Đề Xuất 11/2022 # Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Góp Phần Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Chính Trị Của Địa Phương, Đơn Vị / 2023 # Top 15 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 11/2022 # Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Góp Phần Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Chính Trị Của Địa Phương, Đơn Vị / 2023 # Top 15 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Góp Phần Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Chính Trị Của Địa Phương, Đơn Vị / 2023 mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội, có 3.977 mô hình, tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm tham gia và phát triển các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh và địa phương phát động như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, trọng điểm là vận động Nhân dân hoàn thành về đích các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, ấp, xã văn hóa.

Lĩnh vực quốc phòng – an ninh, có 979 mô hình đạt hiệu quả. Công an, Quân sự phối hợp với MTTQ, các đoàn thể nghiên cứu, sáng tạo cách thức vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” bằng phương thức “Dân vận khéo” để vừa đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống gây mất ổn định trên địa bàn, phòng ngừa và đẩy lùi tệ nạn xã hội, ngăn ngừa tai nạn giao thông và hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, có 1.111 mô hình nổi trội, vận dụng vào thực tế công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang để cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.   

Có thể nói phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác dân vận đã góp phần vào kinh tế tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, hoàn thành trước thời hạn về mục tiêu XDNTM, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng cải thiện và nâng lên, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội ổn định, quốc phòng được tăng cường.

Càng Long là một trong những địa phương thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”. Ông Nguyễn Minh Niên, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Càng Long cho biết: từ năm 2016 đến nay, thông qua việc xây dựng, thực hiện các mô hình “Dân vận khéo”, Càng Long đã huy động được nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vào cuộc, các mô hình “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả thiết thực.

Giai đoạn 2016 – 2020, các cơ quan, ban, ngành, địa phương các cấp trên địa bàn huyện Càng Long đăng ký 4.110 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó, lĩnh vực kinh tế có 575 mô hình, lĩnh vực văn hóa – xã hội có 2.951 mô hình, lĩnh vực quốc phòng – an ninh có 267 mô hình và lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 317 mô hình. 

Nổi bật trong lĩnh vực kinh tế có mô hình “Tổ hợp tác sản xuất lúa giống chất lượng cao” của tập thể Chi bộ Ấp 5, xã An Trường, đã vận động thành viên tổ hợp tác tham gia làm lúa giống chất lượng cao và liên kết doanh nghiệp cung cấp đầu vào, bao tiêu sản phẩm cho nông dân của chi bộ ấp. Hiện Ấp 5 có 07 tổ kinh tế hợp tác với 145 thành viên, diện tích 105ha.

Hay trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, cấp ủy Đảng, chính quyền, Dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp trên địa bàn huyện phối hợp với UBND và các ngành chuyên môn tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng hệ thống chính trị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, nhằm hướng tới xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Nổi bật như mô hình “Nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện. Thực hiện mô hình này, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện luôn lấy tiêu chí thi đua của cán bộ, đảng viên là công chức, viên chức về ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân gắn với việc đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Giai đoạn 2016 – 2020, toàn tỉnh tiếp tục phát động phong trào “Dân vận khéo”, trong đó tập trung đi sâu và cụ thể hóa việc tăng cường, đổi mới phương thức công tác dân vận gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cấp ủy Đảng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận. Chính quyền, cơ quan Nhà nước xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với nâng cao trách nhiệm làm công tác dân vận của cơ quan Nhà nước và xây dựng phong cách cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với dân kết hợp với hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Lực lượng vũ trang xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết Nhân dân tham gia các phong trào thi đua bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. MTTQ, các đoàn thể xây dựng mô hình “Dân vận khéo” nhằm cụ thể hóa vai trò tham mưu và nòng cốt về công tác dân vận đối với cấp ủy, đồng thời cụ thể hóa việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn tới thông qua nghiên cứu, tìm hiểu, đề xuất nội dung, giải pháp chỉ đạo của Tỉnh ủy; định hướng nội dung và hướng dẫn phương pháp xây dựng mô hình “Dân vận khéo” của từng ngành, địa phương. Xây dựng lực lượng cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn phong trào thi đua “Dân vận khéo” thông qua đào tạo, tập huấn định kỳ thường xuyên và đột xuất; tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ dân vận sau đại hội đảng các cấp. Nâng cao vai trò tham mưu của Ban Chỉ đạo các cấp; thường xuyên củng cố, kiện toàn thành viên và phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực, địa phương; tiếp tục sinh hoạt chuyên đề để giới thiệu, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” của từng ngành, địa phương…

KIM LOAN

Côn Đảo Qua 10 Năm Thực Hiện Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo” / 2023

