Đề Xuất 12/2022 # Làm Thất Bại Chiến Lược “Diễn Biến Hòa Bình”: Tăng Cường Công Tác Phòng, Chống Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Trong Tình Hình Hiện Nay / 2023 # Top 15 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 12/2022 # Làm Thất Bại Chiến Lược “Diễn Biến Hòa Bình”: Tăng Cường Công Tác Phòng, Chống Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Trong Tình Hình Hiện Nay / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Làm Thất Bại Chiến Lược “Diễn Biến Hòa Bình”: Tăng Cường Công Tác Phòng, Chống Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Trong Tình Hình Hiện Nay / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, trong những năm qua, các thế lực thù địch triệt để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc hại, bịa đặt, vu cáo hòng chống phá Việt Nam. Thông qua đó, hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Chúng coi đó là một mũi tấn công quan trọng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH).

Các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với Chủ nghĩa Mác-Lênin, coi Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải là người cộng sản. Chúng cho rằng, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam là sai lầm, là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước. Chúng triệt để lợi dụng, khoét sâu những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, lợi dụng các vụ việc phức tạp xảy ra ở trong nước để xuyên tạc rằng, Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, cho rằng Việt Nam nên thay đổi Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng hệ tư tưởng dân chủ tư sản để “phù hợp với xu thế phát triển”. Chúng ra sức đẩy mạnh tuyên truyền, ca ngợi chủ nghĩa tư bản, cổ súy cho chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, cho rằng chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản chất, không còn là xã hội áp bức, bóc lột. Thông qua đó, nhằm làm một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về thành tựu đổi mới của đất nước, về mục tiêu, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam; kích động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, lôi kéo, kích động nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất ổn định chính trị, xã hội ở nước ta.

Để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch với nước ta, các thế lực thù địch đã xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, nghị quyết, dự luật của nghị viện, quốc hội các nước (như Mỹ, Australia, Anh…); các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO) như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW)…; các ấn phẩm xuất bản, như: Sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt, như: BBC, VOA, RFA, RFI… Trong đó, các thế lực thù địch đã lập hàng nghìn trang web, blog, hàng trăm tạp chí, báo, nhà xuất bản, hơn 60 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt, tổ chức hàng chục cuộc hội thảo, tọa đàm hàng năm hoặc qua tiếp xúc, làm việc trực tiếp với các cá nhân, cơ quan trong nước… để xuyên tạc nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng, phủ nhận thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới, bóp méo thực tế những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội, những sơ hở thiếu sót trong thực hiện chính sách, pháp luật hoặc những vụ việc phức tạp nảy sinh trong dân tộc, tôn giáo nhằm kích động, lôi kéo nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất ANCT-TTATXH; qua đó nhằm hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng triệt để lợi dụng thời điểm trong nước diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội… hoặc xảy ra các vụ việc phức tạp để đẩy mạnh các chiến dịch phá hoại tư tưởng nhằm tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thù địch đối với nước ta. Điển hình như, vào các thời điểm đoàn Việt Nam bảo vệ Báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, các đối tượng phản động lưu vong tập trung biểu tình, rải tờ rơi xuyên tạc chính sách, thành tựu nhân quyền ở trong nước, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Hoặc khi chính quyền tổ chức cưỡng chế giải tỏa chùa Liên Trì (TP Hồ Chí Minh), các đối tượng đã tán phát tài liệu vu cáo Nhà nước ta đàn áp chức sắc, tín đồ, vi phạm quyền tự do tôn giáo của người dân.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trên lĩnh vực này, như: Nghị quyết số 16/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 17-4-2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về tăng cường công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; nghị quyết Đại hội Đảng qua các thời kỳ… Trong đó, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã khẳng định: “Đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Ðảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Trên cơ sở thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quốc hội đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, như: Luật An ninh mạng 2018, Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản 2012… làm cơ sở pháp lý quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch. Chính vì vậy, những năm qua, chúng ta đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền những quan điểm sai trái, thù địch; xử lý nghiêm trước pháp luật các đối tượng tuyên truyền, xuyên tạc chống phá nước ta. Các cơ quan chức năng đã tăng cường quản lý báo chí, internet, hoạt động xuất bản, yêu cầu các tập đoàn truyền thông, như: Google, Youtube… gỡ bỏ các clip, tài khoản có nội dung xấu, độc hại. Thông qua các kênh hợp tác song phương, đa phương… các cơ quan chức năng đã chuyển tải chính sách, thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quyền con người tới cộng đồng quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài, góp phần giải tỏa các thông tin sai lệch và đấu tranh, phản bác các luận điệu phản động, thù địch đối với nước ta.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đấu tranh trên lĩnh vực này trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, bất cập, như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng như tác hại của quan điểm sai trái, thù địch đối với xã hội còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành trong tuyên truyền và đấu tranh, phản bác còn mang tính hình thức, thụ động, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác này. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, phương thức và tác hại của các quan điểm sai trái, thù địch còn ở mức khiêm tốn. Việc đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch còn nặng về hình thức, chưa đa dạng, phong phú về nội dung, có nơi, có lúc còn thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên còn biểu hiện quan liêu, tham nhũng, cửa quyền hách dịch; việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại một số địa phương còn sơ hở, thiếu sót; việc giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện ở một số nơi còn chậm, kéo dài, vượt cấp, gây bức xúc trong nhân dân… là những yếu tố để kẻ địch triệt để lợi dụng tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch với nước ta.

