Đề Xuất 9/2022 ❤️ Một Số Biện Pháp Giáo Dục Học Sinh Chưa Ngoan Trong Công Tác Chủ Nhiệm ❣️ Top Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 9/2022 ❤️ Một Số Biện Pháp Giáo Dục Học Sinh Chưa Ngoan Trong Công Tác Chủ Nhiệm ❣️ Top Like

Xem 7,029

Cập nhật nội dung chi tiết về Một Số Biện Pháp Giáo Dục Học Sinh Chưa Ngoan Trong Công Tác Chủ Nhiệm mới nhất ngày 29/09/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 7,029 lượt xem.

Giải Pháp Giáo Dục Học Sinh Chưa Ngoan

Luận Văn Đề Tài Một Số Biện Pháp Giáo Dục Học Sinh Chưa Ngoan Trong Công Tác Chủ Nhiệm

Tiêu Chuẩn Của Thợ Đu Dây Sơn Nước

6 Nhược Điểm Của Biện Pháp Bảo Vệ Da Với Kem Chống Nắng

6 Phương Pháp Bảo Vệ Da Và Cách Phòng Tránh

PAGE Mét sè biÖn ph¸p gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan trong c”ng t¸c chñ nhiÖm PAGE PAGE 28

NguyÔn Thuý Quúnh Tr­êng THCS Tµm X¸ Dµn ý

PhÇn i: ®Æt vÊn ®Ò

I- lý do chän ®Ò tµi

II- thêi gian- ®èi t­îng nghiªn cøu- ph¹m vi øng dông

III- tµi liÖu tham kh¶o

PhÇn II: gi¶i quyÕt vÊn ®Ò

I- c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn:

1. C¬ së lý luËn

2. C¬ së thùc tiÔn:

II- BiÖn ph¸p thùc hiÖn

1. BiÖn ph¸p chung

1.1- Kh¶o s¸t, ph©n lo¹i ®èi t­îng häc sinh.

1.2- Ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh häc sinh ch­a ngoan.

1.3- X¸c ®Þnh nguyªn nh©n.

2. BiÖn ph¸p cô thÓ

2.1- X©y dùng mèi quan hÖ th©n thiÖn gi÷a gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ häc sinh.

a) Trau dåi lßng yªu nghÒ, yªu th­¬ng häc sinh

b) MÉu mùc trong cuéc sèng

c) RÌn luyÖn n¨ng lùc giao tiÕp s­ ph¹m

2.2- Ph¸t huy søc m¹nh cña tËp thÓ líp

a) §­a c¸c em vµo ho¹t ®éng tËp thÓ

b) HiÖu qu¶ cña c”ng t¸c thi ®ua

c) Sù hîp lý cña chç ngåi vµ tÇm quan träng cña ®”i b¹n cïng tiÕn

d) HiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp

e) Khen th­ëng – kû luËt

2.3- Phèi hîp víi c¸c lùc l­îng gi¸o dôc trong vµ ngoµi nhµ tr­êng

a) KÕt hîp víi c¸c lùc l­îng trong nhµ tr­êng

b) KÕt hîp víi c¸c lùc l­îng gi¸o dôc ngoµi nhµ tr­êng

III- kÕt qu¶

PhÇn iii: kÕt thóc vÊn ®Ò

1. Bµi häc kinh nghiÖm

2. Lêi kÕt

PhÇn i: ®Æt vÊn ®Ò

I. lý do chän ®Ò tµi

Gi¸o dôc häc sinh vµ gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan nãi riªng lµ nhiÖm vô quan träng, th­êng xuyªn , liªn tôc cña gi¸o viªn vµ tËp thÓ H§SP nhµ tr­êng. Gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan lµ mét phÇn quan träng trong néi dung gi¸o dôc ®¹o ®øc lµ ®iÒu mµ c¸c nhµ gi¸o dôc t©m huyÕt lu”n quan t©m.

ë bËc trung häc c¬ së ( THCS ), ¶nh h­ëng vµ t¸c dông cña gi¸o viªn chñ nhiÖm ( GVCN ) ®èi víi häc sinh rÊt lín, ®Æc biÖt lµ häc sinh ch­a ngoan. GVCN cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc gi¸o dôc nh©n c¸ch häc sinh .

Gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan trong c”ng t¸c chñ nhiÖm lµ nhiÖm vô rÊt quan träng ë tr­êng häc . Khi tham gia c”ng viÖc nµy, mçi gi¸o viªn sÏ tr­ëng thµnh vµ v÷ng vµng h¬n trong sù nghiÖp “trång ng­êi” cña m×nh. Gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan trong c”ng t¸c chñ nhiÖm líp ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i ®Çu t­ nhiÒu thêi gian vµ c”ng søc, lßng t©m huyÕt, sù nhiÖt t×nh ; nh­ng ®©y thùc sù lµ mét c”ng viÖc ®em l¹i nhiÒu lîi Ých cho gi¸o viªn nhµ tr­ßng vµ x· héi. §ång thêi, ®©y còng lµ mét c”ng viÖc ®Çy høng thó .

Trong thùc tÕ, gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan cã ý nghÜa s©u s¾c, gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c”ng môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn häc sinh vµ kÕ ho¹ch n¨m häc cña c¸c nhµ tr­êng. Giê ®©y, ch­¬ng tr×nh – ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc nãi chung vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc nãi riªng ®· vµ ®ang cã nh÷ng thay ®æi c¨n b¶n th× c”ng t¸c gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan cÇn ph¶i cã nh÷ng thay ®æi tÝch cùc.

§­îc nhµ tr­êng ph©n c”ng chñ nhiÖm ë mét líp cã nhiÒu häc sinh ch­a ngoan trong mét ®Þa ph­¬ng vïng n”ng th”n ®· cã nhiÒu thay ®æi vÒ nÒn kinh tÕ. Trong qu¸ tr×nh tham gia c”ng t¸c chñ nhiÖm, t”i cã nhiÒu day døt vµ tr¨n trë : lµm thÕ nµo ®Ó gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan cã hiÖu qu¶ ?

Tõ nh÷ng lý do trªn ®· th”i thóc t”i nghiªn cøu ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan trong c”ng t¸c chñ nhiÖm” ®Ó phÇn nµo gi¶m bít khã kh¨n trong gi¸o dôc ®¹o ®øc cña nhµ tr­êng vµ gi¶m bít tÖ n¹n ngoµi x· héi.

II. thêi gian-®èi t­îng nghiªn cøu-ph¹m vi øng dông

1.Thêi gian

N¨m häc 2006-2007 ®Õn nay

2.§èi t­îng:

Häc sinh líp 6, 7 tr­êng THCS Tµm X¸

3. Ph¹m vi øng dông ;

Gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan ë tr­êng THCS

iii. Tµi liÖu tham kh¶o

C”ng t¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm líp ë tr­êng phæ th”ng

Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ gi¸o dôc THCS

T©m lÝ häc løa tuæi vµ t©m lÝ häcs­ ph¹m

Gi¸o dôc gia ®×nh

T¹p chÝ, s¸ch b¸o cã liªn quan. PhÇn ii: gi¶i quyÕt vÊn ®Ò

I . C¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn

1. C¬ së lý luËn:

a. Sù chØ ®¹o cña Nhµ n­íc

NghÞ quyÕt II Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸ 8 vµ KÕt luËn héi nghÞ VI Ban chÊp hµnhTrung ­¬ng kho¸ 9 tiÕp tôc nhÊn m¹nh: ph¶i ®æi míi, ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ gi¸o dôc .TiÕp tôc ®Çu t­ cho gi¸o dôc lµ Quèc s¸ch hµng ®Çu .

Trong héi nghÞ còng ®· ph©n tÝch vµ chØ râ nh÷ng yÕu kÐm cña gi¸o dôc trong nh÷ng n¨mqua ®ã lµ: ” ChÊt l­îng cßn thÊp vµ cã chiÒu h­íng xuèng cÊp , néi dung ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc cßn l¹c hËu; c¸c hiÖn t­äng tiªu cùc trong gi¸o dôc cßn nhiÒu; c¬ cÊu gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cßn mÊt c©n ®èi ” ( b¸o GDDT sè 86 17 / 8 / 2007 ) .

b. Thùc tiÖn chØ thÞ 06- ChØ thÞ trung ­¬ng §¶ng ngµy 07/ 11 / 2006 cña Bé chÝnh trÞ vÒ cuéc vËn ®éng : Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh

c. ChØ thÞ sè 4 / 2008 / CT- BGDDT vÒ nhiÖm vô träng t©m cña nghµnh: x©ydùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc

d. Nghµnh gi¸o dôc thñ ®” Hµ Néi vµ nghµnh gi¸o dôc §”ng Anh dd· cã nh÷ng h­íng dÉn cô thÓ nh”m ®æi míi c”ng t¸c gi¸o dôc vµ rÌn luyÖn thÕ hÖ trÎ

e. Qu¸n triÖt nhiÖm vô n¨m häc míi Ban Gi¸m HiÖu ( BGH ) Tr­êng THCS Tµm X¸ ®· rÊt coi träng c”ng t¸c gi¸o dôc ®¹o ®øc ®Æc biÖt lµ häc sinh ch­a ngoan

Tõ thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ lµm c”ng t¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm ë tr­êng THCS t”i nhËn thÊy trong sè c¸c häc sinh cña m×nh lu”n lu”n cã sù thay ®æi phøc t¹p vÒ møc ®é ph¸t triÓn trÝ tuÖ, vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc, vÒ thÓ chÊt do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh tiÕp thu gi¸o dôc, tù gi¸o dôc cña mçi con ng­êi.

