Đề Xuất 11/2022 # Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Tại Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã / 2023 # Top 14 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 11/2022 # Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Tại Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã / 2023 # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Tại Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

ThS. Nguyễn Thị Xuân – Phó Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật

Trường chính trị tỉnh Kon Tum

Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ sự cần thiết phải tiến hành cải cách hành chính, đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội

Vấn đề cải cách hành chính không phải tới thời điểm hiện nay mới được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Cải cách hành chính đã được thực hiện từng bước qua các giai đoạn và thu được những kết quả nhất định trong thời gian vừa qua. Hiện nay chúng ta vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính với nhiều nội dung: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

          Đảng và Nhà nước ta xác định cải cách thủ tục hành chính luôn được quan tâm và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong tiến trình cải cách hành chính nhà nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ ra: thủ tục hành chính còn phức tạp, phiền hà, đang là rào cản lớn đối với việc tạo lập môi trường xã hội, môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, hiệu quả cho sự phát triển. Vì vậy, cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giải quyết nhanh và kịp thời những yêu cầu của người dân gắn với việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đã được triển khai mạnh mẽ từ các bộ, ngành và các địa phương.

       Trên cơ sở những quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đã ba hành những văn bản quy định việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Ngày 22 tháng 6 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 93 Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa kiên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Ngày 25 tháng 3 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09 về việc ban hành Quy chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (thay thế Quyết định số 93). Ngày 23/4/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 61 (thay thế Quyết định số 09) về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định 61 đã mở rộng phạm vi các cơ  quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính: không chỉ các các cơ quan hành chính nhà nước mà còn ban gồm cả quân đội, công an. Và mở rộng hơn đối với doanh nghiệp, cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

          Như vậy, sau 13 năm (từ năm 2003) thực hiện cơ chế một cửa và 11 năm (từ năm 2007) thực hiện cơ chế một cửa liên thông đạt được những kết quả nhất định:  cơ sở vật chất cơ bản được đảm bảo, đội ngũ cán bộ, công chức đã có những chuyển biến tích cực: về năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được chuẩn hóa hơn, thái độ phục vụ người dân tận tình, phần nào đã đáp ứng được yêu cần việc đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông ở cấp xã hiện nay. Tuy nhiên, để đáp ứng được với yêu cầu trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội hiện nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một số đơn vị xã, phường, thị trấn còn có những hạn chế nhất định: tinh thần, thái độ phục vụ người dân của cán bộ, công chức chưa tốt, còn gây phiền hà cho nhân dân khi đến giải quyết hồ sơ, yêu cầu, số hồ sơ giải quyết quá hạn vẫn còn chiếm tỷ lệ không nhỏ, có những đơn vị vẫn còn tình trạng thu các khoản phí, lệ phí chưa đúng theo quy định của pháp luật, diện tích phòng tiếp nhận và trả kết quả nhiều đơn vị chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật, việc niêm yết các thủ tục, phí, lệ phí chưa được thực hiện đúng và không được bổ sung, thay thế kịp thời khi có những văn bản, quy định mới của nhà nước… Để nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết hồ sơ, yêu cầu của tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

          Một là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hàng năm, tăng cường các đợt tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ tin học để công chức có thể khai thác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công việc. Chú trọng việc trang bị kỹ năng về giao tiếp hành chính, kỹ năng xử lý giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình thực thi công vụ.

          Hai là, việc phân bổ các chức danh theo quy định của pháp luật hiện nay thực sự chưa phù hợp. Số lượng công chức chuyên môn cấp xã ngoài căn cứ vào các tiêu chí cụ thể: đơn vị hành chính  (số lượng dân cư, mật độ dân số, diện tích…) thì số lượng hồ sơ, yêu cầu cần giải quyết của người dân cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để sắp xếp, bố trí số lượng công chức cho phù hợp.

          Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của lãnh đạo cấp xã và sự kiểm tra, giám sát của cấp trên với bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả của các xã, phường, thị trấn. Tránh tình trạng giải quyết hồ sơ cho người dân không đúng theo quy định, cán bộ, công chức ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sách nhiễu người dân hoặc thu các khoản phí ngoài quy định của pháp luật. Từ đó có những xử lý kịp thời đối với những trường hợp vi phạm cũng như khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt công việc.