Trong những năm tới, nhằm thực hiện “diễn biến hòa bình” với Việt Nam, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch với nước ta bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động này, cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng một số giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch luôn phải được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác này một cách thực chất, thường xuyên, liên tục với quyết tâm chính trị lớn, có sức thuyết phục cao, sức lan tỏa sâu rộng. Cuộc đấu tranh này phải được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, cần huy động được rộng rãi trí tuệ, tâm huyết của các nhân sĩ, trí thức và nhân dân tiến bộ trên thế giới tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch với nước ta.

Hai là, tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, nghiên cứu dự báo, phát hiện kịp thời âm mưu, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, đặc biệt là các phương thức hoạt động mới của các thế lực thù địch để tuyên truyền các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch; dự báo thời điểm các thế lực thù địch đẩy mạnh các chiến dịch phá hoại tư tưởng để kịp thời triển khai biện pháp đấu tranh, ngăn chặn. Trong đó, đặc biệt chú trọng nắm tình hình từ xa, nắm tình hình ngay từ trung tâm phá hoại tư tưởng ở bên ngoài để chủ động triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, khẳng định vị thế, vai trò của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạch định đường lối xây dựng và phát triển đất nước; làm cho hệ tư tưởng này có sức sống mãnh liệt và giữ vai trò chủ đạo trong đời sống của xã hội ta. Qua đó nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho cuộc đấu tranh, phê phán quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch chống phá Việt Nam. Gắn kết chặt chẽ cuộc đấu tranh bảo vệ hệ tư tưởng của xã hội ta với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính chủ động, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tuyên truyền và tư tưởng, lý luận; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong công tác này nhằm tạo ra sức tự đề kháng trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân về bản chất cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng minh chứng cụ thể từ những thắng lợi trong lịch sử dân tộc và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay; về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng; về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm tuyên truyền, xuyên tạc hệ tư tưởng của xã hội ta… để từ đó thúc đẩy mọi người tự giác tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh. Làm cho cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên thấy rõ tác hại của các thông tin phản động, xuyên tạc; có khả năng nhận diện và “miễn dịch” các nội dung thông tin xấu độc, nguy hại đối với xã hội.

Sáu là, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Qua đó chủ động phát hiện những hành vi sai phạm, xu hướng lệch lạc của một số phóng viên, nhà báo thoái hóa, biến chất; phát hiện các tài liệu, bài viết tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thù địch để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng độc hại, các blog “đen” thường đăng tải các tin, bài, phim ảnh có nội dung xấu, độc hại, trái ngược với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, quản lý internet, cần xác định những quan hệ xã hội nảy sinh trên lĩnh vực này chưa được pháp luật điều chỉnh để kiến nghị cơ quan chức năng xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn.

Có thể thấy, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thù địch chống phá nước ta là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta và với những thành tựu đã đạt được trong công tác này những năm qua, chúng ta tin tưởng rằng, những năm tới, nước ta sẽ thực hiện thành công công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, thù địch đối với đất nước.

QUỐC AN

Phòng Chống “Diễn Biến Hòa Bình” Trong Tình Hình Mới / 2023

Hiện nay, môi trường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tập trung chủ yếu là sử dụng internet, không gian mạng, chủ yếu là mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta. Thông qua việc thiết lập các website, blog để tổ chức truyền tải thông tin xấu, độc nhằm: 1) Phá hoại tư tưởng, đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân; 2) Gây nhiễu loạn thông tin, làm phức tạp về chính trị xã hội; 3) Làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Chiêu bài chính chúng tập trung hướng vào là lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; khai thác thông tin từ những vụ việc tiêu cực xảy ra trong đời sống để xuyên tạc, thổi phồng; lấy hiện tượng quy kết thành bản chất; đăng tải thông tin thật, giả lẫn lộn, đưa ra cái gọi là “tài liệu chứng minh” để, xuyên tạc vai trò lãnh đạo, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bịa đặt về bí mật theo kiểu hé lộ những “thâm cung bí sử” trong Đảng… Qua đó, tác động “dương Đông kích Tây” làm gia tăng các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và kích động xã hội nảy sinh quan điểm tùy tiện, phản biện vô nguyên tắc, phản đối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kêu gọi từ bỏ Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin; thúc đẩy lối sống thực dụng, thẩm thấu tư tưởng văn hóa ngoại lai vào đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân (nhất là thế hệ trẻ) làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, băng hoại đạo đức xã hội…