Nh÷ng n¨m tr­íc ®©y, häc sinh ch­a ngoan th­êng r¬i vµo ®èi t­îng con nhµ nghÌo, ngoµi giê häc ph¶i lao ®éng lµm thªm gióp ®ì bè mÑ khiÕn cho c¸c em chÓnh m¶ng, ch¸n n¶n häc sa sót, ph¸ ph¸ch líp. HiÖn nay, häc sinh ch­a ngoan cßn tËp trung ë con c¸i nh÷ng gia ®×nh bè mÑ m¶i lµm ¨n theo thêi buæi kinh tÕ thÞ tr­êng, nªn kh”ng cã thêi gian quan t©m ®Õn con c¸i.

Tõ thùc tÕ trªn ®· ®Æt ra cho thÇy c” nh÷ng ng­êi toµn t©m toµn ý phôc vô sù nghiÖp gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ. ®Æc biÖt lµ gi¸o viªn chñ nhiÖm líp cÇn cã vµi trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc gi¸o dôc nh©n c¸ch häc sinh..

2. c¬ së thùc tiÔn

Líp 7C do t”i chñ nhiÖm cã 30 häc sinh trong ®ã cã tíi 21 häc sinh nam vµ chØ cã 9 häc sinh n÷. c¸c em ë løa tuæi13, 14. Cã 2 häc sinh nam l­u ban tõ n¨m häc tr­íc.

§Çu n¨m b¶n th©n t”i khi ®­îc ph©n c”ng vµo gi¶ng d¹y vµ lµm c”ng t¸c gi¸o viªn chñ nhiÖm còng cã nhËn xÐt gièng nh÷ng gi¸o viªn bé m”n kh¸c: líp nhèn nh¸o, lén xén, Çm Ü, cã hiÖn t­îng nãi tôc, chöi bËy, ®”i khi r× rÇm tù ch¹y ra khái chç ®uæi nhau ngay tr­íc mÆt thÇy c”. NhiÒu häc sinh l­ßi häc, m¶i ch¬i, hay nãi chuyÖn riªng, nãi tù do. §iÒu nµy lµm gi¸o viªn rÊt bùc m×nh, ¶nh h­ëng nhiÒu ®Õn giê d¹y vµ viÖc häc cña nh÷ng häc sinh ngoan kh¸c. NÕu cø ®Ó t×nh tr¹ng nµy th× dÇn dÇn nh÷ng ®èi t­îng häc sinh nµy sÏ kh”ng nh÷ng ph¸ líp mµ cßn l”i kÐo nh÷ng häc sinh kh¸c vµo cuéc. Vµ ng­êi thiÖt thßi nhÊt vÉn lµ c¸c em häc sinh.

Lµ gi¸o viªn chñ nhiÖm ®­îc nhµ tr­êng tin t­ëng giao cho líp cã nhiÒu häc sinh ch­a ngoan t”i b¨n kho¨n, lo l¾ng vµ rÊt tr¨n trë:

Lµm thÕ nµo ®Ó gi¸o viªn bé m”n khi vµo líp yªn t©m, høng thó, say mª gi¶ng d¹y kiÕn thøc cho tÊt c¶ c¸c em häc sinh?

Lµm thÕ nµo ®Ó 30 häc sinh trong líp ®Òu ngoan, tiÕp thu bµi tèt vµ häc hµnh ch¨m chØ?

Lµm thÕ nµo ®Ó nh÷ng häc sinh ch­a ngoan ®Òu trë nªn tiÕn bé?

V× thÕ, cµn ph¶i ®æi míi c”ng t¸c chñ nhiÖm líp ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn .

II. BiÖn ph¸p thùc hiÖn

1. BiÖn ph¸p chung

B¾t ®Çu n¨m häc 2008-2009, tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña líp, t”i ®· x©y dùng vµ lËp ra kÕ ho¹ch nh÷ng c”ng viÖc sÏ thùc hiÖn ®Ó gãp phÇn ®­a líp chñ nhiÖm æn ®Þnh, tiÕn bé.

1.1 Kh¶o s¸t , ph©n lo¹i ®èi t­îng häc sinh

§Ó gi¸o dôc häc sinh cã hiÖu qu¶ th× gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i hiÓu s©u s¾c vÒ c¸c em, tõ ®ã míi cã thÓ ®Æt ra ®­îc nh÷ng t¸c ®éng s­ ph¹m thÝch hîp, ®óng nh­ K.§.Usinnhi ®· nãi r”ng: ” Muèn gi¸o dôc con ng­êi th× ph¶i hiÓu con ng­êi vÒ mäi mÆt “. Do ®ã bÊt kú ng­êi gi¸o viªn chñ nhiÖm nµo còng cÇn ph¶i lµm c”ng viÖc ®Çu tiªn lµ t×m hiÓu häc sinh líp m×nh phô tr¸ch. T”i ®· nghiªn cøu lý lÞch häc sinh, hå s¬ häc b¹ trao ®æi víi gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ gi¸o viªn bé m”n n¨m tr­íc vÒ t×nh h×nh chung cña líp vµ t×nh h×nh häc tËp, rÌn luyÖn cña c¸c em. §ång thêi ®Ó hiÓu h¬n vÒ c¸c em, t”i ®· ph¸t phiÕu kh¶o s¸t víi mÉu sau ®Ó t×m hiÓu vÒ b¶n th©n c¸c em vµ gia ®×nh häc sinh

MÉu M1(dïng cho häc sinh tù ®¸nh gi¸ b¶n th©n)

Em tù ®¸nh gi¸ m×nh b”ng c¸c ®¸nh dÊu (+) vµo nh÷ng cét t­¬ng øng.

Hä tªn häc sinh: Líp

Sè TTNéi dung ®¸nh gi¸

(c¸c hµnh vi sai lÖch)Møc ®é sai ph¹mKh”ngRÊt ÝtLÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn1L­êi biÕng trèn bá c¸c tiÕt häc, c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ2MÊt trËt tù trong giêi häc vµ ho¹t ®éng tËp thÓ3Nãi n¨ng côc c”n, th” lç, thiÕuv¨nhãa4Hçn l¸o, v” lÔ víi thÇy c”5KÐo bÌ c¸nh, g©y gæ ®¸nh nhau, khèng chÕ kÓ yÕu6Gian dèi trong quan hÖ b¹n bÌ còng nh­ trong c”ng viÖc7G©y rèi mÊt trËt tù c”ng céng, lµm ” nhiÔm m”i tr­êng8Hót thuèc, uèng r­îu, ®¸nh b¹c, tiªu phÝ bõa b·i9Sèng cÈu th¶, mÊt vÖ sinh

MÉu M2 – vÒ gia ®×nh häc sinh

(dïng cho häc sinh)

§Ò nghÞ c¸c em tù khai theo mÉu d­íi ®©y b”ng c¸ch ®iÒn tõ thÝch hîp vµo … hoÆc ®¸nh dÊu (+) vµo ”  thÝch hîp

Hä vµ tªn häc sinh Chç ë , con thø

Hä vµ tªn bè NghÒ nghiÖp

Tr×nh ®é v¨n hãa Kháe m¹nh  ®au yÕu 

Hä vµ tªn mÑ NghÒ nghiÖp

Tr×nh ®é v¨n hãa Kháe m¹nh  , ®au yÕu 

Sè con trong gia ®×nh

Kinh tÕ gia ®×nh: Kh¸  Trung b×nh  Khã kh¨n 

Bè mÑ cßn ®ñ  , thiÕu  , do chÕt  , do li h”n 

Em ë víi ai …

Quan hÖ gi÷a bè mÑ: Hßa thuËn  , bÊt hßa  , b×nh ®¼ng  , thiÕu b×nh ®¼ng  , cëi më  , ®éc ®o¸n  , ph©n c”ng nhiÖm vô râ rµng  , kh”ng râ rµng  (theo cæ truyÒn  , theo hiÖn ®¹i  )

Cha mÑ ®èi víi em:

Tin t­ëng  , chiÒu chuéng  , cëi më  , giao c”ng viÖc cô thÓ  kiÓm tra chÆt chÏ  , kh”ng bao giê tin  , qu¸ kh¾t khe 

,th­êng bÞ m¾ng chöi  , bÞ ®¸nh ®Ëp  , bÞ bá r¬i 

ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh:

Mäi ng­êi chÊp hµnh tèt 

§· cã ng­êi lµ téi ph¹m  N¨m häc 2008-2009 theo kÕ ho¹ch cña Bé, b¾t ®Çu tõ 25/8/ 2008 sau khi häc ®­îc 2 tuÇn, ®Ó t×m hiÓu vÒ t©m t­ nguyÖn väng cña c¸c em víi thÇy c” gi¸o, t”i dïng mÉu kh¶o s¸t vÒ nhµ tr­êng, b¹n bÌ vµ c¶ n¬i c­ tró

MÉu M3 – vÒ nhµ tr­êng (dïng cho häc sinh)

* BÇu kh”ng khÝ cña líp, cña tr­êng lµm cho em dÔ chÞu  , khã chÞu 

Lý do

* Em mong ­íc thÇy c” gi¸o chñ nhiÖm cã nh÷ng phÈm chÊt vµ ®øc tÝnh g×?

* §Ó viÖc häc tËp ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n, em cã nh÷ng ®Ò nghÞ g× víi nhµ tr­êng, víi c¸c thÇy c” gi¸o?

MÉu M4 – vÒ quan hÖ b¹n bÌ

(dïng cho häc sinh)

Hä vµ tªn häc sinh chç ë

Líp………………..

– Em cã thÓ giíi thiÖu nh÷ng ng­êi b¹n th­êng cã mÆt trong ngµy sinh nhËt cña em? ..

..

Sè TTHä vµ tªn§Þa chØLµm g×123456- Em cã thÓ cho biÕt hä tªn nh÷ng ng­êi mµ em th­êng tin cËy t©m sù trong nh÷ng lóc em cã chuyÖn vui, buån?