          Bốn là, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cần được bố trí cố định, tránh tình trạng luân chuyển thường xuyên giữa các đơn vị. Bên cạnh đó cần có sự chuẩn hóa về việc tiếp nhận hồ sơ, không nên “cứng nhắc” công chức ở lĩnh vực nào thì chỉ nhận hồ sơ, giải quyết yêu cầu của người dân của lĩnh vực đó. Khắc phục được vấn đề khi tổ chức, công dân tới liên hệ công việc phải đi lại nhiều lần khi không có công chức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

          Năm là, theo quy định của Bộ Nội vụ thì các xã, phường, thị trấn không có công chức hợp đồng, nhưng thực tiễn hiện nay nhiều địa phương mới chỉ tuyển dụng được số lượng nhỏ công chức cấp xã. Một số lượng không nhỏ công chức đang làm việc theo hợp đồng ở các xã, phường, thị trấn chiếm số lượng lớn, họ không được hưởng 25% phụ cấp công vụ, tự đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, nhà nước cần có quy định phù hợp hơn với thực tiễn, có chế độ đãi ngộ để họ yên tâm, tận tình với công việc cũng như có thể thu hút được những người có trình độ cao. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở các địa phương nhanh chóng có cơ chế tuyển dụng công chức đối với các xã, phường, thị trấn.

          Sáu là, để đánh giá năng lực thực thi công vụ và thái độ phục vụ của công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thấy được mức độ hài lòng của người dân khi tới giải quyết công việc. Các xã, phường, thị trấn cần có cách thức để người dân dễ dàng thực hiện việc chấm điểm đối với cán bộ, công chức của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Có thể xem đây là một trong những kênh để đánh giá đối với cán bộ, công chức cuối năm.  

          Bảy là, trang bị đủ và hiện đại về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: phòng làm việc phải đảm bảo về diện tích theo quy định; dành đúng và đủ diện tích cho người dân ngồi chờ  kết quả theo quy định, cần trang thiết bị đủ, nâng cấp các các trang thiết bị như: máy vi tính, máy in, máy photocoppy, máy fax….Để nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông các xã, phường, thị trấn cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện và khai thác tốt các phần mềm xử lý công việc chuyên môn. Cán bộ, công chức phải được đào tạo, bồi dưỡng đồng thời bản thân mỗi cán bộ, công chức không ngừng tự học hỏi, nghiên cứu để nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính, khai thác tốt internet và các phần mềm xử lý công việc trong lĩnh vực mình phụ trách.

Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Ở Các Quận, Huyện Của Thành Phố Hà Nội / 2023

Ngày đăng: 14/06/2018 02:31

Cải cách thủ tục hành chính là một nhu cầu tất yếu khách quan của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những nội dung quan trọng của cải cách hành chính là cải cách thủ tục hành chính. Muốn cải cách hành chính thì thủ tục hành chính phải được đơn giản hóa một cách tối đa, tránh rườm rà. Để đáp ứng yêu cầu đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25-3-2015 về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Đây được coi như là một giải pháp mang tính đột phá trong việc cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Hà Nội đã và đang thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông khá đồng bộ và hiệu quả.

Để cụ thể hóa các nội dung tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25-3-2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 8-3-2017, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Quyết định đã tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị này và nhận được nhiều phản hồi tích cực của người dân.

Hiện nay, cơ chế một cửa và một cửa liên thông đã được áp dụng tại tất cả các quận, huyện của thành phố và đã đạt được những kết quả tích cực:

Thứ nhất, các thủ tục hành chính dần được đơn giản hóa theo thẩm quyền, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giao dịch. Nhiều thủ tục hành chính được các quận, huyện, thị xã của thành phố kịp thời rà soát để tổ chức tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đồng thời thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, thủ tục hành chính. Một số đơn vị đã làm tốt, như: Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm, Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm… Tính đến năm 2017, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố là: 1.856 thủ tục hành chính, trong đó: sở, cơ quan tương đương sở là: 1.407 thủ tục, cấp huyện là: 300 thủ tục, cấp xã là: 149 thủ tục(1). Tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 97,33%, trong đó: sở, cơ quan tương đương sở là 99,98%, Ủy ban nhân dân cấp huyện đạt 95%, Ủy ban nhân dân cấp xã đạt 97%(2).

