Đề Xuất 12/2022 # Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Nhân Sự / 2023 # Top 13 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 12/2022 # Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Nhân Sự / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Nhân Sự / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

II/ Mục đích công việc

Quản lý toàn bộ hoạt động nhân sự của công ty.

III/ Nhiệm vụ cụ thể:

1. Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

2. Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty.

3. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

4. Lập ngân sách nhân sự.

5. Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.

6. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

7. Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

9. Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

10. Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty – các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

11. Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.

12. Tham mưu đề xuất cho BGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.

13. Tham mưu cho BGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của công ty.

14. Tham mưu cho BGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong công ty.

15. Tham mưu cho BGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.

16. Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.

1. Trình độ học vấn/chuyên môn:

– Tốt nghiệp đại học kinh tế, quản trị, hành chánh, luật trở lên.

– Vi tính văn phòng tương đương B trở lên.

2. Kỹ năng:

– Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.

– Kỹ năng lập kế hoạch.

– Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

– Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

– Kỹ năng giao tiếp tốt.

3. Kinh nghiệm:

– Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác quản trị nhân sự và hành chánh.

– Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

4. Phẩm chất cá nhân:

– Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

– Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.

– Sáng tạo trong công việc.

Download biểu mẫu xây dựng bảng mô tả công việc

Mô Tả Công Việc Phòng Hành Chính Nhân Sự / 2023

Chức năng và nhiệm cụ của phòng hành chính nhân sự

Chức năng:

Chấp hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, qui định, chỉ thị của Ban Tổng Giám đốc (BGĐ).

Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty.

Kiểm tra việc thực hiện nội qui của các bộ phận và cá nhân trong toàn Công ty.

Tổ chức và phối hợp với các đơn vị khác thực hiện quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và tái đào tạo

Phục vụ các công tác hành chánh để BGĐ thuận tiện trong chỉ đạo – điều hành, phục vụ hành chánh để các bộ phận khác có điều kiện hoạt động tốt.

Quản lý việc sử dụng và bảo vệ các loại tài sản của Công ty.

Tham mưu đề xuất cho Lãnh đạo để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Hành chánh-Nhân sự.

Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giửa BGĐ và Người lao động trong Công ty.

Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng, Hệ thống Quản lý Môi trường và Trách nhiệm Xã hội tại Công ty.

Nhiệm vụ:

Bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và của người lao động.

Tổ chức thực hiện các Quyết định, Quy định của BGĐ.

Báo cáo đầy đủ, kịp thời và trung thực tình hình diễn biến và kết quả công việc khi thực hiện nhiệm vụ BGĐ giao.

Chịu trách nhiệm về kết quả công việc do Phòng thực hiện.

Chấp hành các quyết định khen thưởng, kỷ luật của BGĐ đối với kết quả công việc của Phòng.

Phục vụ tốt nhất các điều kiện pháp lý hành chánh, hậu cần, an sinh để sản xuất thông suốt.

Cùng với Công đoàn trao đổi, dung hoà các lợi ích giửa cá nhân với cá nhân, giửa cá nhân với tổ chức.

Lưu giữ, bảo mật tài liệu, bảo vệ tài sản Công ty.

Thụ lý và cố vấn Ban Giám đốc về bồi thường thiệt hại khi xảy ra tổn thất về tài sản của Công ty.

Sửa chửa kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tổng hợp ý kiến của mọi bộ phận và cá nhân trong Công ty để tham mưu cho Ban GĐ trong công tác quản lý.

Tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.

Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và quản lý việc chấp hành các nội qui đó.

Xây dựng, tổ chức, quản lý và phát triển nguồn nhân lực.

Xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

Quản lý và cải tiến công tác hành chánh trong Công ty.

Xây dựng, tổ chức và quản lý hệ thống thông tin.

Phục vụ hành chánh, phục vụ một số mặt hậu cần cho sản xuất kinh doanh.

Làm cầu nối giửa Lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động.

Xử lý tốt các mâu thuẩn nội bộ trong tập thể CBCNV, gìn giử đoàn kết và kỷ luật trong Công ty.

Xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại.

Bảo vệ con người, quản lý và bảo vệ tài sản của Công ty.

Tổ chức, phối hợp và hổ trợ các bộ phận khác để thực hiện các công tác đặc biệt do Ban Giám đốc phân công.

Thực hiện các công tác pháp lý cơ bản, bảo vệ lợi ích pháp lý cho Công ty, giữ các hồ sơ pháp lý của Công ty.

Phối hợp với các đơn vị khác bảo vệ bản quyền nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, xuất xứ, phát minh, sáng chế… của Công ty.

Cập nhật, phổ biến các qui định luật pháp, tư vấn pháp luật cho BGĐ.

Xây dựng, gìn giử và phát triễn mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước.

Liên hệ với các cơ quan, đơn vị bên ngoài về chế độ chính sách cho người lao động.

Xây dựng, gìn giử và phát triễn mối quan hệ tốt với cộng đồng xã hội xung quanh.

Tổ chức lể tân, tiếp khách hàng, đối tác trong, ngoài nước. Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, từng bước xây dựng văn hóa riêng của Công ty tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Tổ chức thu thập, phân tích, xử lý, lưu trử và phổ biến các thông tin kinh tế, xã hội, thương mại, pháp luật, công nghệ và kịp thời báo cáo BGĐ để có quyết định kịp thời.

Biểu mẫu mô tả công việc phòng hành chính nhân sự

Mô tả công việc Trưởng phòng tổ chức hành chính

Trách nhiệm:

Tham mưu cho BGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty.

Thiết lập xây dựng quy chế lương cho từng đơn vị theo mô hình sản xuất.

Vận động, hướng dẫn CBCNV chấp hành nghiêm túc các quy định, nội quy của công ty đề ra.

