2022 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, năm diễn ra đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

  Thực hiện Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 91-HD/BTGTU ngày 19/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 28-HD/ĐUK ngày 02/01/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2022, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 06/01/2020 về tổ chức triển khai, học tập chuyên đề năm 2022 theo tinh thần đổi mới, thiết thực, phù hợp với đặc thù Nhà trường, đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng. Qua học tập, nghiên cứu chúng ta thấy nội dung cốt lõi của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 được thể hiện ở 2 phần nội dung sâu sắc:

  Phần thứ nhất: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Trong phần này đảng viên, viên chức, quần chúng được hệ thống lại các quan điểm, tri thức nền tảng: Đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam; nguyên tắc, phương pháp, lực lượng và hình thức tổ chức đại đoàn kết dân tộc; đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng; phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được thể hiện rõ ở các nội dung: Xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; các bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

  Phần thứ hai: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”.

  Nội dung cơ bản trong phần này là xác định những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực, nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc; tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

  Để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực chuyên đề năm 2022, tham gia đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đặc thù Trường Chính trị tỉnh, theo chúng tôi cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

  Thứ ba, kết hợp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng với chuyên đề năm 2022, trước hết cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề còn yếu kém. Quá trình thực hiện phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, đúng yêu cầu, nội dung, cách làm, thời gian. Cấp trên phải làm gương, tự phê bình trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, đảng ủy viên, bí thư chi bộ và lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, làm gương cho cấp dưới.

  Thứ tư, Đảng ủy, các chi bộ thực hiện bình xét kết quả học tập nghiêm túc, công khai, dân chủ, khách quan và triển khai ghi danh đảng viên vào Sổ ghi đảng viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu và các chi bộ thực hiện tốt việc ghi Sổ ghi đảng viên tiêu biểu.

  Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, chi bộ và đoàn thể, đổi mới phương pháp kiểm tra, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất, cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới, phát huy vai trò tự kiểm tra tại các chi bộ… Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện chi bộ làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng để mọi người cùng nhau học tập và chấn chỉnh những chi bộ làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao. Làm tốt công việc này sẽ góp phần tích cực trong học tập và làm theo Bác.

  Thứ sáu, quan tâm tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên đề để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, báo cáo viên của Nhà trường đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong thời gian tới./.

  Th.S Nguyễn Văn Tuấn

  Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Kết Công Tác Tuyển Quân Năm 2022; Phương Hướng Nhiệm Vụ Năm 2022.
 • Chuẩn Bị Tốt Cho Công Tác Tuyển Quân Năm 2022
 • Đồng Bộ Nhiều Giải Pháp Trong Công Tác Tuyển Quân
 • Làm Tốt Hơn Nữa Công Tác Tuyển Chọn, Gọi Công Dân Nhập Ngũ Trên Địa Bàn Thủ Đô
 • Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Tuyển Chọn Và Gọi Công Dân Nhập Ngũ
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Một Số Giải Pháp Cơ Bản Nâng Cao Hiệu Quản Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Chuyên Đề Năm 2022 Ở Trường Chính Trị Tỉnh Thái Nguyên trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100