Đề Xuất 11/2022 # Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên / 2023 # Top 13 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 11/2022 # Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thực hiện Hướng dẫn số: 09-HD/TĐTN-TCKT ngày 15/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019 – 2022 , Thường vụ Huyện đoàn Tam Nông ban hành Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019 – 2022, c ụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên qua đó nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp. Xây dựng lớp đoàn viên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hoá, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hoà bình; có tri thức, sức khoẻ, hoài bão, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên.

1.2 . Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 07-HD/TĐTN-TG ngày 16/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2018 (cụ thể hoá qua những nhiệm vụ, công việc, hành động…trong cuộc sống hằng ngày của đoàn viên).

1.3 . H ọc tập các bài học lý luận chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn).

3. 3. Đăng ký học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp (khuyến khích các hình thức tự học tập trang bị kiến thức theo nhu cầu bản thân).

3. 4. Phát huy chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện.

4.3 . Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. Hạn chế uống bia , rượu và không hút thuốc lá . (đối với đoàn viên dưới 18 tuổi không uống bia, rượu, hút thuốc lá)

– Các nội dung rèn luyện là mục tiêu phấn đấu của mỗi đoàn viên nhưng cần cụ thể, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị; phù hợp và vừa sức với đoàn viên, chú ý các nội dung đoàn viên còn thiếu, hạn chế cần rèn luyện. Trong trường hợp đoàn viên chưa tự đề ra nội dung rèn luyện hoặc đăng ký nội dung không phù hợp thì ban chấp hành chi đoàn hoặc chi đoàn cần phân tích, gợi ý nội dung rèn luyện theo hướng ” mở ” phù hợp để đoàn viên đăng ký.

– Ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm thẩm định nội dung đăng ký, có định hướng, hướng dẫn điều chỉnh trong trường hợp nội dung đăng ký, giải pháp thực hiện chưa phù hợp hoặc đoàn viên chưa tự đề ra được nội dung đăng ký.

– Ban chấp hành chi đoàn tổng hợp, lưu giữ 01 bản để theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện của đoàn viên . Khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, quản lý rèn luyện đoàn viên.

– Định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý, B an C hấp hành C hi đoàn trao đổi với đoàn viên về các nội dung rèn luyện để động viên, giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên thực hiện tốt các nội dung đã đăng ký (cần quan tâm, nghiên cứu các giải pháp nhằm động viên, khích lệ đoàn viên thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên).

+ Đoàn viên tự chấm điểm đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký, giải trình cụ thể những việc đã làm được trong phiếu đăng ký.

+ Tập thể chi đoàn nhận xét và xếp loại mức độ thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên của từng thành viên trong chi đoàn. Trường hợp chi đoàn có số lượng đoàn viên đông (từ 30 đoàn viên trở lên), hoặc đoàn viên phân tán không có điều kiện sinh hoạt tập trung, việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên do b an chấp hành chi đoàn thực hiện trên cơ sở tham khảo góp ý của đoàn viên trong các phân đoàn (nếu có) hoặc nhóm đoàn viên có cùng điều kiện về thời gian sinh hoạt, lao động, học tập.

– Việc đánh giá kết quả thực hiện c hương trình r èn luyện đoàn viên theo 04 mức (Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành) cụ thể như sau:

+ Không hoàn thành: Là những đoàn viên không thực hiện hoặc chỉ đạt dưới 7 0 điểm rèn luyện đã đăng ký.

2. Đối với đoàn viên

– Chủ động thực hiện theo các nội dung đã đăng ký bằng những việc làm cụ thể với phương châm tự rèn luyện.

– Tích cực tham gia các hoạt động của chi đoàn, các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên, tham gia các hoạt động, nội dung công tác do ban chấp hành chi đoàn phân công hoặc các công trình, phần việc thanh niên do Đoàn, Hội tổ chức.

– Thực hiện tốt các quy định của chi đoàn, tự giác rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

– Chủ động trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong chi đoàn hoặc đề nghị ban chấp hành chi đoàn giúp đỡ để thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.

