Đề Xuất 3/2023 # Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính (Par Index) Của Sở Xây Dựng, Góp Phần Nâng Hạng Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Của Tỉnh Quảng Trị # Top 11 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 3/2023 # Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính (Par Index) Của Sở Xây Dựng, Góp Phần Nâng Hạng Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Của Tỉnh Quảng Trị # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính (Par Index) Của Sở Xây Dựng, Góp Phần Nâng Hạng Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Của Tỉnh Quảng Trị mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

           I. Khái quát về chỉ số cải cách hành chính (PAR Index):           Cải cách hành chính là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền hành chính nhà nước (thể chế, cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức…) nhằm xây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.          PAR Index (viết tắt tiếng Anh: Public Administration Reform Index) là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hành chính (CCHC) được Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 về phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” với mục tiêu: Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khác quan, công bằng kết quả CCHC hàng năm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Việc đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần để xác định PAR INDEX được thực hiện theo ba nhóm phương pháp. Thứ nhất là tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh theo thang điểm đã quy định. Thứ hai là Bộ Nội vụ thẩm định điểm các bộ, tỉnh tự đánh giá, chấm điểm với sự tư vấn của Hội đồng thẩm định. Thứ ba là điểm đánh giá qua điều tra xã hội học từ việc lấy ý kiến người dân, DN hay còn gọi là đối tượng thụ hưởng cải cách hành chính.            II. Thực trạng vấn đề cần giải quyết           Trong những năm vừa qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm công tác CCHC và đã có sự chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội được đề ra từ đầu năm, đồng thời, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của tỉnh nhà. Nhằm chủ động tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút đầu tư, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Quảng Trị đã được triển khai tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Theo kết quả công bố tại báo cáo của Bộ Nội vụ, tỉnh Quảng Trị xếp thứ 28 với số điểm đạt được là 80,32 điểm, tăng 2 bậc so với năm 2018.           Theo công bố của UBND tỉnh, năm 2019 có 17/20 sở, ban, ngành được xếp loại tốt về chỉ số CCHC. Trong đó có một số đơn vị đạt được điểm cao như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 94,8 điểm; Sở Giao thông vận tải 90,62 điểm; Sở Nội vụ 88,6 điểm; Sở Công thương 88,14 điểm; Sở Giáo dục và Đào tạo 86,91 điểm; Sở Tài chính 86,87 điểm. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông…đều được xếp loại tốt. 3 đơn vị được xếp loại khá là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Thanh tra tỉnh. Đối với cấp huyện, các đơn vị Vĩnh Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà được xếp loại tốt, còn lại được xếp loại khá. Riêng đối với Sở Xây dựng, trong những năm qua, chỉ số cải cách hành chính của Sở Xây dựng đã có những chuyển biến tích cực và rõ rệt, từ xếp loại trung bình năm 2016 (68/100 điểm), tăng 12,02 điểm năm 2019 và xếp loại tốt..             Có được kết quả như vậy, là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Cấp ủy và Lãnh đạo Sở Xây dựng, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành và các địa phương, cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức của Sở.            Tuy nhiên, kết quả xếp hạng chỉ số CCHC của Sở, mặc dù đã có những tiến bộ đáng kể nhưng so với chỉ số của một số sở, ban, ngành trong tỉnh vẫn còn thấp hơn và còn một số tồn tại, hạn chế đòi hỏi cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn trong thời gian tới. Nguyên nhân chủ yếu là do Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích thấp tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích thấp; Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến ở mức độ 3, 4 chưa cao; Tỷ lệ giải quyết TTHC quá hạn vẫn chưa đạt 100%. Công tác tuyên truyền CCHC mặc dù đã cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng theo yêu cầu của UBND tỉnh; Chưa có nhiều sáng kiến kinh nghiệm trong công tác CCHC mang tính đột phá.          