Sè TTHä vµ tªn§Þa chØLµm g×123456- Em cã thÓ cho biÕt hä tªn nh÷ng ng­êi mµ em th­êng giao tiÕp hµng ngµy trong th”n n¬i em ®ang ë?

Sè TTHä vµ tªn§Þa chØLµm g×123456 §Æc biÖt ®Ó bæ sung thªm th”ng tin vÒ häc sinh ch­a ngoan , t”i cßn t×m hiÓu thªm qua häc sinh c¸c líp kh¸c trªn cïng ®Þa bµn c­ tró .

T”i gÆp em Tó , em H­ëng häc líp 7B hay ch¬i víi em Léc ë nhµ vµ ë tr­êng , nãi chuyÖn vµ biÕt ®­îc em Léc ë nhµ chØ rÊt m¶i ch¬i, bè mÑ ®i chî suèt ngµy vµ vÒ rÊt muén, ë nhµ víi bµ néi. Qua ®©y, t”i ®· hiÓu thªm vÒ hoµn c¶nh cña c¸c em,®Ó t×m ra biÖn ph¸p gi¸o dôc cho phï hîp .

1.2. Ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh häc sinh ch­a ngoan

Sau khi nghiªn cøu vµ kh¶o s¸t c¸c mÉu cña phiÕu ®iÒu tra, ,trong qu¸ tr×nh tiÕp xóc víi c¸c em, t”i ®· x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng ®èi t­îngch­a ngoan. §ã lµ c¸c em sau:

Lª B¸ Tr­êng sinh n¨m 1995 – ë th”n §oµi – x· Tµm X¸ : l­u ban n¨m líp 6. th­êng xuyªn bá häc, trèn tiÕt.TÝnh t×nh côc c”n, hay næi c¸u tøc giËn, thÝch trë thµnh ®¹i ca; tiÕp thu chËm hay ra khái chç, th­êng xuyªn vi ph¹m trang phôc, ch÷ xÊu cÈu th¶. Häp cha mÑ häc sinh, gia ®×nh kh”ng ®Õn häp.

NguyÔn Xu©n Léc: sinh n¨m 1995, ë V¨n Th­îng – x· Xu©n Canh l­u ban n¨m líp 7; cao lín nhÊt líp, nhÊt khèi, ®Ëm ng­êi, to kháe h¬n c¸c b¹n kh¸c nh­ng kh”ng hßa ®ång, hay nãi tôc chöi bËy, b¾t n¹t nh÷ng ng­êi yÕu h¬n m×nh, hay ra khái líp; kh”ng chÞu l¾ng nghe ý kiÕn c¸c b¹n lu”n ph¶n øng cùc ®oan; m¶i ch¬i, l­êi- bá häc nhiÒu.

Lª Hång Phóc: sinh n¨m 1996 ë th”n §oµi – x· Tµm X¸ m¶i ch¬i hay nghÞch ngÇm, l­êi häc. Ch÷ xÊu, viÕt cÈu th¶, hay ¨n quµ vÆt. Ngåi häc co ch©n lªn ghÕ; cã thãi nãi leo nãi ®Õ trong giê häc,th­êng xuyªn vi ph¹m vÒ trang phôc.

Lª Duy Kh¸nh: sinh n¨m 1996 ë th”n §oµi – x· Tµm X¸ kh”ng ph¶i lµ häc sinh l­u ban nh­ng ®­îc gäi lµ ®¹i ca tõ bËc tiÓu häc. Hay nãi tù do, nãi chuyÖn riªng trong giê häc. V” lÔ víi gi¸o viªn, rÊt hay c·i l¹i. Bè mÊt sím, häc sinh nµy ë víi “ng néi ; hay g©y gæ . sinh sù, cã khi v” cí ®¸nh b¹n trong líp.

Lª §øc TriÖu: sinh n¨m 1996 ë th”n §oµi – x·Tµm X¸, m¶i ch¬i, bá tiÕt ®i ra qu¸n NÐt ch¬i ®iÖn tö; hay nãi dèi, c·i l¹i; hót thuèc l¸ trong tr­êng , tÝnh côc c”n, a dua ®ua ®ßi .

1.3 X¸c ®Þnh nguyªn nh©n:

Häc sinh ch­a ngoan th­êng xuÊt ph¸t tõ 3 nguyªn nh©n chung sau ®©y:

– Nguyªn nh©n x· héi (m”i tr­êng sèng, ¶nh h­ëng cña x· héi)

– Nguyªn nh©n t©m lý

– Nguyªn nh©n gi¸o dôc

Sau khi xö lý sè liÖu thu nhËn ®­îc tõ c¸c cuéc kh¶o s¸t trªn cïng víi viÖc ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh häc sinh ch­a ngoan t”i ®· x¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n vµ tõ ®ã lùa chän ph­¬ng ph¸p t¸c ®éng gi¸o dôc phï hîp. T”i nghÜ mét häc sinh ch­a ngoan lµ do nhiÒu nguyªn nh©n song cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n nµo lµ chñ yÕu (nguyªn nh©n gèc rÔ).

Qua t×m hiÓu t”i ®· x¸c ®Þnh ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn nh÷ng biÓu hiÖn ch­a ngoan cña c¸c em. §ã lµ nh÷ng nguyªn nh©n sau:

*Do ¶nh h­ëng cña gi¸o dôc gia ®×nh: Em Lª B¸ Tr­êng, NguyÔn Xu©n Léc trë thµnh häc sinh chËm tiÕn mét phÇn kh”ng nhá lµ do gia ®×nh. Gia ®×nh em B¸ Tr­êng cã 3 chÞ em, Tr­êng lµ con trai ót. Bè kh”ng biÕt ch÷, nãi n¨ng tïy tiÖn, suèt ngµy r­îu chÌ hay ®¸nh ®Ëp kh”ng quan t©m dÕn con. MÑ ®i chî suèt ngµy, kh”ng cßn thêi gian ch¨m sãc con. NhiÒu lÇn t”i mêi gÆp gia ®×nh nh­ng ®Òu kh”ng ®Õn.

C¶ bè vµ mÑ em Léc ®i chî bu”n b¸n tõ s¸ng sím ®Õn tËn tèi mÞt cã h”m vÒ khuya , thØnh tho¶ng bè l¹i ®i lµm ¨n xa, Ýt thêi gian quan t©m ®Õn con . Bè nãng tÝnh hay côc c”n ®¸nh con ngay, cßn mÑ l¹i nu”ng chiÒu con qu¸ møc.

*Do yÕu tè t©m lý: Lín h¬n c¸c b¹n trong líp nh­ng vÒ trÝ tuÖ, kü n¨ng häc tËp tu d­ìng cña Léc l¹i kÐm so víi b¹n cïng trang løa. ThÕ nh­ng kinh nghiÖm cña c¸c em Kh¸nh, TriÖu vÒ cuéc sèng ®êi th­êng l¹i ph¸t triÓn sím h¬n. c¸c em muèn biÓu lé sù hiÓu ®êi cña m×nh b”ng nh÷ng hµnh ®éng trèn giê bá tiÕt ®Ó ch¬i ®iÖn tö, bi-a, ®¸nh nhau. Em TriÖu cßn do b¹n bÌ xÊu l”i kÐo, hay ph× phÌo ®iÕu thuèc trªn m”i trong giê gi¶i lao, tá vÎ m×nh lµ ng­êi lín vµ “sÜ diÖn”. Riªng em Lª B¸ Tr­êng cßn cã th¸i ®é v” lÔ c·i l¹i c” gi¸o trong giê häc. V” h×nh em ®· “vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o”. §©y lµ hµnh ®éng ®¸ng lªn ¸n. nh­ng d­êng nh­ lçi nµy cña em cung mét phÇn do ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc cña chóng ta trong viÖc xö lý kØ luËt häc sinh.

Tõ ®©y, t”i nhËn thÊy gi¸o viªn chñ nhiÖm – ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ còng nh­ ®iÒu hµnh toµn bé qu¸ tr×nh gi¸o dôc cña häc sinh, cÇn t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan sao cho cã hiÖu qu¶.

2. BiÖn ph¸p cô thÓ

2.1 X©y dùng mèi quan hÖ th©n thiÖn gi÷a GVCN vµ häc sinh chúng tôi dåi lßng yªu nghÒ, yªu th­¬ng häc sinh

Thùc hiÖn khÈu hiÖu hµnh ®éng “TÊt c¶ v× häc sinh th©n yªu”, , t”i quan t©m ®Õn mäi cö chØ hµnh ®éng tõng häc sinh ch­a ngoan trong líp chñ nhiÖm, nh­ng quan träng nhÊt lµ gióp ®ì c¸c em tù rÌn luyÖn ý thøc, th¸i ®é, h×nh thµnh nªn nh÷ng phÈm chÊt, t×nh c¶m trong s¸ng, ®óng ®¾n, x©y dùng cho c¸c em cã niÒm tin ý thøc v­¬n lªn, tinh thÇn ®oµn kÕt, m×nh v× mäi ng­êi, sèng cao th­îng, cã b¶n lÜnh.

T”i nghÜ b¶n th©n m×nh cÇn nãi Ýt lµm nhiÒu, ®· nãi lµ lµm, khi lµm ph¶i lµm ®Õn n¬i ®Õn chèn. H¬n hÕt , chØ cã thÓ ph¸t huy ¶nh h­ëng tèt ®Õn c¸c ®èi t­îng nµy khi b¶n th©n gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ mét ng­êi thÇy cã nh©n c¸ch tèt. T”i thÊy trong mét tr­êng häc, mäi thÇy c” ®Òu cã ¶nh h­ëng kh”ng nhá ®Õn c¸c em nh­ng gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ ng­êi cã ¶nh h­ëng tíi häc sinh líp chñ nhiÖm s©u s¾c nhÊt gi÷a gi¸o viªn chñ nhiÖm víi häc sinh trong líp ®­îc thiÕt lËp trªn mèi quan hÖ th­êng xuyªn, liªn tôc: quan hÖ t×nh c¶m ®Æc biÖt th©n thiÕt trong mäi ho¹t ®éng: t×nh thÇy trß. V× thÕ t”i lu”n gÇn gòi, yªu th­¬ng g¾n bã víi c¸c em.

