Đề Xuất 5/2023 # Đảng Bộ Phường Đoàn Kết: Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ # Top 9 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 5/2023 # Đảng Bộ Phường Đoàn Kết: Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ # Top 9 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Đảng Bộ Phường Đoàn Kết: Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Đảng bộ phường Đoàn Kết có 20 chi bộ trực thuộc, với gần 600 đảng viên, trong đó có 13 chi bộ tổ dân phố, bản. Quán triệt sâu sắc quy định chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tại Điều lệ Đảng: “Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên; thu, nộp đảng phí” và thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của chi bộ “Chi bộ là nền tảng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, thời gian qua Đảng bộ phường Đoàn Kết luôn chú trọng công tác xây dựng các chi bộ trực thuộc vững mạnh; trong đó, đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đây chính là biện pháp quan trọng nhằm giáo dục cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ của chi bộ giao. Đồng thời, thông qua sinh hoạt chi bộ cấp ủy cũng nắm chắc được tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kết quả trên góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Năm 2020 hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt, mặc dù còn nhiều khó khăn do tác động bởi đại dịch Covid-19, song thu ngân sách địa phương vẫn đạt cao hơn năm trước; các chỉ tiêu về y tế, giáo dục đều đạt; hoạt động văn hóa và các vấn đề xã hội được quan tâm, phát triển, nhất là phong trào văn nghệ quần chúng phát triển sâu rộng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Phường cơ bản ổn định.

Thực hiện hiệu quả các định hướng, giải pháp trên chắc chắn chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc của Đảng ủy phường Đoàn Kết sẽ tiếp tục được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đẩu của tổ chức đảng ở cơ sở và của đảng viên, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong phường thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng phường Đoàn Kết ổn định và ngày càng phát triển vững mạnh./.

Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vấn đề quan trọng và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Chi bộ là tổ chức tế bào cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng, là trường học giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, là nơi quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên. Chi bộ là đội tiên phong cách mạng, thực hiện chức năng lãnh đạo chính trị trong các tập thể lao động và trong các khu dân cư. Mọi hoạt động của chi bộ nhằm đảm bảo cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ sở; đồng thời góp phần vào việc bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng bằng những kinh nghiệm từ phong trào cách mạng của quần chúng từ cơ sở, nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì chủ nghĩa xã hội.

Quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta về vị trí vai trò của chi bộ đã nhấn mạnh:… Đảng mạnh là do chi bộ tốt” 1; “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI của Đảng, Đảng ta khẳng định “Những thành tựu đã đạt được, những tiềm năng được khai thác, những kinh nghiệm có giá trị đều bắt nguồn từ sự nỗ lực phấn đấu của quần chúng ở cơ sở mà hạt nhân lãnh đạo là tổ chức cơ sở đảng”.

Các hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ. Chất lượng của tổ chức Đảng phụ thuộc vào các hoạt động của chi bộ. Củng cố chi bộ là khâu trung tâm của việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng.

Trong những năm vừa qua hoạt động của các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi bộ đã thực hiện tương đối tốt sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhưng trong thực tế vẫn có những cuộc sinh hoạt chất lượng chưa cao, nội dung sinh hoạt vẫn còn nặng về công tác lãnh đạo chuyên môn, hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, ít được đổi mới. Thậm chí, chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cũng chưa thể nói là tốt. Việc ghi chép biên bản đôi khi thiếu cẩn thận, chưa phản ánh được đúng tinh thần và nội dung của cuộc họp… Từ thực trạng chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, xuất phát từ yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW6 (lần 2) khoá VIII, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay, thì việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực sự là vấn đề cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu mới.

– Cụ thể hoá các quan điểm trên, Đảng ta đã quy định: hình thức tổ chức và nhiệm vụ của chi bộ tại điều 24 Điều lệ Đảng, và Quy định số 95-QĐ/TW ngày 03/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã.