III. Các giải pháp cần nghiên cứu:          Nhằm khắc phục vấn đề nêu trên và đẩy mạnh triển khai công tác CCHC, cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của Sở Xây dựng trong thời gian tới, Nhóm đề xuất các giải pháp trọng tâm, cụ thể như sau:          Thứ nhất, tăng cường công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu         Công tác CCHC phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Theo đó, Lãnh đạo Sở  chịu trách nhiệm tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ về CCHC được giao tại chương trình, kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh.         Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo chất lượng, cần được đầu tư nghiên cứu có tầm chiến lược; Xác định rõ kết quả đối với từng nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của từng phòng, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ; Trên cơ sở đó thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện để chấn chỉnh kịp thời hạn chế, thiếu sót.          Thứ hai, phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật          Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, chính sách, công tác dự báo, phân tích xu hướng và yêu cầu cải cách để tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa đổi các chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành xây dựng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Công tác hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính phải gắn với nhiệm vụ cải cách nhằm phát huy mọi nguồn lực, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch. Cải cách thể chế hướng tới tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đồng thời cũng phải đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.         Nhiệm vụ cải cách thể chế, xây dựng các văn bản chính sách phải được triển khai đồng bộ, gắn bó mật thiết với yêu cầu cải cách TTHC, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính, hiện đại hóa hành chính. Về đề xuất, lập các chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải theo đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và tính khả thi…          Thứ ba, cải cách TTHC cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm        Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kiểm soát, cập nhật, bổ sung kịp thời việc ban hành các TTHC mới. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các tục hành chính, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt việc công bố, công khai các quy trình, TTHC trong lĩnh vực xây dựng          Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính của Sở. Tập trung phấn đấu giảm thời gian thực hiện TTHC trong lĩnh vực thuộc Sở Xây dựng quản lý. Đồng thời, nghiên cứu đổi mới cách thức giải quyết TTHC, đảm bảo thực hiện việc giải quyết TTHC đúng thời hạn…          Thứ tư, xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn hiệu lực, hiệu quả          Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị của Sở Xây dựng đảm bảo sự thống nhất trong triển khai các chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu cải cách theo  Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quyết định 1322/QĐ-UBND của UBND tỉnh.           Thực hiện tinh giản biên chế theo hướng thực chất, đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.          Đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.          Thứ năm, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài chính đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ          Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo trình độ chuyên môn cao, nâng cao chất lượng, năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách, theo đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả công tác cán bộ; Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo quá trình, đảm bảo tính liên tục, đa chiều, theo nhiều tiêu chí và mức độ hoàn thành công việc được giao.          Thực hiện nghiêm các quy định trong công tác cán bộ về quản lý công chức, viên chức; Công tác luân phiên, luân chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cấp ủy trong công tác cán bộ, về tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo quy định.          Thứ sáu, chủ động triển khai, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0          Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của các đơn vị; Chú trọng việc xử lý công việc, công tác báo cáo và giải quyết TTHC được thực hiện trên môi trường mạng qua đó nâng cao hiệu quả giải quyết công việc trong hoạt động của đơn vị.           Khai thác có hiệu quả Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; tổ chức tuyên truyền để người dân biết khai thác thông tin và tiện ích từ nhiều nguồn, kênh khác nhau, nhất là qua mạng lưới internet, phát huy được hiệu quả của chính quyền điện tử đến người dân và tổ chức; tổ chức tuyên truyền, linh hoạt trong việc vận động người dân sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích để đỡ tốn thời gian, công sức khi thực hiện TTHC.