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phải được triển khai tích cực, thường xuyên và lâu dài. Trong đấu tranh phải kiên quyết, linh hoạt, chủ động, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính. Từ đó, chú trọng một số vấn đề cụ thể là:

Một là, cấp ủy, lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành phải không ngừng nâng cao nhận thức trong cuộc đấu tranh này; phải xác định rõ, quá trình tổ chức đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” không phải thực hiện theo kiểu mệnh lệnh, cơ học, bắt ép cộng đồng phải nhận thức, suy nghĩ và hành động trên một khuôn mẫu chủ quan, duy ý chí, mà là quá trình định hướng tiếp nhận thông tin một cách khách quan, có chọn lọc theo tâm lý, nguyện vọng, nhu cầu, lợi ích thụ hưởng thông tin của nhân dân. Trên cơ sở ấy mới có thể quy tụ được lòng người, thống nhất cộng đồng trên cả hai bình diện nhận thức và hành động nhằm loại bỏ cái xấu, thúc đẩy phát triển cái tốt, cái đẹp, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Cơ sở quan trọng nhất để tạo nên tư tưởng xã hội tốt chính là người dân được tiếp nhận thông tin nhanh nhất, phản ánh chân thực, khách quan nhất. Từ đó, thống nhất nhận thức làm cơ sở cho thống nhất ý chí và hành động.

Ba là, nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo. Mọi trách nhiệm trên các phương diện này chỉ có thể được thực hiện khi báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, mang hơi thở chân thực của cuộc sống. Qua đó, thu hút được đông đảo người đọc, người nghe, người xem quan tâm. Bốn là, xây dựng cơ chế, hình thức và nội dung phát ngôn của cơ quan chịu trách nhiệm trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Nhân dân có nhu cầu được cung cấp thông tin về quan điểm của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết những vấn đề như vậy. Sự lên tiếng chính thức, kịp thời của cơ quan có trách nhiệm cũng thể hiện rõ trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trước mỗi vấn đề, sự kiện nảy sinh; đồng thời, nếu được thực hiện tốt sẽ là một biện pháp hiệu quả để định hướng dư luận, củng cố niềm tin, tạo sức đề kháng thúc đẩy phát triển và tiến bộ xã hội.

Công tác thông tin cần nhận diện, phát hiện và dự báo sớm một số vấn đề có thể gây bức xúc về tư tưởng và phải luôn đi trước, đi cùng trong quá trình giải quyết vụ việc. Cơ quan có trách nhiệm thực hiện công tác định hướng thông tin tuyên truyền các cấp cần được tham gia ngay từ khâu hoạch định chính sách, dự án đến quá trình triển khai thực hiện. Phải có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo ban tuyên giáo các cấp kịp thời bám sát thực tiễn, bảo đảm tính chính xác, có chiều sâu trí tuệ, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân thì mới hạn chế tối đa những tác động của thông tin xấu, độc trên internet hiện nay.

Vũ Trọng Hà

Một Số Giải Pháp Phòng, Chống Các Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Chống Phá Đảng Và Nhà Nước Ta Hiện Nay / 2023

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY

Hiện nay, thế giới đang bước vào thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực xã hội. Với chủ trương làm bạn với tất cả các quốc gia, dân tộc, Việt Nam đã thiết lập quan hệ với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy vậy, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng đối với nước ta không thay đổi, trái lại ngày càng tinh vi, phức tạp hơn. Chúng triệt để lợi dụng những thành tựu cách mạng khoa học – công nghệ, khai thác không gian mạng để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu, độc hại, bịa đặt hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Qua đó, nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước đưa nước ta đi theo quỹ đạo của các nước phương Tây.

Để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh các hoạt động chống phá, công kích, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; chúng ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin. Chúng cho rằng, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam là sai lầm, là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng, khoét sâu những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để xuyên tạc thành tựu đổi mới của đất nước, cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, Việt Nam nên thay đổi chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng hệ tư tưởng dân chủ tư sản cho “phù hợp với xu thế phát triển”. Điển hình như: khi dịch bệnh Covid -19 vừa mới bùng phát trên thế giới, dù ở Việt Nam chưa có ca mắc bệnh nhưng nước ta đã làm rất tốt công tác phòng, chống dịch; tuy nhiên, các thế lực bên ngoài đã tung tin rằng: “Chính quyền che giấu, bưng bít, không minh bạch thông tin dịch bệnh với người dân”. Đặc biệt, khi phát hiện bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19, các thế lực thù địch đã lợi dụng tình hình tung tin “Việt Nam bùng phát dịch”, “Hà Nội sắp thất thủ”…gây tâm lý hoang mang, bất ổn trong xã hội; hay lợi dụng việc ca sĩ thủy Tiên đi vận động cứu trợ người dân miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt tháng 11/2020, các tổ chức phản động đã tuyên truyền xuyên tạc rằng: “Ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện hiệu quả hơn các cơ quan Nhà nước; cần giải tán các cơ quan làm công tác cứu trợ; Đảng, Nhà nước rất thờ ơ”…