– Để chỉ đạo hoạt động thực tiễn của các chi bộ, Ban bí thư TW Đảng đã ra Chỉ thị số 10 – CT/TW ngày 30/3/2007 về ” Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Trên tinh thần đó, để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, trước hết các chi bộ cần xác định:

– Về nội dung tư tưởng: Thường xuyên cung cấp thông tin mới, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, trong sinh hoạt chi bộ cần thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, động viên đảng viên nêu cao tinh thần say sưa tự học tập, rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt. Các chi bộ cần nắm được diễn biến tư tưởng của đảng viên, quan tâm động viên, giúp đỡ để đảng viên yên tâm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

– Về nội dung chính trị: Chi bộ phải trở thành trường học giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Về chức năng, nhiệm vụ của người đảng viên; về ý thức chính trị của đảng viên gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

– Về nội dung tổ chức: Chi bộ là tổ chức lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan chuyên môn, của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và của tất cả đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Đảng. Là môi trường giúp đỡ, dìu dắt đảng viên trưởng thành…

Xây dựng Đảng TSVM về tư tưởng, chính trị và tổ chức là nhiệm vụ to lớn mà Đảng ta đã xác định cho tất cả các TCCS Đảng và đảng viên.

Để thực hiện được các nội dung đó, cần thực hiện một số giải pháp sau:

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ đối với toàn thể đảng viên

Đảng viên của Đảng dù ở cương vị nào trong Đảng và trong bộ máy Nhà nước đều được sinh hoạt trong một chi bộ và phải thực hiện các nghĩa vụ của người đảng viên, được hưởng các quyền lợi do Điều lệ Đảng quy định. Mặt khác theo quy định tại điều 24, Điều lệ Đảng do đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI quy định, chi bộ trực thuộc có 5 nhiệm vụ: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng; và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên; thu, nộp đảng phí. Chi bộ, chi uỷ họp thường lệ mỗi tháng một lần. Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập 5 năm 2 lần”. Đó là nguyên tắc, là quy định bắt buộc được quy định trong Điều lệ Đảng, không thể linh hoạt sửa đổi, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Nếu muốn thay đổi thì phải báo cáo và phải có sự đồng ý của cấp trên.

Tại Điều 8 Điều lệ Đảng cũng quy định: “Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét đề nghị lên cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên”.

Như vậy việc tham gia sinh họat chi bộ cũng được coi là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá tư cách của người đảng viên. Vì vậy cần quán triệt vị trí vai trò của chi bộ và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để mọi đảng viên hiểu rõ, tự giác thực hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên đối với hoạt động của chi bộ.

2. Thực hiện tốt quy trình sinh hoạt chi bộ

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần tổ chức sinh hoạt theo quy trình một cách khoa học, đó là thực hiện tốt 3 bước trong sinh hoạt chi bộ.

* Bước một: là bước chuẩn bị họp; bước này gồm những phần việc cụ thể:

– Chuẩn bị nội dung.

– Chương trình.

– Thời gian.

– Phương tiện.

– Tài liệu.

Trong bước này chuẩn bị nội dung để họp là quan trọng nhất. Nội dung được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, sát thực tế bao nhiêu thì hiệu quả cuộc họp càng đạt kết quả cao bấy nhiêu.

– Cần lựa chọn đúng nội dung sinh hoạt, xác định đúng thời gian sinh hoạt. Để lựa chọn tốt nội dung sinh hoạt cần dựa vào mấy căn cứ sau đây:

+ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của loại hình chi bộ (theo quy định của Trung ương).

+ Bám sát nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

+ Nắm chắc các hoạt động của chi bộ để lựa chọn vấn đề cụ thể, đưa vào nội dung sinh hoạt cho phù hợp, đáp ứng được đòi hỏi của thực tế cũng như tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng.

+ Căn cứ vào sự chỉ đạo của đảng ủy, của tổ chức Đảng cấp trên về nội dung sinh hoạt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, các đợt sinh hoạt chính trị chung, thông tin, thông báo thời sự v.v.

+ Căn cứ kế hoạch công tác của cấp ủy trong nhiệm kỳ đại hội đảng bộ và đại hội của các chi bộ…

Nội dung của từng cuộc sinh hoạt chi bộ có thể do yêu cầu thực tế đặt ra phải giải quyết hoặc do cấp ủy cấp trên chỉ đạo. Song dù yêu cầu nào thì Bí thư chi bộ cũng vẫn phải chuẩn bị chu đáo nội dung. Trước khi chuẩn bị nội dung sinh hoạt, Bí thư chi bộ cũng cần trao đổi với đồng chí phụ trách công tác chuyên môn để có sự thống nhất về nội dung sinh hoạt.

Chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ là trách nhiệm chung của tất cả đảng viên, song trách nhiệm trước hết là của chi ủy và trực tiếp là Bí thư chi bộ.

Cùng với việc chuẩn bị nội dung cần xác định thời gian sinh hoạt ( số giờ, buổi, ngày) thời gian cần xác định phù hợp không quá ngắn hoặc quá dài. Thông báo nội dung, thời gian sinh hoạt chi bộ cho đảng viên biết trước để bố trí sắp xếp công việc, chuẩn bị ý kiến phát biểu và tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ.

* Bước hai: Tiến hành sinh hoạt chi bộ.

Sinh hoạt chi bộ phải bảo đảm:

– Phát huy được trí tuệ của tập thể , thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thể hiện tốt tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu.

– Thư ký hội nghị phải ghi chép đầy đủ, chính xác diễn biến hội nghị và kết luận của chủ tọa, ý kiến tán thành, không tán thành chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Những vấn đề thuộc về kết luận, chủ trương hay ra nghị quyết chi bộ cần ghi rõ từng việc một, ngắn gọn để đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện, tránh tình trạng kết luận và ghi biên bản một cách chung chung.

Tổ chức thực hiện nghị quyết chi bộ.

Tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ là bước quyết định trong hành động của chi bộ, thể hiện cụ thể vai trò và hiệu quả lãnh đạo của chi bộ là cơ sở thực tiễn để rút kinh nghiệm cho kỳ họp tiếp theo. Vì vậy, bí thư chi bộ phải nhân danh là người đề ra ghị quyết tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, quá trình tực hiện nghị quyết phải bằng những hình thức thích hợp để kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc đảng viên thực hiện.

3. Tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề

Để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng một cách chắc chắn, sâu sắc, tránh được sự nhàm chán, khô cứng trong sinh hoạt chi bộ, cần tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề. Mỗi năm, mỗi chi bộ ít nhất cũng cần có hai đến ba kỳ sinh hoạt chuyên đề.

4. Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nền nếp sinh hoạt chi bộ

Cần tăng cường giáo dục, quán triệt về vị trí, vai trò của chi bộ và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để mọi đảng viên thấy rõ, vịêc tham gia sinh hoạt chi bộ là quyền lợi, là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Hàng tháng khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy cần điểm danh, đồng chí thư ký ghi chép biên bản cần thể hiện rõ ai vắng mặt, có lý do hay không có lý do. Sau buổi sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ cần gặp gỡ, nhắc nhở hoặc truyền đạt nghị quyết của chi bộ để đảng viên vắng mặt hiểu rõ nội dung sinh hoạt chi bộ và tham gia thực hiện nghị quyết của chi bộ.

5. Phát huy vai trò của quần chúng tham gia xây dựng Đảng, góp ý kiến phê bình đảng viên và tổ chức đảng

Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Chi bộ là cầu nối giữa đảng viên với quần chúng; đảng viên phải gắn bó mật thiết với quần chúng, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và những ý kiến đóng góp của họ thông qua việc tổ chức sinh hoạt của quần chúng để họ trực tiếp góp ý phê bình tổ chức đảng và đảng viên. Hàng năm các chi bộ , hoặc trong đảng bộ cần tổ chức lấy ý kiến, góp ý của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên và với tổ chức Đảng. Khi tổ chức lấy ý kiến các tổ chức quần chúng cần thực hiện nghiêm túc, thật sự cầu thị, tránh làm hình thức. Sau khi quần chúng tham gia đóng góp ý kiến cần xem xét trả lời hoặc công khai thông báo việc tíêp thu sửa chữa đối với các tổ chức quần chúng.

6. Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của đảng ủy với tình hình sinh họat ở các chi bộ

Chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc trực tiếp vào thái độ, tác phong làm việc khoa học, dân chủ và phẩm chất, năng lực của tập thể chi bộ và từng đảng viên. Song sự chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ của tổ chức Đảng cấp trên là một yếu tố tác động có tính quyết định đối với hoạt động của các chi bộ, sự chỉ đạo cần tập trung vào các nội dung cụ thể sau đây:

– Theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ về nội dung sinh họat của các chi bộ về sự lãnh đạo của chi bộ đối với hoạt động chuyên môn, đối với công tác tư tưởng, tổ chức. – Phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi giúp đỡ các chi bộ. – Chăm lo bồi dưỡng kiến thức công tác đảng: Sắp xếp thời gian tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí chi ủy, bí thư chi bộ tham dự đầy đủ của các đợt tập huấn để nâng cao nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ.

– Kiểm tra thường xuyên chế độ sinh hoạt chi bộ bằng các hình thức: Qua báo cáo hàng tháng của các chi bộ, qua sổ biên bản sinh hoạt, qua kiểm tra đột xuất việc sinh hoạt của các chi bộ.

7. Đề cao trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ đối với hoạt động của chi bộ và sinh hoạt chi bộ

Chi ủy, Bí thư chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi ủy, chi bộ phải có quá trình chuẩn bị, được đầu tư đúng mức, đó là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, trước hết là Bí thư chi bộ. Nội dung chuẩn bị sẽ là dự thảo báo cáo về nhiệm vụ chính trị có thể đi vào những nét lớn:

+ Kiểm điểm đánh giá tính hình đơn vị.

+ Chủ trương, định hướng sắp tới.

+ Dự kiến phân công, dự kiến tình huống.

+ Vấn đề kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng…

Trách nhiệm, năng lực của chi uỷ, Bí thư chi bộ là một trong những nhân tố quyết định nhất đối với chất lượng sinh hoạt chi bộ./.

Huỳnh Trọng Vũ

Hà Thị Tuyết Nhung @ 21:32 14/04/2013 Số lượt xem: 6237

Nhiều Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ

Sinh hoạt chi bộ tại xã Gia Vân (Gia Viễn). Ảnh: Thế Minh

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng đổi mới phương thức hoạt động, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Đặc biệt, bám sát hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch, quyết định, quy định cụ thể, phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của các loại hình tổ chức cơ sở đảng để tổ chức thực hiện. Năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 21 “Về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy tăng cường trách nhiệm của chi uỷ, nêu cao tính tự giác, tiền phong gương mẫu của đảng viên trong lời nói, việc làm và sinh hoạt Đảng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, thực hiện tốt việc phân công, giao nhiệm vụ cho cấp uỷ viên, đảng viên chịu trách nhiệm trên từng lĩnh vực, địa bàn, mỗi đảng viên phải giữ vai trò nòng cốt trong các đoàn thể quần chúng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Kết luận số 21, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 12 về việc “Tổ chức giao ban cụm xã, phường, thị trấn và phân công đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố”. Cùng với đó, hàng năm, tỉnh đều mở các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho bí thư, phó bí thư, cán bộ văn phòng đảng uỷ xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang thuộc các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Các huyện mở lớp bồi dưỡng cho cấp ủy viên, bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Trong bồi dưỡng, chú trọng việc cập nhật kiến thức mới, kỹ năng sinh hoạt chi bộ cho các đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh việc cho đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng ở một số nơi chưa đúng đối tượng do nể nang. Đồng thời yêu cầu các đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định 76 của Bộ Chính trị, qua đó góp phần tăng tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện Kết luận số 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Đảng bộ cấp huyện đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc phân công đảng viên chi bộ cơ quan cấp xã; đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm xã định kỳ hàng tháng về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, bản, tổ dân phố…, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong sinh hoạt chi bộ. Qua việc dự sinh hoạt đã giúp cán bộ cấp huyện, cấp xã kịp thời nắm chắc tình hình ở địa phương, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của chi bộ, đảng viên và nhân dân, không để xảy ra bức xúc, điểm nóng, đồng thời giúp cho cán bộ có thêm kinh nghiệm thực tiễn trong công tác. Nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng nhờ đó cũng có sự đổi mới. Sinh hoạt chi ủy, chi bộ theo định kỳ cơ bản được duy trì nền nếp, việc chuẩn bị của chi ủy được chu đáo hơn, chất lượng sinh hoạt được nâng lên.

