Đề Xuất 3/2023 # Bộ Đội Biên Phòng Với Nhiệm Vụ Xây Dựng “Thế Trận Lòng Dân” Ở Khu Vực Biên Giới Quốc Gia # Top 6 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 3/2023 # Bộ Đội Biên Phòng Với Nhiệm Vụ Xây Dựng “Thế Trận Lòng Dân” Ở Khu Vực Biên Giới Quốc Gia # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bộ Đội Biên Phòng Với Nhiệm Vụ Xây Dựng “Thế Trận Lòng Dân” Ở Khu Vực Biên Giới Quốc Gia mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh ở khu vực biên giới. Đây được xác định là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Khu vực biên giới Việt Nam 1 là địa bàn chiến lược quan trọng của đất nước. Trên cơ sở quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân” cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn và sự tham gia tích cực của Bộ đội Biên phòng, bộ mặt khu vực biên giới có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế – xã hội phát triển, quốc phòng – an ninh được tăng cường, đời sống của các tầng lớp nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, hạ tầng kinh tế – xã hội còn nhiều yếu kém; những hủ tục, tình trạng tàng trữ, buôn bán, sử dụng hàng cấm, gian lận thương mại qua biên giới,… chưa được khắc phục triệt để. Trong khi đó, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc, tinh vi, làm ảnh hưởng xấu đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy địa phương chủ trương, biện pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, trước hết là tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị – xã hội. Trọng tâm là bồi dưỡng kiến thức, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ thôn, bản, người có uy tín, lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ đoàn thể chính trị – xã hội và phát triển đảng viên mới. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức rõ vai trò của công tác vận động quần chúng, từ đó nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quan trọng này và có giải pháp phù hợp. Để góp phần củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng cơ sở, Bộ đội Biên phòng đã tăng cường 308 cán bộ cho các xã biên giới đặc biệt khó khăn; trong đó, có 259 đồng chí giữ chức danh trong cấp ủy, chính quyền; giới thiệu 1.208 đảng viên ở các đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản.

Đồng thời, tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế – xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, trực tiếp giúp nhân dân thực hiện các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Các chương trình, phong trào, cách làm thiết thực, hiệu quả, như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống cho đồng bào nghèo nơi biên giới”, xây dựng “Nhà tình nghĩa”, thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, “nói cho đồng bào hiểu, làm cho đồng bào tin”; giúp dân thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, nâng cao dân trí, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân. Phối hợp với lực lượng y tế địa phương phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng và các hoạt động y tế tại khu vực biên giới; mở các lớp học tình thương, phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện có hiệu quả Chương trình “Cứng hóa nền nhà”, “Nâng bước em tới trường”,… đã làm cho hình ảnh Bộ đội Biên phòng – Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng trong lòng nhân dân, v.v. Với nhận thức đúng, trách nhiệm cao, tổ chức thực hiện khoa học, phù hợp với thực tiễn, Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng “thế trận lòng dân” khu vực biên giới và đạt hiệu quả thiết thực. Nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân ở khu vực biên giới về tăng cường “thế trận lòng dân”, tạo sức mạnh tổng hợp, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngày càng được nâng cao.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Hà Giang). (Ảnh: bienphong.com.vn)

Hiện nay, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia có yêu cầu mới, đan xen cả thuận lợi và khó khăn. Vì thế, để tăng cường “thế trận lòng dân” khu vực biên giới, các cấp ủy, chỉ huy Bộ đội Biên phòng cần tập trung thực hiện tốt các nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Một là, nhận thức đầy đủ hơn nữa về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải tăng cường phối hợp với các tổ chức, lực lượng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền, làm cho các đối tượng thấy rõ: xây dựng “thế trận lòng dân” là xây dựng nền tảng, tiềm lực, tạo ra sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, lực lượng trên địa bàn, trực tiếp là cấp ủy, chính quyền địa phương biên giới, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng quan trọng. Vì vậy, các đơn vị Biên phòng cần tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng ở khu vực biên giới làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; chuyển tải mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân biên giới. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm tới việc tuyên truyền về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của quê hương; chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo; quy định của pháp luật về biên giới quốc gia, các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới, v.v. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức quốc gia, quốc giới, tinh thần tự tôn dân tộc để mỗi người dân nơi biên giới nêu cao trách nhiệm tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Hai là, tích cực tham gia xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới. Để làm được điều đó, các đơn vị Biên phòng cần làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền xã, phường biên giới nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thành các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện địa phương và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cho nhân dân thực hiện. Đồng thời, tiếp tục rà soát, kiện toàn, tập huấn, nâng cao chất lượng, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ tăng cường cho các xã biên giới. Chủ động tham mưu, đề xuất biện pháp duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, chính quyền thôn, bản và các tổ chức chính trị – xã hội. Làm tốt công tác phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú để các cấp ủy, tổ chức đảng bồi dưỡng, kết nạp; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong chiến sĩ nghĩa vụ để tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị cơ sở.