Các thế lực thù địch ra sức đẩy mạnh tuyên truyền, ca ngợi chủ nghĩa tư bản, cổ xúy cho chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, cho rằng chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản chất, không còn là xã hội áp bức, bóc lột. Thông qua đó, nhằm làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân dao động, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, con đường đi lên xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam; kích động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước, lôi kéo, kích động nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất ổn định chính trị, xã hội ở nước ta. Chúng còn phê phán rằng, đường lối phát triển của ta lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo tức là tập trung vào khu vực kinh tế kém hiệu quả, khó tránh khỏi tụt hậu, yêu cầu ta phát triển thị trường tự do tư bản, khuyến khích tư nhân phát triển…Những thắng lợi trong công cuộc đổi mới của nước ta chẳng qua vì những người cách mạng Việt Nam đã quá độ sang chủ nghĩa tư bản…Lợi dụng kết quả cuộc đấu tranh chống tham những do Đảng ta tiến hành, các thế lực thù địch đã xuyên tạc, vu khống, bóp méo sự thật về cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam, nhất là sau khi Đảng, Nhà nước đưa ra xử lý một số vụ tham nhũng kinh tế, chúng cho rằng đó là “thanh trừng phe phái”, “đấu đá nội bộ Đảng”, “trả thù cá nhân” giữa người này với người kia, nhóm này với nhóm khác vì “lợi ích nhóm…” “Muốn chống tham nhũng thành công thì phải mở rộng dân chủ, công bằng thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”…Mặc dù cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta đạt được những kết quả rất quan trọng nhưng các thế lực thù địch vẫn cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam không thể chống tham nhũng thành công vì chế độ độc đảng cầm quyền sẽ thủ tiêu đấu tranh”…

Các thế lực thù địch còn tuyên truyền nội dung xấu, độc, trá hình, bơi móc, thổi phòng, xuyên tạc những sai lầm, khuyết điểm hoặc lợi dụng những hạn chế, thiếu sót trong quản lý nhà nước để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của các cấp ủy, chính quyền địa phương, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp dân tộc, tôn giáo. Chúng ra sức kêu gọi thúc đẩy “dân chủ đa nguyên”, thay đổi thể chế chính trị, đổi tên Đảng, tên nước, sửa Cương lĩnh, Hiến pháp, “phi chính trị hóa”, quân đội, công an; thực hiện “tam quyền phân lập” ở Việt Nam; tác động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước, kích động, lôi kéo nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất ổn định an ninh chính trị ở địa phương.

Các thế lực thù địch còn “bịa đặt” đời tư cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên truyền xuyên tạc tình hình sức khỏe; bình phẩm, phán xét về trình độ, năng lực; xuyên tạc nhân phẩm, đạo đức lối sống…nhằm bôi nhọ thanh danh, uy tín của các đồng chí lãnh đạo, nhất là các đồng chí là ứng viên cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp khóa mới. Chúng cho rằng, việc đại hội lựa chọn, bầu các vị trí quan trọng trong Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị chỉ mang tính hình thức, chỉ người nhà các lãnh đạo mới được lựa chọn mà thôi, thực chất chỉ là việc “củng cố hay thâu tóm quyền lực” của các lãnh đạo trong Đảng, Nhà nước. Qua đó, hòng thúc đẩy phong trào “bất tuân dân sự”, tạo tiền đề để “tập dượt cách mạng màu” ở nước ta. Đặc biệt, chúng tập trung xuyên tạc nội dung dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng các cấp, nhất là dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc. Các thế lực thù địch soạn thảo các tài liệu mạo danh, nặc danh hoặc công khai xuyên tạc tình hình và thành tựu phát triển của đất nước; thổi phồng những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế, xã hội, đổ lỗi nguyên nhân của những hạn chế là do thể chế chính trị nhằm gây sức ép buộc các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung văn kiện Đại hội theo quan điểm phương Tây.