Thứ hai, việc tiếp nhận và trả kết quả được tổ chức thực hiện khoa học và hiệu quả. Tính đến hết năm 2017 có 22 sở, ngành và 30 quận, huyện, thị xã của thành phố đang triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại(3). Bộ phận này được bố trí độc lập, thiết kế hợp lý, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, tạo sự thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến giao địch, đồng thời góp phần giảm đáng kể số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 07-2016/QĐ-UBND, các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận hơn 8,5 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó: sở, cơ quan tương đương sở: 0,7 triệu hồ sơ; Ủy ban nhân dân cấp huyện: 0,4 triệu hồ sơ; Ủy ban nhân dân cấp xã: 4,5 triệu hồ sơ, còn lại là các đơn vị hiệp quản. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của toàn thành phố đạt 98,93%, trong đó: sở, cơ quan tương đương sở đạt tỷ lệ 98,39%, cấp huyện đạt 98,73%, cấp xã đạt 99,66%(4). Bên cạnh đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các quận, huyện cũng đã làm tốt chức năng theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết hồ sơ của các phòng, ban chuyên môn và phối hợp trong xử lý các hồ sơ liên thông. Việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả đều được cập nhật, công khai trên Phần mềm một cửa điện tử; cá nhân, tổ chức khi đến nộp hồ sơ đều được hướng dẫn, cấp mã tra cứu hồ sơ để theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ. Đối với hồ sơ giải quyết trước hạn, các đơn vị đã chủ động thông báo để cá nhân, tổ chức biết. Việc thu phí, lệ phí được niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ và thực hiện theo đúng quy định. Cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đón tiếp và hướng dẫn chu đáo, lịch sự, môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố được nâng lên.

Thứ ba, đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là những người có kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu công việc, được thường xuyên tập huấn các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận này.Qua thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng lên; thái độ phục vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đối với các hồ sơ quá hạn giải quyết hoặc theo quy định phải thực hiện xin lỗi do sơ suất trong quá trình tiếp nhận, thụ lý hồ sơ, các cơ quan đã triển khai việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp. Có thể nói, việc xin lỗi đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các quận huyện của thành phố vẫn còn một số hạn chế, như: Kết quả giải quyết một số hồ sơ hành chính còn chưa đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức; một số hồ sơ giải quyết chưa đúng hạn, nhất là trên các lĩnh vực: lao động, thương binh, xã hội, đất đai… Ýthức trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức trong quá trìnhthực hiện nhiệm vụ, công vụ ở một sốcơ quan, đơn vị tuy có chuyển biến nhưng còn chậm. Một bộ phận công chức tham gia vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính còn thiếu trách nhiệm, chưa quan tâm đến thời hạn hẹn trả hồ sơ dẫn đến hồ sơ tồn đọng kéo dài; một số công chức hạn chếvề năng lựcchuyên môn, phẩm chấtđạo đức,kỹ năng có biểu hiện quan liêu trong xử lý công việc dẫn đến bức xúc cho người dân trong quá trình giao dịch tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, việc triển khai cơ chế một cửacòn thiếu đồng bộ,thủ tục hành chính thiếu tính liên thông và phối hợp, việc giải quyết một số loại hồ sơ hành chính còn bị cắt khúc, chưa tạo thành quy trình thống nhất dẫn đến người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc. Công tác tuyên truyền về cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với cải cách thủ tục hành chính chưa tạo ra những chuyển biến căn bản trong nhận thức về trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, chưa huy động tốt sự tham gia giám sát của người dân vào việc thực hiện cơ chế này ở các cấp chính quyền…

Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, cần tập trung thực hiện các giải pháp cơ bản sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tập trung chỉ đạo quyết liệt và dành ưu tiên các nguồn lực cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc lựa chọn, bố trí cán bộ, công chức, kiểm tra chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác phân cấp, phân quyền và trách nhiệm phối hợp trong quy trình xử lý thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giảm bớt tình trạng quá hạn khi giải quyết hồ sơ liên thông, không để người dân và doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần để giải quyết công việc.