Thùc hiÖn cuéc vËn ®éng Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh , t”i lu”n tù hoµn thiÖn phÈm chÊt nh©n c¸ch cña m×nh ®Ó trë thµnh mét tÊm g­¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo.

b. MÉu mùc trong cuéc sèng

.Cã thÓ thÊy, mäi cö chØ, ¨n mÆc, nãi n¨ng, ®i ®øng, th¸i ®é biÓu hiÖn cña c” chñ nhiÖm ®Òu cã ¶nh h­ëng ®Õn nh©n c¸ch häc sinh líp chñ nhiÖm.

V× vËy, ®Ó cã ®­îc phong c¸ch mÉu mùc t”i lu”n cã ý thøc ph¶i tù phÊn ®Êu vµ tu d­ìng ®Ó cã mét nÕp sèng v¨n hãa cao cã ®­îc uy tÝn ch©n chÝnh vµ thùc sù tr­íc c¸c em. T”i ®· t¹o dùng ®­îc mèi quan hÖ c” trß tèt ®Ñp: võa nghiªm tóc võa th©n mËt, cã th¸i ®é tin t­ëng , t”n träng vµ l¾ng nghe suy nghÜ cña häc sinh, biÕt ®èi xö d©n chñ vµ c”ng b”ng thËt quang minh chÝnh ®¹i tr­íc c¸c em víi t×nh c¶m ch©n thµnh vµ gi¶n dÞ, biÕt quan t©m, chu ®¸o ®Õn häc sinh, ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng s¸ng t¹o cña häc sinh. T”i rÌn cho m×nh mét t­ thÕ t¸c phong g­¬ng mÉu nh­ng th©n thiÖn , ¨n nãi lÞch sù, nh· nhÆn, cã cö chØ ®Ñp, ®i ®øng ®µng hoµng tr­íc häc sinh.

c. RÌn luyÖn n¨ng lùc giao tiÕp s­ ph¹m

Víi ®èi t­îng häc sinh ch­a ngoan trong líp t”i t¹o ra ®­îc sù ®ång c¶m gi÷a c” gi¸o vµ c¸c em b”ng c¸ch ®Æt vÞ trÝ cña m×nh vµo vÞ trÝ cña c¸c em ®Ó cã thÓ “th­¬ng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n” vµ lµ chç dùa tinh thÇn ®Ó c¸c em vui vÎ t©m sù , trß chuyÖn víi m×nh.

T”i thÊy gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn biÕt ®iÒu khiÓn vµ ®iÒu chØnh c¸c diÔn biÕn t©m lý cña m×nh cho phï hîp víi hoµn c¶nh giao tiÕp . A.M.Macarenco ®· nhËn xÐt ” Mçi mét nhµ gi¸o dôc tr­íc khi nãi chuyÖn víi häc sinh cÇn ph¶i uèn l­ìi vµi lÇn ®Ó cho t©m tr¹ng m×nh l¾ng xuèng” §Æc biÖt kü n¨ng sö dông ph­¬ng tiÖn giao tiÕp: lêi nãi (ng”n ng÷) lµ rÊt quan träng. VÒ ®iÒu nµy V.A.Xukhomlinxki viÕt “Mét tõ th”ng minh vµ hiÒn hßa t¹o ra niÒm vui, mét tõ ngu xuÈn hay tµn ¸c kh”ng suy nghÜ ®em l¹i ®iÒu tai häa. Tõ ®ã cã thÓ giÕt chÕt niÒm tin vµ lµm gi¶m søc m¹nh cña t©m hån”. Do vËy, t”i rÊt cÈn thËn trong viÖc lùa chän tõ ng÷ cña m×nh khi gi¸o dôc häc sinh chËm tiÕn.

“Lêi nãi ch¼ng mÊt tiÒn mua

Lùa lêi mµ nãi cho võa lßng nhau ” lµ v× vËy.

Ngoµi ra, t”i thÊy GVCN cÇn kÕt hîp víi nh÷ng ph­¬ng tiÖn ngoµi ng”n ng÷ nh­: cö chØ, ®iÖu bé, ng÷ ®iÖu, nÐt mÆt, nô c­êi, ¸nh m¾t….®Ó bæ sung, hç trî hiÖu qu¶ trong viÖc gi¸o dôc häc sinh chËm tiÕn.

2.2 Ph¸t huy søc m¹nh cña tËp thÓ líp:

a, §­a c¸c em vµo ho¹t ®éng tËp thÓ

Ngay tõ ®Çu n¨m häc ®Ó dÇn dÇn ý thøc häc sinh ®i vµo æn ®Þnh vµ duy tr× nÒ nÕp tèt, t”i ®· m¹nh d¹n ®­a ra ý kiÕn vµ trao ®æi víi häc sinh trong líp vÒ kÕ hoach tæ chøc bé m¸y tù qu¶n cña líp: cö nh÷ng häc sinh ch­a ngoan tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña líp.

Em Lª Duy Kh¸nh tiÕp thu ®­îc m”n Lý, h¨ng h¸i xung phong ph¸t biÓu x©y dùng bµi, em ®­îc t”i giao lµ c¸n sù m”n VËt Lý. Lóc ®Çu em tõ chèi: “Em kh”ng biÕt lµm ®©u?”. nh­ng khi ®­îc t”i ph©n tÝch chØ ra ­u ®iÓm cña em trong khi häc m”n nµy vµ ®­îc c¶ líp ®éng viªn, em ®· vui vÎ nhËn lêi.

Em Lª B¸ Tr­êng trong ®éi cê ®á cña líp ®ång thêi lµ tæ tr­ëng, theo dâi kiÓm tra ®¸nh gi¸, gi÷ g×n trËt tù kû luËt, thùc hiÖn nh÷ng néi quy cña líp vµ tæ b¸o c¸o kÕt qu¶ hµng tuÇn, th¸ng cho líp tr­ëng vµ b¸o c¸o tr­íc líp.

Em NguyÔn Xu©n Léc ®­îc c” gi¸o vµ c¸c b¹n giao cho lµ c¸n sù phô tr¸ch thÓ dôc thÓ thao: ®”n ®èc thÓ dôc gi÷a giê, ch¨m lo phong trµo TDTT cña líp.

Em Lª §øc TriÖu ®­îc giao lµm c¸n sù phô tr¸ch c”ng t¸c vÖ sinh cña líp: kiÓm tra ®”n ®èc vÖ sinh c¸ nh©n, líp s¹ch sÏ hµng ngµy. T”i nãi víi c¸c em r”ng: ” C¸c em lµ thµnh viªn cña líp, c¸c em ph¶i cã tr¸ch nhiÖm víi líp, mçi b¹n mét viÖc cïng nh×n vµ ®oµn kÕt gióp ®ì nhau lµm:

” Mét c©y lµm ch¼ng nªn non

Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao ”

Mét ng­êi kh”ng v× tËp thÓ th× tù b¶n th©n m×nh v” h×nh ®· t¸ch ra khái tËp thÓ mµ kh”ng hÒ biÕt. V× thÕ c¸c em khi ®· nhËn c”ng viÖc víi c” råi ph¶i lµm cho tèt, khi lµm cã vÊn ®Ò g× hái c” vµ c¸c b¹n kh¸c kh”ng ®­îc lµm cho xong lÇn. C” vµ c¶ líp sÏ cïng theo dâi kÕt qu¶ cña c¸c em.”.

ViÖc ph©n c”ng c”ng viÖc nµy lóc ®Çu gÆp nhiÒu khã kh¨n v× c¸c em kh”ng quen lµm. t”i ph¶i th­êng xuyªn h­íng dÉn gîi ý , gióp c¸c em ®ã c¸ch lµm nh­ thÕ nµo cho quen viÖc vµ rÌn cho em c¸ch quan t©m ®Õn tÊt c¶ c¸c b¹n trong líp. C¸c cô nãi “m­a dÇm thÊm l©u”, b©y giê c¸c em ®· hßa ®ång víi líp vµ lµm viÖc tiÕn bé.

b, HiÖu qu¶ cña c”ng t¸c thi ®ua

Thùc hiÖn chñ ®Ò n¨m häc: “Tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc “, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña §éi TN TP HCM. KÕt hîp víi sù chØ ®¹o cña BGH: thÇy HiÖu tr­ëng: NguyÔn V¨n Minh , thÇy HiÖu phã: Lª Ngäc Kh¸nh vµ H§SP nhµ tr­êng tíi gi¸o viªn chñ nhiÖm c¸c líp:

Ph¸t hiÖn vµ lËp danh s¸ch häc sinh ch­a ngoan trong líp m×nh chñ nhiÖm. BGH gÆp gì trao ®æi víi nh÷ng häc sinh ®ã ®Ó l¾ng nghe t©m t­, nguyÖn väng cña c¸c em

Gi¸o viªn chñ nhiÖm líp gÆp gì trùc tiÕp víi cha mÑ nh÷ng häc sinh ®ã ®Ó th”ng b¸o kÞp thêi vÒ t×nh h×nh häc sinh vµ ®­a ra kÕ ho¹ch gi¸o dôc cô thÓ tíi tõng häc sinh . Tõ ®ã biÕt ®­îc ý kiÕn cña tõng gia ®×nh trong viÖc gi¸o dôc con c¸i dùa vµo mÉu tù ®¸nh gi¸ vÒ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm häc sinh cña nhµ tr­êng

Dùa vµo mÉu tù ®¸nh gi¸ vÒ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm häc sinh cña nhµ tr­êng , gi¸o viªn chñ nhiÖm ®­a cho häc sinh b¶n tù nhËn xÐt vµ b¶n cam kÕt hµng tuÇn vµ hµng th¸ng theo mÉu cña líp vµ yªu cÇu häc sinh ghi ®Çy ®ñ, cô thÓ, tØ mØ tõng néi dung. PhÇn cuèi cã ch÷ ký häc sinh,líp tr­ëng, gia ®×nh, gi¸o viªn chñ nhiÖm.

