Đề Xuất 5/2022 # Hướng Dẫn Tổ Chức Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc Năm 2022 # Top Like

Xem 16,335

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Tổ Chức Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc Năm 2022 mới nhất ngày 22/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 16,335 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc: Thắt Chặt Tình Đoàn Kết, Vun Đắp Tình Làng, Nghĩa Xóm
 • Toàn Văn Phát Biểu Của Thủ Tướng Tại Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc
 • Các Biện Pháp Phòng Chống Sốt Xuất Huyết
 • Tăng Cường Các Biện Pháp Phòng, Chống Bệnh Sốt Xuất Huyết
 • Triển Khai Mạnh Mẽ Các Biện Pháp Phòng Chống Bệnh Sốt Xuất Huyết
 • Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

  Mẫu hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

  Nội dung cơ bản của mẫu hướng dẫn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc như sau:

  HƯỚNG DẪN

  Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 20……

  Căn cứ Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 20…… của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 20…… như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích

  – Tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

  – Thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; về yêu cầu đại đoàn kết trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lịch sử dân tộc Việt Nam; về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  – Đánh giá kết quả triển khai các mặt công tác của Mặt trận, nhất là việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.

  2. Yêu cầu

  – Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 được tổ chức ở khu dân cư hoặc liên khu dân cư đảm bảo chất lượng thiết thực.

  – Tổ chức Ngày hội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đồng thời đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, hình thức.

  II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Công tác tuyên truyền

  1.1. Nội dung tuyên truyền:

  – Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập thế giới của đất nước và địa phương, cơ sở.

  – Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Nghị quyết Trung ương IV khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII.

  – Tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và đồng bào các giới, các dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài “Hướng về biển, đảo Tổ quốc”, nâng cao ý thức, nghĩa vụ công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chăm lo thiết thực cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên địa bàn các tuyến biên phòng, biển, hải đảo.

  – Tuyên truyền, động viên Nhân dân đề cao cảnh giác đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

  – Tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  – Tuyên truyền việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, kịp thời phản ánh những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo địa phương tham dự Ngày hội.

  1.2. Hình thức tuyên truyền:

  – Tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, phát thanh, truyền hình.

  – Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua buổi sinh hoạt, hội họp của các đoàn thể, các tổ chức thành viên để tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.

  – Xây dựng các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Các cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trong dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  – Giới thiệu các nhân tố mới, điển hình tốt trên Báo đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận, Website của MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên các cấp…

  – Các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

  2. Tổ chức một số hoạt động trước Ngày hội Đại đoàn kết

  2.1. Tổ chức các diễn đàn lắng nghe ý kiến Nhân dân, đối thoại giữa Nhân dân với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  2.2. Đánh giá kết quả công tác Mặt trận, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động và các mặt công tác khác của Mặt trận.

  2.3. Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương.

  2.4. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện: Thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt văn hóa cộng đồng…

  2.5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ở địa bàn dân cư, chú trọng phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc, của địa phương tạo khí thế sôi nổi trong Ngày hội. Tổ chức các hình thức tọa đàm, hiến công, hiến kế, phát huy sáng kiến của Nhân dân tham gia xây dựng quê hương.

  3. Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

  3.1. Thành phần tham gia Ngày hội:

  – Nhân dân ở khu dân cư, liên khu dân cư; người dân đi làm ăn xa; cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang các cấp đóng trên địa bàn dân cư.

  – Mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động hỗ trợ, đóng góp cho khu dân cư.

  – Mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp, đại biểu các cơ quan, đơn vị… đóng trên địa bàn khu dân cư dự Ngày hội.

  3.2. Hình thức trang trí:

  – Treo có băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn trên địa bàn khu dân cư.

  – Ma két trang trí nơi tổ chức Ngày hội:

  (Lô gô của Mặt trận)

  NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

  KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG MTTQ VIỆT NAM

  Khu dân cư (hoặc liên khu dân cư)……. xã (phường, thị trấn)….

  Ngày….. tháng…. năm 20….

