Đề Xuất 5/2022 # Chức Năng Vận Động Của Hệ Thần Kinh Trung Ương # Top Like

Xem 7,623

Cập nhật nội dung chi tiết về Chức Năng Vận Động Của Hệ Thần Kinh Trung Ương mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 7,623 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Tìm Hiểu Về Hệ Thần Kinh Đối Giao Cảm
 • Phục Hồi Chức Năng Tổn Thương Thần Kinh Quay
 • Giải Phẫu: Thần Kinh Quay
 • Dây Thần Kinh Quay: Cấu Tạo, Chức Năng
 • Trình Bày Đường Đi, Chức Năng Của Thần Kinh Quay, Thần Kinh Trụ? Áp Dụng Lâm Sàng? Câu Hỏi 1197024
 • Hệ Thần kinh trung ương gồm tủy sống và não bộ, được bảo vệ chắc chắn trong cột sống và hộp sọ. Thần kinh trung ương là nơi tập trung các TB TK (chất xám) và xuất phát sợi trục – tạo bó (chất trắng) – dẫn truyền thông tin. Thần kinh trung ương có 3 chức năng chính: cg (đã n/c), vận động và TV.

  1. Chøc n¨ng vËn ®éng Ch cña hÖ tk trung −¬ng
  2. Bμi 1 C¬ chÕ vËn ®éng ngo¹i vi (sinh lý c¬)
  3. C¬ thÓ cã ba lo¹i c¬: – C¬ v©n (c¬ v©n x−¬ng): h” hÊp vμ cö ®éng c¬ thÓ. – C¬ tr¬n: vËn ®éng c¸c c¬ quan néi t¹ng. – C¬ tim: lμ lo¹i c¬ ®Æc biÖt …
  4. sinh lý c¬ v©n 1.CÊu tróc c¬ v©n. – ChiÕm # 50% k/l−îng c¬ thÓ. – 1 b¾p c¬: nhiÒu bã sîi c¬ – 1 sîi c¬ (fiber) lμ mét TB c¬, dμi # 50-60mm, ∅10-100μm. – Trong tÕ bμo: nhiÒu nh©n n”m s¸t mμng sîi c¬ (sarcolemma), nhiÒu t¬ c¬ (myofibril) vμ c¸c b/quan.
  5. 1.1-§¬n vÞ co c¬ (Sarcomer). D¶i Z B¨ng I D¶i H B¨ng A Myosin Actin
  6. *T¬ c¬ (myofibril). * Mçi t¬ c¬ gåm: t¬ mËp (myosin) vμ t¬ m¶nh (actin), – 1 T¬ mËp myosin: cã # 300-500 ph©n tö myosin. Pt myosin cã hai phÇn: phÇn ®u”i (hay tiÓu phÇn nÆng) gåm 2 chuçi polypeptid.
  7. ®Çu myosin (hay tiÓu phÇn nhÑ) cã phÇn nh” ra gäi lμ cÇu ngang (cross- bridge) cã h/tÝnh ATPase. – CÇu ngang h−íng vÒ ®Çu tù do cña sîi, c¸ch ®Òu nhau 14,3nm vμ lÖch nhau 1200.
  8. * T¬ m¶nh actin cã: – D¹ng cÇu (G-actin) d¹ng sîi (F- actin). – Mçi sîi F-actin # 300-400 p/tö G- actin, gåm 2 chuçi xo¾n = chu kú gåm 7 ph©n tö G-actin. – Trªn p/tö G-actin cã ®iÓm ho¹t ®éng (active site) cã chøa ADP.
  9. Tropomyosin: Ng¨n chÆn sù t−¬ng t¸c cña actin vμ myosin. Hai ®Çu cña mçi vßng xo¾n cña F-actin lμ Troponin, cã 3 ®¬n vÞ: Troponin I, Troponin T Troponin C
  10. * L−íi néi c¬ t−¬ng. (sarcoplasmic reticulum) Cã HÖ thèng èng ngang (hÖ thèng T). HÖ thèng èng däc (hÖ thèng L) kh”ng th”ng trùc tiÕp víi ngo¹i bμo, phÇn tËn cïng ph×nh to gäi lμ c¸c bÓ tËn cïng (terminal cisternae), tiÕp xóc víi èng ngang t¹o nªn bé ba (triad), ë ®ã cã hÖ thèng b¬m calci
  11. 1.2. Sù chi phèi thÇn kinh cña c¬. Mçi c¬ ®−îc mét nh¸nh cña sîi TK. .C¸c cóc tËn . khe synap # 20-30nm . tói synap chøa acetylcholin vμ nhiÒu ty l¹p thÓ .mËt ®é receptor 20.000-25.000/1μm2. . cholinesterase .
  12. 2. §Æc tÝnh cña c¬ v©n. TÝnh ®μn håi vμ tÝnh h−ng phÊn. 2.1. TÝnh ®μn håi. Khi c¬ chÞu t¸c ®éng cña mét lùc, c¬ sÏ thay ®æi h×nh d¸ng; khi lùc ®ã th”i t¸c ®éng, c¬ sÏ trë vÒ h×nh d¸ng ban ®Çu. Giíi h¹n ®ã kh¶ n¨ng ®μn håi # 40% so víi chiÒu dμi sîi c¬.
  13. 2.2. TÝnh h−ng phÊn (co c¬). NÕu kÝch thÝch lªn c¬ hoÆc sîi thÇn kinh vËn ®éng chi phèi c¬→ c¬ sÏ co . 2.2.1. C¸c kiÓu co c¬. C¬ co ®¼ng tr−¬ng (isotonic): c¬ co rót ng¾n chiÒu dμi mμ kh”ng t¨ng tr−¬ng lùc. Lo¹i co c¬ nμy sÏ t¹o ra c”ng, di chuyÓn.. – Co c¬ ®¼ng tr−êng (isometric): co c¬ kh”ng rót ng¾n chiÒu dμi, nh−ng tr−¬ng lùc c¬ t¨ng lªn. Lo¹i co c¬ ®Ó gi÷ cè ®Þnh mét vËt, hay ®Ó x¸ch mét vËt.

