Đề Xuất 5/2022 # Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước Việt Nam Hiện Nay # Top Like

Xem 12,276

Cập nhật nội dung chi tiết về Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước Việt Nam Hiện Nay mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 12,276 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Tài Vai Trò Chức Năng Kinh Tế Của Nhà Nước
 • Cách Nhận Đệ Tử Trong Ngọc Rồng Online Nhanh Nhất Cho Newbie
 • Cách Nhận Đệ Tử Trong Ngọc Rồng Online Chuẩn Nhất Quả Đất
 • Tải Hack Ngọc Rồng 191 Supermod Android Ios Antiban
 • Dư Luận Xã Hội Là Gì? Ảnh Hưởng Của Dư Luận Xã Hội
 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

  KHOA LUẬT

  LÊ THỊ THỦY

  CHỨC NĂNG XÃ HỘI

  CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY

  LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2011

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

  KHOA LUẬT

  LÊ THỊ THỦY CHỨC NĂNG XÃ HỘI

  CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY

  Chuyên ngành : Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

  Mã số : 60 38 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC

  Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Quốc Hùng

  HÀ NỘI – 2011

  MỤC LỤC

  Trang

  Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA

  NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

  3

  1.1.

  Khái niệm và đặc điểm chức năng xã hội của Nhà nước Việt Nam

  3

  1.2.

  Quá trình phát triển của chức năng xã hội của Nhà nước Việt Nam

  12

  1.3.

  Vai trò và mối liên hệ giữa chức năng xã hội với các chức

  năng khác của nhà nước

  18

  Chương 2: NỘI DUNG CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA NHÀ NƯỚC

  VIỆT NAM HIỆN NAY

  24

  2.1.

  Tình hình kinh tế, chính trị – xã hội của Việt Nam trong giai

  đoạn hiện nay

  24

  2.2.

  Nhiệm vụ, chiến lược của nhà nước Việt Nam hiện nay

  25

  2.2.1.

  Nhiệm vụ chiến lược chung

  25

  2.2.2.

  Nhiệm vụ, chiến lược cụ thể

  26

  2.3.

  Nội dung cơ bản của chức năng xã hội của Nhà nước Việt

  Nam hiện nay

  33

  2.3.1.

  Xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động của

  đời sống xã hội

  33

  2.3.2

  Xây dựng và đảm bảo thực hiện các chính sách xã hội

  34

  2.3.3.

  Đảm bảo cung cấp các dịch vụ công cho xã hội

  37

  2.3.4.

  Giải quyết các vấn đề xã hội

  43

  2.3.5.

  Bảo trợ và phúc lợi xã hội

  63

  2.4.

  Những yếu tố tác động đến chức năng xã hội của Nhà nước

  Việt Nam hiện nay

  69

  2.4.1.

  Yếu tố chính trị

  69

  2.4.2.

  Yếu tố kinh tế

  70

  2.4.3.

  Yếu tố hội nhập quốc tế

  72

  Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHỨC

  NĂNG XÃ HỘI HIỆU QUẢ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  73

  3.1.

  Phương hướng thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước Việt

  Nam hiện nay

  73

  3.1.1.

  Đổi mới nhận thức về chức năng xã hội của nhà nước

  73

  3.1.2

  Đổi mới nội dung và cách thức thực hiện chức năng xã hội

  74

  3.1.3.

  Đổi mới nhận thức về chức năng xã hội của nhà nước là sự kết

  hợp hài hòa giữa “nhà nước hóa” và “xã hội hóa”

  75

  3.1.4.

  Đổi mới chức năng xã hội phải được đặt trong mới quan hệ tổng

  thể đối mới các chức năng khác của nhà nước

  76

  3.1.5.

  Những hạn chế nhất định trong việc thực hiện chức năng xã

  hội của nhà nước

  77

  3.2.

  Những cách thức thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước

  trong giai đoạn hiện nay 79

  3.2.1.

  Tổ chức và kiện toàn bộ máy nhà nước

  79

  3.2.2.