Tham gia phổ biến văn bản pháp luật, xử lý việc vi phạm kỷ luật trong công ty.

Đảm bảo tuyệt đối về an toàn sản xuất.

Bảo quản tốt tài sản của công ty và đảm bảo cuôc sống ổn định cho CBCNV.

Tham gia xây dựng, thực hiện các Hệ thống quản lý trong toàn cty (như ISO 9000, SA 8000)

Tổ chức cho CBCNV học tập luật lao động, luật công đoàn, PCCC, Vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động ….

Xây dựng đề án tuyển dụng lao động theo yêu cầu sản xuất.

Tham mưu cho BGĐ đăng ký nhãn hiệu cho công ty.

Tổ chức lễ tân, tiếp khách hàng trong và ngoài nước.

Xây dựng, lưu trữ hồ sơ CBCNV trong toàn công ty.

Làm cầu nối xây dựng mối đoàn kết giữa CBCNV và người sử dụng lao động và người lao động.

Tiếp nhận đơn khiếu kiện, xử lý những CBCNV vi phạm theo luật lao động

Xây dựng mạng lưới bảo vệ, công tác PCCC, an ninh trật tư trong môi trường hoạt động của công ty.

Quyền hạn:

Giải quyết hoặc không giải quyết các đề xuất của các cá nhân hay bộ phận khác dựa trên nội qui, qui định Công ty và pháp luật hiện hành.

Được quyền thừa lệnh GĐ công ty xử lý những CBCNV vi phạm nội quy trong công ty nhưng phải bảo đảm chấp hành đúng luật lao động.

Tham gia cùng các trưởng đơn vị xây dựng bộ máy bao gồm các chức danh, lương, biên chế nhân sự đảm bảo tính gọn nhẹ hiệu quả.

Được quyền áp dụng một số biện pháp tức thời nhằm đảm bảo lợi ích của công ty và người lao động.

Ký một số giấy tờ hành chánh được BGĐ cho phép.

Thừa uỷ nhiệm của BGĐ truyền đạt những chủ trương, chỉ thị của hội đồng thành viên, nhà nước để CBCNV am hiểu và thực hiện.

Phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng các phong trào văn thể mỹ, phong trào thi đua tăng năng suất chất lượng.

Hàng năm giúp BGĐ có kế hoạch tổng kết thi đua khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân trong công ty.

Yêu cầu mọi bộ phận trong Công ty báo cáo, thuyết minh, cung cấp dữ liệu chính thức để Phòng hoàn thành nhiệm vụ do BGĐ giao.

Ap dụng các biện pháp tức thời để đề phòng và ngăn chận ngay các vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến lợi ích của Công ty hoặc của người lao động.

Xử lý các sai phạm của CBCNV căn cứ nội qui Công ty và pháp luật Nhà nước.

Ký, sao y một số giấy tờ hành chánh được Ban GĐ cho phép.

Tạm thời đình chỉ công tác đối với CBCNV theo ủy nhiệm của BGĐ khi thấy có dấu hiệu vi phạm ngiêm trọng nội qui, qui định của Công ty như  không chấp hành Lệnh điều động, ăn cắp, gây rối trật tự, phạm tội hình sự, sách động, lôi kéo CBCNV làm điều sai trái, gây thiệt hại về người và của  cho Công ty v.v…

Ký giấy tờ cho CBCNV ra ngoài.

Ký các thông báo.

Thừa ủy nhiệm của BGĐ truyền đạt các chỉ đạo, chỉ thị đến các bộ phận, tổ chức phối hợp điều khiển các bộ phận thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo, chỉ thị BGĐ.

Lập Kế hoạch về hành chánh nhân sự và trình Phó Tổng Giám đốc nội chính duyệt.

Đào tạo cho nhân viên trong phòng các chủ trương của BGĐ Công ty.

Thực hiện các công việc khác do Giám đốc, Phó Giám đốc nội chính giao.

Báo cáo và ủy quyền:

Báo cáo trực tiếp công việc cho Phó Tổng Giám đốc nội chính.

Khi vắng mặt thì uỷ quyền lại cho Phó Trưởng Phòng thực hiện.

Tiêu chuẩn:

Kiến thức: Tốt nghiệp Đại học.

Kỹ năng: Vi tính văn phòng, Tiếng Anh thành thạo (trình độ C).

Đã qua một số khóa học về quản trị nhân sự, quản trị hành chánh văn phòng.

Phẩm chất đạo đức trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác, sáng tạo trong công việc.

Mô tả công việc nhân viên tiền lương

Trách nhiệm:

Thực hiện việc kiểm tra xếp bậc lương, điều chỉnh mức lương theo đúng qui định của công ty.

Tham gia nghiên cứu và tổ chức thực hiện phương pháp hình thức trả lương, thưởng, phụ cấp làm việc tại Công ty.

Trực tiếp nhận các yếu tố đầu vào phục vụ cho công tác tính lương, tính toán, nhập đơn giá tiền lương, số lượng sản phẩm, thời gian làm việc, lập ra bảng lương chi tiết, bảng tổng quỹ lương, tham gia vào việc trả lương cho CBCNV toàn Công ty.

Lập báo cáo tiền lương định kỳ theo qui định của Công ty.

Lập báo cáo làm thêm giờ hàng tháng cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, phối hợp cùng Bộ phận kế hoạch thực hiện kế hoạch giảm giờ.

Tổ chức công tác thống kê tiền lương thu nhập, nhu cầu cơ bản của CBCNV công ty, điều tra và xác định mức lương tối thiểu theo qui định Công ty và trình Ban Tổng Giám đốc duyệt.

Quyền hạn:

Giải quyết khiếu nại về lương trong phạm vi cho phép.