Hai là, tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thẩm quyền, tổ chức niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết. Đồng thời, niêm yết công khaithời gian làm việc, họ tên, chức danh cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mở sổ góp ý, hòm thư góp ý,… giúp cá nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cậnthủ tục hành chính, tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát của người dân. Đẩy mạnh công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy trình nội bộtrong giải quyết thủ tục hành chính, loại bỏ những khâu trung gian, chồng chéogây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; cập nhật kịp thời các quy định về thủ tục hành chính đểtổ chức triển khai thực hiện.

Ba là, lựa chọn đối với đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng, có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin,tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi nhiệm vụ; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, rèn luyện đạo đức công vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, hình thành sự chuyên nghiệp hóa trong các hoạt động công vụ.

Cần bố trí cố định công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, không kiêm nhiệm công tác khác. Cần quy định tách bạch giữa công chức tiếp nhận hồ sơ và công chức giải quyết hồ sơ nhằm hạn chế đến mức tối đa những tiêu cực trong quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phải chú ý đến việc bảo đảm giữa công tác và học tập nâng cao trình độ, đáp ứng được sự biến động về đội ngũ cán bộ khi có yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Lấy tiêu chí sự hài lòng của nhân dân đối với thái độ, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức để đánh giá cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bốn là, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, tổ chức và công dân về cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với cải cách thủ tục hành chính thông qua nhiều hình thức khác nhau. Qua đó, nâng cao nhận thức và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, đáp ứng yêu cầu giao dịch qua mạng, đem lại hiệu quả trong việc cải cách thủ tục hành chính cũng như tạo thuận lợi tối đa cho công dân. Cần đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức, gương điển hình tập thể hoặc cá nhân thực hiện tốt tổ chức cải cách hành chính nhà nước tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Sáu là, cần đầu tư hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo đủ diện tích và các điều kiện khác theo quy định phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị phải được bố trí độc lập và đặt tại nơi trang trọng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.Chú ý đến việc đầu tư xây dựng nhà kho phục vụ cho công tác lưu trữ hồ sơ. Tăng cường sử dụng hiệu quả các phần mềm một cửa áp dụng chung cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và hoàn thiện hệ thống đường truyền đảm bảo quản lý thống nhất, đồng bộ, thông suốt phù hợp với thực tế triển khai, hỗ trợ hiệu quả cho cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Như vậy, để thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội hiện nay, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về phối hợp, điều hành, giám sát, nguồn nhân lực, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, tạo mối quan hệ tốt và sự tin tưởng của nhân dân với chính quyền từ đó góp phần vào sự thành công của công cuộc cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

ThS Nguyễn Thúy Mai – Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(1),(2), (3), (4) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: Báo cáo số 327/BC-UBNDsơ kết thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội, 2017.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Chính phủ:Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, 2015.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội, 2016.

Theo: lyluanchinhtri.vn

Cuộc Thi “Tìm Kiếm Sáng Kiến, Giải Pháp, Mô Hình Về Cải Cách Thủ Tục Hành Chính Và Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông” Năm 2022 / 2023

UBND huyện Thường Tín vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” dành cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn huyện.

Với mục đích tăng cường tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận để toàn hệ thống chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện chung tay tham gia cải cách thủ tục hành chính đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực thi các giao dịch hành chính đối với công dân. Đặc biệt, cuộc thi được tổ chức nhằm tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng trong thực tế để thí điểm và nhân rộng mô hình khi có điều kiện cho phép; hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản, tiêu chuẩn hóa thủ tục hành chính cũng như các mô hình, cách làm hay về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cũng như mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước với các giao dịch hành chính trên địa bàn huyện.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện Thường Tín, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

Nội dung cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019” bao gồm: Đưa ra các ý tưởng, giải pháp, mô hình cải tiến quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên cơ sở tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đề xuất các mô hình thực hiện thủ tục hành chính hiệu quả, đơn giản mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước và công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đề xuất các mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ cũng như đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí cho cơ quan hành chính cũng như cho công dân trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cuộc thi sẽ diễn ra theo 2 vòng. Trong đó, ở vòng sơ khảo tại huyện, bài thi được thể hiện theo hình thức bài viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt (có dấu). Vòng chung khảo tại Thành phố, bài thi được thể hiện dưới hình thức thuyết trình, sân khấu hóa.

UBND huyện yêu cầu các 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị tham gia dự thi; đối với mỗi UBND xã, thị trấn thuộc Huyện phải có ít nhất 20 bài dự thi.

