Đề Xuất 3/2023 # Chức Năng Nhiệm Vụ Khoa Dược # Top 7 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 3/2023 # Chức Năng Nhiệm Vụ Khoa Dược # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Chức Năng Nhiệm Vụ Khoa Dược mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khoa Dược trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang được thành lập vào năm 2006 dựa trên bộ môn dược của trường Trung học Y tế Kiên Giang trước đây.

1. Chức năng

Đào tạo Dược sĩ trình độ cao dẳng, trung cấp và hỗ trợ đào tạo các ngành điều dưỡng, y sĩ, hộ sinh, nha, có phẩm chất chính trị đạo đức, chính trị, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề Dược sĩ ở trình độ trung cấp, cao đẳng.

– Quản lý giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa, bộ môn theo phân công của Hiệu trưởng.

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Xây dựng chương trình đào tạo của từng ngành, nghề theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa, bộ môn mình quản lý hoặc do hiệu trưởng giao.

– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường; phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

– Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

– Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo.

– Tổ chức đánh giá giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của khoa, bộ môn;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Khoa Dược

* CHỨC NĂNG Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. * NHIỆM VỤ – Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị, chẩn đoán và các yêu cầu chữa bệnh khác. – Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu. – Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị. – Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”. – Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn. - Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện. – Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của trường Cao đẳng và Trung học về dược. – Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện. – Tham gia chỉ đạo tuyến. – Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu. – Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc. – Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định. – Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế.

Quy Định Chức Năng, Nhiệm Vụ Khoa Y, Dược Cổ Truyền Trong Bệnh Viện Nhà Nước

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Thông tư về khoa y dược cổ truyền trong bệnh viện

Thông tư quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của khoa y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước.

Điều 1. 2. Phạm vi điều chỉnh, chức năng nhiệm vụ khoa y dược cổ truyền

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động, nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước.

Điều 2. Vị trí, chức năng

2. Chức năng:

a) Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về công tác phát triển y, dược cổ truyền tại bệnh viện;

b) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh);

c) Triển khai công tác dược cổ truyền của bệnh viện;

d) Nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

Điều 3. Nhiệm vụ của khoa y dược cổ truyền trong bệnh viện

1. Khám bệnh, chữa bệnh:

a) Khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, nội trú;

b) Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện xây dựng quy chế phối hợp với khoa, phòng chức năng để triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh;

c) Đầu mối triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;

d) Triển khai thực hiện quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật về y học cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

đ) Sử dụng các phương pháp kỹ thuật cận lâm sàng và trang thiết bị y tế của y học hiện đại để khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

2. Công tác dược:

a) Xây dựng kế hoạch, lập dự trù hằng năm về dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu nhằm cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Khoa Y, dược cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại khoa và khoa khác trong bệnh viện trình Giám đốc bệnh viện;

b) Tham gia Hội đồng thuốc và điều trị của Bệnh viện; Hội đồng kiểm nhập dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu;

c) Thực hiện các quy định về công tác dược bệnh viện;

d) Tổ chức sơ chế, bào chế dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, sắc thuốc;

đ) Tổ chức bào chế thuốc đông y, thuốc từ dược liệu khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về dược;

e) Bảo đảm đủ số lượng và chất lượng thuốc điều trị.

3. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học:

a) Tham gia giảng dạy về y, dược cổ truyền;

b) Là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền;

c) Đầu mối của bệnh viện về nghiên cứu kế thừa, ứng dụng y, dược cổ truyền;

d) Phối hợp với cơ quan, tổ chức thực hiện nghiên cứu kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;

đ) Tham gia hội nghị, hội thảo khoa học về y học và y, dược cổ truyền.

4. Công tác chỉ đạo tuyến:

b) Thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề đang làm việc theo quy định của pháp luật.

5. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe:

a) Chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về y, dược cổ truyền trong phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe trong bệnh viện và cộng đồng;

6. Công tác hợp tác quốc tế:

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 4. Cơ cấu tổ chức khoa y dược cổ truyền trong bệnh viện

1. Quy mô giường bệnh

a) Bệnh viện quy mô từ 120 giường bệnh nội trú trở lên phải thành lập Khoa Y, dược cổ truyền, tối thiểu có 10 giường bệnh nội trú;

b) Bệnh viện quy mô dưới 120 giường bệnh nội trú, phải thành lập Khoa Y, dược cổ truyền hoặc liên khoa có bộ phận y dược cổ truyền, tối thiểu có 5 giường bệnh nội trú;

2. Cơ cấu tổ chức

Khoa Y, dược cổ truyền có trưởng khoa và các phó trưởng khoa, việc bổ nhiệm trưởng khoa, phó trưởng khoa do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.

a) Bộ phận khám bệnh, điều trị ngoại trú:

– Khu vực khám bệnh;

– Khu vực điều trị ngoại trú có giường bệnh;

b) Bộ phận điều trị nội trú:

– Khu vực điều trị nội trú;

– Khu vực điều trị bằng y học cổ truyền và phục hồi chức năng;

c) Bộ phận dược cổ truyền:

– Kho dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền và cấp phát;

– Khu vực chế biến, bào chế;

– Khu vực sắc thuốc;

– Quầy cấp, phát thuốc.

