Đề Xuất 3/2023 # Một Số Biện Pháp Thực Hiện Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị # Top 4 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 3/2023 # Một Số Biện Pháp Thực Hiện Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Một Số Biện Pháp Thực Hiện Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, các Nhà trường quân đội cần quán triệt, thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thông qua đó, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài của sự nghiệp cách mạng; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi người và mỗi cơ quan, khoa và đơn vị “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mình. Hình thức giáo dục, tuyên truyền phải luôn được đổi mới, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, khoa, đơn vị và từng đối tượng; kiên quyết khắc phục sự rập khuôn, máy móc, xơ cứng, hoặc làm một cách hình thức, không thực chất, v.v.

Hai là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ trì ở các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, các cấp ủy cần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động, đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết khâu yếu, mặt yếu ở từng cơ quan, khoa và đơn vị. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy xây làm chính; đưa nội dung Chỉ thị 05 vào các nội dung giảng dạy cho các đối tượng. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí cơ bản trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ nói suông, vận động suông mà phải trở thành những quy định, sự ràng buộc trách nhiệm để mọi cơ quan, khoa, đơn vị và từng người tự giác thực hiện.

Ba là, đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chí về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng. Động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi cán bộ, giảng viên và học viên tự giác đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ nhất, thường ngày gắn với yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, mục tiêu và yêu cầu đào tạo của từng đối tượng, từng lĩnh vực. Để làm được điều đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, khoa và đơn vị cần nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05; bám sát đặc điểm, tình hình đơn vị, vị trí, chức năng của các tổ chức và chức trách, nhiệm vụ, mục tiêu và yêu cầu đào tạo của từng đối tượng để chỉ đạo xây dựng hệ thống tiêu chí cho phù hợp.

Bốn là, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, khoa và đơn vị. Nhân rộng điển hình tiên tiến là hình thức giáo dục thực tiễn sinh động, hiệu quả, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong hoạt động học tập, công tác, có sức lan tỏa mạnh mẽ, bảo đảm cho Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến cần được làm thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi cơ quan, khoa và đơn vị; khắc phục tình trạng “chờ” tới hội nghị tổng kết, sơ kết mới biểu dương, tuyên dương. Mặt khác, phải xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí của tập thể, cá nhân điển hình làm cơ sở để phấn đấu, bình xét, khen thưởng; kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 với điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động khác. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao, góp phần làm lan tỏa những tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc ở từng cơ quan, khoa và đơn vị; đồng thời, thẳng thắn phê phán những tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đúng, thực hiện chưa hiệu quả, chưa thấy hết giá trị, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 ở các cơ quan, khoa và đơn vị, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong đơn vị, v.v.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) ở các Nhà trường quân đội đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tuy nhiên căn cứ vào đặc điểm của từng Nhà trường, từng đối tượng đào tạo, từng nhiệm vụ cụ thể mà lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, khoa và đơn vị biết tập trung vào khâu yếu, mặt hạn chế nhất để tập trung đột phá nhằm làm cho mọi quân nhân trong đơn vị nhận thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm của cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên và chiến sĩ đối với Đảng, với Bác Hồ kính yêu. Đồng thời, là cơ sở để xây dựng các Nhà trường quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Một Số Giải Pháp Thực Hiện Chỉ Thị 05

5 năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam về triển khai thực hiện Chỉ thị 03- CT/ TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện với nhiều giải pháp cụ thể đã đem lại những kết quả thiết thực trong đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là trong đội ngũ cán bộ công đoàn đã nâng cao về ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, giao tiếp ứng xử…