  Hoàn thiện hệ thống pháp luật

  82

  Danh môc tµi liÖu tham kh¶o

  94 1

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Chức năng xã hội là một trong những chức năng quan trong, thể hiện

  rõ nét bản chất “nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” của nhà

  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng với chức năng chính trị,

  chức năng kinh tế, chức năng xã hội của nhà nước là một chuỗi các phương

  diện hoạt động chính của nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ

  của nhà nước, là các hoạt động có quá trình hình thành và phát triển và được

  thể hiện rõ rệt theo từng giai đoạn phát triển của nhà nước Việt Nam.

  Mặc dù chức năng xã hội là một trong những chức năng nguyên thủy

  của Nhà nước, xuất hiện ngay từ khi xuất hiện nhà nước. Song đây lại là một

  vấn đề lý luận tương đối mới mẻ so với các nội dung khác trong lý luận về

  Nhà nước và pháp luật. Ở nước ta, chức năng này mới được đề cập rộng rãi

  trong những năm gần đây của thời kỳ đổi mới. Và trên phương diện lý luận và

  thực tiễn, đã xuất hiện nhiều quan điểm khác nhau về vai trò, phạm vi, nội

  dung, phương thức thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước. Điều này làm

  ảnh hưởng không nhỏ đến việc đảm bảo thực hiện đúng chức năng xã hội của

  nhà nước trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn tiến tới xây dựng và hoàn thiện

  nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Nhà nước cộng hòa xã hội

  chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân,

  so nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà

  nền tảng là liên minh giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và đội ngũ trí

  thức” .

  4

  Từ khi ra đời, nhà nước giữ một vị trí và vai trò quan trọng trong xã

  hội có giai cấp thể hiện trong mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội, giữa nhà

  nước và các tổ chức chính trị xã hội. Xã hội là cơ sở cho sự phát sinh, phát

  triển và diệt vong của nhà nước. Ngược lại, Nhà nước là một bộ phận quan

  trọng không thể thiếu được của xã hội có giai cấp. Nhờ có nhà nước tác động

  toàn diện, mạnh mẽ đến đời sống xã hội và giữ vai trò quan trọng trong việc

  thực hiện những lợi ích cơ bản của giai cấp thống trị và duy trì những điều

  kiện cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. Các chức năng của nhà nước được

  hình thành xuất phát từ nhiệm vụ duy trì sự thống trị giai cấp và duy trì sự tồn

  tại, phát triển của toàn xã hội. Mỗi chức năng của nhà nước thể hiện sự thống

  nhất về tổ chức, hình thức và biện pháp thực hiện quyền lực nhà nước trong

  lĩnh vực hoạt động của nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ của

  nhà nước. Chức năng của nhà nước phản ánh bản chất, vai trò và vị trí của

  nhà nước đối với xã hội. “Chức năng của nhà nước là những phương hướng

  (hay phương diện, mặt hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm thực hiện các

  mục tiêu, nhiệm vụ của nhà nước trong các giai đoạn phát triển cụ thể”.

  Chức năng xã hội là một trong những chức năng cơ bản của nhà nước.

  Đây không phải là một khái niệm mới xuất hiện. Ph. Ăngghen không những

  thừa nhận chức năng xã hội của nhà nước tồn tại từ ngay khi nhà nước mới ra

  đời mà còn khẳng định chức năng xã hội trong nhiều trường hợp còn nổi bật

  hơn chức năng chuyên chính giai cấp:

  Nhà nước mà những nhóm tự nhiên gồm các công xã trong

  cùng một bộ lạc đã đi đến chỗ thiết lập ra trong quá trình tiến triển

  của họ (như việc tưới nước ở phương Đông)… Trên cơ sở phân hóa

  xã hội, yêu cầu tổ chức công trình tưới nước và yêu cầu đấu tranh tự

  vệ làm cho nhiều nhà nước phương Đông ban đầu vốn là chức năng

  chung của xã hội, tiêu biểu cho lợi ích chung của cộng đồng rồi dần

  dần chuyển sang địa vị đối lập với xã hội, trở thành chức năng của

  nhà nước đối với xã hội , thể hiện

  rõ bản chất nhà nước của dân, do dân và vì dân: Nhân dân là chủ thể tối cao

  của quyền lực nhà nước, thực hiện quyền lực nhà nước dưới nhiều hình thức

  khác nhau như thông qua bầu cử lập ra các cơ quan đại diện quyền lực của

  mình, kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cơ quan nhà nước… Nhà nước

  Việt Nam là nhà nước của tất cả các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam, là biểu

  hiện tập trung của khối đại đoàn kết dân tộc anh em, được tổ chức và hoạt

  động trên cơ sở bình đẳng trong các mối quan hệ giữa nhà nước và công dân.