Trong buæi häp gi¸o viªn chñ nhiÖm tuÇn 4 hµng th¸ng, gi¸o viªn chñ nhiÖm b¸o c¸o víi BGH vÒ sù chuyÓn biÕn cña nh÷ng häc sinh nµy, tõ ®ã tiÕp tôc ®Ò xuÊt , ¸p dông c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc sao cho cã hiÖu qu¶.

Cuèi th¸ng: GVCN sö dông b¶n tù ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i ®¹o ®øc cña häc sinh

Cïng víi gi¸o dôc ®¹o ®øc, BGH cßn tæ chøc båi d­ìng häc sinh cã häc lùc yÕu, kÐm. PhÇn lín nh÷ng häc sinh yÕu kiÕm ®Òu r¬i vµo ®èi t­îng häc sinhch­a ngoan.

t”i ®· xuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña líp ®Ó t¹o ra mÉu theo dâi thi ®ua hµng tuÇn – th¸ng cã ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i. sau khi l¾ng nghe, chØnh söa thèng nhÊt víi häc sinh vµ cha mÑ häc sinh, t”i ®· ®ãng thµnh mét quyÓn giao cho tæ tr­ëng vµ tæ phã phô tr¸ch. Khi nh×n vµo quyÓn sæ ®ã, mét phÇn chóng ta còng cã thÓ thÊy ®­îc sù chuyÓn biÕn cña tõng häc sinh vµ thÊy ®­îc kÕt qu¶ cña mÉu theo dâi thi ®ua ®ã. C¸c em ®· tiÕn bé dÇn.

Ngoµi ra, t”i sö dông phèi kÕt hîp th­êng xuyªn b¶n tù ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i ®¹o ®øc vµ b¶n cam kÕt hµng tuÇn, hµng th¸ng. Tõ viÖc lµm ®Òu ®Æn nµy cña t”i, c¸c em biÕt ­u nh­îc ®iÓm cña m×nh mµ cè g¾ng.

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc B¶n tù nhËn xÐt tuÇn… th¸ng 9 n¨m 2008 KÝnh göi: BGH tr­êng THCS Tµm X¸

GVCN líp 7C

Tªn em lµ:………………………………häc sinh líp 7C

Trong tuÇn… th¸ng 9 n¨m 2008, em tù nhËn thÊy b¶n th©n cã nh÷ng ­u, khuyÕt ®iÓm sau:

¦u ®iÓm

ý thøc häc tËp

ý thøc kû luËt

+ Chuyªn cÇn

+ VÖ sinh

+ Trang phôc

– ý thøc x©y dùng tËp thÓ

_ ý thøc tù rÌn luyÖn

Nh­îc ®iÓm:

– ý thøc häc tËp

– ý thøc kû luËt

+ Chuyªn cÇn

+ VÖ sinh

+ Trang phôc

– ý thøc x©y dùng tËp thÓ

_ ý thøc tù rÌn luyÖn *Tù xÕp lo¹i h¹nh kiÓm :

*Tæ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm :

*Líp + GVCN xÕp lo¹i h¹nh kiÓm: * ý kiÕn cha mÑ häc sinh Häc sinh ký tªn

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

B¶n cam kÕt tuÇn th¸ng 9 n¨m 2008 KÝnh göi: BGH tr­êng THCS Tµm X¸

GVCN líp 7C

Tªn em lµ:………………………………häc sinh líp 7C

Trong tuÇn th¸ng 9, em xin høa:

ý thøc häc tËp ý thøc kû luËt ý thøc x©y dùng tËp thÓ ý thøc tù rÌn luyÖn * XÕp lo¹i h¹nh kiÓm tuÇn: Ch÷ ký häc sinh Ch÷ ký líp tr­ëng Ch÷ ký CMHS Ch÷ ký GVCN

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

PhiÕu tù ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i ®¹o ®øc cña häc sinh

KÝnh göi: BGH tr­êng THCS Tµm X¸

GVCN líp 7C

Tªn em lµ:………………………………häc sinh líp 7C….Tæ…

Trong th¸ng , em tù ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i ®¹o ®øc cña b¶n th©n nh­ sau:

Tù ®¸nh gi¸

ChØ tiªuTètKh¸Trung b×nhYÕuý thøc häc tËp

®i häc ®óng giê

nghØ häc ph¶i cã giÊy phÐp vµ ch÷ ký cña gia ®×nh

chuÈn bÞ bµi häc vµ lµm bµi ®ñ

kh”ng nãi chuyÖn hoÆc lµm viÖc riªng trong giê häc

h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi

trung thùc trong häc tËp

ý thøc x©y dùng tËp thÓ:

gióp ®ì vµ ®oµn kÕt víi b¹n

tÝch cùc tham gia c”ng viÖc chung cña tËp thÓ

biÕt l¾ng nghe ý kiÕn cña b¹n vµ ng­êi kh¸c ®Ó cïng nhau phÊn ®Êu

biÕt quan t©m tíi b¹n bÌ, cïng chia xÎ víi b¹n bÌ

kÝnh träng thÇy, c” gi¸o

ý thøc tù rÌn luyÖn:

kh”ng vi ph¹m néi quy nhµ tr­êng

thùc hiÖn ®eo kh¨n ®á, ®óng trang phôc

tham gia lao ®éng tÝch cùc

biÕt gi÷ g×n vÖ sinh chung, vÖ sinh c¸ nh©n tèt c, Sù hîp lý cña chç ngåi vµ tÇm quan träng cña “®”i b¹n cïngtiÕn”

S¾p xÕp chç ngåi cña häc sinh lµ mét vÊn ®Ò kh¸ khã. Ph¶i lµm sao ®Ó c¸c em nhËn thÊy vui vÎ tho¶i m¸i kh”ng qu¸ nÆng nÒ. §èi t­îng häc sinh nµy ë líp t”i h¬n tuæi l¹i rÊt cao so víi c¸c b¹n kh¸c.

T”i nghÜ, m×nh cÇn ph¶i lµm nh­ thÕ nµo ®Ó c¸c em c¶m thÊy kh”ng bÞ ®¬n ®éc, ph¶i gióp c¸c em hßa ®ång vµo tËp thÓ míi ®­îc.ý nghÜ lãe lªn trong ®Çu t”i lµ cÇn t¹o ra ®”i b¹n cïng tiÕn ngay trong viÖc xÕp chç ngåi nµy: C¸c em nµy ®­îc t”i xÕp ngåi lªn phÝa trªn , gÇn víi thÇy c” h¬n, ®an xen nam n÷

( nÕu cao ngåi ra bªn ngoµi ): kh”ng ®Ó häc sinh bÞ c” lËp, kh”ng ngåi mét m×nh. Häc sinh kh¸ giái kÌm b¹n yÕu kÐm; cïng gióp nhau häc ,nh¾c nhë vÒ ý thøc khi b¹n vi ph¹m.

Em Lª Hång Phóc ®­îc t”i xÕp cïng häc sinh Lª V¨n Khoa häc kh¸, tèt bông, ngoan ngo·n ®· nhiÖt t×nh gióp b¹n. Cßn c¸c em TriÖu, Duy Kh¸nh, Léc t”i xÕp ngåi cïng c¸c b¹n n÷ Ýt nãi nh­ng häc kh¸. TriÖu, Léc ®Òu cÇn c¸c b¹n gióp ®ì. Vµ t×nh thÇn tËp thÓ ®· ®­îc béc lé râ: TrÇn H­¬ng, Minh Ngäc h¨ng h¸i xung phong gióp b¹n kh”ng chót ®¾n ®o.

T”i th­êng xuyªn häp, gÆp gì vµ l¾ng nghe tõng ®”i b¹n cïng tiÕn trao ®æi víi nhau vÒ c¸ch gióp b¹n. t”i thÊy rÊt vui v× thÊy häc sinh cña m×nh biÕt quan t©m ®Õn nhau.

Riªng em Lª B¸ Tr­êng tá th¸i ®é: ” Em kh”ng cÇn ai gióp ®ì , em muèn tù m×nh cè g¾ng “. T”i nãi ” C” vµ c¸c b¹n t”n träng ý kiÕn cña em. Em ®· biÕt r”ng tù m×nh v­¬n lªn sÏ khã kh¨n h¬n , nh­ng c” tin vµo ý chÝ lßng quyÕt t©m cña em. C” lu”n lµ ng­êi b¹n lín cña em. C” vµ c¸c b¹n lu”n bªn c¹nh em.” ViÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®ã tham gia vµo qu¸ tr×nh tù gi¸o dôc còng chÝnh lµ gióp em tù ®iÒu chØnh th¸i ®é hµnh vi vµ rÌn luyÖn cho m×nh n¨ng lùc tù hoµn thiÖn nh©n c¸ch. d, HiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng gi¸o dôc NGLL:

Gi¸o viªn chñ nhiÖm cÇn quan t©m tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc NGLL ®Ó båi d­ìng cho c¸c em nh÷ng t×nh c¶m ®¹o ®øc trong s¸ng, x©y dùng lèi sèng phï hîp ®¹o ®øc, båi d­ìng tÝch cùc, n¨ng ®éng, s½n sµng tham gia ho¹t ®éng x· héi, ho¹t ®éng tËp thÓ cña tr­êng líp v× lîi Ých chung v× sù tr­ëng thµnh vµ tiÕn bé cña b¶n th©n. Tõ ®ã v­¬n lªn thµnh con ngoan trß giái, ®éi viªn tÝch cùc ®Ó trë thµnh ng­êi cã Ých cho gia ®×nh, quª h­¬ng ®Êt n­íc. T”i ®éng viªn, khuyÕn khÝch c¸c em tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng

– Ho¹t ®éng x· héi vµ nh©n v¨n: tuyªn truyÒn cæ ®éng vÒ néi quy nhµ tr­êng thi t×m hiÓu vÒ tÖ n¹n x· héi, HIV/AIDS, giao l­u bãng ®¸ víi c¸c líp kh¸c trong khèi..

