Đề Xuất 2/2023 # Đẩy Mạnh Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa”, Góp Phần Phát Triển Kinh Tế # Top 6 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # Đẩy Mạnh Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa”, Góp Phần Phát Triển Kinh Tế # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đẩy Mạnh Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa”, Góp Phần Phát Triển Kinh Tế mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân

Thứ hai – 23/11/2020 07:36

3.934

0

 

 

 

Sau 20 năm triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào) đã đem lại những kết quả tích cực. Góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội tỉnh Lai Châu phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, môi trường văn hóa xã hội ở cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh.

Phong trào văn nghệ quần chúng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc được tăng cường hướng mạnh về cơ sở

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai bao quát nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, với 5 nội dung là: đoàn kết giúp nhau “Xóa đói, giảm nghèo”; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường sạch – đẹp – an toàn; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh. Cùng với đó là 7 phong trào cụ thể: xây dựng gia đình văn hóa; làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; học tập, lao động sáng tạo; xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng.

Qua phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của công đồng trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm xuống còn 20% (theo chuẩn mới). Nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh được quán triệt, triển khai sâu rộng và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Nhân dân đoàn kết, hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế; xây dựng nếp sống văn hóa mới; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Đến nay, 100% khu dân cư trong tỉnh xây dựng và tổ chức hiệu quả mô hình tự quản (mô hình “Khu dân cư phòng chống ma túy”, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm”, “khu dân cư nó không với ma túy”, “Khu dân cư 3 không: không tội phạm, không ma túy và không tệ nạn xã hội”…); có 289 khu dân cư không phát sinh người nghiện ma túy; trên 690 khu dân cư không phát sinh tội phạm; hằng năm có trên 90% hộ gia đình, khu dân cư đăng ký và cam kết thực hiện các tiêu chí đảm bảo an ninh, thực hiện tốt quy ước, hương ước tại cộng đồng. Chất lượng môi trường văn hóa từng bước được nâng lên; các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi; đa số các hộ gia đình, khu dân cư thực hiện nghiêm túc quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Hiện nay trên địa bàn tỉnh duy trì thường xuyên 40 lễ hội của các dân tộc thiểu số; từ năm 2004 đến năm 2020 toàn tỉnh tổ chức được gần 20.000 chương trình/buổi giao văn nghệ quần chúng tại cơ sở, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào văn, văn nghệ quần chúng phát triển mạnh mẽ. Phong trào phòng chống bạo lực gia đình chuyển biến tích cực, toàn tỉnh có trên 390 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 72 mô hình phòng, chống bạo lực gia đinh; trên 400 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững…

Các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được quan tâm đầu tư. Toàn tỉnh hiện có 07 nhà văn hóa cấp huyện, 93 nhà văn hóa cấp xã, 883 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố (tăng 752 nhà so với năm 2004). Cùng với trên 260 sân vận động, bóng chuyền, bóng rổ, tennis, bóng đá, sân vận động và nhà luyện tập thể thao đã cơ bản đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí của Nhân dân.

Nội dung xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh được coi trọng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ban tuyên giáo các cấp đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động đấu tranh, phản bác âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch. Đến nay 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư; cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc cơ bản nắm vững và tích cực thực hiện các nội dung về xây dựng tư tưởng chính trị; thể hiện sự nhất trí cao và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ và công cuộc đổi mới đất nước. Cùng với kết quả thực hiện 7 phong trào cụ thể đã góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa tỉnh. Đến hết năm 2019 toàn tỉnh có trên 78.800 hộ gia đình đạt 82,5% (tăng trên 60%); 78,2% thôn, bản, khu phố đạt danh hiệu gia đình, thôn, bản văn hóa (tăng 56% so với năm 2004) và trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (tăng trên 73% so với năm 2004). Phong trào toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại phát triển mạnh mẽ, đến năm 2020 toàn tỉnh có  348 câu lạc bộ và điểm luyện tập thể dục, thể thao, trên 16.000 gia đình với trên 127.000 người tham gia luyện tập thể thao thường xuyên…

Qua đó khẳng định, sau 20 năm, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai Châu ngày càng phát triển cả về lượng và chất, từng bước đi vào chiều sâu. Tư tưởng, đạo đức và lối sống văn hóa lành mạnh được khơi dậy; truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và ý chí tự lực, tự cường… ngày càng được phát huy; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao có sự phát triển và hướng mạnh về cơ sở. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm đầu tư, phát huy hiệu quả. Góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, môi trường văn hóa xã hội ở cộng đồng dân cư ngày càng tiến bộ, văn minh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu, một số nơi chưa phát huy hiệu quả hoạt động. Tỷ lệ nhà văn hóa cấp xã, thôn, bản, khu dân cư chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chưa thu hút được các doanh nghiệp tư nhân tham gia phong trào, xây dựng doanh nghiệp văn hóa. Phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn đô thị văn minh còn nhiều hạn chế; tỷ lệ xã, phường, thị trấn được công nhận danh hiệu “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới’, “Phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” còn thấp. Công tác xóa đói, giảm nghèo ở một số địa phương vẫn càn hạn chế, kết quả chưa vững chắc; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; tình trạng sinh con thứ 3, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn tồn tại trong một bộ phận nhân dân các dân tộc thiểu số; tình trạng vi phạm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vẫn còn xảy ra…