  10

  Nhà nước thể hiện tính dân chủ rộng rãi, một mặt tạo điều kiện thuận lợi về

  chính trị, pháp lý, kinh tế để đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế

  quốc dân, mặt khác quan tâm mạnh mẽ đến việc giải quyết các vấn đề xã hội,

  quan tâm phát triển văn hóa giáo dục, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, tôn

  trọng các giá trị con người. Bên cạnh đó, bản chất của nhà nước còn được thể

  hiện ở chính sách đối ngoại thể hiện khát vọng hòa bình, mong muốn hợp tác

  trên tinh thần hữu nghị, cùng có lợi với tất cả các quốc gia trên thế giới.

  Chức năng xã hội của nhà nước thể hiện tính quyền lực và tính dân

  chủ của nhà nước. Chức năng xã hội là một trong những chức năng cơ bản

  của nhà nước, là phương diện hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xã hội, là một

  trong những hình thức thể hiện quyền lực nhà nước, luôn gắn liền với cơ cấu

  quyền lực nhà nước. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, trong bất kì

  xã hội có giai cấp nào, quyền lực nhà nước cũng vẫn là quyền lực của giai cấp

  thống trị, là công cụ chuyên chính của một giai cấp, thể hiện trên ba phương

  diện: thống trị về chính trị, về kinh tế và về tư tưởng đồng thời duy trì những

  điều kiện cần thiết cho sự tồn tại của xã hội. Việc thực hiện chức năng xã hội

  của nhà nước cũng là một trong những hình thức thể hiện tính quyền lực của

  nhà nước. Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa là Nhà nước dân chủ, tức

  là quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực thông qua các

  cơ quan đại diện, thông qua các hình thức khác để tham gia vào hoạt động

  quản lý của nhà nước, tác động mạnh mẽ đến quá trình hoạch định chính sách

  đường lối của Đảng và nhà nước, cũng như vào các hoạt động quản lý điều

  hành. Bên cạnh đó nhân dân tham gia công việc của nhà nước và xã hội ở cơ

  sở trong các hoạt động đa dạng nhằm bảo vệ của công, bảo vệ quyền và lợi

  ích của công dân và trật tự an toàn xã hội, tổ chức đời sống công cộng.

  Nhân dân ta, người chủ của quyền lực, không chỉ tạo lập nên nhà nước

  của mình, trực tiếp và thông qua các cơ quan đại diện cho mình thực thi

  quyền lực, mà còn thông qua các hình thức khác để tham gia vào hoạt động

  quản lý của nhà nước, tác động mạnh mẽ đến quá trình hoạch định chính sách

  11

  đường lối của Đảng và nhà nước, cũng như các hoạt động lập pháp, hoạt động

  quản lý điều hành, công tác xét xử và các hoạt động bảo vệ pháp luật. Điều 53

  của Hiến pháp đã ghi nhận: “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước

  và xã hội…”. Ở những mức độ khác nhau, nhân dân có thể tác động một cách

  tích cực vào quá trình thực hiện quyền lực của nhà nước. Hiến pháp và pháp

  luật của nhà nước ta đã có nhiều quy định cụ thể để hiện thực hóa khả năng

  đó. Nhà nước phát triển công tác thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình,