Đặc biệt, xuất phát từ thực tiễn, để khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ chủ yếu bàn về công việc chuyên môn, không đúng với nội dung sinh hoạt chi bộ; không bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu…, một số cấp uỷ địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã chỉ đạo và có những cách làm hay, cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như: Phân công cấp uỷ viên cấp trên, đảng viên thuộc chi bộ cơ quan xã, cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã định kỳ hàng tháng về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, phố; định kỳ hàng quý tổ chức giao ban cụm giữa cấp uỷ cấp huyện với bí thư chi bộ thôn, xóm, phố; định kỳ 6 tháng một lần cấp uỷ cấp huyện tổ chức đối thoại với bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, phố… Những cách làm trên đã góp phần quan trọng giải quyết cơ bản nhiều vấn đề bức xúc ở cơ sở, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đến hết quý I năm 2017, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình có 478 chi bộ cơ sở và 3.144 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhìn chung các chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Ban Bí thư. Nhiều chi bộ đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ ngày càng cao hơn, bình quân đạt từ 80% trở lên; đa số đảng viên giữ gìn được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn: chúng tôi

Cao Bằng: Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Cơ Sở

Chi bộ xóm Khún Thượng, xã Triệu Ẩu, Cao Bằng họp ban hành Nghị quyết lãnh đạo, xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức công dân vào quy ước của xóm. (Ảnh: Thái Hà)

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 2/3/2012; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng, ban hành Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 21/11/2016 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016 – 2020; Hướng dẫn số 32-HD/BCĐ, ngày 1/3/2017 hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện đề án; Hướng dẫn số 15-HD/TU, ngày 12/11/2018 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ các huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt đề án, kết luận, hướng dẫn đến các cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở, đồng thời sao lục các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, để các các đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt đến chi bộ trực thuộc và đảng viên. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức Đảng thực hiện; thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng và cụ thể hóa các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của đảng bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thành lập tổ công tác tham dự sinh hoạt chi bộ.

Các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ; chủ động xây dựng chương trình công tác của chi bộ hàng năm và cả nhiệm kỳ gắn với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết của chi bộ đã đề ra.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt văn bản của các cấp, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung; chỉ đạo cấp ủy cơ sở hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ.

Thời gian qua, một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được cấp ủy các cấp trong tỉnh Cao Bằng thực hiện, đó là phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách, theo dõi các đảng bộ cơ sở trực thuộc, đồng thời phân công dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư để theo dõi, hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chi bộ đảm bảo các quy định.

Hàng năm, các huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng về việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát, nắm tình hình, qua đó đã báo cáo kịp thời cho cấp ủy về những vấn đề nảy sinh, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các chi bộ.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tỉnh Cao Bằng năm 2018 (Ảnh: Thành Luân)

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Cao Bằng cũng xác định rõ việc chăm lo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy, đáp ứng yêu cầu là nhiệm vụ cấp bách cả trước mắt và lâu dài. Qua đào tạo, bồi dưỡng đã giúp đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, trường học có thêm kỹ năng, phương pháp lãnh, chỉ đạo điều hành sinh hoạt chi bộ đúng quy trình. Ngoài ra, việc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thực tế cũng là cách để nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ.

Việc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo đúng Điều lệ Đảng đã được các cấp ủy, chi bộ duy trì. Các cấp ủy cơ sở đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện nền nếp việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ bình quân đạt trên 90%. Điều đó cho thấy, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng và chi bộ được nâng lên rõ rệt.

Đồng thời, vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của chi bộ thể hiện rõ tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được đề cao; trình độ, năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống, điều hành sinh hoạt của các bí thư chi bộ được nâng lên.

Có thể khẳng định rằng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên đã tạo thêm những nguồn sinh khí mới, là điều kiện rất quan trọng để các chi bộ trong các tổ chức cơ sở đảng phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, các chi bộ cũng có thể đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị đảm bảo sát, đúng với tình hình địa phương và cơ quan, đơn vị.; tuyên truyền, vận động, tập hợp và lãnh đạo quần chúng nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Đảng Bộ Phường Đoàn Kết: Tiếp Tục Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!