– Ho¹t ®éng tiÕp cËn khoa häc: trß ch¬i häc vui – vui häc, h¸i hoa d©n chñ, c©u l¹c bé “Nh÷ng ng­êi ham hiÓu biÕt”

– Ho¹t ®éng v¨n hãa nghÖ thuËt vµ thÈm mü: v¨n nghÖ: móa h¸t, kÞch, kÓ chuyÖn, c¾m tr¹i 26/3, vÏ tranh. ViÖc tæ chøc mõng sinh nhËt b¹n lµm th­êng xuyªn vµ trë thµnh truyÒn thèng cña líp häc: Th¸ng 11 cã ngµy kû niÖm Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11. th¸ng 12 cã ngµy lÔ lín 22/12, t”i cïng CMHS vµ c¶ líp tæ chøc sinh nhËt vui vÎ, ®Çy ý nghÜa vµo tuÇn 4 cña th¸ng cho em Lª Hång Phóc (sinh ngµy 26/11) em B¸ Tr­êng ( sinh ngµy 28/12), Léc ( sinh ngµy 2/12). Mãn quµ tuy ®¬n gi¶n nh­ hép ®ùng bót, quyÓn truyÖn, quyÓn s¸ch… nh­ng lµ nguån ®éng viªn vµ sù quan t©m ®Õn c¸c em vµ cã gi¸ trÞ tinh thÇn rÊt lín.

– Ho¹t ®éng vui kháe vµ gi¶i trÝ: TDTT, ®i xe ®¹p chËm, nh¶y bao bè

– Ho¹t ®éng lao ®éng c”ng Ých: trùc tuÇn, trang trÝ líp, bån hoa cho ®Ñp tr­êng, ®Ñp líp…

Qua ho¹t ®éng giao l­u bãng ®¸ gi÷a líp víi c¸c b¹n 7B, em Léc ®· gióp líp giµnh l¹i chiÕn th¾ng 3 -2, kÕt qu¶ nµy khiÕn em rÊt phÊn khëi, tù tin. Em thÊy r”ng c” vµ c¸c b¹n ®· tin t­ëng , coi träng m×nh vµ tõ ®ã em ®­îc båi ®¾p thªm tinh thÇn tËp thÓ.

Chµo mõng 78 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn TNCS HCM, nhµ tr­êng tæ chøc lµm b¸o t­êng. Em Lª §øc TriÖu ®· ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh vÒ kh¶ n¨ng vÏ vµ trang trÝ tê b¸o. KÕt qu¶ líp giµnh ®­îc gi¶i 3 cña tr­êng. Em nãi: ” Em vui l¾m, c¸c b¹n khen ®Ñp, s¸ng t¹o. em thÊy m×nh còng ®ãng gãp ®­îc c”ng søc kh”ng nhá trong tê b¸o cña líp, ®óng kh”ng c”?”. ¸nh m¾t em nh×n t”i thËt xóc ®éng. T”i c­êi: “Em quªn gi¶i nhÊt ®i xe ®¹p chËm ngµy 26/3 cña em råi µ?” Em mØm c­êi thËt t­¬i.

NÒn nÕp ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp ®· rÌn cho häc sinh ch­a ngoan líp t”i tÝnh tù gi¸c , tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao, vui ch¬i vµ ca móa tËp thÓ , cã t¸c phong nhanh nhÑn. C¸c em vui vÎ , hoµ ®ång , ®oµn kÕt víi nhau vµ hiÓu b¹n xung quanh m×nh h¬n .VËy ®Êy, c¸c em häc sinh ch­a ngoan cña t”i ®· dÇn dÇn cã sù tiÕn bé râ. B©y giê c¸c em rÊt mong ®Õn giê sinh ho¹t, tiÕt ho¹t ®éng ngoµi giê líp v× nã thùc sù hÊp dÉn vµ bæ Ých. . DÇn dÇn c¸c em ®· ®­îc líp tin yªu. ý thøc kû luËt cña c¸c em ®· chuyÓn biÕn tèt.

e. Khen th­ëng, kû luËt

Víi häc sinh ch­a ngoan, t”i nghÜ :” H·y t×m kiÕm nh÷ng ®iÒu tÝch cùc, tèt ®Ñp trong nh÷ng viÖc c¸c em ®· ®¹t ®­îc vµ khuyÕn khÝch ®Ó c¸c em ph¸t triÓn cho nªn viÖc khen th­ëng c¸c em lµ cÇn thiÕt. C¸c em cã sù cè g¾ng thùc sù cÇn khen th­ëng thËt kÞp thêi .” Lêi khen gièng nh­ mét liÒu thuèc bæ khÝch lÖ nh÷ng ichuyÓn biÕn tÝch cùc vµ sô tù träng còng nh­ tÝnh tù tin cña c¸c em . Lêi khen khi ®óng lóc, ®óng thêi ®iÓm míi cã t¸c dông .

§èi víi líp 7C, t”i cã kÕ ho¹ch khen th­ëng ngay tõ ®Çu n¨m: lËp quü líp, tµi trî cña cha mÑ häc sinh ( CMHS ) ®Ó th­ëng. Th­ëng c¸ nh©n tiÕn bé , ®”i b¹n cïng tiÕn, c¶ tæ cã thµnh tÝch cao nhÊt c¨n cø vµo viÖc chÊm thi ®ua vµ ý kiÕn cña GVCN – c¸c thÇy c” gi¸o bé m”n. PhÇn th­ëng ®¬n gi¶n: côc tÈy, bót ch×,ngé nghÜnh, giÊy kiÓm tra, quyÓn vë hay ruét bót ch÷ A…..kh¸c l¹, khiÕn c¸c em rÊt vui, ®óng lµ : ” Mét tr¨m ®ång tiÒn c”ng , kh”ng b”ng mét ®ång tiÒn th­ëng.”

Hµng tuÇn, hµng th¸ng t”i th­ëng ®Òu ®Æn : mçi ®iÓm 8 øng víi mét phÇn th­ëng, ®iÓm 9 lµ hai phÇn th­ëng, ®iÓm 10 lµ ba phÇn th­ëng, §©y còng lµ mong ­íc cña c¸c em vµ CMHS. ChÝnh sù khÝch lÖ nµy ®· lµm cho c¸c em c¶m nhËn tèt ®Ñp vÒ thµnh c”ng cña m×nh, ®ång thêi gióp c¸c em hµo høng tiÕp tôc ®i lªn vµ tiÕn bé.

Ng­îc l¹i, nÕu häc sinh vi ph¹m kû luËt cÇn khiÓn tr¸ch tuú møc ®é . Cã thÓ lµ nh¾c nhë nhÑ nhµng , phª b×nh ,khiÓn tr¸ch kû luËt : vi ph¹m mét lçi trõ mét phÇn th­ëng . Khi kû luËt häc sinh bao giê t”i còng chØ râ c¸i sai ®Ó c¸c em tù nhËn ra lçi cña m×nh vµ h­íng dÉn c¸c em c¸ch söa ch÷a ®Ó kh¾c phôc sai ph¹m ®ã, nh­ vËy míi cã t¸c dông.

ViÖc gi¸o viªn chñ nhiÖm ch¨m lo x©y dùng bÇu t©m lý ®oµn kÕt nhÊt trÝ cña tËp thÓ líp chñ nhiÖm cã ý nghÜa v” cïng to lín trong viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh ch­a ngoan. §ã lµ tiÒn ®Ò th¾ng lîi ®Ó thùc hiÖn c¸c néi dung gi¸o dôc kh¸c, gãp phÇn n©ng cao kÕt qu¶ häc tËp vµ gi¸o dôc ®¹o ®øc phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi cña häc sinh ch­a ngoan.

3.3 Phèi hîp víi c¸c lùc l­îng gi¸o dôc trong vµ ngoµi nhµ tr­êng

a. KÕt hîp víi c¸c lùc l­îng trong nhµ tr­êng

*Tæ chøc ®éi TNTP HCM

Thùc tÕ cho thÊy, gi¸o viªn chñ nhiÖm nµo quan t©m ®Õn c”ng t¸c cña chi ®éi vµ th­êng xuyªn kÕt hîp ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc cña líp th× hiÖu qu¶ cña líp ®èi víi mäi thµnh viªn, mçi ®éi viªn ®­îc nh©n lªn gÊp béi.

T”i th­êng xuyªn gÆp gì vµ trao ®æi víi ®ång chÝ Hµ ThÞ V©n – tæng phô tr¸ch §éi vµ ®ång chÝ NguyÔn B¸ Bµn – cè vÊn §éi vÒ t×nh h×nh líp, ®Æc biÖt lµ c¸c em h­. C¸c ®ång chÝ nhËn xÐt cô thÓ râ rµng vÒ ý thøc c¸c em, tõ ®ã t”i cïng phèi kÕt hîp ®Ó gi¸o dôc sao cho cã kÕt qu¶.