  điện ảnh, xuất bản, thư viện và các phương tiện thông tin đại chúng khác,

  khuyến khích phát triển các hình thức hoạt động văn học, nghệ thuật. Đó là

  kênh cực kỳ quan trọng để qua đó nhân dân góp tiếng nói của mình vào quá

  trình hoạch định đường lối của Đảng, xây dựng chính sách và pháp luật của

  nhà nước. Đảng và Nhà nước đã tạo ra mọi điều kiện để công dân có thể sử

  dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền khiếu

  nại, quyền tố cáo vơi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm

  trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ

  trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào. Việc khiếu nại. tố cáo được cơ quan

  nhà nước xem xét và giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định, Chính phủ

  thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin

  đại chúng về những vấn đề quan trọng mà Chính phủ phải giải quyết. Hiến

  pháp cũng quy định trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các

  cấp thực hiện chế độ thông báo tình hình mọi mặt của địa phương…

  Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước dân chủ, quyền

  lực thuộc về nhân dân nhưng để thực hiện được dân chủ thực sự, phải thu hút

  được các tầng lớp lao động tham gia một cách rộng rãi và thật sự bình đẳng

  vào quản lý công việc nhà nước và xã hội. Trên phương diện pháp lý, trình độ

  dân chủ thể hiện ở chỗ pháp luật ghi nhận và bảo đảm các quyền dân chủ cho

  công dân được thực hiện như thế nào, là sự thể hiện của việc giải quyết mối

  quan hệ giữa nhà nước và công dân. Trong xã hội dân chủ, hoạt động của nhà

  nước chỉ thể hiện trong những “khoảng hợp pháp” chứ không phải bao trùm

  12

  lên toàn bộ đời sống xã hội. Chủ trương xã hội hóa trong việc thực hiện các

  chức năng cua nhà nước trong đó có chức năng xã hội hiện nay là một biểu

  hiện rõ nét của chế độ dân chủ.

  Chức năng xã hội của nhà nước tồn tại một cách tất yếu khách quan,

  bắt nguồn từ bản chất và thể hiện bản chất chung của nhà nước, trong đó chức

  năng giai cấp giữ vai trò định hướng, chi phối chức năng xã hội và chức năng

  xã hội là điều kiện, cơ sở xã hội để thực hiện chức năng giai cấp. Chức năng

  xã hội của nhà nước có nội dung khác nhau ở mỗi giai đoạn phát triển của xã

  hội. Ngay từ khi xuất hiện, nhà nước thể hiện vai trò trên hai phương diện cơ

  bản là công cụ bảo vệ giai cấp và quản lý những công việc chung của xã hội,

  tức là thực hiện hai chức năng: chức năng thống trị giai cấp và chức năng xã hội.

  Cuộc sống xã hội bao gồm rất nhiều lĩnh vực vận động. Các lĩnh vực

  đều cần có sự tác động của nhà nước – sự tác động được thực hiện dưới những

  hình thức và mức độ khác nhau. Mỗi lĩnh vực ấy có những quy luật vận động

  đặc thù, do vậy đòi hỏi ở nhà nước một sự tác động cũng đặc thù, phù hợp với

  từng đặc điểm của từng lĩnh vực.

  1.2. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA NHÀ

  NƢỚC VIỆT NAM

  Chức năng xã hội của nước ta là một trong những chức năng cơ bản

  và nhất quán trong toàn bộ lịch sử phát triển của nhà nước Việt Nam.

  Ở Việt Nam, con đường hình thành nhà nước diễn ra có sự khác biệt.