Đoàn viên tự đánh giá mức độ rèn luyện các nội dung đã đăng ký (theo tiến độ thời gian tương ứng tháng, quý, năm). Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện với đoàn viên trong chi đoàn và xây dựng nội dung rèn luyện của năm sau. Trong quá trình rèn luyện, đoàn viên có thể đăng ký bổ sung nội dung khi đã hoàn thành sớm nội dung rèn luyện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Huyện đoàn

– Giao đồng chí phụ trách bộ phận Tổ chức – Kiểm tra là bộ phận thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện đoàn theo dõi, đôn đốc cơ sở thực hiện nội dung hướng dẫn này.

– Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp, phương thức thực hiện đến các Chi đ oàn trực thuộc và đoàn viên ;

Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Xã, thị trấn đoàn vàĐoàn trực thuộc triển khai Hướng dẫn R èn luyện Đ oàn viên giai đoạn 201 9 – 2022 ; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện đoàn trước ngày 10/10 hằng năm.

Lưu ý:

– Đối với đoàn viên khối trường học sẽ áp dụng chương trình rèn luyện đoàn viên kể từ năm học 2019 – 2020.

– Đối với các nội dung, chỉ tiêu có só lượng và tỷ lệ cụ thể:

+ Đạt dưới 50%: Không tính điểm chỉ tiêu đó.

+ Đạt từ 50% trở lên: Tính tỷ lệ phần trăm đạt được (Ví dụ: Nội dung 5đ, kết quả đạt 80% thì = 5 x 80/100 = 4đ).

– Đang sinh hoạt tại Chi đoàn:…………………………………………………..

Sau khi tìm hiểu các nội dung Chương trình rèn luyện đoàn viên năm……, tôi xin đăng ký và cam kết thực hiện tốt các nội dung rèn luyện sau:

– Kết quả:

+ Nội dung bắt buộc: Đạt ……/05 nội dung.

+ Nội dung mở rộng: Đạt……/….. nội dung

TM. BCH CHI ĐOÀN ĐOÀN VIÊN ĐĂNG KÝ

BÍ THƯ (ký, ghi rõ họ tên)

– Nội dung rèn luyện bắt buộc: tất cả đoàn viên phải đăng ký thực hiện. – Nội dung rèn luyện mở rộng: Ngoài những nội dung trên, nếu thấy phù hợp thì đăng ký nội dung theo gợi ý, tuỳ theo sở trường, năng lực và điều kiện cụ thể của từng đoàn viên, đoàn viên tự nghiên cứu và ghi thêm nội dung đăng ký khác với nội dung gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Điều kiện để xét công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đoàn viên: đoàn viên phải đăng ký ít nhất 02 nội dung rèn luyện mở rộng.

Người đăng bài: Huỳnh Tiến Nhựt – BT Đoàn trường

Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Trong Thời Kỳ Mới / 2023

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX”Về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”; Kế hoạch số 80KH/TWĐTN ngày 03/3/2009 của Ban thường vụ Trung ương Đoàn về “Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới “. Ban thường vụ tỉnh Đoàn xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới như sau:

– Nâng cao chất lượng đoàn viên, ý thức trách nhiệm của người đoàn viên đối với quê hương, đất nước, tổ chức Đoàn và toàn xã hội.

– Thông qua thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giúp đoàn viên tự tu dưỡng, rèn luyện để ngày càng hoàn thiện hơn, thực sự là người công dân tốt, người bạn tốt của thanh niên, tấm gương tốt của thiếu nhi, có uy tín trong mỗi tập thể thanh niên và ở cộng đồng dân cư.

– Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, trong đó người đoàn viên là chủ thể quá trình rèn luyện, tổ chức cơ sở Đoàn tạo môi trường và động lực cho đoàn viên rèn luyện.

– Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới là tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại đoàn viên hàng năm.