Em Lª Hång Phóc n”m trong sæ ®en cña nhµ tr­êng vÒ téi ®i häc muén. T”i nhê §éi vµo cuéc. C” Hµ V©n nh¾c nhë ®éng viªn, t©m sù cho c¬ héi söa ch÷a ngay sau ®ã em ®· ®i häc rÊt chuyªn cÇn.Häc sinh trong líp nãi víi t”i vui vÎ: ” C” ¬i b¹n Phóc tiÕn bé råi, ®i häc rÊt ®óng giê c” ¹! “. T”i thÊy em ®i vµo nÒ nÕp mét c¸ch râ nÐt.

* KÕt hîp víi gi¸o viªn d¹y c¸c m”n häc

HiÖu qu¶ gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan mét phÇn quan träng phô thuéc vµo gi¸o viªn bé m”n cña líp. V× vËy gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¶i lµm h¹t nh©n cña sù kÕt hîp gi¸o viªn bé m”n – tËp thÓ líp vµ häc sinh ch­a ngoan. C¸c thÇy c” bé m”n lµ nh÷ng ng­êi theo s¸t ý thøc häc tËp vµ kû luËt cña häc sinh trong c¸c giê d¹y cña m×nh. V× vËy t”i th­êng trao ®æi víi thÇy c” ®Ó n¾m b¾t t×nh h×nh ®¹o ®øc vµ ý thøc kû luËt ®Ó kÞp thêi nh¾c nhë, ®éng viªn: ®Æc biÖt lµ nh÷ng em ch­a ngoan.

T”i dù giê To¸n ®Ó cã ®iÒu kiÖn quan s¸t ý thøc, høng thó vµ viÖc häc tËp cña c¸c em ®ã. Nh÷ng ý kiÕn cña gi¸o viªn bé m”n -thÇy NguyÔn Do·n Kh­¬ng ph¶n ¸nh ®Ó cïng hç trî phèi hîp gi¸o dôc cho c¸c em tiÕn bé. §ång thêi, t”i ph¶n ¸nh víi gi¸o viªn bé m”n To¸n vÒ nguyÖn väng cña häc sinh vµ ®Ò xuÊt víi thÇy trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp ®Ó c¸c em häc m”n ®ã cã kÕt qu¶ h¬n. To¸n häc lµ mét m”n khã song nhê cã nhiÖt t×nh chØ b¶o h­íng dÉn tØ mØ vÒ ph­¬ng ph¸p, c¸ch lµm bµi mµ c¸c em ®· tiÕn bé. Em NguyÔn Xu©n Léc cïng c¸c b¹n ®· cã nhiÒu ®iÓm 8. 9. §Æc biÖt em rÊt høng thó mçi khi giê To¸n b¾t ®Çu.

* KÕt hîp víi BGH nhµ tr­êng

Gi¸o viªn chñ nhiÖm lµ ng­êi thõa lÖnh hiÖu tr­ëng , BGH ®Ó thay mÆt nhµ tr­êng ®Ó tæ chøc qu¶n lý, gi¸o dôc häc sinh trong líp, x©y dùng ” Tr­êng häc th©n thiÖn , häc sinh tÝch cùc ”

§Ó gi¸o dôc nh÷ng ®èi t­îng häc sinh kh”ng ngoan, t”i th­êng xuyªn b¸o c¸o t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ gi¸o dôc nh÷ng häc sinh ®ã vµ ®Ò xuÊt xin ý kiÕn vÒ biÖn ph¸p gi¸o dôc vµ ®Ò nghÞ BGH cïng phèi hîp hÖ thèng nh÷ng t¸c ®éng tíi tõng häc sinh ®ã. Trong ®ã cã viÖc khen th­ëng häc sinh kÞp thêi. Nhê sù gióp ®ì, h­íng dÉn, chØ b¶ovµ cè vÊn cña thÇy hiÖu tr­ëng vµ thÇy hiÖu phã nh÷ng häc sinh ch­a ngoan trong líp t”i ®· cã kÕt qu¶ gi¸o dôc tèt .

Ngoµi ra, t”i ®· chñ ®éng phèi hîp víi c¸c lùc l­îng kh¸c nh­: b¶o vÖ, th­ viÖn, y tÕ nhµ tr­êng, phô tr¸ch ®å dïng d¹y häc…®Ó gi¸o dôc häc sinh. Lùc l­îng nµy gióp t”i hiÓu häc sinh kh¸ch quan h¬n. V× thÕ, t”i ®· ®Ò nghÞ c¸c lùc l­îng nµy cïng céng t¸c víi m×nh ®Ó gi¸o dôc häc sinhch­a ngoan . Sù quan t©m gi¸o dôc häc sinh trªn tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cïng víi sù nghiÖp trång ng­êi ®· cã hiÖu qu¶. Líp t”i ®­îc nhµ tr­êng khen th­ëng: cã tiÕn bé vÒ ý thøc tæ chøc kû luËt häc kú I vµ mét trong nh÷ng líp tham gia phong trµo kÕ ho¹ch nhá tèt nhÊt.

b .KÕt hîp víi c¸c lùc l­îng gi¸o dôc ngoµi nhµ tr­êng

* Mèi liªn hÖ gi÷a GVCN víi CMHS

Gia ®×nh lµ m”i tr­êng gi¸o dôc – lùc l­îng gi¸o dôc ®Çu tiªn ¶nh h­ëng ®Õn häc sinh. Tr­íc hÕt lµ ¶nh h­ëng cña cha mÑ rÊt s©u s¾c ®èi víi chóng. V× vËy gi¸o dôc gia ®×nh ®· trë thµnh mét bé phËn quan träng trong sù nghiÖp gi¸o dôc häc sinh. Song gia ®×nh cña nh÷ng häc sinh ch­a ngoan líp t”i chñ nhiÖm cã nh÷ng ®Æc tr­ng riªng nªn vÊn ®Ò ®Æt ra víi t”i lµ ph¶i liªn kÕt víi gia ®×nh nh÷ng häc sinh ®ã b”ng h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p nh­ thÕ nµo th× phï hîp vµ viÖc gi¸o dôc häc sinh míi hiÖu qu¶.

*Sæ liªn l¹c: Nã lµ sîi d©y liªn l¹c gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng. Trong sæ liªn l¹c mµ nhµ tr­êng ®­a cho mçi häc sinh víi ®èi t­îng häc sinh h­, t”i ®· ph¶i linh ho¹t thay ®æi néi dung liªn l¹c 2 ®iÒu: gia ®×nh – nhµ tr­êng cô thÓ hµng tuÇn vÒ ý thøc häc tËp vµ rÌn luyÖn, kû luËt, sau ®ã cha mÑ häc sinh cã ý kiÕn vµ ký tªn. Khi phª vµo sæ, cÇn nhËn xÐt tØ mØ ®éng viªn kÞp thêi chØ ra tõng biÓu hiÖn cè g¾ng, tiÕn bé cña em, ®ång thêi thËt kh¸ch quan chØ ra lçi mµ c¸c em cßn m¾c ph¶i. T”i thÊy trong khi tiÕn hµnh c”ng viÖc nµy, c¸c em lu”n cã c¶m gi¸c lóc nµo còng ®­îc c” gi¸o quan t©m.

T”i nhí nh­ in h×nh ¶nh em Lª Duy Kh¸nh gi÷ kh­ kh­ quyÓn sæ liªn l¹c thi tho¶ng l¹i më ra ®äc råi tñm tØm c­êi, khoe víi c¸c b¹n vÒ lêi nhËn xÐt cña c”. còng mét phÇn nhê nh÷ng dßng ch÷ trong sæ liªn l¹c mµ em cã sù chuyÓn biÕn theo chiÒu h­íng tÝch cùc.

* Häp cha mÑ häc sinh

T”i thÊy trong buæi häp cha mÑ häc sinh ®Çu n¨m, gia ®×nh 4 em chËm tiÕn ®Òu c¸o èm. T×m ra lý do kh”ng ph¶i nh­ vËy: hä xÊu hæ v× con. V× thÕ, t”i ®· häp riªng tÊt c¶ nh÷ng gia ®×nh cã con ch­a ngoan, cïng th¶o luËn, chia sÎ gióp con em hä tiÕn bé h¬n. nh÷ng phô huynh nµy kh”ng cßn mÆc c¶m vÒ con thua kÐm b¹n bÌ n÷a. phô huynh em NguyÔn Xu©n Léc nãi: “c” gi¸o t©m lý qu¸! C¸m ¬n c” nhiÒu”. Tõ ®Êy phô huynh cña em Léc th­êng chñ ®éng gÆp vµ trao ®æi, hái th¨m vÒ t×nh h×nh con c¸i m×nh ®Ó hiÓu h¬n vÒ con ë tr­êng. Gia ®×nh c¸c em ®· biÕt c¸ch gi¸o dôc con:

” HiÒn d÷ ph¶i ®©u lµ tÝnh s½n

PhÇn nhiÒu do gi¸o dôc mµ nªn ”

( HCM )

Hä phÊn khëi khi con m×nh tiÕn bé, hä tin t­ëng vµo c¸ch gi¸o dôc cña nhµ tr­êng. §­îc sù phèi hîp nhiÖt t×nh cña phô huynh häc sinh, c”ng viÖc gi¸o dôc häc sinh chËm tiÕn cña t”i ®· th¾ng lîi h¬n nhiÒu.

*Sù gióp ®ì cña chi héi phô huynh:

Em Lª Duy Kh¸nh ë víi gia ®×nh “ng néi, ngay s¸t nhµ b¸c chi héi tr­ëng phô huynh cña líp: Lª ThÞ ThËp. T”i ®· nhê b¸c phèi kÕt hîp ®Ó gi¸o dôc c¸c em. B”ng t×nh th­¬ng, sù quan t©m cña b¸c dÇn dÇn em Kh¸nh ®· cã sù tiÕn bé nhiÒu.