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh các định: Tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương của tỉnh về thực hiện phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc về ý nghĩa tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện phong trào đối với sự phát triển của địa phương; trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện phong trào. Ban chỉ đạo các cấp tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa các mục tiêu, tiêu chí của phong trào vào các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong từng giai đoạn và hằng năm; bố trí nguồn kinh phí đầu tư để triển khai thực hiện hiệu quả; chú trọng xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho triển khai thực hiện phong trào. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao; tăng cường công tác quản lý, sử dụng, phát huy tối đa, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp cụ cho cán bộ, chuyên viên tham mưu và trực tiếp tham gia triển khai thực hiện phong trào các cấp, nhất là cấp cơ sở, đảm bảo cho phong trào được triển khai thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện phong trào tại các địa phương, đơn vị, nhân rộng những mô hình, điển hình, cách làm hay, sáng tạo, đồng thời chấn chỉnh nhưng nơi làm chưa tốt, không hiệu quả./.

Tác giả bài viết: Thanh Sơn

Tiếp Tục Đẩy Mạnh Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa” .Công An Tra Vinh

Người tốt việc tốt

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày 26/10/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

  Sau 05 năm triển khai thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét. Cấp ủy, lãnh đạo các cấp đã quan tâm chỉ đạo, đưa vào nghị quyết, chương trình công tác hằng năm nhiều biện pháp xây dựng môi trường văn hóa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Nội dung, nhiệm vụ thực hiện phong trào được triển khai sâu rộng; chú trọng xây dựng người cán bộ, chiến sỹ CAND vững vàng về chính trị, tư tưởng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, vì nhân dân phục vụ. Hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật trong CAND có nhiều tác phẩm, đề tài có giá trị về nội dung tư tưởng, nghệ thuật; phong trào văn nghệ quần chúng trong CAND phát triển sâu rộng. Cơ sở vật chất, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư, phát huy hiệu quả, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, xây dựng đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sỹ. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

 

Qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cùng với các phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo các cấp và cán bộ, chiến sỹ trong việc xây dựng văn hóa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.       Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” trong 05 năm qua.   Thời gian tới, để đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phong trào và xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương, Bộ Công an và địa phương phát động. Nghiên cứu vận dụng những bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn thực hiện phong trào và xây dựng đơn vị đạt chuẩn danh hiệu gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc trưng của các đơn vị, địa phương hoặc hệ lực lượng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản trong công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, thực hiện phong trào và xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”. Xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa trong CAND; kiện toàn tổ chức các đơn vị, cán bộ chuyên trách làm công tác văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ…  Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, Tổng cục Chính trị CAND tiếp thu các ý kiến tham luận tại Hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời, bổ sung các giải pháp, nhiệm vụ, những việc cần làm ngay để nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào trong thời gian tới./.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công An – www.mps.gov.vn

Các tin khác

Nhiều Mô Hình, Giải Pháp Trong Thực Hiện Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa”

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 10/10, UBND Quận 7 đã tổ chức tọa đàm về các mô hình, giải pháp hiệu quả trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận.

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đem lại một số kết quả đáng kể. Từ năm 2000 đến nay, quận có 13.115 gương người tốt, việc tốt được tuyên dương cấp quận và TP. Năm 2017, quận có 48.806 hộ gia đình văn hóa được ghi nhận trên 51.326 hộ đăng ký (đạt 95%). Ngoài ra, công tác chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách, nâng cao đời sống, giải quyết việc làm trong khu dân cư cũng được chú trọng. Trong năm, toàn quận đã có hơn 14.000 lao động được giải quyết việc làm; vận động hỗ trợ miễn học phí cho 763 học sinh với số tiền hơn 840 triệu đồng, giảm học phí cho 236 học sinh với số tiền hơn 380 triệu đồng; tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo, người cao tuổi, dân tộc thiểu số và trao tặng 300 phần quà trị giá 60 triệu đồng; tổ chức nhiều suất diễn văn nghệ phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia báo cáo tham luận về các mô hình hay như Khu vui chơi, sinh hoạt văn hóa và thể thao Câu lạc bộ Ông – Bà- Cháu khu phố 2, phường Phú Thuận; Câu lạc bộ Đờn ca tài tử phường Tân Thuận Đông… Đồng thời, một số đại biểu cho rằng muốn phát triển văn hóa thì cần phải xây dựng, đầu tư cải thiện cơ sở vật chất, từ đó đẩy mạnh các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội; đồng thời, cần đánh giá đúng thực trạng của từng địa bàn dân cư để có những mô hình phát triển phù hợp, tránh xảy ra bệnh thành tích.

Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Chỉ Đạo Phong Trào Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa là một trong bốn nhóm giải pháp lớn cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Từ năm 2000, cùng với cả nước, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát động trong toàn tỉnh Hưng Yên. Trong suốt những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban Chỉ đạo phong trào các cấp và đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định tính toàn dân, toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được liên tục và kịp thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp. Ngày 22/11/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2216/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Ban vận động Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và phân công nhiệm vụ cho ngành thành viên theo dõi, chủ trì chỉ đạo các phong trào cụ thể trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 10/10 huyện, thị xã, thành phố, 161/161 xã, phường, thị trấn trong tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và thường xuyên rà soát, củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo. Nhằm giúp Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh thực hiện nhiệm vụ, ngày 20/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1421/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hưng Yên. Đến năm 2015, 10/10 huyện, thị xã, thành phố thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra tại các địa phương và cơ sở. Trong 20 năm, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức trên 40 cuộc kiểm tra, giám sát tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá thực tế phong trào, tiếp thu các ý kiến phản ánh của Ban Chỉ đạo các cấp và quần chúng nhân dân, kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp. Từ đó, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện phong trào được tháo gỡ, giúp động viên, tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào, góp phần nâng cao số lượng và chất lượng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, từ năm 2000 – 2020, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham mưu, ban hành các cơ chế, chính sách và trên 1.000 văn bản các loại nhằm chỉ đạo, hướng dẫn đưa phong trào phát triển toàn diện về mọi mặt. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với các phong trào và cuộc vận động thi đua yêu nước như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”; “Người tốt, việc tốt”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, “Lao động giỏi lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức lao động”; “Xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”, “Xây dựng gia đình nông dân văn hoá”, “Tuổi cao, gương sáng”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua quyết thắng”, “Xây dựng khu dân cư 3 không”, “Cưới vui, tiết kiệm”…

Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ban hành hàng nghìn văn bản các loại để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của từng địa phương. 100% các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa hằng năm, kế hoạch xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở. Các xã, phường, thị trấn tích cực triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện tới cơ sở; trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở phối hợp triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; tích cực tuyên truyền vận động các thôn, làng, khu phố, các gia đình đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hoá hằng năm; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá thể thao cơ sở.

Nhìn chung, trong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ và sáng tạo trên cơ sở bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của phong trào đến nhân dân được thực hiện thường xuyên, đa dạng về hình thức, phát huy hiệu quả tích cực, làm cho nhận thức và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện phong trào không ngừng được nâng lên. Đến nay, việc thực hiện các nội dung, phong trào cụ thể trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành việc làm thường xuyên của các địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh. Kết quả đạt được của phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, bao trùm lên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn việc thực hiện phong trào với thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân.

Hai là, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện trong triển khai thực hiện phong trào; tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; công tác thanh tra, kiểm tra và có biện pháp quản lý hiệu quả đối với các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, dịch vụ du lịch; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, hội thi – hội diễn chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho trẻ em, người cao tuổi…

Ba là, tổ chức việc kiểm tra, đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp và đánh giá công tác triển khai phong trào tại địa phương cơ sở, từ đó xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp. Định kỳ sơ kết, tổng kết phong trào, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những mục tiêu, giải pháp phát triển phong trào trong thời gian tiếp theo.

Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò ý nghĩa, nội dung phong trào. Động viên khen thưởng kịp thời các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong phong trào làm tiền đề và khích lệ phong trào ở các địa phương trong tỉnh. Bồi dưỡng, cập nhật thông tin mới, nhân rộng mô hình mới và cách làm hay trong quá trình triển khai thực hiện phong trào.

Năm là, tập trung đầu tư các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi. Hỗ trợ một phần kinh phí ngân sách Nhà nước các cấp để xây dựng, đầu tư trang thiết bị cho thiết chế văn hóa ở thôn, làng, khu phố, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Huy động nguồn xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ cho các hoạt động của phong trào.

HC

 

 

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đẩy Mạnh Phong Trào “Toàn Dân Đoàn Kết Xây Dựng Đời Sống Văn Hóa”, Góp Phần Phát Triển Kinh Tế trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!