Tuy nhiên, từ kết quả thực tế cho thấy, mặc dù việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM cũng như thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường văn hóa công sở đã được triển khai trong nhiều năm qua theo các văn bản của TW, của tỉnh, của tổ chức công đoàn; song vẫn chưa trở thành ý thức tự giác của một bộ phận cán bộ, CC,VC; vì vậy trong cách nghĩ, cách làm còn trông chờ, ỷ nại, thiếu sự chủ động, năng động, sáng tạo và đổi mới; cách làm việc quan liêu, hành chính hoá, không thạo việc, không khoa học. Tại công văn số 317 của Tỉnh ủy NB về nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ CB, CC, VC đã nêu: vẫn còn một bộ phận CB, CC, VC có biểu hiện thiếu gương mẫu, không nghiêm túc trong thực thi công vụ. Một số CB, CC, VC còn vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, hách dịch, sử dụng thời gian làm việc chưa hiệu quả, thái độ làm việc hời hợt, thiếu nhiệt tình, thiếu trách nhiệm, ứng xử thiếu văn hóa… dẫn đến sự trì trệ trong giải quyết công việc, chất lượng trong tham mưu ban hành văn bản; trong giải quyết công việc còn gây phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đến liên hệ công tác, làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào bộ máy quản lý của nhà nước.

– Giải pháp trong công tác chỉ đạo: Liên đoàn Lao động tỉnh bám sát các văn bản của Tỉnh, Tổng LĐLĐ VN để ban hành các hướng dẫn thực hiện CT 05, xây dựng “Nếp sống văn hóa công sở” một cách cụ thể, phù hợp với cán bộ công đoàn và 02 nhóm đối tượng là CC, VC và CNLĐ. LĐLĐ cấp huyện, ngành hướng dẫn các CĐCS căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức cho ĐV, CNVCLĐ tiếp thu những nội dung cơ bản và đăng ký thực hiện; đề xuất với cấp ủy, chuyên môn xây dựng tiêu chí cụ thể, đưa việc thực hiện của cán bộ, CCVC vào quy chế thi đua, là căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ hàng năm.

Chỉ đạo các cấp CĐ lựa chọn đăng ký mô hình thực hiện tại cơ quan, đơn vị và cấp huyện, cấp tỉnh.

– Giải pháp trong thực hiện làm theo: Tiếp tục bồi dưỡng về kiến thức, phương pháp, kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn phải thực sự đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức hoạt động, trong giao tiếp ứng xử, tạo mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ giữa người sử dụng lao động, người lao động và tổ chức CĐ.

Nâng cao trách nhiệm của CBCĐ chuyên trách phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tại HN giao ban tháng. Thực hiện nghiêm QCDC tại các cơ quan CĐ

Tiếp tục thực hành tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, trong hoạt động; hạn chế những hoạt động trên quy mô cấp tỉnh và cấp huyện mang tính hình thức, tập trung tổ chức các hoạt động tại cơ sở, nhất là tại các doanh nghiệp để NLĐ có điều kiện được tiếp cận các hoạt động công đoàn. Duy trì nghiêm việc chấp hành giờ giấc làm việc, hội nghị, tiến độ thực hiện các công việc, các báo cáo đảm bảo đúng thời gian quy định.

Tiếp tục thực hiện khoán chi, phân cấp tài chính triệt để cho các đơn vị cấp huyện, ngành để thực hành tiết kiệm trong sử dụng tài sản công, văn phòng phẩm, điện nước trong các cơ quan công đoàn. Nâng cao chất lượng sử dụng trang Website công đoàn NB để tiếp tục thực hiện chuyển tải các văn bản trong hệ thống công đoàn, cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn hoạt động trong các cấp công đoàn.

Nâng cao tính gương mẫu, nhất quán trong lời nói, việc làm, thực hành dân chủ của các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị để tạo niềm tin và lôi cuốn cán bộ làm theo; đưa việc thực hiện CT 05, thực hiện “Nếp sống văn hóa công sở” trở thành tiêu chí cứng trong đánh giá cán bộ, bình xét, xếp loại thi đua cuối năm.

