Đề Xuất 5/2022 # Đổi Mới Để Không Ngừng Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng # Top Like

Xem 6,138

Cập nhật nội dung chi tiết về Đổi Mới Để Không Ngừng Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng mới nhất ngày 21/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 6,138 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Triển Khai Nhiệm Vụ Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Năm 2022
 • Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng
 • Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước
 • Các Giải Pháp Cơ Bản Để Tiến Hành Công Nghiệp Hóa
 • Giải Pháp Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Gắn Với Phát Triển Kinh Tế Tri Thức
 • Xác định công tác kiểm tra, giám sát là phương thức lãnh đạo của Đảng, có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; thời gian qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đổi mới cách làm và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Do đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng được nâng lên, sự đoàn kết thống nhất được tăng cường; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững; có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

  Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022-2020, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác kiểm tra, giám sát từ khâu quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy; thường xuyên nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh… Thông qua đó đã giúp các tổ chức đảng, đảng viên nắm vững các nội dung trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát; nhận thức rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

  Điểm nổi bật trong đổi mới công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ tỉnh đó là đổi mới từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp theo hướng sâu sát cơ sở, chỉ đạo tập trung, kiên quyết, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp phát sinh. Cụ thể, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trọng tâm là việc đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; kiểm tra, làm rõ một số vụ việc điển hình trên địa bàn; gợi ý kiểm điểm đối với các tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, vi phạm sau kiểm điểm. Đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và kết luận một số vụ việc bức xúc được dư luận báo chí, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm phản ánh, nhất là về công tác cán bộ, quản lý đất đai, việc chấp hành quy chế làm việc và trách nhiệm nêu gương… Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định kiếm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 đồng chí Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với trách nhiệm nêu gương đối với 1 đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một số cấp ủy cấp dưới trực tiếp và 6 Tỉnh ủy viên và cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý. Qua kiểm tra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 1 Ban Thường vụ Huyện ủy và 5 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (trong đó có 3 đồng chí Tỉnh ủy viên) . Đồng thời, qua kiểm tra đã chỉ đạo cấp ủy cấp dưới thi hành kỷ luật đối với 13 tổ chức đảng và 27 đảng viên, đề nghị điều chuyển công tác khác đối với một số đảng viên bị thi hành kỷ luật. Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định nêu gương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và nhận diện cụ thể mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với một số đảng viên, nhất là của người đứng đầu; kịp thời xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định của Điều lệ Đảng. Cụ thể, đã phát hiện ra một số người đứng đầu cơ quan, đơn vị có “tư duy nhiệm kỳ”, tư tưởng “chợ chiều, cuối khóa”, chỉ tập trung giải quyết những việc ngắn hạn, trước mắt, chưa quan tâm đầy đủ công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Chưa thực hiện nghiêm túc các quy định nêu gương, còn bố trí người nhà, người thân tham gia đấu thầu và thực hiện các dự án do ngành mình làm chủ đầu tư, gây dư luận không tốt như đồng chí Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ… Việc không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả… như ở Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô; đồng chí nguyên Bí thư Huyện ủy Sông Lô ( n ay là Phó Gi á m đốc Sở Công thương); đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô. Thực hiện không đúng các quy định về công tác cán bộ; chưa gương mẫu trong kê khai tài sản thu nhập như đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và đồng chí nguyên là Bí thư Huyện ủy Sông Lô ( hiện là Phó Giám đốc Sở Công thương). Sai phạm ở việc ra quyết định, tổ chức thực hiện công việc gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai… như trường hợp đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên (hiện là Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ). Những biểu hiện của lợi ích nhóm, thờ ơ, vô cảm được thể hiện rõ ở Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Lô (trước thời điểm tháng 3-2019), cụ thể: Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy quyết định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử nhiều cán bộ không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; không chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, thậm chí có trường hợp bổ nhiệm cán bộ có số phiếu tín nhiệm đạt rất thấp nhưng đồng chí Bí thư và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy vẫn quyết định bổ nhiệm.

  Điểm mới rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII) thời gian qua, đó là kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra với công tác cán bộ, gắn việc xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh, kịp thời đối với các trường hợp có sai phạm với việc chỉ đạo cho thôi giữ chức vụ, điều chuyển công tác khác đối với những cán bộ vi phạm kỷ luật; uy tín, tín nhiệm thấp, năng lực công tác yếu, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phân công đồng chí ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy trực tiếp làm trưởng các đoàn kiểm tra, giám sát, coi trọng việc phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu giúp việc, nhất là UBKT trong việc tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo và tố chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Do vậy, công tác kiểm tra, giám sát đã đạt được kết quả cụ thể như: Đối với việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên đã tập trung kiểm tra công tác cán bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với 9/9 huyện ủy, thành ủy; công tác phòng ngừa tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản; việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của cấp ủy về phát triển kinh tế – xã hội… Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trong các cơ quan nhà nước, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội…; trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra đối với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01,02 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế – hội; việc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xâ dựng cơ bản.

  Thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm; cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 2.068 tổ chức đảng và 1.714 đảng viên; trong đó, cấp tỉnh kiểm tra 52 tổ chức và 22 đảng viên; cấp ủy cơ sở và chi bộ kiểm tra 1.457 tổ chức đảng và 1.362 đảng viên. Qua kiểm tra phát hiện 21 tổ chức đảng và 25 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 7 đảng viên.