  Theo tư liệu lịch sử, đặc biệt là về mức độ chênh lệch tài sản trong mộ táng,

  thì sự phân hóa giai cấp trong xã hội chưa sâu sắc, chưa dẫn đến mâu thuẫn

  giai cấp không thể điều hòa được. Nhưng sở dĩ nhà nước vẫn được hình thành

  vì có hai yếu tố đặc biệt và quan trọng thúc đẩy, đó là: công cuộc chống ngoại

  xâm và công cuộc trị thủy – thủy lợi. Trải qua thời kỳ phát triển lâu dài, sự

  phát triển của sức sản xuất tạo ra sản phẩm dư thừa. Mặt khác, do nhu cầu bức

  thiết và sống còn của công cuộc trị thủy thủy lợi và chống giặc ngoại xâm,

  13

  Hùng Vương vốn là tù trưởng một bộ lạc đã đứng ra thống nhất các bộ lạc

  khác và trở thành thủ lĩnh của liên minh bộ lạc, trở thành người chỉ huy quân

  sự tối cao và người điều hành cao nhất trong công cuộc trị thủy – thủy lợi. Lợi

  dụng uy tín và địa vị đó, Hùng Vương và các con cháu của mình, dần dần

  theo cách nói của Ph Angghen, từ việc đảm nhận “chức năng xã hội” tiêu biểu

  cho lợi ích chung đã chuyển sang “địa vị độc lập với xã hội” và vươn lên

  thống trị xã hội, biến thành ông vua cùng bộ máy cai trị giúp việc của mình.

  Trải qua các giai đoạn chính quyền đô hộ nghìn năm của phong kiến

  Trung Quốc, thế kỷ thứ X đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử dựng

  nước và giữ nước của dân tộc, kết thúc thời kì thống trị hà khắc và nguy hiểm

  của phong kiến nước ngoài, giành độc lập dân tộc. Nhà nước đầu tiên, và nhà

  nước hầu hết qua các triều đại, chính quyền nhà nước đều phải đứng ra đảm

  nhận vai trò tổ chức toàn thể dân tộc chống giặc ngoại xâm và vai trò trị thủy

  và thủy lợi. Chức năng xã hội của nhà nước được hình thành từ khi xuất hiện

  nhà nước và duy trì trong suốt quá trình phát triển của mình.

  Trong suốt thời kỳ bị thực dân Pháp thống trị, dân tộc ta đã liên tục

  đấu tranh quật khởi giành độc lập dân tộc. Và ngay từ những ngày đầu mới

  thành lập, nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ đã tập trung giải

  quyết ba nhiệm vụ lớn: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Mặc

  dù, đất nước trong hoàn cảnh chiến tranh với bao khó khăn chồng chất, nhưng

  ở các địa phương, chính quyền cách mạng đã từng bước mang lại quyền lợi

  cho nhân dân như giảm tô, giảm tức, bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Đặc biệt là

  việc kịp thời tiến hành cải cách ruộng đất để “người cày có ruộng”, thủ tiêu

  quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân pháp, đế quốc xâm lược khác và của

  địa chủ Việt Nam. Nhà nước chú trọng việc xây dựng các văn bản pháp luật

  quy định và đảm bảo các quyền tư do dân chủ của công dân Việt Nam như:

  Sắc lệnh ngày 8/9/1945 về quyền bầu cử; Sắc lệnh số 51 ngày 17/10/1945 về

  tổng tuyển cử; Sắc lệnh ngày 29/03/46 về quyền tự do báo chí; Sắc lệnh ngày

  22/4/1946 về quyền tự do hội họp. Và đặc biệt là Hiến pháp 1946 được Quốc

  14

  hội thông qua ngày 9/11/1946 với 1 chương ghi nhận và đảm bảo những

  quyền cơ bản của công dân.

  Trong giai đoạn này bên cạnh việc ghi nhận các quyền tự do cơ bản

  của công dân, Đảng và Nhà nước ta còn ý thức tầm quan trọng của giáo dục

  đào tạo, xác định con người luôn vừa là động lực vừa là mục đích của sự

  nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Một dân tộc

  dốt là một dân tộc yếu và khẳng định ba nhiệm vụ lớn của chính quyền: là diệt

  giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm. Và người đã ký 3 sắc lệnh: Sắc

  lệnh số 17 thành lập bình dân học vụ, Sắc lệnh số 19 cho phép lập lớp bình

  dân học vụ vào buổi tối cho người nông dân và thợ thuyền, Sắc lệnh số 20

  quy định việc học chữ quốc ngữ là bắt buộc và không mất tiền. Nhiều lớp học,

  trường học ở các cấp học đã được mở ra, hệ thống giáo dục mới của nước ta

  được bắt đầu hình thành. Để tránh giặc đói, nhà nước đã thủ tiêu những luật lệ

  hạn chế việc chuyên chở thóc gạo cho Pháp, Nhật đặt ra trước đây và thay

  bằng một loạt quyết định mới, tìm mọi biện khôi phục và phát triển sản xuất

  bằng việc bãi bỏ những thể lệ kìm hãm sản xuất công thương và lưu thông

  hàng hóa, cải cách chế độ thuế thóc, bãi bỏ các thứ thuế nô dịch, bất công

  giảm gánh nặng cho dân chúng.