*Th¨m nhµ häc sinh

Qua viÖc ®Õn nhµ em NguyÔn Xu©n Léc, t”i ®· truyÒn cho em niÒm tin, t×nh c¶m cña m×nh. ®­îc nghe em t©m sù ®ång thêi còng hiÓu h¬n vÒ gia ®×nh, gãc häc tËp viÖc häc cña em ë nhµ. Xóc ®éng tr­íc tÊm lßng cña c”, em ®· ®i vµo nÒ nÕp mét c¸ch tù nguyÖn.

*Trao ®æi qua ®iÖn tho¹i, th­ tay

§©y lµ ph­¬ng tiÖn liªn l¹c nhanh nhÊt, trùc tiÕp nhÊt mµ t”i ¸p dông ®Ó th”ng b¸o trong ngµy t×nh h×nh c¸c em víi cha mÑ. Môc ®Ých cña t”i kh”ng ph¶i ®Ó gia ®×nh c¸c em m¾ng chöi ®¸nh ®Ëp con c¸i ngay lóc Êy, mµ quan träng lµ hä biÕt con m×nh ë tr­êng nh­ thÕ nµo ®Ó cïng phèi hîp gi¸o dôc con. Häc sinh sÏ thÊy lµ tuy bè mÑ kh”ng ®Õn tr­êng nh­ng ®Òu biÕt vÒ t×nh h×nh ë tr­êng, líp. MÑ em TriÖu cã nãi víi t”i: ” C” ¹! Ch¸u nhµ t”i b¶o sao c¸i g× vÒ con ë tr­êng mÑ còng biÕt thÕ! MÑ tµi thËt!” T”i c­êi vui vÎ vµ hµi lßng.

* Liªn kÕt víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ x· héi:

Qu¸ tr×nh gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan cÇn kÕt hîp ba m”i tr­êng gia ®×nh – nhµ tr­êng – x· héi. ë ®©y cÇn ph¸t huy vai trß vµ sù tham gia cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ x· héi, cô thÓ lµ th”n, xãm sao cho thËt hiÖu qu¶ nh­ Héi phô n÷, Héi CCB , Héi ng­êi cao tuæi, quü khuyÕn häc, CLB TDTT , ®éi v¨n nghÖ…..C¸c lùc l­îng trªn ®· gióp nhµ tr­êng qu¶n lý kiÓm so¸t vµ yªu cÇu c¸c c¬ së dÞch vô, c¸c tô ®iÓm vui ch¬i viÕt vµ ký cam kÕt chÆt chÏ ®Ó gãp phÇn gi¸o dôc häc sinh. Bëi lÏ gi¸o dôc con ng­êi lµ sù nghiÖp cña c¶ x· héi.

C¸c lùc l­îng x· héi nµy ®· tÝch cùc gióp t”i trong viÖc h×nh thµnh nh©n c¸ch häc sinh, thu hót c¸c em tham gia vµo nh÷ng ho¹t ®éng bæ Ých ngoµi giê häc, kh”ng tiªu phÝ thêi gian, c”ng søc vµo viÖc v” Ých. Trong ®ã s”i næi nhÊt lµ CLB ” Em thÝch TDTT ” : bãng ®¸, bãng ræ, cÇu l”ng, vËt…

Em Lª §øc TriÖu rÊt thÝch m”n vËt cæ truyÒn cña d©n téc; em tham gia ë th”n s”i næi vµ tiÕn bé râ rÖt tr”ng thÊy tõ CLB nµy. Em ®· ®­îc c” gi¸o ThÓ dôc: NguyÔn ThÞ M¨ng M©y ®­a vµo trong ®éi tuyÓn ®i thi m”n vËt tham gia HKP§ huyÖn §”ng Anh th¸ng 12 võa qua. iii. KÕt qu¶ thùc hiÖn

N¨m häc 2008-2009 lµm c”ng t¸c chñ nhiÖm líp 7C víi nh÷ng biÖn ph¸p nh­ trªn, t”i nhËn thÊy :

5 häc sinh ch­a ngoan ®Çu n¨m häc lu”n lu”n bÞ lËp biªn b¶n, th¸ng 9: h¹nh kiÓm yÕu, sau mét häc kú c¸c em ®· tiÕn bé rÊt nhanh: kh”ng nãi tù do, ®ïa nghÞch trong giê häc, kh”ng ®¸nh nhau – c·i nhau , hoµ ®ång vui vÎ víi c¸c b¹n ,trang phôc gän gµng h¬n , häc tËp cã nhiÒu cè g¾ng ….

V× thÕ mµ bÇu kh”ng khÝ cña líp kh¸c h¼n ®Çu n¨m. C¸c em kh”ng lµm n¸o lo¹n líp mµ cßn cã ý thøc nh¾c nhë b¹n kh¸c, kh”ng nh÷ng thÕ cßn h¨ng h¸i ph¸t biÓu x©y dùng bµi. Gi¸o viªn bé m”n yªn t©m khi vµo líp gi¶ng d¹y, häc sinh hiÓu bµi vµ h¨ng h¸i häc tËp. V× vËy, kÕt qu¶ häc tËp cña c¸c em còng tèt h¬n. sæ ghi ®Çu bµi cña líp s¹ch h¼n, chØ cã ®iÓm 9, 10 vµ nh÷ng lêi nhËn xÐt tèt. C¶ bèn em ®Òu ®¹t h¹nh kiÓm kh¸. Riªng em Lª §øc TriÖu ®­îc c¸c thÇy c” bé m”n ®Ò nghÞ xÕp lo¹i h¹nh kiÓm tèt

§©y lµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ®¸ng kÓ cña c¸c em. T”i rÊt vui mõng v× ®iÒu nµy. T”i lu”n tin t­ëng vµo sù tiÕn bé cña c¸c em trong häc kú II, còng nh­ tin ë søc m¹nh ®oµn kÕt, yªu th­¬ng, gióp ®ì lÉn nhau cña tËp thÓ líp 7C .

PhÇn iii: kÕt thóc vÊn ®Ò

I.Bµi häc kinh nghiÖm

Cã thÓ nãi , ®Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn ,GVCN cã vai trß rÊt quan träng:

– Ph¶i lµ ng­êi qu¶n lý gi¸o dôc toµn diÖn häc sinh mét líp

– Tæ chøc tËp thÓ häc sinh ho¹t ®éng tù qu¶n nh”m ph¸t huy tiÒm n¨ng tÝch cùc cña mäi häc sinh.

– Lµ cÇu nèi gi÷a tËp thÓ häc sinh víi c¸c tæ chøc x· héi trong vµ ngoµi nhµ tr­êng

– Lµ ng­êi tæ chøc phèi hîp c¸c lùc l­îng gi¸o dôc.

Muèn gi¸o dôc c¸c em häc sinh ch­a ngoan ®iÒu cÇn biÕt lµ ng­êi gi¸o viªn ph¶i võa nh­ ng­êi mÑ dÞu dµng, ng­êi thÇy nghiªm kh¾c, ng­êi b¹n gÇn gòi, träng tµi ph©n minh. Thµnh c”ng cña gi¸o viªn lµ lµm cho häc trß t”n träng, kÝnh yªu, tin t­ëng lµ x©y dùng ®­îc mét tËp thÓ líp ®oµn kÕt g¾n bã. Muèn ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã , mäi hµnh ®éng cña gi¸o viªn ph¶i xuÊt ph¸t tõ t×nh th­¬ng yªu häc sinh., ph¶i gi¸o dôc häc sinh b”ng t×nh c¶m.

Bªn c¹nh ®ã lµ sù quan t©m: l·nh chØ ®¹o vµ phèi kÕt hîp cña nhµ tr­êng ®èi víi ®éi ngò GVCN gãp phÇn gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh ®Æc biÖt lµ häc sinh ch­a ngoan,

GVCN cÇn cã lßng kiªn tr× vµ ý thøc, tinh thÇn häc hái kinh nghiÖm cña ®ång nghiÖp, b¹n bÌ gãp phÇn ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña c”ng t¸c chñ nhiÖm.

* KiÕn nghÞ :

Víi cÊp c¬ së

Nhµ tr­êng mua thªm s¸ch båi d­ìng, tham kh¶o,vµ t¹p chÝ vÒ c”ng t¸c GVCN ë tr­êng phæ th”ng.

§oµn §éi tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng ®Ó thu hót häc sinh tham gia.

Víi cÊp trªn:

Phßng gi¸o dôc th­êng xuyªn tæ chøc nhiÒu líp chuyªn ®Ò , nhiÒu tiÕt chuyªn ®Ò vÒ nghiÖp vô GVCN ®Ó chóng t”i cã dÞp häc hái vµ trao ®æi víi ®ång nghiÖp cña m×nh. II. Lêi kÕt

Trªn ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p mµ t”i ®· thùc hiÖn ®Ó gi¸o dôc häc sinh ch­a ngoan vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. RÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c thÇy c” gi¸o vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó t”i lµm tèt h¬n c”ng t¸c chñ nhiÖm líp cña ng­êi gi¸o viªn Trung häc c¬ së.

T”i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Tµm X¸, ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2009

Ng­êi viÕt

NguyÔn Thuý Quúnh

Tiêu Chuẩn Quốc Gia Tcvn 9394:2012 Về Đóng Và Ép Cọc

An Toàn Lao Động Khi Thi Công Ép Cọc

Tp.hcm: Đặt Vòng Tránh Thai Có An Toàn Không? Cách Đặt Như Thế Nào?

Biện Pháp Thi Công Sàn Bê Tông Nhẹ Xuân Mai Dự Ứng Lực Đúc Sẵn

Biện Pháp Thi Công Cáp Dự Ứng Lực

Bạn đang đọc nội dung bài viết Một Số Biện Pháp Giáo Dục Học Sinh Chưa Ngoan Trong Công Tác Chủ Nhiệm trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2531 / Xu hướng 2621 / Tổng 2711 thumb
🌟 Home
🌟 Top