Lập bảng lương, kế hoạch trả lương, báo cáo làm thêm giờ trình Trưởng phòng xemxét, xử lý.

Báo cáo và ủy quyền:

Báo cáo công việc cho Trưởng phòng, trường hợp Trưởng phòng vắng mặt thì báo cáo cho Phó phòng.

Được uỷ quyền cho các nhân viên trong Phòng giải quyết thay nhưng phải báo cho Trưởng phòng biết để theo dõi.

Tiêu chuẩn:

Kiến thức: Tốt nghiệp trung cấp lao động tiền lương hoặc tương đương và đã qua lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Kỹ năng: Nắm vững qui định pháp về luật lao động, chế độ chính sách tiền lương hiện hành của Doanh nghiệp, qui định cụ thể của Công ty, hệ thống nghành nghề, tiêu chuẩn cấp bậc công nhân; nắm được nguyên lý nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện chế độ trả công, tiền thưởng phụ cấp.

Phẩm chất đạo đức: trung thực.

Mô tả công việc lái xe

Trách nhiệm:

Theo dõi việc sữa chữa xe được giao.

Thường xuyên lau chùi xe được giao.

Đến công ty đúng giờ, ngồi đúng vị trí, sẵn sàng lái xe khi có yêu cầu.

Lái xe đúng hành trình theo lệnh điều xe.

Phụ giúp việc giao hàng, bốc xếp hàng.

Tuân thủ luật giao thông.

Quyền hạn:

Từ chối yêu cầu của người đề nghị xe, người bốc xếp không đúng theo lệnh điều xe.

Đề xuất thay thế, sửa chữa đảm bảo xe hoạt động an toàn, thông suốt.

Báo cáo và uỷ quyền:

Báo cáo công việc cho Tổ trưởng.

Tiêu chuẩn:

Có bằng lái xe theo yêu cầu cụ thể đối với loại xe được giao.

Có kinh nghiệm lái loại xe cùng loại, tương đương it nhất 02 năm.

Trung thực, nhanh nhẹn, khỏe mạnh.

Mô tả công việc nhân viên bảo vệ công ty

Trách nhiệm:

Kiểm tra giấy tờ, hướng dẫn người, phương tiện ra vào cổng, trông giữ xe cho khách đến liên hệ công tác, CBCNV Công ty.

Ghi sổ sách chính xác các trường hợp xuất nhập vật tư ra khỏi Công ty.

Ghi vào sổ thường trực nội dung theo dõi, kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào Công ty.

Nhận và giao ca thường trực, thực hiện tuần tra địa bàn xung quanh và nội bộ công ty theo qui định.

Liên hệ cơ quan lân cận hoặc địa phương để hợp đồng phối hợp khi cần thiết (khi có sự uỷ nhiệm của lãnh đạo).

Thường xuyên kiểm tra tài sản, phát hiện ra những CBCNV xâm phạm tài sản và nội qui của Công ty, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét và xử lý.

Kiểm tra các thiết bị PCCC theo qui định của Công ty.

Vận hành thành thạo, thao tác nhanh, xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra biết bảo dưỡng và sửa chữa hư hỏng thông thường của thiết bị PCCC.

Làm các công việc khác theo yêu cầu.

Ghi báo cáo công nhân vào trễ.

Quyền hạn:

Từ chối không cho người, phương tiện ra vào cổng không đúng theo qui định.

Lập biên bản đối với các trường hợp CBCNV vi phạm qui định của Công ty.

Báo cáo và ủy quyền:

Báo cáo công việc cho Tổ trưởng, trưởng phòng TCHC.

Tiêu chuẩn:

Kiến thức: học hết lớp 9

Kỹ năng: đã có kinh nghiệm bảo vệ ít nhất 1 năm, tác phong nhanh nhẹn

Phẩm chất đạo đức: Trung thực

Mô tả công việc nhân viên chế độ

Trách nhiệm:

Theo dõi thực hiện các chế độ cho người lao động theo qui định của Công ty.

Tổ chức ký hợp đồng lao động cho CBCNV toàn Công ty.

Lập danh sách lao động định kỳ theo qui định của cơ quan nhà nước.

Theo dõi việc nghỉ phép, nghỉ việc riêng để thực hiện chế độ phép năm cho người lao động.

Tổ chức, trình kế hoạch và thực hiện đối với các chế độ lễ tết.

Giao dịch với các cơ quan nhà nước để thực hiện chế độ cho người lao động.

Báo cáo Trưởng phòng, Ban Tổng Giám đốc hàng tháng về tình hình thực hiện các chế độ đối với người lao động.

Quyền hạn:

Giải quyết khiếu nại về chế độ trong phạm vi cho phép.

Trình Trưởng phòng các giải pháp về chế độ cho người lao động.

Báo cáo và ủy quyền:

Báo cáo công việc cho Trưởng phòng, trường hợp Trưởng phòng vắng mặt thì báo cáo cho Phó phòng.

Được uỷ quyền cho các nhân viên trong Phòng giải quyết thay nhưng phải báo cho Trưởng phòng biết để theo dõi.

Tiêu chuẩn:

Kiến thức: Tốt nghiệp Trung cấp Lao động tiền lương.

Kỹ năng: Tin học văn phòng, Tiếng Anh (trình độ A), nắm vững các qui định của pháp luật lao động, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty.

Phẩm chất đạo đức: Cẩn thận, trung thực.

Mô tả công việc nhân viên hành chính văn thư

Trách nhiệm:

Quản lý con dấu căn cứ vào nội dung các văn bản, giấy tờ để đóng dấu thích hợp.

Tiếp nhận các loại công văn vào sổ công văn đi và đến.