  Trong giai đoạn 1954 – 1975, mặc dù đất nước tồn tại song song hai

  chính quyền cách mạng với hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau: miền Nam

  đấu tranh giành và xây dựng chính quyền cách mạng, bên cạnh đó Mặt trận

  dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam còn đề ra và thực hiện những nhiệm

  vụ cụ thể, trong đó có nhiệm vụ: xây dựng nền văn hóa giáo dục dân tộc và

  tiến bộ, xóa nạn mù chữ, mở rộng trường học, cải cách chế độ học tập và thi

  cử, thực hiện nam nữ bình quyền, bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc,

  thực hiện chế độ dân chủ rộng rãi và tiến bộ… còn miền Bắc xây dựng Nhà

  nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khôi phục kinh tế, cải cách xã hội chủ nghĩa,

  đấu tranh thi hành Hiệp định Gienevơ, thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm,

  vừa xây dựng kinh tế vừa đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc

  15

  bằng không quân của đế quốc Mỹ, đấu tranh ngoại giao và ký kết Hiệp định

  Pari về Việt Nam, chi viện kịp thời và to lớn cho cách mạng miền Nam.

  Nhìn chung trong giai đoạn 1954 – 1975, chức năng xã hội của nhà

  nước đều được thực hiện trên cơ sở nền kinh tế lạc hậu, phụ thuộc vào sự viện

  trợ từ bên ngoài. Đất nước trong giai đoạn chiến tranh bị chia cắt thành hai

  miền với hai chế độ chính trị khác nhau, song Nhà nước ta vẫn xây dựng một

  hậu phương vững chắc, động viên cao độ sức người, sức của cho tiền tuyến,

  quyết tâm giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Chức năng xã hội của

  nhà nước trong giai đoạn này chưa được bộc lộ rõ so với chức năng chuyên

  chính giai cấp và chức năng kinh tế, và việc thực hiện chức năng xã hội trong

  giai đoạn này phần lớn nhờ vào việc thực hiện chức năng khác của nhà nước

  và chủ yếu là chức năng kinh tế.

  Trong giai đoạn 1976 – 1986, đất nước hòa bình, thống nhất và bước

  vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, nhưng do mắc

  phải những sai lầm chủ quan duy ý chí, ấu trĩ tả khuynh, duy trì quá lâu cơ

  chế quản lý cũ dẫn đến nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội

  trầm trọng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) là mốc quan trọng dẫn

  đến sự chuyển đổi trong nhận thức và tư duy của Đảng: Xác định đổi mới

  kinh tế là trọng tâm, là cơ sở cho việc đổi mới từng bước hệ thống chính trị.

  Chuyển đổi từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường và

  theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính trị phải được đổi mới từng

  bước vững chắc, giữ vững ổn định chính trị tạo điều kiện thuận lợi cho việc

  đổi mới kinh tế. Cơ sở lý luận của công cuộc xây dựng nhà nước xã hội chủ

  nghĩa là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Trong nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp, chức năng xã hội của

  nhà nước được thực hiện phiến diện. Các đối tượng được hưởng các chế độ

  bảo đảm và dịch vụ công chủ yếu là người lao động trong khu vực hành chính

  sự nghiệp, trong các cơ quan và đơn vị kinh tế nhà nước. Với nguyên tắc thực

  16

  hiện phân phối công bằng, trực tiếp, trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể

  thậm chí nhà nước xác định cụ thể tới những nhu cầu tối thiểu của từng cá

  nhân về ăn, ở, mặc, chăm sóc sức khỏe… Tất cả được thực hiện với nguồn

  kinh phí của nhà nước, tất cả đều dựa vào nhà nước.