  Cùng với đổi mới, đẩy mạnh công tác kiểm tra, cấp ủy các cấp tăng cường công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Qua giám sát đã phát hiện 13 tổ chức đảng và 21 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng và 9 đảng viên.

  Đối với UBKT các cấp, trong những năm qua, cùng với làm tốt công tác tham mưu, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ đã tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt và là giải pháp quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI, XII). Sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiếm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong những năm qua, đó là: Ngay từ đầu năm, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu thực hiện đến các đơn vị, đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đề ra các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể trong công tác nắm bắt tình hình để lựa chọn vấn đề, phát hiện dấu hiệu vi phạm và xác định đúng đối tượng, nội dung kiểm tra; trong đó, tập trung kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh vi phạm, tăng cường kiểm tra đối với cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, kết luận và xem xét, xử lý đối với các tập thế và cá nhân có sai phạm, công khai kết quả xử lý,

  Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 331 tổ chức đảng và 672 đảng viên; cụ thể: UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra 8 tổ chức đảng (trong đó có 1 Ban Thường vụ Huyện ủy) và 17 đảng viên (trong đó có 5 đảng viên là Tỉnh ủy viên và cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý); UBKT cấp huyện kiểm tra 88 tổ chức và 198 đảng viên, cấp cơ sở kiểm tra 235 tố chức và 457 đảng viên.

  Nội dung kiểm tra tập trung ở việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai; tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng; việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao… Qua kiểm tra, phát hiện 273 tổ chức đảng và 570 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 9 tổ chức đảng và 194 đảng viên.

  Tuy nhiên, trong việc thực hiện nhiệm vụ này còn có một số đơn vị chưa thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình để phát hiện và xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, từ đó chưa tiến hành kiểm tra hoặc kiểm tra được ít tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chất lượng của một số cuộc kiểm tra còn hạn chế; do vậy, đã ảnh hưởng đến tác dụng, hiệu quả của công tác kiểm tra trong việc phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

  Đối với một số cấp ủy cấp huyện và cơ sở vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm đó là chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát chưa cao, kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên, người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể còn ít, nội dung kiểm tra, giám sát chưa đi vào lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, công tác cán bộ. Kết luận kiểm tra chưa nêu rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể đối với những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm. Trước những kết quả và những mặt còn hạn chế, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh tập trung vào một số công việc trọng tâm sau:

  Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên, trước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp tiến hành. Công tác kiếm tra, giám sát phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng; đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tô chức trong hệ thống chính trị và của nhân dân trong công tác kiếm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng và chịu sự giám sát của nhân dân.

  Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát để các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác chấp hành. Quan tâm, tạo điều kiện đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho UBKT các cấp; kịp thời triển khai thực hiện các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, đặc biệt là ở cấp cơ sở, qua đó tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ kiểm tra yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

  Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết tốt những vấn đề sau kết luận kiểm tra; bảo đảm ổn định tình hình phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2025 đạt kết quả.

  Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định (Quy định số 101, 55 và 08 của Ban Chấp hành Trung ương) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu. Qua công tác kiểm tra, giám sát đánh giá, nhận diện và chỉ rõ các mức độ suy thoái của cán bộ, đảng viên tại địa phương, đơn vị mình, kiên quyết khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, thiếu cụ thể trong việc nhận diện suy thoái của cán bộ, đảng viên.

  UBKT các cấp bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, tình hình hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ cấp mình, phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng để tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp uỷ và các nội dung được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, phản ảnh. Tăng cường công tác tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội, sử dụng ngân sách; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cấp uỷ viên, người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước, các đoàn thế chính trị – xã hội.

  UBKT các cấp chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra đối với các đối tượng là cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, đi sâu kiểm tra những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề mà cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân quan tâm, phản ảnh. Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vỉ phạm, xử lý đúng trách nhiệm người đứng đầu, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

  Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiếm tra, giám sát đế nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Chú trọng công tác kiện toàn về tổ chức, bộ máy của UBKT các cấp đủ về số lượng, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, quá trình kiện toàn phải xem xét các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kinh nghiệm làm công tác xây dựng Đảng và đặc biệt là quá trình tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện và kết quả hoàn thành các nhiệm vụ được giao để lựa chọn được các đồng chí có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào UBKT các cấp./.

  Hoàng Thị Thúy Lan Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quân Đội Tiếp Tục Đẩy Mạnh Thực Hiện Quy Chế Công Tác Dân Vận Của Hệ Thống Chính Trị, Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Dân Vận Trong Tình Hình Mới
 • Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Dân Vận Của Lực Lượng Công An Nhân Dân, Góp Phần Đảm Bảo An Ninh Trật Tự Trên Địa Bàn Huyện Quảng Trạch
 • Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Dân Vận Của Hệ Thống Chính Trị Từ Quận Đến Cơ Sở Trong Giai Đọan 2001
 • Thực Hiện Đồng Bộ Các Giải Pháp Trong Công Tác Cán Bộ Nữ
 • “8 Nhiệm Vụ, Giải Pháp”, “2 Trọng Tâm” Và “5 Đột Phá” Trong Công Tác Cán Bộ
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Đổi Mới Để Không Ngừng Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Của Đảng trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100