Phân loại và phân phối công văn cho các bộ phận, tra cứu, cung cấp tài liệu hồ sơ theo yêu cầu.

Viết giấy giới thiệu, giấy công tác.

Đánh máy, photocopy các văn bản, công văn giấy tờ thuộc phần việc được giao.

Sắp xếp hồ sơ, tài liệu để lưu trữ vào sổ sách, theo dõi luân chuyển hồ sơ.

Giữ bí mật nội dung các công văn giấy tờ, tài liệu…

Quản lý tổng đài, máy fax theo qui định của Công ty.

Trực tiếp thực hiện, theo dõi việc kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ của Phòng.

Giữ các hồ sơ pháp lý của Công ty do Trưởng phòng giao.

Quyền hạn :

Từ chối đóng dấu với các văn bản không đúng thẩm quyền..

Từ chối viết giấy giới thiệu, giấy công tác với các trường hợp không đúng theo qui định của Công ty.

Báo cáo và ủy quyền:

Báo cáo công việc cho Trưởng phòng, trường hợp Trưởng phòng vắng mặt thì báo cáo cho Phó phòng.

Được uỷ quyền cho các nhân viên trong Phòng giải quyết thay nhưng phải báo cho Trưởng phòng biết để theo dõi.

Tiêu chuẩn:

Kiến thức:Tốt nghiệp Phổ thông trung học, tin học văn phòng, tiếng Anh trình độ A trở lên.

Kỹ năng: Chữ viết đẹp rõ ràng, hiểu biết các qui định hiện hành về công tác công vă ngiấy tờ, bảo mật tài liệu, các hướng dẫn và đăng ký công văn, có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn lưu trữ; hiểu biết về cơ cấu tổ chức và mối quan hệ giữa các bộ phận trong Công ty, thể lệ gửi công văn giấy tờ, thông thạo kỹ thuật đánh máy, photocopy, trình bày văn bản.

Phẩm chất đạo đức: trung thực, nhanh nhẹn.

Mô tả công việc nhân viên quản lý nhân sự

Trách nhiệm:

Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBCNV toàn Công ty.

Quản lý việc đào tạo trong toàn công ty.

Theo dõi việc thực hiện chính sách, qui định của Công ty với lao động chưa thành niên

Thực hiện công tác tuyển dụng, điều động nhân sự, theo dõi số lượng CBCNV Công ty nghỉ việc.

Đánh giá, phân tích tình hình chất lượng, số lương đội ngũ CBCNV lập các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu cụ thể của Ban Tổng Giám đốc.

Trực tiếp tổ chức, tham gia việc huấn luyện trách nhiệm xá hội cho người lao động theo qui định của Công ty.

Quyền hạn:

Giải quyết khiếu nại về nhân sự trong phạm vi cho phép.

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự trình Trưởng phòng xem xét.

Báo cáo và ủy quyền:

Báo cáo công việc cho Trưởng phòng, trường hợp Trưởng phòng vắng mặt thì báo cáo cho Phó phòng.

Được uỷ quyền cho các nhân viên trong Phòng giải quyết thay nhưng phải báo cho Trưởng phòng biết để theo dõi.

Tiêu chuẩn:

Kiến thức: tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế.

Kỹ năng: Nắm vững qui định pháp luật lao động; chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty; có khẳ năng đọc hiểu Tiếng Anh, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Phẩm chất đạo đức: trung thực

Mô tả công việc nhân viên trạm y tế

Trách nhiệm:

Thường trực và cấp phát thuốc theo phác đồ.

Lập sổ và theo dõi tình hình bệnh trong toàn Công ty.

Lập sổ và theo dõi phát thuốc hàng ngày trong toàn Công ty.

Hàng tháng tổng kết tình hình sử dụng thuốc thanh quyết toán thuốc.

Theo dõi nhắc nhở bộ phận tạp vụ, nhà ăn, vệ sinh ăn uống và vệ sinh lao động.

Gặp những bệnh nhân nặng phải mời bác sỹ cùng giải quyết.

Tham gia trực ca cùng sản xuất.

Kiểm tra khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV

Theo rõi phụ nữ trong thời kỳ có thai.

Lấy mẫu thức ăn lưu hàng ngày.

Theo dõi số lượng thuốc và cấp thuốc cho tủ thuốc hàng ngày.

Kiểm tra vệ sinh bữa ăn hàng ngày.

Quyền hạn:

Được ký xác nhận cho công nhân nghỉ 01 ngày.

Báo cáo và uỷ quyền:

-    Báo cáo công việc hàng ngày cho Trạm trưởng y tế.

Tiêu chuẩn:

Có bằng Y sỹ hoặc tương đương.

Kinh nghiệm ít nhất 01 năm.

Trung thực nhanh nhẹn

Mô tả công việc phó phòng tổ chức hành chính

Trách nhiệm:

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công thường xuyên của Trưởng phòng.

Thực hiện nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của Trưởng phòng.

Cung cấp các thông tin, giải pháp xử lý chuyên môn nghiệp vụ, đề xuất ý kiến với cấp Trưởng theo đúng chức năng nhiệm vụ của phòng.

Quản lý hoạt động của các bộ phận: Tổ lái xe, Tổ bảo vệ, Trạm Y tế, Ban An toàn và Sức khoẻ theo qui định của Công ty.

Phối hợp công tác với các Phòng khác trong Công ty.

Tham gia quản lý điều hành lao động trong phòng.

Quyền hạn:

Quyết định trong những lĩnh vực mà Trưởng phòng uỷ quyền.

Ký lệnh điều xe tải phục vụ cho sản xuất.

Điều hành hoạt động của các bộ phận: Tổ lái xe, Tổ bảo vệ, Trạm Y tế, Ban An toàn và Sức khoẻ.