Long An: Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính

Ngày đăng: 21/06/2019 10:50

Bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Điểm nổi bật của công tác CCHC trong năm qua là 100% cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến xã thực hiện khá tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với UBND cấp xã.

Long An lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp là thước đo sự thành công của cải cách hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoạt động ổn định, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC. Năm 2018, toàn tỉnh tiếp nhận 703.938 hồ sơ (HS), giải quyết 683.241 HS, trong đó giải quyết đúng hạn 654.074 HS, đạt 95,73%.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ – Nguyễn Văn Bon, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác CCHC, năm qua, tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, giám sát quá trình giải quyết TTHC đối với người dân, doanh nghiệp; kiểm tra, công khai kết quả, chấn chỉnh, xử lý những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ,… Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, nâng cao chỉ số CCHC (PAR Index: Hạng 7), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI: Hạng 3).

Thạnh Hóa dẫn đầu khu vực Đồng Tháp Mười và đứng hạng 2 của tỉnh về chỉ số CCHC cấp huyện trong năm 2018 với số điểm 81,99. Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa – Đào Quang Nghiệp cho rằng, đạt kết quả này, từng thành viên trong Ban Chỉ đạo CCHC huyện cùng các cơ quan, địa phương trên địa bàn có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả vào thực tế, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ CCHC. Năm 2018, huyện tiếp nhận 21.814 HS, giải quyết 21.240 HS, trong đó, giải quyết đúng hạn 20.716 HS, chiếm 97,53%.

“Chúng tôi khá hài lòng đối với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa. Mọi TTHC đều được giải quyết nhanh, hiệu quả, rút ngắn tối thiểu 20% thời gian so với trước đây” – ông Nguyễn Văn Chòi, ngụ ấp 2, xã Tân Tây, bày tỏ.

Chỉ số CCHC (gọi tắt là chỉ số PAR Index) là công cụ quan trọng đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của các bộ, ngành, địa phương. Năm 2012, chỉ số PAR Index bắt đầu được triển khai, thực hiện, Long An sớm tìm ra những giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao điểm số và xếp hạng của mình so các địa phương trong cả nước. Nếu như năm 2013, Long An đứng hạng 50/63 tỉnh, thành (73,36 điểm) thì năm 2018 đứng hạng 7/63 tỉnh, thành về chỉ số CCHC.

“Tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác điều hành, cải tiến phương pháp làm việc, sâu sát, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp và người dân, xóa bỏ dần những rào cản về thủ tục và thái độ gây cản trở, nhũng nhiễu, phiền hà,… Từ đó, từng bước gắn kết chính quyền với người dân, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển KT-XH tại địa phương” – ông Nguyễn Văn Bon chia sẻ.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các cấp ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Quyết tâm nâng hạng chỉ số cải cách hành chính

Dẫu có bước chuyển mình vượt bậc lên đứng hạng 3 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về chỉ số CCHC (sau Đồng Tháp, Cần Thơ), tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, chỉ số này chưa thật sự ổn định, bền vững.

Để quyết tâm nâng hạng chỉ số CCHC vào năm 2019, tỉnh đề ra nhiều biện pháp quyết liệt, nhất là tập trung tăng cường vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, thực hiện CCHC; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra công vụ, giám sát, công bố kết quả giải quyết TTHC, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, không chấp hành hoặc chấp hành chưa nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm nội quy, quy chế ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC; thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gắn với nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần, hướng đến xây dựng một nền hành chính kiến tạo, phát triển, trước hết Long An cần hoàn thiện nền hành chính trong sạch, minh bạch, thông suốt, chuyên nghiệp, hiện đại; bộ máy hành chính tinh gọn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức;… Đặc biệt, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp là thước đo sự thành công của CCHC, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Quí I/2019, UBND tỉnh ban hành 8 quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 7 sở, ngành; cập nhật kịp thời, đầy đủ dữ liệu TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh cập nhật, chỉnh sửa bộ TTHC các đơn vị để đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của các tổ chức, cá nhân. Hiện tại, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh niêm yết công khai, đầy đủ đúng quy định 1.809 TTHC, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành là 1.400 TTHC, cấp huyện là 273 TTHC và cấp xã là 136 TTHC.

Thực hiện Đề án của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), hiện nay, tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp bộ máy bên trong các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập theo nội dung và lộ trình của đề án. Sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, toàn tỉnh giảm được 95 đơn vị trực thuộc, 49 cấp trưởng, 35 cấp phó và 40 biên chế. Đối với các đơn vị sự nghiệp, toàn tỉnh giảm được 192 đầu mối, trong đó, cấp tỉnh giảm 114 đơn vị, 128 cấp trưởng, 47 cấp phó; đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức sau khi sắp xếp.

Theo: longan.gov.vn

Một Số Biện Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Và Chỉ Số Hài Lòng Của Người Dân

Trong năm qua, UBND tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm đến công tác CCHC và chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra. Nhiều văn bản về công tác CCHC được ban hành triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật.