II. NỘI DUNG:

Mỗi đoàn viên ngoài việc không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa, phải thực hiện các nội dung chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động:

+ 5 tiêu chí rèn luyện chung: – Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ chủ nghĩa. – Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng. – Sống văn hoá, tuân thủ pháp luật. – Giàu tri thức, có sức khoẻ, kỹ năng. – Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

+ 10 tiêu chí hành động chung:

– Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước. – Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới. – Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. – Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện. – Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội. – Xung kích bảo vệ môi trường, sinh thái. – Thường xuyên chấp hành pháp luật. – Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn. – Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. – Thường xuyên tham gia và vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Cấp tỉnh:

– Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, triển khai đến các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

– Xây dựng Hướng dẫn phân loại đoàn viên trong thời kỳ mới phù hợp với những tiêu chí rèn luyện và hành động của chương trình rèn luyện đoàn viên.

– Chỉ đạo điểm việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới tại huyện Kim Động.

– Định kỳ 6 tháng, 1 năm kiểm tra đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và nhân rộng tới các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh.

– Giao cho Ban Tổ chức – kiểm tra tỉnh Đoàn làm bộ phận thường trực có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện tại ở cơ sở. Tham mưu đưa kết quả tổ chức thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên ở các cấp là 1 tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua hàng năm đối với các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

2- Cấp huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và cơ sở:

– Căn cứ Hướng dẫn của tỉnh Đoàn, chủ động xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, triển khai tới các cơ sở Đoàn.

– Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cần lựa chọn những tiêu chí ưu tiên trong ( 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động ) và cụ thể hoá tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động cho từng đối tượng đoàn viên ở từng khối: nông thôn; trường học; khối hành chính sự nghiệp; khối doanh nghiệp và lực lượng vũ trang.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, về những tấm gương đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực trên Đài truyền thanh của huyện và cơ sở.

– Chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn cơ sở và chi Đoàn triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo các bước:

Bước 1: Ban chấp hành chi Đoàn lựa chọn những tiêu chí ưu tiên, cụ thể hoá tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động cho phù hợp với nhiệm vụ của chi Đoàn và tình hình đoàn viên để triển khai tới đoàn viên.

Bước 2:Tuyên truyền phổ biến tiêu chí rèn luyện và tiêu chí hành động tới đoàn viên; tổ chức cho đoàn viên đăng ký thực hiện. ( theo mẫu gửi kèm )

Bước 3: Tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện và hoạt động để phấn đấu hoàn thành các nội dung đã đăng ký thực hiện.

Bước 4: 6 tháng 1 lần tổ chức hội nghị chi đoàn đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đối với từng đoàn viên theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc, hoàn tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành.

Thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh. Ban thường vụ tỉnh Đoàn yêu cầu Ban thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện để triển khai tới các cơ sở Đoàn trước ngày 20/8/2009 và gửi hướng dẫn về tỉnh Đoàn ( qua Ban TC- KT tỉnh Đoàn) trước ngày 30/8/2009 . Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo chuyên đề gửi về tỉnh Đoàn. (Email: bantckt09@gmail.com ).

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Một Số Giải Pháp Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên Giai Đoạn 2022 / 2023

Bài tham luận tọa đàm Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

                                                      CN. Nguyễn Phước Bình

                                                      Tập sự giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Xây dựng Đoàn là xây dựng đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, xây dựng đội dự bị tin cậy của Đảng…Là tuổi trẻ, cán bộ đoàn phải có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác; thực sự là người bạn gần gũi của thanh niên, không kiêu căng, tự mãn, xa rời thanh niên, xa rời thực tiễn; không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ đoàn phải là người tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải thực sự là tấm gương trong sáng, là môi trường thử thách, nghĩa tình để cán bộ đoàn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo trên, Ban Bí Thư Trung ương Đoàn đã cụ thể hóa qua việc ban hành văn bản hướng dẫn số 13-HD/TWĐTN-BTC ngày 20/6/2018 về thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022 và Đoàn Khối cũng đã cụ thể hóa triển khai nội dung này. Được sự cho phép của chủ trì tọa đàm, tôi tham gia phát biểu tham luận với nội dung: Một số giải pháp thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2020

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên đang đứng trước những thuận lợi và thách thức trong tình hình hiện nay, đó là sự phát triển của khoa học công nghệ, bùng nổ của công nghệ thông tin và nhất là việc sử dụng các trang mạng xã hội ngày phát triển mạnh và không thể thiếu đối với thanh niên, điều đó đặt ra mỗi người đoàn viên phải có ý thức tự rèn luyện thông qua việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018-2022 với các nội dung:

Một là, rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị.