Báo cáo và ủy quyền:

Báo cáo mọi công việc đang thực hiện cho Trưởng phòng. Trường hợp Trưởng phòng uỷ quyền thì báo cáo trực tiếp cho Phó Tổng Giám đốc nội chính.

Trong trường hợp vắng mặt thì bàn giao lại cho Trưởng phòng để phân công công việc cho các nhân viên trong phòng.

Tiêu chuẩn:

Kiến thức: Tốt nghiệp đại học, đã qua các khóa học về quản trị nhân sự.

Kỹ năng: Hiểu rõ cơ cấu tổ chức của Công ty, các qui định chung của Nhà nước về Doanh nghiệp, có kinh nghiệp ở vị trí tương đương ít nhất 2 năm, có khả năng giao tiếp, viết văn bản bằng tiếng Anh (trình độ C), thành thạo vi tính văn phòng.

Phẩm chất đạo đức: trung thực, dũng cảm, nhiệt tình công tác.

Mô tả công việc tổ Trưởng lái xe

Trách nhiệm:

Quản lý nhân viên trong tổ.

Điều động xe hơi, xe tải theo yêu cầu.

Quyền hạn:

Được quyền điều xe theo lệnh điều xe, yêu cầu của BTGĐ, Phòng TCHC.

Báo cáo và uỷ quyền:

Báo cáo công việc cho Phó phòng TCHC.

Uỷ quyền lại cho một lài xe thuộc quyền khi vắng mặt.

Tiêu chuẩn:

Có bằng lái xe con/hoặc xe du lịch.

Hiểu biết về cách vận hành nhiều loại xe, có kinh nghiệm ít nhất 5 năm.

Trung thực, nhanh nhẹn.

Mô tả công việc tổ Trưởng tổ bảo vệ

Trách nhiệm:

Quản lý nhân viên trong tổ.

Phân công ca trực, đôn đốc nhân viên trong tổ thường xuyên tuần tra canh gác ban đêm thật nghiêm túc.

Báo cáo với Phó phòng TCHC những khó khăn hoặc tình huống vuợt ngoài tầm giải quyết.

Liên hệ với các Trưởng bộ phận để thông báo CBCNV trực thuộc vi phạm kỷ luật.

Tất cả công văn, giấy tờ của Công ty nếu được chuyển đến tổ bảo vệ phải được bảo quản cẩn thận và được giao đến các bộ phận kịp thời.

Quyền hạn:

Phân công, điều động nhân viên trong tổ, phân công trưc

Phân công, điều động nhân viên trong tổ, phân công trực ca cụ thể cho từng nhân viên trong tổ bao gồm: trực cổng, trực xưởng

Yêu cầu Trưởng bộ bộ phận xử lý các công nhân vi phạm.

Báo cáo và uỷ quyền:

Báo cáo công việc cho Phó phòng TCHC.

Uỷ quyền cho Tổ phó khi vắng mặt.

Tiều chuẩn:

Có bằng tương đương Phổ thông trung học.

Kinh nghiệm bảo vệ ít nhất 3 năm và đã ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Sức khỏe tốt, tác phong nhanh nhẹn.

Mô tả công việc Trưởng trạm y tế

Trách nhiệm:

Lập ra phác đồ điều trị, hướng dẫn nhân viên thực hiện khám bệnh và cấp phát thuốc theo đúng phác đồ.

Ký trực tiếp xử lý các ca cứu nặng.

Ký chuyển bệnh nhân nặng đi bệnh việc.

Ký xác nhận công nhân nặng phải nghỉ dài hạn điều trị.

Hướng dẫn nhân viên báo cáo tình hình bệnh tình hình vệ sinh nhà ăn vệ sinh môi trường.

Hướng dẫn làm sổ theo dõi cấp phát thuốc.

Hàng tháng lập dự trù thuốc duyệt mua.

Phân công trực.

Tổ chức việc khám sức khoẻ định kỳ theo qui định của Công ty

Báo cáo tai nạn lao động, bệnh hàng tháng cho Phòng TCHC, Ban Tổng giám đốc.

Quyền hạn:

-    Quyết định hình thức điều trị, nơi điều trị bệnh, tai nạn lao động.

Báo cáo và uỷ quyền:

Báo cáo công việc cho Phó phòng TCHC.

Uỷ quyền cho nhân viên y tế thực hiện khi vắng mặt.

Tiêu chuẩn:

Có bằng bác sỹ .

Kinh nghiệm ít nhất 01 năm.

Trung thực, nhanh nhẹn.

Biểu mẫu công việc hành chính nhân sự đưa ra nhằm đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc. Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi. Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của Công ty. chúng tôi chia sẻ với các bạn chức năng, nhiệm vụ và các biểu mẫu mô tả công việc phòng hành chính nhân sự để các bạn tiên cho việc tải về và chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu của công ty- Báo cáo công việc hàng ngày cho Trạm trưởng y tế.- Quyết định hình thức điều trị, nơi điều trị bệnh, tai nạn lao động.

Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Mua Hàng / 2023

1. Khái quát vị trí Trưởng phòng mua hàng – Purchasing Manager

Trưởng phòng mua hàng trong tiếng Anh là Purchasing Manager – là người chịu trách nhiệm điều hành và quản lý toàn bộ những hoạt động cung ứng hàng hóa đầu vào của doanh nghiệp. Đây là khâu quan trọng cho nên vị trí này ngày càng được chú trọng.

Hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trưởng phòng mua hàng và cũng có rất nhiều ứng viên muốn ứng tuyển và sở hữu được vị trí này, tuy nhiên không phải ai cũng có thể dễ dàng có được. Để đạt được vị trí mơ ước của mình, họ cần phải trải qua quá trình thử thách mà nhà tuyển dụng đưa ra bao gồm nhiều khâu khác nhau.