Bài dự thi gửi về UBND huyện Thường Tín (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện – Bộ phận Tổng hợp) trước 17h00 ngày 20/11/2019.

Cổng Thông tin điện tử huyện đăng tải kế hoạch và thể lệ cuộc thi, cụ thể như sau:

 236/KH-UBND

3663/QĐ-UBND

Admin Thường Tín

Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Tham Mưu Tổng Hợp Của Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Cấp Tỉnh / 2023

a) Công tác xây dựng, quản lý chương trình

Thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, giúp việc UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, VP UBND cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và UBND cấp huyện xây dựng chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất về việc xây dựng các đề án, dự án, dự thảo VBQPPL của các cơ quan chuyên môn, VP UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu, sắp xếp các kiến nghị, đề xuất thành dự kiến chương trình công tác, trình UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thông qua theo yêu cầu công tác quản lý. VP UBND cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình công tác, đảm bảo chất lượng, tiến độ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan điều chỉnh chương trình công tác phù hợp với yêu cầu QLNN ở địa phương.

Trong những năm qua, hoạt động xây dựng, quản lý chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu, đáp ứng yêu cầu công tác QLNN ở các địa phương. Việc đưa vào chương trình công tác các đề án, dự án, dự thảo VBQPPL, một mặt, đã kế hoạch hoá, chương trình hoá các hoạt động QLNN, mặt khác, tạo sự liên kết, phối hợp giữa VP UBND cấp tỉnh với các Sở, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện các hoạt động QLNN. Việc lập chương trình cho các hoạt động QLNN cũng tạo ra một thói quen về việc sắp xếp các hoạt động theo thứ tự cần thiết của hoạt động quản lý, đồng thời, thực hiện một cách có hiệu quả việc chuyển đổi tư duy quản lý theo pháp luật và sử dụng các công cụ vĩ mô trong QLNN như: xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,.. trong tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng, quản lý chương trình đã góp phần đảm bảo để các đề án, dự án, dự thảo văn bản được triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ.

Tuy nhiên, hoạt động xây dựng, quản lý chương trình công tác ở một số địa phương còn chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho công tác QLNN. Cụ thể như sau:

– Việc xây dựng chương trình công tác của UBND, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh còn thiếu chủ động; chương trình công tác còn thiếu tính khả thi, thường phải điều chỉnh nhiều lần; các hoạt động chưa được sắp xếp hợp lý, các đề xuất chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng về sự cần thiết, các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; chương trình công tác đôi khi chỉ là sự liệt kê danh sách các đề xuất mà chưa làm rõ được yêu cầu về chất lượng, tiến độ, cơ quan chủ trì, phối hợp trong việc tổ chức thực hiện và có tính khả thi hay không.

– Hoạt động theo dõi, đôn đốc, giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác còn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra nên việc nắm chất lượng, tiến độ triển khai thực hiện chương trình còn chưa kịp thời; công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, UBND cấp tỉnh còn chưa đảm bảo thường xuyên.

b) Công tác thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo VBQPPL

Trong những năm qua, công tác thẩm tra luôn được VP UBND cấp tỉnh quan tâm, đầu tư nên nhìn chung, công tác này đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Theo thống kê, hàng năm, mặc dù, số lượng văn bản tiếp nhận, xử lý ở các địa phương là không giống nhau, nhưng VP UBND cấp tỉnh tiếp nhận, xử lý gần 20.000 văn bản, kiến nghị, phản ánh; tham mưu, giúp UBND, Chủ tịch UBND xem xét, giải quyết, ban hành trên 10.000 văn bản; cá biệt, có địa phương, trong một năm, chính quyền cấp tỉnh ban hành hàng trăm VBQPPL. Đây là khối công việc khá lớn, đòi hỏi công tác thẩm tra (về nội dung, trình tự, thủ tục, hồ sơ), soạn thảo văn bản phải được quan tâm để tập trung xử lý. Sự tham gia của VP UBND cấp tỉnh trong giai đoạn này đã góp phần nâng cao chất lượng các đề án, dự án, dự thảo văn bản, đáp ứng yêu cầu công tác QLNN.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả nêu trên, công tác thẩm tra của VP UBND cấp tỉnh cần được quan tâm nhiều hơn nữa nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, cụ thể như: công tác thẩm tra của VP UBND một số địa phương có lúc còn chưa sát với yêu cầu thực tế; thiếu tính độc lập, chưa đề xuất được những ý kiến tổng hợp, toàn diện, một số trường hợp chuyên viên xử lý không đưa ra những đề xuất mà để lãnh đạo tự quyết định; việc xử lý những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau chưa được thực hiện một cách chủ động, hiệu quả… Vì vậy, một số đề án, dự án, dự thảo VBQPPL được phê duyệt, thông qua còn thiếu tính khả thi và trái với các quy định của pháp luật… Theo kết quả kiểm tra VBQPPL của Bộ Tư pháp, trong những năm qua, tỷ lệ văn bản có sai sót về căn cứ pháp lý, thẩm quyền, nội dung, hình thức còn chiếm tỷ lệ không nhỏ.