Trên lĩnh vực kinh tế – xã hội, các cơ quan, đơn vị đã đăng ký 43 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Trong đó, nhiều mô hình có tính bền vững, sức lan tỏa cao và có ảnh hưởng lớn đến các mặt của đời sống xã hội; góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Trong đó, phải kể đến là mô hình “Vệ sinh môi trường bờ biển trên địa bàn khu” do khu dân cư số 4 phối hợp với Đồn BP CĐ thực hiện. Được triển khai từ năm 2012 đến nay, mô hình đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho môi trường CĐ xanh – sạch – đẹp. Và hơn thế nữa, mô hình đã tạo được phong trào, thói quen c ứ vào 7 giờ sáng ngày thứ 7 của một tuần trong tháng, người dân khu dân cư số 4 và CB – CS Biên phòng tập trung ra khu vực bờ biển từ cầu tàu Lịch sử 914 đến cống An Hải, tiến hành dọn vệ sinh, thu gom rác thải. Nhờ đó, môi trường bờ biển trên địa bàn luôn sạch, đẹp; không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sống ở CĐ mà còn tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi đến CĐ. Cũng q ua triển khai mô hình quy định về giữ g ác phong trào nhà s ạch, vườn đẹp, trang bị th

Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị; các chi, đảng bộ đăng ký thực hiện 50 mô hình. Qua thực hiện đã góp phần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, bám sát tình hình nhân dân, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, vận động, khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; đối thoại, hòa giải nhiều vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho cấp ủy, chính quyền giải quyết, làm thất bại mọi âm mưu và các thủ đoạn của các thế lực thù địch; từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội tạo ra sự ổn định về chính trị cho đất nước, đồng thuận trong nhân dân và tăng cường sự gắn bó máu thịt giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nhiều mô hình đã và đang được thực hiện trong năm 2019 như: mô hình”Chia sẻ yêu thương” của Huyện đoàn Côn Đảo, mô hình “Giao trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính miễn phí tại nhà người dân” của Phòng Nội vụ Lao động Thương binh & Xã hội huyện, mô hình “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa”, “Một cửa liên thông” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” của Văn phòng HĐND & UBND huyện,… ô hình “Hội viên nông dân Côn Đảo hành động vì môi trường xanh” của Hội Nông dân huyện được nhân dân đồng lòng hưởng ứng; công tác vận động, giải thích ý nghĩa thiết thực của mô hình được triển khai đến 100% hội viên. Ngoài ra, mô hình còn nhận được sự đồng thuận từ các hộ buôn bán, hộ kinh doanh phòng trọ và của các khu dân cư. Với những kết quả đã đạt được, dịp tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua ”Dân vận khéo”, Hộiđồng thẩm định mô hình, điển hình DVK huyện đề nghị khen thưởng các mô hình, điển hình tiêu biểu của các tập thể, cá nhân. Đây là những mô hình, điển hình được các tổ chức cơ sở Đảng đăng ký và duy trì thực hiện thường xuyên, sâu rộng trong 10 năm qua; khẳng định tính hiệu quả và tầm ảnh hưởng của mô hình trong đời sống nhân dân, như: mô hình ”Quân dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư” của khu 1 và Đại đội KP7; ”Hãy làm sạch biển” của Đồn Biên Phòng CĐ; ”Tấm lòng vàng” của khối dân vận khu 9; ”Vận động viên chức người lao động tích cực tham gia hiến máu nhân đạo” của Ban quản lý CTCC; ”Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học biển tại CĐ”của Ban quản lý VQG Côn Đảo;…

Đẩy Mạnh Phong TràO Thi Đua “Dạy Tốt, Học Tốt” / 2023

Thứ tư, 29/06/2011 14:29

(NTO) Những năm qua, Công đoàn ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh nhà luôn nỗ lực làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống và vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên (CB-GV) tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Cô và trò vùng cao Phước Chiến.

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CB-GV, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác giáo dục-đào tạo, thời gian qua, các cấp công đoàn ngành GD-ĐT đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua “dạy tốt – học tốt”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”… gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sâu rộng trong đội ngũ CB, GV. Cụ thể hóa các phong trào đó, mỗi đơn vị, trường học đều xây dựng cho mình nội quy, quy chế làm việc, tác phong giảng dạy, vận động thầy, cô giáo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, tìm tòi phương pháp dạy học hay để áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy.

Hằng năm, công đoàn ngành còn phối hợp với chính quyền phân loại đội ngũ CB-GV, từ đó đề ra chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, chính trị thông qua nhiều hình thức đào tạo như tập trung, tại chức, từ xa… Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ CB- GV không ngừng được nâng lên. Tính đến đầu năm học 2010-2011, gần 94% giáo viên mầm non, 96% giáo viên tiểu học, trên 97% giáo viên THCS và 100% giáo viên THPT, 100% cán bộ quản lý trường học đạt chuẩn. Hằng năm, có trên 60% CB-GV đạt các danh hiệu thi đua. Với tinh thần trách nhiệm, ý thức cao trong công tác chuyên môn của đội ngũ CB-GV, chất lượng giáo dục- đào tạo ngày càng được nâng cao.