Để nâng cao các chỉ số CCHC, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành cần thực hiện tốt các giải pháp cải thiện chất lượng cải cách hành chính sau:

2. Xây dựng Kế hoạch CCHC cần chỉ rõ nội dung nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện, bám sát các nhiệm vụ chung của tỉnh và tình hình thực tiễn của cơ quan nhằm đảm bảo hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện tốt quy định báo cáo định kỳ về CCHC. Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện CCHC tại các phòng chuyên môn, đơn vị. Kịp thời khắc phục tồn tại hạn chế sau kiểm tra. Tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền CCHC, các sáng kiến về CCHC cần thiết thực, giúp nâng cao hiệu quả công tác CCHC. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, nhiệm vụ đăng ký đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

3. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng quy trình. Có văn bản khắc phục sau kiểm tra, nêu rõ các biện pháp khắc phục, xử lý các vấn đề sau kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện xây dựng, triển khai kế hoạch, báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật kịp thời, đúng quy định.

4. Niêm yết, công khai đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC mới, kịp thời cập nhật đầy đủ trên cơ sở dữ liệu quốc  gia và trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. Thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng quy trình giải quyết đối với từng TTHC (kể cả những TTHC không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa các cấp) vào Hệ thống phần mềm một cửa dùng chung theo quy định. Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết. Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức… Từ đó, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

 5. Bố trí, sử dụng công chức, đúng vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, nhất là tại Bộ phận một cửa; kiên quyết phê bình, kỷ luật, cho thôi việc đối với những trường hợp gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, chậm trễ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp và công dân.

 6. Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng hướng dẫn của Sở Tài chính.

7. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức. Phối hợp với ngành Bưu điện khai thác, sử dụng có hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015./.

Chu Trang

Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện CCHC.

Việc ban hành và thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin chưa đảm bảo; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cũng như tỷ lệ giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 thấp. Chưa triển khai xây dựng chính quyền điện tử, cũng như chưa thực hiện trao đổi văn bản điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO thấp (đạt 60%). Mặt khác, việc thực hiện quy trình cải tiến ISO của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện chưa đảm bảo. Tỷ lệ đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã còn thấp (công chức đạt 90%, cán bộ đạt 70%). Mặt khác, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã (so với tổng số cán bộ, công chức cấp xã) được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm còn thấp (đạt 70%).

Nhằm nâng cao Chỉ số CCHC trước mắt Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho UBND tỉnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác CCHC. Gắn kết quả chỉ số CCHC của tỉnh hàng năm với việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của người đứng đầu và tập thể đơn vị (đặc biệt là trách nhiệm tham mưu chính của các sở được giao nhiệm vụ thường trực trong kế hoạch CCHC hàng năm). Tập trung rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp sở, cấp huyện, cấp xã để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, quyết định đưa trên 90% TTHC ra giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các sở, địa phương. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nhanh chóng thực hiện ngay việc công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; đồng thời rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trang thông tin “dichvucongtructuyen.gov. vn” và trang “motcualaichau.gov.vn” của tỉnh.

Trong các giải pháp để cải thiện chỉ số CCHC, tỉnh Lai Châu đặc biệt chú trọng việc sớm đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động một cách hiệu quả; xây dựng Đề án Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Lai Châu và Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số vào năm 2008. Từ đó kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản (từ cấp tỉnh đến cấp xã) và nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản đi dưới dạng điện tử giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã (đảm bảo từ 50% trở lên). Triển khai xây dựng mới hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh (đặc biệt là các đơn vị cấp xã). Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) gắn với Chỉ số CCHC; tập trung cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư cho doanh nghiệp, cải cách TTHC; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp trong khâu giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm…

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực đã đề ra, tỉnh Lai Châu đã và đang nỗ lực x ây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Pháp Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính (Par Index) Của Sở Xây Dựng, Góp Phần Nâng Hạng Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Của Tỉnh Quảng Trị trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!