Tựu trung lại, để đạt được hiệu quả trong tuyên truyền phá hoại tư tưởng đối với nước ta, các thế lực thù địch triệt để sử dụng mọi phương pháp thủ đoạn để tuyên truyền “lý luận phản khoa học” bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nhằm tạo ra “khoảng trống” về mục tiêu, lý tưởng, lịch sử dân tộc và thành tựu cách mạng đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân. Chúng kết hợp “nội công” là các phần tử thoái hóa, biến chất, bất mãn với Nhà nước với “ngoại kích”, là các cá nhân tổ chức phản động lưu vong ở bên ngoài nhằm chống phá Việt Nam. Chúng đặc biệt chú trọng lôi kéo, tác động, mua chuộc cán bộ, đảng viên trong các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ…làm cho họ phai nhạt lý tưởng, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” từ đó tự hình thành “ngọn cờ” chống đối, hình thành các tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước trong các cơ quan, ban, ngành ở nước ta.

2. Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch còn có hạn chế, bất cập như: Một bộ phận cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, chức năng nhận thức chưa đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác nên chưa quan tâm, chú trọng thực hiện; còn có tổ chức đảng, đảng viên còn lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành trong tuyên truyền và đấu tranh, phản bác còn mang tính hình thức, thụ động chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác này. Công tác đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch còn nặng về hình thức, chưa đa dạng, phong phú về nội dung, có nơi, có lúc còn thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao. Việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật tại một số địa phương còn sơ hở, thiếu sót; việc giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện ở một số nơi còn chậm, kéo dài, vượt cấp, gây bức xúc trong nhân dân…là những yếu tố để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền các luận điệu sai trái về Việt Nam.

Nhằm góp phần khắc phục hạn chế, thiếu sót, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng đối với nước ta, theo tác giả, cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng một số giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, cần xác định, cuộc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận hiện nay là một trong những nhiệm vụ chính trị mang tính cấp bách, thường xuyên và lâu dài nhằm bảo vệ quan điểm của Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ giá trị tư tưởng, lý luận đúng đắn; bảo vệ những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã dày công xây dựng. Do vậy, công tác này phải luôn phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác này một cách thực chất, thường xuyên, liên tục với quyết tâm chính trị lớn, sức thuyết phục cao, sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ; được triển khai rộng khắp với nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu và hiệu quả của công tác tuyên truyền, tư tưởng, lý luận, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận trong hoạch định đường lối xây dựng và phát triển đất nước; làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có sức sống mãnh liệt và giữ vai trò chủ đạo trong đời sống của xã hội Việt Nam. Qua đó, cung cấp luận cứ khoa học cho cuộc đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, thù địch chống phá Việt Nam. Gắn kết chặt chẽ cuộc đấu tranh bảo vệ hệ tư tưởng g của xã hội Việt Nam với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính chủ động, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tuyên truyền và tư tưởng, lý luận; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong công tác này nhằm tạo sức “tự đề kháng”trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Năm là, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, Internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Chủ động, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng độc hại, các blog “đen” thường đăng tải các tin, bài, phim có nội dung xấu, độc hại, trái ngược với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin để ngăn chặn các tin tức xấu, độc trên các trang mạng và vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung “độc hại”. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực thông tin, tuyên thông, quản lý Internet. Cần xác định những quan hệ xã hội nảy sinh trên lĩnh vực này chưa được pháp luật điều chỉnh để kiến nghị cơ quan chức năng xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn.

Phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản dộng là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác này, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có hệ thống các giải pháp cơ bản nêu trên để đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, thù địch đối với nước ta.

Nguồn: Thông tin Báo cáo viên số 02-2021

Phòng Chống Chiến Lược Diễn Biến Hòa Bình Bạo Loạn Lật Đổ / 2023

Published on

1. PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

2. A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: Bồi dưỡng cho học viên nhận rõ được âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, thấy được ảnh hưởng, tác hại và tính chất phức tạp, quyết liệt của cuộc đấu tranh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Từ đó nâng cao cảnh giác cách mạng, xác định trách nhiệm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

3. 2. Yêu cầu: Mỗi học viên phải nắm và hiểu được những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của kẻ địch, đề cao cảnh giác, tích cực chủ động tham gia phong trào bảo vệ trị an, góp phần làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn đó, giữ vững ổn định mọi mặt ở địa phương nơi mình sinh sống.

4. B. NỘI DUNG I. NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ. II. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM. III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG CHÂM PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA. IV. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” BẠO LOẠN LẬT ĐỔ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.

5. I. NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ 1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”. a) Khái niệm Diễn biến hòa bình: “Diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong bằng biện pháp phi quân sự, do Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành.

