Đề Xuất 5/2022 # Kết Quả Xây Dựng Và Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Năm 2022, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Thực Hiện Năm 2022 # Top Like

Xem 13,266

Cập nhật nội dung chi tiết về Kết Quả Xây Dựng Và Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Năm 2022, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Thực Hiện Năm 2022 mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 13,266 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Nhiệm Vụ, Giải Pháp Chủ Yếu Phát Triển Kinh Tế
 • Hà Nội: Thực Hiện Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế
 • 8 Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế
 • Tập Trung Thực Hiện Hiệu Quả Các Nhiệm Vụ, Giải Pháp Phát Triển Kinh Tế
 • Nhiệm Vụ, Giải Pháp Thực Hiện Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế
 • Thực hiện Công văn số 44 – CV/BCĐ, ngày 29/10/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về việc báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

  I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

  Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập từ ngày 12/7/2019 gồm 100 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (52 đảng bộ cơ sở; 48 chi bộ cơ sở) với tổng số 6.668 đảng viên. Đảng bộ có tính đặc thù là không có chính quyền cùng cấp. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của từng lĩnh vực được giao.

  Quá trình thực hiện nhiệm vụ Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sự phối hợp chặt chẽ của các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp nên việc chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước cũng như các nhiệm vụ chính trị cơ bản thuận lợi.

  Đội ngũ cán bộ, đảng viên đa số có trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng theo yêu cầu; có tinh thần đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ vững sự ổn định chính trị của tỉnh.

  II. CÔNG TÁC QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QCDC Ở CƠ SỞ 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy

  Ngay từ khi mới thành lập, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và đã tiếp tục tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Quyết định 898 – QĐ/TU, ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Hướng dẫn để các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 124 – QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư (Khóa XII) “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; Quy định số 11 – QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân; Kết luận số 120 – KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và Thông tư số 01/2016/TT – BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ – CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” gắn với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thực hiện Luật cán bộ, công chức… Định kỳ, sơ kết tình hình thực hiện quy chế dân chủ từng quý, 6 tháng nhằm đánh giá, cụ thể hoá việc thực hiện quy chế dân chủ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong khối tự giác thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

  Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng Đảng trong đó lồng ghép, đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở vào nội dung kiểm tra tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Qua kiểm tra, các cấp ủy, thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị doanh nghiệp.

  2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

  Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh, ngày 06/9/2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Quyết định số 151 – QĐ/ĐUK về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gồm 7 đồng chí. Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo đã thống nhất các nội dung, chương trình và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ trong Khối: Quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.

  3. Hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp thực hiện QCDC ở cơ sở

  Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 217 – QĐ/TW; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được ban hành kèm theo Quyết định số 218 – QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hiểu rõ, đầy đủ nội dung của Quy chế, Quy định, đảm bảo thống nhất nhận thức, cụ thể về nội dung, phạm vi, phương pháp, trách nhiệm và cách làm.

  Các tổ chức chính trị – xã hội trong khối ngày càng được đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trách nhiệm với người lao động, đoàn viên, hội viên; phát huy vai trò, vị trí của tổ chức mình trong việc xây dựng, thực hiện, giám sát việc thực Quy chế dân chủ ở cơ sở, hạn chế một bước tình trạng hoạt động phô trương và hình thức.

  Công đoàn đã thực hiện đúng chức năng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế hoạt động của từng cơ quan, đơn vị. Cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo dân chủ, công khai; tiến hành rà soát, bổ sung, cụ thể hóa các nội dung của quy chế dân chủ vào quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị; chấn chỉnh tác phong, thái độ, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Ban Thanh tra nhân dân được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và đã có những kiến nghị, đề xuất, tham mưu kịp thời, có hiệu quả.

  III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 1. Kết quả thực hiện QCDC trong cơ quan

  Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan nhận thức rõ vai trò của việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan nhằm phát huy trí tuệ tập thể, đảm bảo dân chủ, công khai theo Nghị định số 04/2015/NĐ – CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy định công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, quy định quản lý sử dụng tài sản công và tổ chức thực hiện có hiệu quả đảm bảo đúng quy trình, phù hợp với quy định của Nhà nước; kịp thời cập nhật, xây dựng các quy định, hướng dẫn để cụ thể hoá các chính sách, chế độ, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm khách quan việc đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, nâng lương, chuyển ngạch công chức, viên chức theo thẩm quyền, đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức tham gia sửa đổi, ban hành: Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ; tiến hành xét nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm, quy chế xét khen thưởng đảm bảo khách quan, nghiêm túc, kịp thời; thực hiện chế độ công tác phí; chi tiếp khách, hội họp; chi hỗ trợ lễ, tết; việc sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm; sử dụng ô tô; làm ngoài giờ… theo quy định. Ban Thanh tra nhân dân của các cơ quan, đơn vị đã hoạt động tích cực, hiệu quả góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo vệ quyền lợi; chấn chỉnh kịp thời tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

  Thực hiện Quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đổi mới công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; thường xuyên bố trí người tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa, một cửa liên thông”; niêm yết công khai các thủ tục hành chính, lịch tiếp dân theo quy định.

  Thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đã quan tâm, chỉ đạo, dành nhiều thời gian tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phát hiện và xử lý kịp thời những băn khoăn, thắc mắc, góp phần giảm thiểu những phát sinh khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện Quy chế dân chủ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý ở mỗi cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tích cực xây dựng cơ quan văn hóa; đề cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; xây dựng phong cách làm việc tận tụy, trách nhiệm, đúng mực với Nhân dân; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

  * Nguyên nhân của kết quả đạt được

  Cấp uỷ, tổ chức đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ.

  Thường xuyên quan tâm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

  Tăng cường và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị định của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ.

  2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân * Những tồn tại, hạn chế

  – Một số cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị doanh nghiệp có lúc chưa thực sự quan tâm tới việc triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ, có thời điểm thực hiện các nội dung theo quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn hạn chế.

  – Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị doanh nghiệp vẫn còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; việc tổ chức quán triệt, phổ biến một số chỉ thị, pháp lệnh, nghị định có lúc chưa thật sự sâu rộng, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên.

  – Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thời điểm chưa được đề cao.

  * Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

  – Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng, của thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị doanh nghiệp chưa cao, chưa gắn thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thiếu kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

  – Vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa được cụ thể, rõ nét; công tác phối, kết hợp chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Một số nơi còn chậm đổi mới phương thức hoạt động, chưa hướng chỉ đạo về cơ sở.

  V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022

  Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 như sau:

  1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

  2. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 120 – KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ – CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

  3. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, sự phối hợp của các tổ chức chính trị – xã hội trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

  4. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc thực hiện QCDC trong toàn Đảng bộ, định kỳ báo cáo, chủ động tiến hành sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thực Hiện Tốt Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở
 • Phát Huy Dân Chủ Là Giải Pháp Để Thực Hiện Nhiệm Vụ Chính Trị
 • Kết Quả Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Cơ Sở Năm 2022
 • Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Năm Học 2022
 • Cần Đẩy Mạnh Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Kết Quả Xây Dựng Và Thực Hiện Quy Chế Dân Chủ Ở Cơ Sở Năm 2022, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Thực Hiện Năm 2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100