2. Mô tả công việc Trưởng phòng mua hàng chi tiết nhất

Có nhiều người quan tâm đến vị trí này và rất muốn ngồi được vào chiếc ghế Trưởng phòng mua hàng, nhưng lại ít ai quan tâm rằng ở vị trí ấy họ sẽ phải làm những gì, có trách nhiệm như thế nào để phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh hơn.

2.1. Quản lý và phân công công việc cho nhân sự trong phòng mua hàng

Để toàn thể doanh nghiệp có những bước phát triển mạnh mẽ và bền vững thì trước hết Trưởng phòng mua hàng cần phải xây dựng và ban hành ra nội quy quy định áp dụng cho nhân viên cấp dưới của mình. Tất cả nhân viên trong phòng thực hiện theo những quy chế đó thì doanh nghiệp sẽ có sự ổn định và yên tâm hoạt động.

Trưởng phòng mua hàng sẽ trực tiếp phân công công việc cho từng thành viên theo đúng năng lực và chuyên môn của họ. Điều này chắc chắn sẽ làm tăng cao hiệu quả công việc.

Mọi nhân viên trong phòng sẽ phải thực hiện theo sự chỉ đạo và điều hành của Trưởng phòng mua hàng, nếu không hợp lý có thể đề xuất để trưởng phòng xem xét và ra quyết định đúng đắn hơn.

Không chỉ chỉ đạo về mặt công việc, Trưởng phòng mua hàng còn thực hiện việc theo dõi và giám sát năng lực làm việc của nhân viên trong phòng. Nắm bắt năng lực thực sự của từng người từ đó làm căn cứ để xét thưởng, phạt định kỳ vào cuối năm, trao thưởng cho những thành viên xuất sắc nhất và khiển trách, kỷ luật với những nhân viên có thái độ làm việc không tốt.

2.2. Phụ trách việc dự đoán và phân tích về các xu hướng trên thị trường

Dự đoán và phân tích nhu cầu thu mua của thị trường là một trong những nhiệm vụ chính của Trưởng phòng mua hàng.

Dựa vào khả năng và sự hiểu biết của mình, Trưởng phòng mua hàng sẽ là người dự đoán những xu hướng mới, những hành vi của nhà cung cấp từ đó đưa ra những phương án tối ưu nhất để lựa chọn nhà cung cấp tiềm năng.

Thường xuyên theo dõi tình hình bán hàng và kết quả thu được từ việc bán hàng để từ đó đưa ra những dự đoán chính xác hơn về thu mua nguyên vật liệu đầu vào.

Ngoài ra Trưởng phòng mua hàng còn thực hiện việc xây dựng hệ thống nhà cung cấp ở trong và ngoài nước mục đích để tìm kiếm nguồn hàng hóa dồi dào có chất lượng cao và chi phí thấp làm tiết kiệm tối đa chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra cho việc sản xuất.

Việc cập nhất giá cả thị trường là một nhiệm vụ thường xuyên mà Trưởng phòng mua hàng cần phải làm và hết sức chú trọng. Khoogn có gì là mãi mãi trường tồn, nhất là giá cả nó sẽ có thể thay đổi theo từng ngày, từng giờ. nếu không kịp thời theo dõi rất có thể doanh nghiệp sẽ phải trả cái giá rất cao mà không hề hay biết.

2.3. Phụ trách đào tạo cho nhân sự mới của phòng mua hàng

Đào tạo cũng là một trong những nhiệm vụ chính của Trưởng phòng mua hàng, những nhân viên mới dù chưa có kinh nghiệm hay đã có kinh nghiệm thì vẫn cần phải được đào tạo bài bản để họ nắm được cách thức làm việc cũng như quá trình làm việc ở công ty mới như thế nào.

Hơn nữa, mỗi thành viên trong phòng đều có nhiệm vụ riêng của họ, khi có nhân viên mới thì không ai khác, Trưởng phòng mua hàng sẽ là người trực tiếp hướng dẫn để họ dễ dàng nắm bắt công việc hơn. Với lại bằng khả năng và sự hiểu biết chuyên sâu của Trưởng phòng mua hàng thì việc hướng dẫn sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

2.4. Tham mưu cho ban giám đốc về những phương thức mua hàng đạt hiệu quả cao

Công việc của Trưởng phòng mua hàng chưa dừng lại ở đó, họ sẽ phải thực hiện một nghĩa vụ hết sức quan trọng đó là tham mưu cho ban Giám đốc về những hành vi và phương thức mua hàng đạt hiệu quả cao.

Ban Giám đốc là người biết nhiều thứ tuy nhiên lại chưa thực sự am hiểu sâu rộng như Trưởng phòng mua hàng ở lĩnh vực này, vì vậy mỗi khi gặp vấn đề hay sự cố nào nghiêm trọng thì Trưởng phòng mua hàng và ban Giám đốc cần phải cùng nhau đánh giá và đưa ra cách giải quyết tốt nhất.

2.5. Giải quyết những khiếu nại phát sinh trong quá trình làm việc

Khiếu nại là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống cũng như công việc. Bất kể một lĩnh vực nào cũng có nguy cơ xảy ra khiếu nại mà không ai có thể lường trước. Chỉ có điều chúng ta nhìn nhận và giải quyết nó như thế nào mà thôi.

Trong quá trình khách hàng mua hàng có thể họ sẽ không hài lòng về điểm gì đó của sản phẩm, đương nhiên nếu sản phẩm có giá trị lớn họ sẽ phải khiếu nại về công ty để yêu cầu được bồi thường hoặc đổi trả. Lúc này nếu như lỗi ở nguyên liệu đầu vào thì Trưởng phòng mua hàng sẽ chính là người đứng ra để giải quyết.