Với các nội dung đoàn viên cần rèn luyện: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham gia đầy đủ sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt đoàn nơi cư trú và các hoạt động do Đoàn tổ chức; tích cực rèn luyện theo các tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; thực hiện nói đi đôi với làm, nói thật, làm thật, trung thực với chính mình và mọi người; cụ thể bằng việc xây dựng hình mẫu Thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước, Bản lĩnh, Hiếu thảo, Tình nguyện” và hình mẫu Thanh niên Đoàn Khối các cơ quan tỉnh “Tinh thông nghiệp vụ, liêm khiết trong thực thi công vụ, tận tuỵ phục vụ nhân dân”; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng; tham gia xây dựng Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; đối với cán bộ Đoàn các cấp, thực hiện nghiệm túc Chỉ thị 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

Hai là, rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; sẵn sàng đảm nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; phát huy tốt chuyên môn trong các hoạt động tình nguyện cộng đồng; hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; thường xuyên rèn luyện tác phong và đạo đức nghề nghiệp, xung kích tham gia cải cách hành chính, xây dựng văn hoá công sở. Tích cực tham gia phong trào “Ba trách nhiệm” và phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Ba là, rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội.

Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện: Tích cực tập luyện ít nhất một môn thể thao; không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; hạn chế uống rượu, bia và không hút thuốc; tích cực học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; rèn luyện một số kỹ năng xã hội cần thiết như: Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý, điều hành, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin, kỹ năng trình bày (nói, viết)…; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Đây là những nội dung rất quen với đoàn viên vì được kế thừa và phát triển Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015-2017. Tuy nhiên để thực hiện tốt cần phải vận dụng cụ thể vào tính đặc thù của mỗi cơ quan, địa phương và sở trường công tác. Tôi xin đưa ra một số giải pháp như sau:

1.  Đổi mới phương thức trong triển khai và đánh giá

– Về công tác triển khai: Trên thực tế, vẫn còn không ít đoàn viên khi hỏi những nội dung cơ bản của Chương trình rèn luyện đoàn viên tỏ ra lúng túng, e dè, đây là vấn đề lớn chúng ta cần thẳng thắng nhìn nhận. Ngoài việc triển khai thông qua hội nghị hoặc văn bản hướng dẫn, có thể tuyên truyền bằng pano, áp phích, ngắn gọn nhưng trực quan, sinh động.

– Về công tác đánh giá: Thực hiện theo hướng dẫn của Ban bí thư Trung ương Đoàn định kỳ 6 tháng/lần, trong quá trình đánh giá cần thực hiện quyết liệt và thẳng thắng, Vì sao? Vì đăng ký thực hiện là do mỗi đoàn viên căn cứ theo khả năng và thực tế công tác đăng ký kèm theo giải pháp thực hiện. Đến cuối năm lại không hoàn thành hoặc hoàn thành chưa tốt mục tiêu của bản thân thì phải có sự đánh giá khách quan, sát với phân loại theo hướng dẫn để đoàn viên tự rút kinh nghiệm.

Ban chấp hành Chi đoàn cần mạnh dạn đề xuất cấp ủy, sử dụng đánh giá kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên cuối năm làm một trong những cơ sở đánh giá, phân loại viên chức, đặc biệt là đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn và đối tượng đảng lớp Đồng Khởi mới để mang tính nêu gương và hiệu ứng thực hiện, từng bước chấn chỉnh đối với từng đoàn viên trong việc thực hiện.

2. Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với việc thực hiện giá trị hình mẫu Người thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước – Bản lĩnh – Hiếu thảo – Tình nguyện”

Có thể khi gắn hai nội dung này để thực hiện cùng một lúc, sẽ có ý kiến cho rằng quá nặng so với mỗi đoàn viên. Tuy nhiên, theo tôi, đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Trường Chính trị Bến Tre cần và nên áp dụng vì chúng ta có đủ sức để thực hiện, mỗi đoàn viên của Chi đoàn đều có nhận thức, bản lĩnh về chính trị và lý tưởng cách mạng sâu sắc. Khi nghiên cứu xem xét các nội dung trong Chương trình rèn luyện đoàn viên và giá trị hình mẫu Người thanh niên Đồng Khởi mới rất sát và rất gần với nhau và đây cũng là cơ hội để mỗi đoàn viên Chi đoàn phấn đấu trong công tác, trong tham gia hoạt động để được xem xét giới thiệu kết nạp Đảng, đồng thời khi gắn hai nội dung này Chi đoàn sẽ có thêm cơ sở đánh giá khách quan hơn trong việc tạo nguồn giới thiệu kết nạp Đảng viên lớp Đồng Khởi mới.

3. Phát huy sức mạnh đoàn kết của Chi đoàn

Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên là một trong những cơ sở đánh giá xếp loại Chi đoàn của Đoàn cấp trên và cũng là cơ sở đánh giá từng đoàn viên trong quá trình hoạt động. Vì vậy, thực hiện tốt các nội dung đăng ký là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi đoàn viên. Tuy nhiên mỗi đoàn viên cần nhận định rõ: phải đoàn kết thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ và giúp đỡ nhau tuyệt đối không ganh đua, hơn thua, hoặc chê bai, chỉ trích đồng chí mình khi hoàn thành chưa tốt hoặc thiếu sót trong đăng ký và thực hiện.

4. Nâng cao tính năng động, chủ động, tính kỷ luật của đoàn viên trong xây dựng tổ chức Đoàn

Mỗi đoàn viên cần phải định vị về ví trí, vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đoàn mình đang sinh hoạt, phải chủ động cập nhật thông tin, tìm các giải pháp, mô hình thực hiện hay để đề xuất với Chi đoàn thực hiện tốt hơn Chương trình rèn luyện đoàn viên. Một vài đoàn viên có tính chủ quan, chưa dành thời gian tìm hiểu kỹ từng nội dung đăng ký thực hiện, chỉ đăng ký mang tính đối phó từ đó dẫn đến việc thực hiện chưa có hiệu quả với bản thân và ảnh hưởng chung đến tổ chức đoàn. Do vậy, việc từng đoàn viên tự nâng cao tính chủ động và năng động của mình là hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay.

Ngoài ra, trong ứng xử với đồng chí, đồng nghiệp phải tế nhị, hòa nhã, phát ngôn chuẩn mực, tuyệt đối không phát ngôn gây mất đoàn kết hoặc xem nhẹ đồng chí mình dù ở bất cứ cương vị nào và hoàn cảnh nào. Mỗi đoàn viên phải là tấm gương với “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn,” để tạo sự lan tỏa trong Chi đoàn.

Phương Pháp Rèn Luyện Kỹ Năng Sống Cho Sinh Viên / 2023

Kỹ năng sống giúp sinh viên nhận biết và có thái độ tích cực đối với những tình huống căng thẳng, sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Đồng thời, sinh viên cũng có cách để ứng phó tích cực trong nhiều tình huống khác nhau, biết cách giải tỏa cảm xúc và làm chủ bản thân, luôn trau dồi kỹ năng suy nghĩ tích cực, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự nhận thức cảm xúc của bản thân. Chính vì tầm quan trọng to lớn ấy của kỹ năng sống, chúng ta cần tìm ra những biện pháp để rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân…

1. Coi kỹ năng sống như một môn học chính khóa

Với tầm quan trọng trong thời đại hiện nay, kỹ năng sống hoàn toàn xứng đáng được đưa vào học tập như một môn học chính thức. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, kỹ năng sống chưa được đưa vào nhà trường, nhưng mỗi chúng ta cần có ý thức coi kỹ năng sống như một môn học quan trọng cần học.

Hiện tại có rất nhiều cuốn sách, tài liệu nghiên cứu về kỹ năng sống nên không khó để tìm hiểu về các kỹ năng cần thiết. Quan trọng là bạn có quan tâm và chịu khó tìm hiểu về những vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt với tương lai này hay không mà thôi? Xin nhắc lại là: kỹ năng sống là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt với tương lai, và bạn hãy lựa chọn cho mình việc quan tâm hay không quan tâm đến nó.