c) Công tác tổ chức nghiên cứu, tham mưu, trình UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giao các cơ quan, tổ chức xây dựng và triển khai các đề án, dự án, dự thảo văn bản hoặc thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu QLNN

Thực tế cho thấy, công tác tham mưu tổng hợp phải đảm bảo tính chủ động, nhiều chiều, trong đó, có những vấn đề được hình thành từ kiến nghị, đề xuất của các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện, có những nhiệm vụ đặt ra theo ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh và có những vấn đề xuất phát từ quá trình nghiên cứu, đề xuất tham mưu của VP UBND cấp tỉnh. Theo đánh giá chung, VP UBND cấp tỉnh trong thời gian qua ở nhiều địa phương đã phát huy được tính chủ động, kết hợp được nhiều kênh thông tin, giúp UBND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương trên một số mặt công tác. Tuy nhiên, công tác tham mưu tổng hợp của một số VP UBND cấp tỉnh chưa có những chuyển biến mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu công tác QLNN trong thời kỳ mới, đặc biệt là những yêu cầu về tăng cường QLNN bằng và theo pháp luật trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế. Ở một số nơi, công tác tham mưu tổng hợp còn bị động, thiếu tầm vĩ mô, chưa có tính toàn diện, xuyên suốt nên còn nhiều đề án, dự án, dự thảo văn bản chồng chéo, mâu thuẫn.

d) Công tác chuẩn bị, tổ chức các phiên họp, cuộc họp

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp của VP UBND cấp tỉnh

Tuy nhiên, việc chuẩn bị, tổ chức các phiên họp của UBND cấp tỉnh, các cuộc họp của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND cần phải tiếp tục được quan tâm, đổi mới hơn nữa, đảm bảo để việc tổ chức các cuộc họp đúng các quy định của pháp luật, hiệu quả, tránh lãng phí về thời gian, kinh phí, đáp ứng yêu cầu QLNN bằng pháp luật trong nền kinh tế thị trường, cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập kinh tế quốc tế. Thực tế cho thấy, hiệu quả các phiên họp, cuộc họp phụ thuộc rất lớn vào chất lượng, hiệu quả công tác chuẩn bị, đặc biệt là nội dung đề án, dự án, dự thảo VBQPPL; các vấn đề phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó, những vấn đề cơ bản, còn có ý kiến khác nhau phải được xử lý trước khi trình UBND, Chủ tịch UBND xem xét, quyết định. Theo đánh giá chung, ở một số địa phương, việc chuẩn bị tài liệu một số cuộc họp chưa kịp thời, chất lượng các dự thảo văn bản còn chưa đạt yêu cầu; nội dung, thành phần họp, chương trình nghị sự chưa hợp lý; nhiều địa phương chưa ứng dụng công nghệ thông tin nên chưa hạn chế, giảm bớt giấy tờ trong các cuộc họp…

Những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu tổng hợp của VP UBND cấp tỉnh do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:

– Sự phối hợp và chia sẻ thông tin giữa VP Tỉnh uỷ, VP Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân với VP UBND cấp tỉnh ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền cấp tỉnh.

– Một số quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VP UBND cấp tỉnh còn chưa cụ thể, rõ ràng.