Ngoài các phong trào thi đua, công tác chăm lo đời sống cho người lao động cũng luôn được Công đoàn quan tâm thực hiện. Hằng năm, đã chỉ đạo cho công đoàn các đơn vị, trường học phối hợp với lãnh đạo nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức nhằm xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ CB-GV. Từ năm 2008 đến nay, công đoàn các trường học cũng đã phối hợp tổ chức gần 3.000 lượt CB, GV-NV đi tham quan, du lịch, giao lưu trao đổi dạy học, điều trị, chăm sóc sức khỏe.

Bà Huỳnh Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT cho biết: Ngoài việc thực hiện tốt công tác bảo vệ lợi ích chính đáng cho người lao động, điều phấn khởi hơn cả là nhiều CĐCS ở các đơn vị, trường học đã chủ động, tích cực phát huy vai trò tập hợp, vận động đoàn viên đoàn kết, xây dựng nhiều nguồn quỹ hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống, thăm hỏi, động viên nhau lúc hoạn nạn, khó khăn… với số tiền hàng trăm triệu đồng”.

Với phương châm “Hướng hoạt động về cơ sở”, thời gian tới, Công đoàn ngành GD-ĐT tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ cơ bản của ngành là “Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa giáo dục”. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành không ngừng kiện toàn bộ máy tổ chức, tích cực phối hợp với công đoàn cấp trên, chính quyền tham gia thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, tạo điều kiện cho CB-GV nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nhất là đối với đội ngũ CB, GV ở vùng sâu, vùng xa.

Uyên Thu

Khảo Sát Việc Triển Khai Thực Hiện Phong Trào Thi Đua Dân Vận Khéo Tại Huyện Hoa Lư / 2023

Chiều ngày 26/5, đoàn khảo sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Hoa Lư.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Hoa Lư: Thực hiện kế hoạch của Ban T hường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020, huyện Hoa Lư đã tổ chức quán triệt nghiêm túc, kịp thời các nội dung cơ bản của kế hoạch, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, các địa phương tích cực thực hiện.

Định kỳ 6 tháng và h à ng năm, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện phong trào, đảm bảo công tác chỉ đạo được thường xuyên, liên tục. Qua 4 năm triển khai phong trào, toàn huyện đã xây dựng được 161 mô hình điển hình Dân vận khéo (trong đó có 71 mô hình điển hình cấp huyện) trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều mô hình đã phát huy được hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Làm việc với Ban chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo tại huyện Hoa Lư, đồng chí Đỗ Việt Anh cho biết: Để chuẩn bị cho việc tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức khảo sát, thăm các mô hình dân vận khéo tiêu biểu tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở khảo sát, đoàn giúp Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” có thêm thông tin thực tiễn, đánh giá được kết quả việc triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016-2020; đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện phong trào thi đua trong giai đoạn tới.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Hoa Lư đã triển khai trong thời gian qua, đồng chí Trưởng đoàn khảo sát Đỗ Việt Anh nhấn mạnh đây là một trong những kinh nghiệm hay có thể nhân rộng trong thời gian tới.

Khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân vận khéo trong đời sống xã hội, chia sẻ với những khó khăn của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo huyện cần tiếp tục xây dựng, nuôi dưỡng phong trào, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Đồng chí lưu ý, công tác dân vận khéo cần phải thực hiện trong tất cả các lĩnh vực, nhằm tham gia giải quyết vấn đề khó, nhạy cảm như: công tác bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng, công tác đảm bảo an sinh xã hội…, qua đó huy động các tầng lớp nhân dân tham gia có hiệu quả vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trước mắt là công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đoàn công tác tặng bức tranh phong cảnh cho thôn Tây.

Nhân dịp này, đoàn đã đi thăm, khảo sát thực tế và tặng quà mô hình Tuyến đường “Sáng-xanh-sạch và Khu nhà sạch, vườn đẹp kiểu mẫu” tại thôn Tây (xã Trường Yên). Đây là mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của huyện.

Theo đó, thực hiện mô hình, các tuyến đường trên địa bàn đã được lắp đặt đèn điện trang trí; huy động hội viên phụ nữ cùng nhân dân tham gia trồng, chăm sóc tuyến đường hoa từ UBND xã đến khu Di tích Đinh Lê.

Bên cạnh đó, nhiều gia đình tích cực tham gia, cải tạo, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng “nhà sạch, vườn đẹp”, góp phần chỉnh trang cảnh quan, tạo mĩ quan nông thôn, hình thành nếp sống văn minh, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn.

Mai Lan – Đức Lam

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đẩy Mạnh Phong Trào Thi Đua “Dân Vận Khéo”, Góp Phần Thực Hiện Tốt Nhiệm Vụ Chính Trị Của Địa Phương, Đơn Vị / 2023 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!