– Giải pháp trong kiểm tra, đánh giá, biểu dương khen thưởng

T iếp tục thực hiện việc đánh giá xếp loại các đơn vị, các ban, cán bộ hằng quý theo chức trách nhiệm vụ và thực hiện CT 05, thực hiện “Nếp sống văn hóa công sở”; tiếp tục thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm trong công tác cán bộ, trong đánh giá cán bộ, trong thi đua khen thưởng.

Hàng năm, thành lập các đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện ở các cấp công đoàn và ở những điểm, mô hình đã chỉ đạo. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết gắn biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Nhóm giải pháp về xây dựng “Nếp sống văn hóa công sở”

– XD môi trường có một kỷ cương, dân chủ, đoàn kết.

– XD môi trường có mối quan hệ giao tiếp, phong cách làm việc, ứng xử có văn hóa với đồng chí, đồng nghiệp và những người đến liên hệ công việc.

– XD môi trường văn hóa trong cách ăn mặc thẩm mỹ, đẹp, lịch sự.

– XD môi trường mọi người biết trân trọng, gìn giữ của công, thực hành tiết kiệm.

– XD môi trường mà mỗi người đều có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ uy tín cho tổ chức, mỗi cá nhân và chính bản thân mình.

Mong rằng trong thời gian tới, việc thực hiện Chỉ thị 05 không chỉ là câu nói quen thuộc của mỗi người mà các nội dung phải được thấm vào trong suy nghĩ, lời nói và việc làm của mỗi người, trở thành ý thức tự giác của mỗi người trong thực hiện mới có được động lực, ý thức phấn đấu, rèn luyện một cách thực sự, góp phần xây dựng môi trường văn hóa công sở, đó chính là biểu hiện sinh động của việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM, mong r”ng mçi người h·y làm theo từ những việc nhỏ nhất ®Ó “Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn”.

Lê Mai

Một Số Nhiệm Vụ Trọng Tâm Của Cán Bộ, Đảng Viên Thực Hiện Chỉ Thị 05, Chuyên Đề Năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Ban Bí thư đã triển khai chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 10/2/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 106 -KH/HU về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020; để tập trung chỉ đạo và để cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, có kết quả, lưu ý một số yêu cầu, nhiệm vụ như sau:

– Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Căn cứ vào nội dung chuyên đề năm 2020, mỗi đ/c liên hệ bản thân, xây dựng và thực hiện có kết quả bản cam kết của cá nhân về tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp, gắn nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình, bản thân mình. – Thứ hai, đối với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đại đoàn kết dân tộc giữ vai trò hàng đầu trong tư tưởng của Bác. Đoàn kết dân tộc luôn có vị trí chiến lược quan trọng trong đường lối cách mạng của Đảng ta, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do dó cần tập trung đề ra giải pháp thực hiện tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân, tôn trọng, lắng nghe các ý kiến của nhân dân, phục vụ Nhân dân, sự hài lòng của người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tạo niềm tin, khí thế mới trong đời sống xã hội. – Thứ ba, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện “xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với các nội dung, đó là: 1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”; Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đối với làm. 2. Tự giác học tập tốt, chấp hành tốt chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong Nhân dân. 3. Cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Mỗi một cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nhận thức, nâng cao tin thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới; từ đó, nêu cao tinh thần, nhạy bén nhận diện và tích cực tham gia đấu tranh với những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thể lực thù địch, phản động, nhất là trước thềm đại hội đảng các cấp sắp diễn ra. 4. Căn cứ chức trách, nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên chấp hành, thực hiện nghiêm túc, có kết quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về ” Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, như việc làm quan trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương, tránh tình trạng “virus trì trệ”, tạo niềm tin của Nhân dân với Đảng, góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tác giả bài viết: Dân Chính

Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Chỉ Thị Số 05 Ở Các Nhà Trường Quân Đội