– Công tác QLNN ở một số địa phương chưa thực sự được đổi mới theo yêu cầu tình hình mới, chưa quán triệt tinh thần cải cách hành chính, phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền cấp dưới. Tình trạng cấp dưới đẩy việc cho UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh còn tồn tại. Vì vậy, công tác tham mưu tổng hợp còn rơi vào và chạy theo sự vụ.

– Ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ còn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, trong khi đó, công tác hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp của VP UBND cấp tỉnh còn chưa được quan tâm, đầu tư thoả đáng.

– Nhiều địa phương chưa xây dựng được quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại VP UBND cấp tỉnh nên chưa xác định rõ quy trình, tiến độ, trách nhiệm của các cán bộ, công chức VP UBND cấp tỉnh trong việc đề xuất, xử lý các đề án, dự án, dự thảo văn bản và các vấn đề để trình UBND cấp tỉnh.

– Thông tin giữa VP các cơ quan hành chính nhà nước còn chưa đáp ứng được yêu cầu công tác tham mưu tổng hợp của các VP cơ quan hành chính nhà nước nói chung, của VP UBND cấp tỉnh nói riêng.

– Công tác phối hợp giữa VP UBND cấp tỉnh với các cơ quan được giao chuẩn bị đề án, dự án, dự thảo VBQPPL thiếu nhịp nhàng, hiệu quả.

– Chưa đổi mới tư duy, phương pháp và phong cách làm việc theo yêu cầu QLNN bằng và theo pháp luật; chưa chú trọng đến việc sử dụng các công cụ vĩ mô khác trong việc QLNN ở một số ngành, lĩnh vực quan trọng.

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp của VP UBND cấp tỉnh, theo chúng tôi, cần tiến hành một số công việc sau đây:

b) Xây dựng Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, chế độ thông tin, báo cáo giữa VP các cơ quan hành chính nhà nước nhằm đảm bảo để VP các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp. Hiện nay, chưa có văn bản quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ thông tin, báo cáo, mối quan hệ công tác của VP các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, VP Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện. Vì vậy, trong thực tế, thông tin phục vụ công tác tham mưu tổng hợp của VP UBND cấp tỉnh còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu.

c) Các địa phương cần tiếp tục tăng cường hơn nữa đến công tác cải cách hành chính, phân cấp cho chính quyền cấp dưới, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, kiên quyết không giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn; đề cao vai trò của pháp luật trong công tác QLNN, chú trọng, tăng cường công tác thẩm tra, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi của các đề án, dự án, dự thảo văn bản.

d) Các địa phương cần nhận thức rõ hơn nữa vai trò công tác tham mưu tổng hợp của VP UBND cấp tỉnh, tiếp tục quan tâm kiện toàn bộ máy; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức VP UBND cấp tỉnh; tăng cường sự phối hợp giữa VP UBND cấp tỉnh với VP Tỉnh uỷ, VP Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhằm đảm bảo kịp thời việc cung cấp, chia sẻ thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền địa phương; xây dựng quy chế phối hợp giữa VP UBND cấp tỉnh với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, đảm bảo VP UBND cấp tỉnh tham gia vào quá trình soạn thảo để nắm chắc tiến độ và chất lượng các đề án, dự án, dự thảo văn bản; sớm ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại VP UBND cấp tỉnh, xây dựng, đưa vào khai thác phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại VP UBND cấp tỉnh;

đ) Cán bộ, công chức VP UBND cấp tỉnh cần tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, phong cách làm việc, chủ động đề xuất những ý kiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong điều kiện cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền, thực hiện QLNN bằng pháp luật;

e) VP Chính phủ cần tăng cường hơn nữa hướng dẫn nghiệp vụ công tác VP đối với VP UBND cấp tỉnh, trong đó, tập trung vào các nội dung về xây dựng, quản lý chương trình và thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo VBQPPL; tổ chức nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác VP làm cẩm nang cho cán bộ, công chức VP các cơ quan hành chính nhà nước nói chung, VP UBND cấp tỉnh nói riêng, đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước; củng cố mạng tin học diện rộng của Chính phủ (CPNet) kết nối giữa VP Chính phủ với các cơ quan hành chính nhà nước để cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước có thể trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác; tăng cường việc cung cấp, cập nhật kiến thức về pháp luật và một số kỹ năng trong QLNN cho cán bộ, công chức trước yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường, cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập kinh tế quốc tế./.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Tại Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!