Tất nhiên nhân viên trong phòng cũng sẽ có trách nhiệm giải quyết khiếu nại nhưng những “ca” nào khó thì sẽ chuyển cho Trưởng phòng mua hàng trực tiếp ra mặt.

3. Những yêu cầu trưởng phòng mua hàng cần có

3.1. Yêu câu cơ bản của trưởng phòng mua hàng

Qua những nhiệm vụ nêu trên, chắc hẳn bạn cũng đã hiểu đây là một vị trí rất khó để thực hiện bởi vì khối lượng công việc lớn và độ phức tạp cao. Công việc đòi hỏi ứng viên cần phải sở hữu khối kiến thức “khổng lồ” về nghiệp vụ mua hàng, ngoài ra còn phải am hiểu thực sự về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp tuyển dụng.

Ví dụ doanh nghiệp mà bạn ứng tuyển đang hoạt động về mảng lắp ráp linh kiện điện tử là máy in chẳng hạn, thì đương nhiên ngoài việc thành thạo kỹ năng mua hàng thì bạn còn phải hiểu biết chuyên sâu về sản phẩm máy in, về các chất liệu như sử dụng loại nhựa nào là chuẩn chất lượng nhất, nên sử dụng loại mực nào cho máy in có độ sắc nét cao nhất,…

Bên cạnh đó, kinh nghiệm nghề nghiệp cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với vị trí này mà ứng viên cần phải đáp ứng. Nhà tuyển dụng không muốn doanh nghiệp của mình phải mạo hiểm khi tuyển về một nhân sự chưa hề có sự trải nghiệm thực tế đâu. Hơn nữa dây lại là bộ phận có ảnh hưởng trực tiếp đến cấu tạo giá thành sản phẩm cho nên càng cần bạn phải có sự hiểu biết, sự trải nghiệm thực tế để còn biết cách tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

3.2. Yếu tố nào giúp bạn trở thành Trưởng phòng mua hàng thành công?

Bạn thấy đấy, công việc của Trưởng phòng mua hàng là rất lớn nên áp lực được tạo ra là không hề nhỏ. Vì vậy để đảm nhiệm ở chức vụ này sẽ là điều khá khó khăn.

Ngoài những yêu cầu cơ bản bắt buộc mà tôi vừa nêu trên thì bạn cũng cần phải sở hữu riêng cho mình những vũ khí lợi hại khác, cụ thể như sau:

Thứ nhất, bạn cần phải sở hữu khả năng giao tiếp. Công việc của Trưởng phòng mua hàng sẽ phải gặp gỡ và giao tiếp với rất nhiều đối tượng quan trọng như là nhà cung cấp, khách hàng và các đối tác kinh doanh, chính vì vậy sở hữu khả năng ăn nói khéo léo chắc chắn sẽ khiến bạn thu được kết quả tốt hơn.

Người ta thường nói: “Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Câu nói này thật chẳng hề sai chút nào, những lời nói dễ nghe biết chừng mực, khôn khéo luôn luôn cần thiết với tất cả mọi người, với tất cả các ngành nghề không chỉ riêng Trưởng phòng mua hàng.

Thứ hai, bạn phải là người có kỹ năng quản lý và điều hành tốt. Đây là một khả năng chủ chốt của một người lãnh đạo trong doanh nghiệp. Quản lý hiệu quả công việc sẽ giúp bạn thu về rất nhiều thứ chẳng hạn như là được cấp dưới coi trọng, đồng nghiệp nể phục, được cấp trên tin tưởng,…

Thứ ba, chịu được áp lực công việc. Nếu không phải là người chịu được khó khăn, thử thách thì tốt hơn hết bạn không nên theo đuổi vị trí này. Bởi vì với những đầu công việc mà tôi vừa chia sẻ ở trên chắc chắn không phải là đơn giản, để thực hiện từng ấy nhiệm vụ, bao quát được hết tất cả từ nhân viên cho đến khách hàng rồi công việc thì bạn phải là người sở hữu trí óc hơn người, cần có bộ não “nhăn” thực sự và khả năng chịu đựng áp lực rất lớn.

4. Thu nhập của Trưởng phòng mua hàng

Ở những nước phương tây, vị trí Trưởng phòng mua hàng sẽ nhận được mức lương rất cao khoảng vài chục nghìn đô la, tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới con số mà chúng ta có thể nhận được ở Việt Nam.

Những điều tra thực tế của chúng tôi chỉ ra rằng mức thu nhập của Trưởng phòng mua hàng đang đạt được ở mức từ 30 – 40 triệu đồng mỗi tháng dựa trên hiệu suất thực tế mà doanh nghiệp đạt được. Về con số này nó còn phụ thuộc vào quy mô của doanh nghiệp, bạn có thể nhận được con số cao hơn nếu bạn đầu quân vào một doanh nghiệp có tầm cỡ quy mô lớn, còn với những doanh nghiệp có quy mô trung bình thì tôi nghĩ với mức thu nhập đó là quá đủ để bạn thực hiện ước mơ mua nhà, tậu xe cho mình rồi.

Dù là nhận được mức thu nhập là bao nhiêu thì tôi nghĩ cũng không quan trọng bằng việc bạn được chấp nhận vào làm việc ở một doanh nghiệp với cương vị là một trưởng phòng. Đây thực sự là niềm tự hào lớn nhất đối với gia đình và bản thân bạn đấy chứ, hãy cố gắng vì mục tiêu này trước, còn tiền lương nếu bạn thực sự có năng lực thì chính bạn sẽ là người thay đổi những con số ấy đến mức mà mình mong muốn.