6. * Bản chất: Là sự thay hình đổi dạng núp dưới chiêu bài tự do – dân chủ – nhân quyền để che đậy bản chất xâm lược – hiếu chiến của Chủ nghĩa đế quốc. * Mục tiêu: Lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới. * Tính chất: Rất thâm độc, nham hiểm, tinh vi và phức tạp. Đây là biểu hiện cao nhất của cuộc đấu tranh giai cấp giữa một bên là xã hội chủ nghĩa và một bên là tư bản chủ nghĩa. * Phương thức tiến hành: Thẩm thấu hòa bình để chuyển hóa, thay đổi đường lối chính trị, chế độ xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

7. b) Nội dung chính của chiến lược Diễn biến hòa bình:  Sử dụng biện pháp phi vũ trang chống phá xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa – tư tưởng, dân tộc – tôn giáo, quốc phòng – an ninh, đối ngoại.  Kích động các mâu thuẫn trong xã hội, tạo ra các lực lượng chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do – dân chủ – nhân quyền, tự do tôn giáo, sắc tộc, đòi đa nguyên, đa đảng, tự do kinh tế.  Khích lệ lối sống tư sản, thực dụng trong các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ, từng bước làm phai nhạt hoài bão, ước mơ mục tiêu lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa, tức “tự diễn biến”, “tự suy yếu” từ bên trong.

8.  Triệt để khai thác những khó khăn trong đời sống kinh tế nhân dân, kết hợp bao vây cấm vận triệt để về kinh tế, đối ngoại. Thực hiện kéo dài tình trạng khủng hoảng, gây khó khăn về kinh tế, từ đó để chuyển hóa về chính trị..  Khai thác và lợi dụng những sai lầm, thiếu sót trong đường lối, chính sách của Đảng, nhất là những thiếu sót của cán bộ cơ sở để từng bước thay đổi đường lối chính trị, chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa..

9. c) Sự hình thành, phát triển chiến lược “Diễn biến hòa bình”: * Giai đoạn 1945 – 1960: – 12/1946 Kenman vạch kế hoạch chống Liên Xô toàn diện. – 3/1947 chính quyền Truman kế thừa kế hoạch của Kenman đã bổ sung để hình thành chiến lược “Ngăn chặn” CNCS. – 7/1947 Kenman đề nghị bổ sung cho chiến lược “Ngăn chặn”, sẵn sàng sử dụng quân sự với tăng cường viện trợ cho các nước Đông Âu để bao vây Liên Xô. – 4/1948 Quốc hội Mỹ chính thức phê chuẩn kế hoạch Macsan. – 12/1957 tổng thống Aixenhao tuyên bố “Mỹ giành thắng lợi bằng hòa bình”.

10. * Giai đoạn từ 1960 – 1980: – Năm 1961 tổng thống Kennơđi thực hiện chính sách “Mũi tên và cành Ô Liu” tức chiến lược “Phản ứng linh hoạt” cùng với chiến lược “Hòa bình”. – Năm 1970 Tổng thống Ních Xơn với chiến lược “Răn đe quân sự” và chính sách “Cây gậy và củ cà rốt” – Tức vẫn răn đe bằng vũ khí hạt nhân nhưng đã chủ trương tiếp xúc với các nước xã hội chủ nghĩa. – Sau thất bại ở Việt Nam (1975), Mỹ đã từng bước thay đổi chiến lược chuyển từ tiến công bằng sức mạnh quân sự là chính sang tiến công bằng “Diễn biến hòa bình” là chủ yếu.

11. * Giai đoạn từ 1980 đến nay: – Chủ nghĩa đế quốc đã lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm trong cải tổ, cải cách chính trị, kinh tế của các Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” tiến công lật đổ các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô thành công. – Sau những sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục ra sức sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” để thực hiện âm mưu xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

12. d) Những đặc trưng cơ bản của chiến lược “DBHB”: – Một là, sử dụng các biện pháp phi vũ trang để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào độc lập dân tộc. – Hai là, thông qua các “công cụ mềm” nhưng không quên sử dụng sức mạnh quân sự để răn đe khi cần thiết. – Ba là, Diễn biến hòa bình chủ yếu dùng lực lượng con người và phương tiện của đối phương đánh phá từ bên trong nội bộ đối phương với sự hỗ trợ từ bên ngoài. – Bốn là, không phá hoại, hủy diệt của cải vật chất một cách rầm rộ. – Năm là, chiến lược Diễn biến hòa bình mang tính toàn cầu, không giới hạn về thời gian và không gian.

13. Tóm lại, diễn biến hòa bình có một quá trình hình thành phát triển khá rõ nét. Quá trình đó theo một trình tự, lúc đầu là một phương thức, một thủ đoạn dần phát triển thành một chiến lược hoàn chỉnh nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ. Chiến lược đó luôn gắn với chiến lược quân sự của Mỹ.