  3.3. Thời gian tổ chức:

  Thời gian tổ chức Ngày hội diễn ra trong khoảng từ ngày 01/11 đến 18/11/20…., có thể tổ chức trong 01 ngày.

  3.4. Chương trình Ngày hội:

  * Phần lễ:

  – Chào cờ.

  – Giới thiệu thành phần đại biểu dự Ngày hội.

  – Ôn lịch sử và truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 90 năm qua; vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

  – Báo cáo của Trưởng Ban Công tác Mặt trận gồm các nội dung: tình hình dư luận xã hội và đời sống Nhân dân; đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và xây dựng nông thôn mới (đô thị văn minh) của địa phương; ý kiến của Nhân dân tham gia với đội ngũ cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống và mối quan hệ với quần chúng Nhân dân nơi cư trú; về kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phương hướng thực hiện năm 2022.

  – Mời đại biểu đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và đại diện đội ngũ cán bộ, đảng viên cư trú trên địa bàn tham gia đối thoại với Nhân dân.

  – Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương và nội dung của Cuộc vận động.

  – Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu (nếu có).

  – Phát biểu cảm ơn và kết thúc buổi lễ.

  * Phần hội: Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, hội trại; khuyến khích các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi đậm nét truyền thống văn hoá của địa phương, dân tộc. Tùy theo điều kiện của khu dân cư có thể tổ chức “bữa cơm đoàn kết” tạo không khí đoàn kết, ấm cúng tại khu dân cư.

  – Tùy theo điều kiện của mỗi địa phương, phần hội có thể tổ chức trước và sau phần lễ cho phù hợp.

  3.5. Trách nhiệm tổ chức Ngày hội:

  Việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư do Ban công tác Mặt trận chủ trì; tổ chức liên khu dân cư (do MTTQ Việt Nam cấp xã hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận thực hiện) các khu dân cư phối hợp chủ trì; cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tuỳ theo đặc điểm của từng nơi để quy mô tổ chức cho phù hợp.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  – Hướng dẫn Mặt trận cấp huyện, xã, khu dân cư tổ chức thực hiện.

  – Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội, báo cáo cáo cấp ủy và tham mưu văn bản cho chỉ đạo chính quyền, cấp ủy trực thuộc phối hợp với Mặt trận thực hiện.

  – Phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao hướng dẫn bình xét và công nhận các danh hiệu ở khu dân cư; khen thưởng các khu dân cư, gia đình tiêu biểu.

  – Phối hợp cơ quan báo chí để tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội.

  2. Đề nghị các cơ quan Trung ương, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  – Hướng dẫn các cấp hội phối hợp với Mặt trận cùng cấp tổ chức Ngày hội.

  – Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội ở một số địa phương.

  – Có kế hoạch và phối hợp tặng quà, động viên các địa phương khó khăn trong dịp tổ chức Ngày hội.

  Kết thúc thời gian tổ chức Ngày hội, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận

  Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức rút kinh nghiệm và tổng hợp báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên. Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố gửi báo cáo về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Phong trào) trước ngày 10/12/2020.

  Nơi nhận:

  – Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam (để báo cáo);

  – Các đ/c Phó Chủ tich Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

  – Ban Tuyên giáo TW;

  – Ban Dân vận TW;

  – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  – Bộ Thông tin và Truyền thông;

  – BCĐ Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

  – Thường trực các tỉnh, thành ủy;

  – Các tổ chức thành viên của Mặt trận;

  – Ủy ban MTTQ VN các tỉnh, thành phố;

  – Các ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;

  – Lưu VT, BPT.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tham Mưu Cand Trong Tình Hình Mới
 • Skkn Một Số Giải Pháp Tham Mưu Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Xây Dựng Csvc Trong Trường Mầm Non
 • Đổi Mới Sâu Sắc, Toàn Diện, Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Tham Mưu Trong Cand
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Tham Mưu Tổng Hợp Của Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh
 • Luận Văn: Thực Trạng Và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Quản Lý Hành Chính Văn Phòng
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Tổ Chức Ngày Hội Đại Đoàn Kết Toàn Dân Tộc Năm 2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100