5. Phương pháp ứng tuyển thành công ít ai biết

Như tôi đã nói ở trên, nhu cầu tìm kiếm việc làm của ứng viên rất lớn và nhu cầu tìm ứng viên tiềm năng của nhà tuyển dụng cũng không hề nhỏ tuy nhiên không phải ứng viên nào cũng là điểm sáng để nhà tuyển dụng nhìn thấy. Giữa hàng trăm hàng nghìn bộ hồ sơ làm cách nào để nhà tuyển dụng thấy bạn đây?

Để tăng cơ hội tiếp cận với nhà tuyển dụng, cách tốt nhất mà bạn nên sử dụng đó là nhờ đến sự trợ giúp của những chuyên gia tuyển dụng. Họ sẽ giúp bạn kết nối với những nhà tuyển dụng uy tín nhất đang có nhu cầu tuyển dụng Trưởng phòng mua hàng để bạn có cơ hội trúng tuyển. Hãy truy cập chúng tôi sau đó gõ vào tìm kiếm với nội dung “Trưởng phòng mua hàng” tất cả những gợi ý sẽ hiện ra để bạn tham khảo. Hoặc nếu có thắc mắc bạn có thể để lại câu hỏi ở bên dưới các chuyên gia của chúng tôi sẽ phản hồi lại cho bạn nhanh nhất có thể.

mo-ta-cong-viec-truong-phong-mua-hang-chuan-nhat.docx

Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu / 2023

Trưởng phòng xuất nhập khẩu tiếng Anh là Import-Export Manager là người chịu trách nhiệm giám sát việc mua bán và lịch trình vận chuyển của hàng hóa. Họ cần phải đảm bảo vận chuyển hàng hóa theo quy định của chuỗi cung ứng toàn cầu và giám sát việc thực hiện các công việc hàng ngày tại văn phòng. Trưởng phòng xuất nhập khẩu là vị trí cần phải có trong các công ty vận tải, hậu cần và các doanh nghiệp sản xuất lớn.

Trưởng phòng xuất nhập khẩu thường làm gì?

I. Chức năng nhiệm vụ của trưởng phòng xuất nhập khẩu

Trưởng phòng xuất nhập khẩu là người đưa ra những chiến lược và quyết sách để thực hiện mục tiêu của công ty, doanh nghiệp. Họ lên kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động của toàn bộ nhân viên trong công ty. Cụ thể:

Thiết lập và thực hiện các mục tiêu, chính sách, và thủ tục của phòng xuất nhập khẩu hoặc và của toàn công ty.

Chỉ đạo và giám sát hoạt động tài chính và ngân sách của phòng xuất nhập khẩu.

Đề xuất ý kiến lên cho Giám đốc Điều hành, nhân viên và các phòng ban khác về hoạt động chung của công ty.

Đàm phán hoặc phê duyệt hợp đồng cũng như các thỏa thuận thương mại.

Phụ trách cơ cấu tổ chức phòng xuất nhập khẩu.

Bổ nhiệm trưởng nhóm và các vị trí quản lý dưới quyền.

Xác định các loại chi phí có thể cắt giảm trong quá trình làm việc và tìm ra phương pháp để cải thiện hiệu suất của toàn bộ nhân viên.

Công việc của trưởng phòng xuất nhập khẩu có khó không?

II. Trở thành trưởng phòng xuất nhập khẩu cần có những kỹ năng gì?

Để thành công trong sự nghiệp, người trưởng phòng xuất nhập khẩu cần phải có những kỹ năng và phẩm chất sau:

Sự quyết đoán: Bất cứ người nào trong cương vị quản lý đều cần phải có sự quyết đoán và khả năng ra quyết định kịp thời do phải cân nhắc rất nhiều sự lựa chọn khác nhau để đưa ra phương án tốt nhất. Đây là công việc diễn ra khá thường xuyên đối với một trưởng phòng xuất nhập khẩu, thậm chí là công việc hàng ngày.

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Trưởng phòng nhân sự cần phải phát hiện và giải quyết các vấn đề đột xuất, vấn đề còn tồn đọng trong công ty, tổ chức để đưa ra các giải pháp khắc phục ngắn hạn và dài hạn.

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả: Trường phòng xuất nhập khẩu sẽ phải làm rất nhiều việc cùng lúc, từ các công việc chuyên môn tới hành chính nhân sự; do đó, nếu như không có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả thì sẽ không thể hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

III. Mức lương trưởng phòng xuất nhập khẩu

Theo một thống kê gần đây, mức lương của trưởng phòng xuất nhập khẩu phổ biến trong khoảng 16 – 25 triệu đồng/tháng đối với những người có kinh nghiệm 3 – 6 năm. Mức lương trung bình của những người tham gia nghiên cứu là 19 triệu đồng/tháng; tuy nhiên sẽ còn tăng cao hơn với những người có nhiều năm kinh nghiệm và tùy theo tính chất công việc. Đây là mức lương tương đối cạnh tranh so với vị trí trưởng phòng của những phòng ban khác.

Trong bảng mô tả công việc trưởng phòng xuất nhập khẩu, nhà tuyển dụng thường sẽ nêu rõ mức lương mà họ sẵn sàng chi trả, ứng viên có thể căn cứ vào đây cũng như yêu cầu công việc và kinh nghiệm, trình độ của bản thân để đàm phán mức lương thỏa đáng trong quá trình phỏng vấn.

Thu nhập của trưởng phòng xuất nhập khẩu nhiều bạn trẻ quan tâm

IV. Trở thành trưởng phòng xuất nhập khẩu học trường gì?

Bạn đang đọc nội dung bài viết Mô Tả Công Việc Trưởng Phòng Nhân Sự / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!