14. 2. Gây rối – Bạo loạn lật đổ. a) Khái niệm: * Gây rối: Là hành động quá khích của một số người làm mất ổn định trật tự, an toàn xã hội ở một khu vực, trong một thời gian nhất định. * Bạo loạn lật đổ: Là hành động chống phá bằng bạo lực có tổ chức do lực lượng phản động hay lực lượng ly khai, đối lập trong nước hoặc cấu kết với nước ngoài gây rối loạn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoặc lật đổ chính quyền ở địa phương hay trung ương.

15. b) Đặc điểm của bạo loạn lật đổ: – Là một thủ đoạn của Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gắn với chiến lược “Diễn biến hòa bình”. – Kẻ thù thường kích động những phần tử quá khích làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một khu vực trong một thời gian nhất định. – Có thể diễn ra ở nhiều mức độ khác nhau, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn. – Có thể cùng một lúc diễn ra ở nhiều nơi, nhiều vùng trên cả nước. – Hình thức gồm: bạo loạn chính trị; bạo loạn vũ trang, bạo loạn chính trị kết hợp với bạo loạn vũ trang; bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang kết hợp can thiệp vũ trang từ bên ngoài.

16. II. CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam. 1.1 Quá trình, mục tiêu, phương châm chống phá. a) Quá trình: – Từ năm 1950 đến năm 1975; – Sau năm 1975; – Từ năm 1975 đến năm 1994; – Từ năm 1994 đến nay.

17. b) Mục tiêu chống phá: Mục tiêu nhất quán của Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trong sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam là thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa và lệ thuộc vào Chủ nghĩa đế quốc.

18. c) Phương châm chống phá: MỀM NGẦM SÂU

19. 1.2. Những thủ đoạn hoạt động chống phá chủ yếu. a) Thủ đoạn chống phá về kinh tế: * Mục tiêu: Tác động làm chuyển hóa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sang nền kinh tế thị trường tự do tư bản chủ nghĩa. Làm cơ sở cho sự chuyển hóa xã hội và chuyển hóa về chính trị. * Thủ đoạn: – Phá hoại nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tiếp tục kéo dài tình trạng khủng hoảng, kém phát triển kinh tế của Việt Nam buộc phải sụp đổ hoặc khuất phục chuyển hóa chế độ chính trị.

20. – Khích lệ thành phần kinh tế tư nhân, tư bản phát triển, thực hiện từng bước làm mất đi vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước. – Đưa vốn, đầu tư, viện trợ vào Việt Nam, xâm nhập để làm lũng đoạn thị trường, tài chính làm tê liệt sản xuất, từng bước làm chuyển hóa về kinh tế đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. – Lợi dụng sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để đặt điều kiện và gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển hóa Việt Nam đi theo tư bản chủ nghĩa.

21. – Tìm cách đầu tư vào địa bàn nhạy cảm để tổ chức, xây dựng lực lượng, tạo chỗ đứng, tạo mất cân đối. – Tìm cách thu thập tin tức tình báo, bí mật quốc gia về kinh tế. – Thông qua đầu tư, việc làm, trả lương cao để lôi kéo, mua chuộc cán bộ giỏi (khoa học, quản lý) để chuyển hóa và phá ta về kinh tế.

22. b) Thủ đoạn chống phá về chính trị: * Mục tiêu: Nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm chệch hướng về đường lối, phá vỡ tổ chức, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. * Thủ đoạn: – Kích động đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, tự do hóa mọi mặt trong đời sống xã hội. Từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.

23. – Tập hợp nuôi dưỡng các tổ chức, phần tử phản động trong và ngoài nước, lợi dụng vấn đề “tự do, dân chủ, nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ, phá vỡ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. – Tận dụng, khoét sâu, khai thác những sai sót, sơ hở trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước để chống phá ta. – Mua chuộc, lôi kéo cán bộ đảng viên, kích động những phần tử thoái hóa, biến chất, bất đồng chính kiến, quan điểm để chống Đảng, nhà nước, phá ta từ bên trong. – Sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam khi có thời cơ.

24. c) Thủ đoạn chống phá về tư tưởng, lý luận: * Mục tiêu: Nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện “diễn biến chính trị”. * Thủ đoạn: – Phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, ra sức truyền bá tư tưởng tư sản vào các tầng lớp nhân dân ta. – Tuyên truyền quan điểm tư tưởng phản động nhằm làm tiêu tan hệ thống tư tưởng Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. – Xuyên tạc Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước.