2. Nhận thức đúng tầm của kỹ năng sống

Có lẽ tầm quan trọng của kỹ năng sống trong thời đại mới này thì ai cũng biết. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều nhận thức không thực sự đầy đủ về tầm quan trọng của kĩ năng sống. Điều này làm cho sinh viên hay rộng hơn là những người học chưa chú trọng vào việc học tập và rèn luyện. Giáo dục thì chưa đầu tư kĩ lưỡng vào nội dung, phương pháp dạy kỹ năng sống, chưa thực sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy gây ảnh hưởng đến hiệu quả giáo dục kĩ năng sống. Vì thế, đừng đợi chờ một sự “cải cách giáo dục”, mà ngay từ bây giờ hãy tự tìm hiểu về kỹ năng sống, hiểu biết về nó và học nó.

3. Kĩ năng sống vừa mang tính cá nhân vừa mang tính xã hội

Để rèn luyện kỹ năng sống, trước tiên ta phải hiểu về tính chất của chúng. Kỹ năng sống vừa mang tính cá nhân vừa mang tính xã hội. Hay nói một cách đơn giản hơn, kỹ năng sống mang hai đặc trưng: đặc trưng nghề nghiệp và đặc trưng vùng miền.

Thứ nhất, về đặc trưng nghề nghiệp, mỗi nghề nghiệp lại cần có một kỹ năng sống khác nhau. Ví dụ: Nếu bạn là sinh viên sư phạm, nghĩa là rất có thể bạn sẽ trở thành một cô giáo. Vì thế kỹ năng của bạn là: kỹ năng ăn nói, kỹ năng đứng lớp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng truyền cảm hứng,… Nếu bạn là sinh viên báo chí, bạn có thể là nhà báo trong tương lai. Kỹ năng của bạn là: kỹ năng bảo vệ sức khỏe, kỹ năng khai thác tư liệu, kỹ năng phát hiện đề tài,…

Thứ hai, về đặc trưng vùng miền, ở mỗi vùng miền lại cần có một kỹ năng sống khác nhau để tồn tại và phát triển. Ví dụ, người sống ở vùng núi cao cần có kỹ năng làm ruộng bậc thang, kỹ năng dẫn nước từ suối về nhà,… người sống ở vùng biển cần kỹ năng đi biển đánh cá, kỹ năng đối phó với mưa bão,…

Tóm lại, bạn phải hiểu rõ bạn cần kỹ năng sống nào trong hoàn cảnh của bạn và học đúng kỹ năng sống đó. Không quan trọng bạn có bao nhiêu kỹ năng sống, quan trọng là bạn có đủ kỹ năng sống để dùng hay không?

4. Tổ chức các hoạt động phong phú và đa dạng

5. Thực hành liên tục và hình thành kỹ năng bản thân

Thực hành kĩ năng sống là biện pháp quyết định thành công của quá trình học tập kĩ năng sống. Trong đó, vận dụng linh hoạt và biến kỹ năng sống trên lý thuyết thành kĩ năng, khả năng ứng xử linh hoạt, hiệu quả các tình huống xảy ra trong cuộc sống là mục tiêu.

Học phải đi đôi với hành, lĩnh vực nào cũng vậy và học kỹ năng sống cũng không là ngoại lệ. Ví dụ: một trong những kỹ năng sống cần kíp hiện nay là kỹ năng giao tiếp, nếu bạn chỉ chăm chăm học thuộc lý thuyết rằng: giao tiếp là phải kết hợp giữa nói và ánh mắt, giữa nói và ngôn ngữ cơ thể, là thế này là thế khác,… Nhưng nếu bạn không thường xuyên tiếp xúc với mọi người, không giao tiếp với những kỹ năng đã được học thì tất cả sẽ chỉ là lý thuyết và thiếu thực tế.

Sưu tầm: Nguyễn Hồng

Bạn đang đọc nội dung bài viết Hướng Dẫn Thực Hiện Chương Trình Rèn Luyện Đoàn Viên / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!