  Với nên kinh tế thị trường, ngoài việc thực hiện các chế độ đối với

  những đối tượng trên, Nhà nước đã thực sự quan tâm đến tầng lớp nhân dân

  khác, đặc biệt là nông dân, nông thôn và những vùng đặc biệt khó khăn. Đảm

  bảo đời sống tối thiểu cho mọi thành phần dân cư trong xã hội bằng cách tạo

  mọi điều kiện, cơ hội để mọi thành viên trong xã hội cùng phát triển theo khả

  năng của mình, bảo đảm cho mọi người sống trong môi trường xã hội an toàn,

  lành mạnh, mọi người đều được quan tâm chăm sóc, thụ hưởng các phúc lợi

  về giáo dục, y tế, văn hóa…

  Trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, việc xây dựng một nhà

  nước thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân (theo

  Hiến pháp năm 1992) là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Điều này lại

  một lần nữa khẳng định bản chất giai cấp và chức năng giai cấp của nhà nước

  mang bản chất giai cấp công nhân vẫn được giữ vững, đồng thời chức năng xã

  hội, bản chất xã hội của nhà nước được xác định một cách rõ ràng hơn. Chức

  năng xã hội của nhà nước trong giai đoạn này có sự thay đổi về nội dung và

  phương thức thực hiện, xuất hiện từ yêu cầu đòi hỏi khách quan của xã hội

  nhằm đáp ứng đòi hỏi của chính sự vận động và phát triển của xã hội. Từ sự

  thay đổi cơ chế kinh tế, hàng loạt các vấn đề xã hội nảy sinh trong quá trình

  kinh tế như: việc làm, thu nhập, văn hóa, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội… đòi

  hỏi phải có sự kiểm soát từ phía nhà nước. Dân chủ trong kinh tế đòi hỏi dân

  chủ trong lĩnh vực xã hội phải được phát huy, nhân dân ngày càng tham gia

  tích cực vào việc giải quyết các công việc nhà nước, công việc xã hội. Vị trí

  và vai trò của nhà nước chuyển dần từ vai trò “một người bảo trợ” chung cho

  toàn xã hội chuyển sang thành “người cầm lái”, khởi xướng và tổ chức các

  hoạt động xã hội, là chủ thể hoạch định và thực thi các chính sách xã hội. Một

  18

  có công, người được hưởng chính sách xã hội, phân phối thu nhập xã hội

  công bằng, hợp lý, tạo động lực phát triển mạnh, góp phần phòng, chống tiêu

  cực, tệ nạn xã hội. Nhà nước xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống chính sách bảo

  đảm cung ứng dịch vụ công thiết yếu, bình đẳng cho mọi người dân về giáo

  dục và đào tạo, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thông tin,

  thể thao…

  Những tiền đề cơ bản của công cuộc đổi mới và những chuyển biến

  tích cực của Nhà nước trong việc thực hiện chức năng công quyền và chức

  năng xã hội theo cơ chế mới, ngày càng thích ứng với điều kiện phát triển nền

  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở cửa, hội nhập kinh tế

  quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay không thể tách rời vai trò lãnh

  đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đã làm cho công việc thực hiện chức

  năng xã hội của Nhà nước tiến những bước quan trọng.