25. d) Thủ đoạn chống phá về văn hóa – xã hội: – Chúng xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chính sách xây dựng và phát triển văn hóa – xã hội của Đảng và Nhà nước ta. – Chúng lợi dụng mở cửa, giao lưu văn hóa để quảng bá, tuyên truyền, phổ biến hệ giá trị, chuẩn mực văn hóa, đạo đức của xã hội tư sản phương Tây – Chúng tích cực sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền bá những quan điểm sai trái, thù địch. – Lợi dụng giao lưu về giáo dục – đào tạo, chúng mưu toan chuyển hóa tư tưởng của giới trí thức, sinh viên, học sinh…

26. e) Thủ đoạn chống phá về tôn giáo – dân tộc: * Mục tiêu: Tập hợp các lực lượng phản động trong các dân tộc, tôn giáo ở vùng sâu, vùng xa tạo cớ gây rối, tổ chức bạo loạn. * Thủ đoạn: – Kích động chống đối, xây dựng lực lượng đối lập. – Kích động tư tưởng ly khai, đòi tự quyết dân tộc, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. – Kích động đồng bào đòi quyền lợi tự do dân chủ, tự do lập đạo để truyền đạo bất hợp pháp.

27. g) Thủ đoạn chống phá về quốc phòng – an ninh: * Mục tiêu: Nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh. Làm cho quân đội, công an xa rời mục tiêu chiến đấu, mất đi sức mạnh công cụ bạo lực của giai cấp, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa. * Thủ đoạn: – Xuyên tạc bản chất quân đội – công an, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết máu thịt giữa Đảng, nhà nước, nhân dân đối với quân đôi – công an. – Phá vỡ nền tảng chính trị, tư tưởng, tổ chức của quân đội – công an. – Mua chuộc, lôi kéo cán bộ quân đội, công an để thu thập tin tức tình báo, bí mật quốc gia về quốc phòng – an ninh.

28. h) Thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực đối ngoại: * Mục tiêu: Lợi dụng chủ trương ta mở cửa hội nhập quốc tế toàn diện, kẻ thù tuyên truyền lôi kéo và hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo của Chủ nghĩa tư bản. * Thủ đoạn: – Ngăn cản, hạn chế Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới. – Hạn chế và ngăn cản các dự án kinh tế vào Việt Nam. – Tuyên truyền, bôi nhọ, nói xấu hình ảnh dân tộc Việt Nam. – Chia rẽ mối quan hệ của Việt Nam với các nước trong khối ASEAN.

29. Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên tất cả các lĩnh vực để chống ta. Chúng hết sức chú ý đẩy mạnh, mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ ta. Đồng thời với việc gây tình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế nhảy vào can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp bằng quân sự. Chính vì vậy, cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch càng trở nên phức tạp, lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi!

31.  Biện pháp xử lý bạo loạn lật đổ: – Nâng cao cảnh giác, phát hiện sớm, kịp thời để ngăn chặn. – Dự báo đúng tình hình, thủ đoạn, quy mô, địa điểm bạo loạn để tổ chức lực lượng phản biểu tình. – Sử dụng lực lượng trinh sát trà trộn, nắm tên cầm đầu, tổ chức gây bạo loạn để khống chế, bắt sống… – Xử lý kiên quyết, nhanh gọn, linh hoạt, đúng đối tượng, thu hẹp phạm vi không để lan rộng kéo dài.

32. III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG CHÂM PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”, BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA 1. Mục tiêu. – Làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của kẻ thù đối với CMVN. – Giữ vững ổn định chính trị – xã hội của đất nước. – Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

33. – Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa. – Bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. – Ngăn chặn và làm thất bại các thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lưc thù địch. – Nếu có bạo loạn phải dập tắt nhanh, không để lan rộng, kéo dài để kẻ thù tạo cớ can thiệp vũ trang.

34. 2. Nhiệm vụ. – Kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ. – Chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời tiến công ngay từ đầu, xử lý nhanh chóng, hiệu quả khi có bạo loạn xảy ra. – Bảo vệ tốt chính trị nội bộ.

35. 3. Quan điểm chỉ đạo. – Đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực. – Xác định chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh hiện nay để bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa. – Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

37. IV. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” BẠO LOẠN LẬT ĐỔ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1. Đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực, chống nguy cơ tụt hậu về kinh tế. 2. Nâng cao nhận thức về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nắm chắc mọi diễn biến không để bị động và bất ngờ. 3. Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân.

38. 4. Xây dựng cơ sở chính trị, xã hội vững mạnh về mọi mặt, đảm bảo cho xã hội luôn ổn định, phát triển. 5. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương vững mạnh. 6. Xây dựng, luyện tập các phương án, các tình huống chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của địch. 7. Đẩy mạnh sự nghiệp CNH – HĐH đất nước và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân lao động.

39. KẾT LUẬN Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm. Chúng ta xác định, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới.

40. CÂU HỎI THẢO LUẬN 1. Trình bày những giải pháp phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng và Nhà nước ta hiện nay? Liên hệ trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong việc phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam?

Bạn đang đọc nội dung bài viết Làm Thất Bại Chiến Lược “Diễn Biến Hòa Bình”: Tăng Cường Công Tác Phòng, Chống Quan Điểm Sai Trái, Thù Địch Trong Tình Hình Hiện Nay / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!