  Vui lòng điền thông tin của bạn để tải tài liệu

  (Ưu tiên sđt của Viettel hoặc Mobifone)

  Vui lòng chờ 10 giây, một tin nhắn chứa mã số xác thực OTP sẽ được gởi đến số điện thoại của ban. Hãy nhập mã OPT đó vào ô bên dưới để xác nhận việc download tài liệu.

  Phòng và trị bệnh cho cây trồng, vật nuôi

  Trồng cây rừng, cây công nghiệp

  Trồng trọt, chăn nuôi theo mùa

  Vật tư, trang thiết bị nông nghiệp

  Bảo quản, chế biến sau thu hoạch

  Các chuyên đề nông nghiệp khác

  NÔNG HỌC TRÊN FACEBOOK

  HÃY KẾT NỐI VỚI NÔNG HỌC

  GIÁ NÔNG SẢN

  HOA LAN BÍ KÍP

  chợ nông sản

  Hãy khám phá chức năng mới của chúng tôi: tạo gian hàng, đăng sản phẩm để rao bán trực tuyến một cách miễn phí.

  Cơ hội để bạn mở rộng kinh doanh, tìm kiếm đối tác và tăng doanh số nhanh nhất.

  Bạn cũng đang kinh doanh trong lĩnh vực nông sản?

  Tham gia ngay

  KỸ THUẬT THỦY SẢN

  Kỹ thuật nuôi tôm

  Kỹ thuật nuôi cá

   B

   Cá basa

   Cá bóp (cá giò)

   Cá bớp

   Cá bống tượngC

   Cá chép

   Cá chẽm (cá vược)

   Cá chim trắng

   Cá chim (biển)

   Cá chim biển vây vàngCá chìnhCá chốt nghệCá cóc DCá đốiCá đối mụcCá điêu hồngGCá giò (cá bóp)H

   Cá hô

   Cá hồi

   Cá hồi vân

   Cá hồng mỹKCá kèoLCá lăngCá lăng vàngCá lăng chấmCá lăng nhaCá lóc (cá quả), lóc đen, lóc bôngLươnMCá măngCá mè hoaCá mú (cá song)NCá ngựaQCá quả (cá lóc, lóc đen, lóc bông)R

   Cá rô đồng, rô đầu vuông

   Cá rô phiSX cá con rô phi, mè trắng làm thức ăn cho thủy đặc sảnS

   Cá sặc rằn

   Cá sấu

   Cá song (cá mú)TCá tai tượngCá tầmCá thát lát

   Cá tra

   Cá trắm, trắm đen, trắm trắng, trắm cỏCá trêVCá vược, vược trắng, vược nước lợ (cá chẽm)

   Cá nước lạnh

   Nuôi cá nước lạnh

   Các bệnh thường gặp ở cá hồi

   Phương thức nuôi cá lồng biển

   Nuôi cá trong ao

   Kỹ thuật ương cá giống, cá hương

   Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh

   Cấy lúa – nuôi cáLàm ổ cho cá đẻ Khác

  Kỹ thuật nuôi các loại thủy hải sản khác

  Vật tư & trang thiết bị: thuốc, hóa chất xử lý môi trường, thức ăn, dụng cụ, thiết bị

  Nuôi thủy sản theo luật và tiêu chuẩn

  An toàn thực phẩm thủy hải sản

  Các chuyên đề khác

  WEBSITE LIÊN KẾT

  --- Bài cũ hơn ---

 • Rối Loạn Thần Kinh Tim: Những Điều Cần Biết
 • Rối Loạn Thần Kinh Tim Là Bệnh Gì?
 • Rối Loạn Thần Kinh Tim Và Triệu Chứng
 • Chữa Rối Loạn Thần Kinh Tim
 • Rối Loạn Thần Kinh Thực Vật Và Cách Điều Trị Bệnh Hiệu Quả
 • Bạn đang đọc nội dung bài viết Chức Năng Vận Động Của Hệ Thần Kinh Trung Ương trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100