  1.3. VAI TRÒ VÀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHỨC NĂNG XÃ HỘI VỚI CÁC

  CHỨC NĂNG KHÁC CỦA NHÀ NƢỚC

  Chức năng xã hội là chức năng cơ bản của nhà nước, mọi nhà nước

  đều phải thực hiện việc quản lý những hoạt động chung đồng thời phải chăm

  lo một số việc chung của toàn xã hội. Ph. Ăngghen đã viết: “Ở khắp nơi, chức

  năng xã hội là cơ sở của sự thống trị chính trị, và sự thống trị chính trị cũng

  chí kéo dài chừng nào nó còn thực hiện chức năng xã hội của nó”. Cũng như

  mọi nhà nước khác đã từng tồn tại trong lịch sử, nhà nước xã hội chủ nghĩa

  muốn thực hiện chức năng giai cấp của mình trước hết phải làm tốt chức năng

  xã hội, đặc biệt là việc không ngừng mở rộng dân chủ cho nhân dân, sử dụng

  sức mạnh, lực lượng của mình để bảo vệ và bảo đảm tuyệt đối các quyền tự

  do dân chủ của nhân dân. Thực hiện tốt chức năng xã hội là cơ sở, điều kiện

  tiên quyết để nhà nước đảm bảo và giữ vững địa vị xã hội về mặt chính trị,

  nghĩa là có đầy đủ khả năng để trấn áp sự phản kháng của các giai cấp bóc lột

  và các thế lực thù địch.

  19

  Chức năng xã hội thể hiện bản chất của nhà nước, là cơ sở để xác định

  và đánh giá bản chất nhà nước: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

  Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tất cả quyền lực

  nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân, giai

  cấp nông dân và tầng lớp trí thức” .

  21

  Về sở hữu, tồn tại sở hữu toàn dân, tập thể và sở hữu tư nhân. Nhà

  nước xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động

  trực tiếp hay thông qua khâu trung gian nhất định tham gia vào quá trình

  hoạch định, tổ chức, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển của

  đất nước. Và trên lĩnh vực phân phối nhà nước ưu tiên phân phối theo lao

  động và phúc lợi xã hội, kết hợp tăng trưởng kinh té với việc thực hiện công

  bằng xã hội, hoạch định các chính sách xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa…

  Chức năng xã hội của nhà nước mang lại sự ổn định về mặt xã hội.

  Việc đảm bảo phúc lợi xã hội ngày một gia tăng nhờ hiệu quả tác động của

  chính sách kinh tế tiến bộ, nhà nước đảm bảo sự công bằng trong xã hội (địa

  vị pháp lý ngang nhau thụ hưởng ngang nhau, lao động ngang nhau thì hưởng

  thụ ngang nhau, đóng góp, cống hiến cả về vật chất và tinh thần cả trong quá

  khứ và hiện tại ngang nhau cho sự phát triển của đất nước thì được hưởng

  ngang nhau… Với việc thực hiện chức năng xã hội của nhà nước, đảm bảo cho

  mọi người dân được sống trong một xã hội công bằng, bình đẳng và bác ái sẽ

  tạo ra sự đồng thuận lớn trong mọi tầng lớp nhân dân. Và thông qua việc thực

  hiện các chức năng xã hội của nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và

  đào tạo, nhà nước lại cung cấp cho thị trường một nguồn lao động chất lượng,

  là nguồn lao động chính tạo ra năng suất lao động cao và lực lượng các cán bộ

  quản lý doanh nghiệp cho mọi thành phần kinh tế, mọi loại hình kinh tế.

  Chức năng xã hội mang lại sự ổn định về mặt xã hội, là tiền đề cho

  việc thực hiện các chức năng nhà nước khác như chức năng chính trị và chức

  năng kinh tế, và ngược lại các chức năng này là điều kiện đảm bảo để thực

  hiện chức năng xã hội của nhà nước.

  Trong giai đoạn hiện nay, nội dung cơ bản đồng thời cũng là mục tiêu

  của chức năng chính trị của nhà nước ta là bảo vệ vững chắc chế độ chính trị,

  chế độ nhà nước xã hội chủ nghĩa, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng

  sản Việt Nam, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc anh em trên đất nước

  Việt Nam và kiều bào ở nước ngoài, trấn áp sự chống phá của các thế lực thù

  --- Bài cũ hơn ---

 • Máy In Phun Màu Epson L3150 Kèm 4 Bình Mực Chính Hãng Wifi Direct Giá Rẻ 4.100.000₫
 • Máy In Phun Màu Đa Năng Epson L4150
 • Những Điều Cần Biết Về Công Cụ Data Analysis
 • Hướng Dẫn Cách Hẹn Giờ Điều Hòa Gree Thực Hiện Đúng Cách
 • Cách Sử Dụng Điều Khiển Điều Hòa Gree Đúng Cách Từ Chuyên Gia
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước Việt Nam Hiện Nay trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100