(chiasekienthucnet)-Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, bằng thái độ, trách nhiệm chính trị cao, với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo, phù hợp, các Nhà trường quân đội đã thu được nhiều kết quả tích cực; tạo ra những chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ; cơ bản khắc phục được những hạn chế, thiếu sót trong công tác và trong rèn luyện đạo đức, lối sống; phát huy hiệu quả tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu ở từng cơ quan, khoa và đơn vị. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, việc thực hiện Chỉ thị 03 ở các Nhà trường quân đội vẫn còn những hạn chế cần khắc phục: Như việc liên hệ, vận dụng nội dung “làm theo” trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện còn máy móc, thiếu tính sáng tạo, chưa sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách của từng cá nhân. Nội dung, hình thức giáo dục, tuyên truyền chậm đổi mới. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, kịp thời; khắc phục khâu yếu, mặt yếu còn chậm, chuyển biến tiến bộ chưa vững chắc, v.v.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, các Nhà trường quân đội cần quán triệt, thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thông qua đó, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài của sự nghiệp cách mạng; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi người và mỗi cơ quan, khoa và đơn vị “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mình. Hình thức giáo dục, tuyên truyền phải luôn được đổi mới, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, khoa, đơn vị và từng đối tượng; kiên quyết khắc phục sự rập khuôn, máy móc, xơ cứng, hoặc làm một cách hình thức, không thực chất, v.v.

Hai là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ trì ở các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, các cấp ủy cần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động, đồng thời gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết khâu yếu, mặt yếu ở từng cơ quan, khoa và đơn vị. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy xây làm chính; đưa nội dung Chỉ thị 05 vào các nội dung giảng dạy cho các đối tượng. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí cơ bản trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ nói suông, vận động suông mà phải trở thành những quy định, sự ràng buộc trách nhiệm để mọi cơ quan, khoa, đơn vị và từng người tự giác thực hiện.

Ba là, đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chí về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng. Động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi cán bộ, giảng viên và học viên tự giác đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ nhất, thường ngày gắn với yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, mục tiêu và yêu cầu đào tạo của từng đối tượng, từng lĩnh vực. Để làm được điều đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, khoa và đơn vị cần nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05; bám sát đặc điểm, tình hình đơn vị, vị trí, chức năng của các tổ chức và chức trách, nhiệm vụ, mục tiêu và yêu cầu đào tạo của từng đối tượng để chỉ đạo xây dựng hệ thống tiêu chí cho phù hợp.

Bốn là, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, khoa và đơn vị. Nhân rộng điển hình tiên tiến là hình thức giáo dục thực tiễn sinh động, hiệu quả, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong hoạt động học tập, công tác, có sức lan tỏa mạnh mẽ, bảo đảm cho Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến cần được làm thường xuyên, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi cơ quan, khoa và đơn vị; khắc phục tình trạng “chờ” tới hội nghị tổng kết, sơ kết mới biểu dương, tuyên dương. Mặt khác, phải xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí của tập thể, cá nhân điển hình làm cơ sở để phấn đấu, bình xét, khen thưởng; kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 với điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động khác. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao, góp phần làm lan tỏa những tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc ở từng cơ quan, khoa và đơn vị; đồng thời, thẳng thắn phê phán những tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đúng, thực hiện chưa hiệu quả, chưa thấy hết giá trị, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 ở các cơ quan, khoa và đơn vị, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong đơn vị, v.v.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) ở các Nhà trường quân đội đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tuy nhiên căn cứ vào đặc điểm của từng Nhà trường, từng đối tượng đào tạo, từng nhiệm vụ cụ thể mà lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, khoa và đơn vị biết tập trung vào khâu yếu, mặt hạn chế nhất để tập trung đột phá nhằm làm cho mọi quân nhân trong đơn vị nhận thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm của cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên và chiến sĩ đối với Đảng, với Bác Hồ kính yêu. Đồng thời, là cơ sở để xây dựng các Nhà trường quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

CVT (chiasekienthucnet)

Bạn đang đọc nội dung bài viết Một Số Biện Pháp Thực Hiện Chỉ Thị 05 Của Bộ Chính Trị trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!