Điều 5. Số lượng người làm việc của Khoa y dược cổ truyền

Giám đốc bệnh viện chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với Khoa Y, dược cổ truyền xây dựng đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc, cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp, viên chức làm việc của Khoa thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp.

Điều 6. Hoạt động của Khoa y dược cổ truyền

1. Hoạt động của bộ phận khám bệnh, điều trị ngoại trú

a) Tổ chức tiếp đón người bệnh theo quy trình;

b) Tùy theo tình trạng của người bệnh, người hành nghề thực hiện khám bệnh, kê đơn, ghi sổ y bạ; điều trị ngoại trú theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; chuyển người bệnh vào bộ phận điều trị nội trú của khoa;

c) Đối với người bệnh điều trị ngoại trú, người hành nghề thực hiện các phương pháp điều trị dùng thuốc, không dùng thuốc của y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại và các kỹ thuật cận lâm sàng phù hợp với tình trạng bệnh;

d) Thực hiện việc kê đơn, nhận thuốc, cấp phát thuốc, ghi chép hồ sơ, tổng hợp, báo cáo theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động của bộ phận điều trị nội trú

a) Tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và kết hợp phương pháp khám chữa bệnh y học cổ truyền với y học hiện đại, trong quá trình điều trị nội trú theo dõi diễn biến của bệnh để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp;

b) Thực hiện hoạt động theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này;

c) Tổ chức nhận thuốc từ bộ phận dược, cấp phát thuốc cho người bệnh nội trú;

d) Theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc.

3. Hoạt động bộ phận dược cổ truyền

a) Xây dựng kế hoạch, lập dự trù hằng năm về dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu sử dụng tại khoa trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

b) Thực hiện việc bảo quản và bảo đảm chất lượng thuốc;

c) Theo dõi, kiểm tra chất lượng thuốc theo định kỳ;

d) Tổ chức quầy thuốc y học cổ truyền cấp phát thuốc cho người bệnh ngoại trú và làm dịch vụ sắc thuốc ngoại trú;

đ) Thực hiện sắc thuốc, cấp phát thuốc cho người bệnh nội trú theo đúng quy trình;

e) Hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc an toàn, hợp lý;

g) Tổng hợp số lượng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc thành phẩm đã sử dụng tại khoa theo từng tháng; theo dõi và báo cáo đầy đủ tác dụng không mong muốn của thuốc;

h) Tổ chức sơ chế, bào chế dược liệu; bảo quản theo đúng nguyên lý của y học cổ truyền;

i) Thực hiện công tác hành chính, quản lý hồ sơ bệnh án, báo cáo chuyên môn và các báo cáo theo quy định.

Chương III

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ

Điều 7. Địa điểm và cơ sở vật chất khoa y dược cổ truyền

1. Khoa Y, dược cổ truyền được bố trí ở địa điểm phù hợp, bộ phận của khoa phải được bố trí thuận tiện cho việc triển khai hoạt động của khoa, có đủ phương tiện và trang thiết bị hành chính cho nhân viên làm việc.

2. Phòng khám bệnh, phòng điều trị nội trú, ngoại trú bảo đảm an toàn, sạch sẽ; bố trí phòng liên hoàn hợp lý cho việc khám bệnh, chữa bệnh.

3. Hệ thống kho dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền phải để nơi sạch sẽ, đạt các tiêu chuẩn về ánh sáng; nhiệt độ; độ ẩm; độ thông thoáng; phòng tránh côn trùng, mối mọt; phòng chống cháy, nổ; đủ trang thiết bị bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn.

4. Khu vực sơ chế dược liệu, bào chế vị thuốc y học cổ truyền, nơi sắc thuốc, cấp phát thuốc phải bố trí ở vị trí phù hợp cho việc vận chuyển và cấp phát thuốc; có đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác sơ chế dược liệu, bào chế vị thuốc y học cổ truyền.

Điều 8. Trang thiết bị y tế khoa y dược cổ truyền

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Mối quan hệ khoa y dược cổ truyền với Khoa, Phòng khác trong bệnh viện

1. Phối hợp với khoa Dược lập kế hoạch, dự trù, triển khai cung ứng dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền và thuốc thành phẩm.

2. Phối hợp với các khoa lâm sàng:

a) Tổ chức hướng dẫn, tập huấn kiến thức về y học cổ truyền;

b) Khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong điều trị và nghiên cứu khoa học.

3. Phối hợp với các khoa cận lâm sàng thực hiện các phương pháp, kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh; nghiên cứu khoa học.

4. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc bệnh viện giao.

Điều 10. Mối quan hệ khoa y dược cổ truyền với bệnh viện Y học cổ truyền

1. Khoa Y, dược cổ truyền chịu sự chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật y dược cổ truyền của Bệnh viện Y, dược cổ truyền cùng cấp:

a) Khoa Y, dược cổ truyền các bệnh viện tuyến trung ương chịu sự chỉ đạo chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện y học cổ truyền tuyến Trung ương;

Đối với tỉnh chưa có Bệnh viện Y, dược cổ truyền tỉnh thì Khoa Y, dược cổ truyền của bệnh viện đa khoa tỉnh là đầu mối triển khai công tác phát triển y, dược cổ truyền của tỉnh.

Khoa Y dược cổ truyền của bệnh viện trung ương đóng tại địa bàn tỉnh, tùy từng trường hợp cụ thể, Bộ Y tế sẽ hướng dẫn chi tiết về mối quan hệ chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 11. Mối quan hệ khoa y dược cổ truyền với các đơn vị khác trên địa bàn

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12, 13. Điều khoản tham chiếu, hiệu lực và trách nhiệm thi hành thông tư về khoa y dược cổ truyền

Điều 12. Điều khoản tham chiếu

1. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã được thay thế hoặc sửa đổi, bổ

sung đó.

2. Bệnh viện tư nhân có khoa Y, dược cổ truyền có thể thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 03 năm 2014.

2. Thông tư số 02/BYT-TT ngày 28 tháng 2 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức Khoa Y dược cổ truyền trong Viện, Bệnh viện y học hiện đại” và Quy chế công tác Khoa Y học cổ truyền tại Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ Y tế về việc Ban hành Quy chế bệnh viện hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền; Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Chánh Thanh tra Bộ; Tổng Cục trưởng; Cục trưởng các Cục; Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ Y tế; Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng đơn vị y tế các Bộ, Ngành chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết./.

Nguồn: Internet.

Chức Năng Nhiệm Vụ Của Dược Sỹ Cao Đẳng

Làm việc tại các nhà máy sản xuất thuốc tại các vị trí như đóng gói, quản lý nhân sự, vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất

Quản lý, bảo quản và cung ứng cấp phát thuốc cho bệnh nhân tại các cơ sở khám chữa bệnh theo đúng quy định

Hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả

Tham gia vào quá trình nghiên cứu loại thuốc mới

Có nhiệm vụ lập kế hoạch cung cấp thuốc tại nơi làm việc

Tham gia các chương trình Y tế tại nơi làm việc

Bổ sung kiến thức chuyên môn, rèn luyện sức khỏe để đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân

Thực hiện các công việc khác theo đúng quy định của Bộ Y tế

Những yếu tố giúp bạn học tốt ngành Dược

Xác định được mục tiêu học tập

Để có thể học tốt và thành công trong lĩnh vực ngành Dược thì chính bản thân bạn cần phải xác định được việc học Dược để làm gì và cung cấp những kiến thức gì cho bản thân, sau này ra trường có được những kỹ năng gì xin được việc, làm việc. Chính vì thế ngay từ ban đầu bạn cần phải học tốt các môn học Cao đẳng Dược trong các kỳ.

Mục tiêu học tập của bạn như nào, học để ra trường, qua môn hay học để sau này phát triển sự nghiệp bản thân? Tất cả là điều bạn cần phải xác định rõ ngay khi bắt đầu học.

Vừa ghi chép vừa nghe giảng giúp các bạn dễ dàng hiểu bài, nhớ bài tốt hơn. Những phần kiến thức không hiểu các bạn ghi chú lại để gặp trực tiếp giảng viên hỏi. Đặc biệt cần đọc bài, tìm hiểu bài học trước khi lên lớp, tìm hiểu kiến thức qua sách tham khảo về chuyên ngành Dược.

Tập trung vào các giờ thực hành chuyên môn

Thực hành là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến tay nghề, kỹ năng chuyên môn của bạn sau này. Vì vậy bên cạnh việc học lý thuyết bạn cần phải thực hành thực tế, liên hệ các kiến thức thực tiễn là yếu tố quan trọng đối với ngành Dược

Nâng cao chất lượng đào tạo Cao đẳng Dược

Theo thống kê, nguồn nhân lực ngành Dược hiện nay đang rơi vào tình trang thiếu hụt đặc biệt đối với khu vực miền núi, Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhằm cung ứng nguồn nhân lực ngành Dược chất lượng cao, Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên liên tục tuyển sinh Cao đẳng Dược hệ chính quy áp dụng cho đối tượng tốt nghiệp THPT.

Sinh viên theo học tại trường được học tập trong môi trường hiện đại, hệ thống máy móc được nhà trường đầu tư, đội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm…tất cả sẽ là những nền tảng vững chắc nhất để các bạn hoàn thiện được chuyên môn của bản thân.

Chương trình đào tạo của trường chuyên sâu thực hành nhằm nâng cao chất lượng sinh viên tốt nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng. Chính vì vậy hiện nay Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên là địa chỉ tin cậy dành cho các thí sinh đăng ký theo học hệ đào tạo Cao đẳng chính quy nói chung và ngành Dược nói riêng.

https://credit-n.ru/microzaymi-blog-single.html

Bạn đang đọc nội dung bài viết Chức Năng Nhiệm Vụ Khoa Dược trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!