Ba là, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thực tiễn cho thấy, khi cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thì lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng sẽ càng được củng cố; “thế trận lòng dân” mới vững chắc. Vì thế, Bộ đội Biên phòng cần tích cực tham gia giúp địa phương xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn nhân dân chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, cách thức tổ chức sản xuất kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác xã, v.v. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội kết hợp với tăng cường quốc phòng, an ninh và quản lý, bảo vệ biên giới. Tiếp tục đổi mới cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, đảm bảo thông thoáng, nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao lưu, hợp tác hai bên biên giới. Coi trọng thực hiện chương trình phối hợp với các địa phương và lực lượng chuyên trách nước bạn hai bên biên giới; vận động, tổ chức hiệu quả các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo; nâng cao hiệu quả các mô hình, việc làm, chương trình an sinh xã hội đã được khẳng định, như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, kết nghĩa cụm dân cư, đồn Biên phòng với các nước bạn, v.v.

Bốn là, tiếp tục tổ chức nhân dân tham gia các hoạt động, phong trào quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia theo phương châm “mỗi người dân biên giới là một chiến sĩ Biên phòng”. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Trong đó, chú trọng xây dựng, tổ chức các hình thức tự quản trong từng gia đình, dòng họ, thôn, xóm, bản; phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo và ở địa phương. Thực hiện tốt việc giao đoạn đường biên, mốc quốc giới cho các hộ gia đình, tập thể cùng tham gia quản lý, bảo vệ; đồng thời, tổ chức ký cam kết chấp hành quy chế biên giới, quy định về an ninh, trật tự của từng xóm, bản,… tạo sức mạnh “thế trận lòng dân” trong quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ngay từ cơ sở.

Thực hiện tốt những nội dung, giải pháp trên, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên khu vực biên giới, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

1 – Khu vực biên giới có 1.012 xã, phường, thị trấn, thuộc 214 huyện, thành phố, thị xã, của 44 tỉnh, thành phố, với 4.150 km đường biên giới đất liền, tiếp giáp với 03 nước: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia và hơn 3.290 km bờ biển.

Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ Quân Đội Ngang Tầm Nhiệm Vụ

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ, đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng. Cấp ủy các cấp thường xuyên đổi mới việc đánh giá cán bộ. Hằng năm, đánh giá, xếp loại cán bộ được kết hợp chặt chẽ với kiểm điểm, đánh giá xếp loại cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên. Cấp ủy, chỉ huy các cấp căn cứ vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, mức độ tín nhiệm làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ; phát huy trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong đánh giá, nhận xét cán bộ. Qua đánh giá, hằng năm, 100% cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 99,6% năng lực khá.

Thượng tá Bàn Hải Long (người đứng), Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Dương trao đổi chuyên môn với cán bộ của đơn vị.

Để công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn. Căn cứ vào thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ cán bộ đơn vị, hướng phát triển của từng cán bộ cụ thể, cấp ủy và chỉ huy làm tốt công tác quy hoạch cán bộ toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Công tác quy hoạch đã đảm bảo 3 lớp kế tiếp nhau: Đương nhiệm, kế cận và kế tiếp. Công tác quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý đơn vị cấp dưới trực tiếp được chú trọng, tạo sự liên tục, vững chắc giữa các thế hệ; gắn với điều động, bổ nhiệm cán bộ với kiện toàn cấp ủy các cấp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, luân chuyển, tạo nguồn cán bộ, chỉ huy, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Theo Trung tá Trần Trung Kiên, Trưởng Ban cán bộ, Bộ CHQS tỉnh, nhiệm kỳ qua, điểm nổi bật trong công tác tạo nguồn cán bộ là các đơn vị cơ sở mạnh dạn đề bạt cán bộ. Đối với đội ngũ cán bộ cơ sở hay cán bộ trung và cao cấp, công tác đề bạt căn cứ vào tiêu chuẩn đạo đức, năng lực phù hợp chức trách, nhiệm vụ. Đảng ủy luôn xác định đủ tiêu chuẩn thì đề bạt, chưa đủ tiêu chuẩn chưa đề bạt, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ, nhất là chú trọng đến cán bộ người dân tộc thiểu số; đề nghị đào tạo cấp trung, sư đoàn, đào tạo sau đại học, đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Các cấp đã thực hiện chặt chẽ giữa đề nghị và bổ nhiệm tuần tự với bổ nhiệm vượt chức đối với cán bộ có trình độ, năng lực nổi trội, luân chuyển giữa các đơn vị để tạo nguồn cán bộ trẻ.

Từ năm 2015 đến nay, Bộ CHQS tỉnh có 191 lượt cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị. Đảng ủy đã điều động, bổ nhiệm 423 lượt cán bộ. Cán bộ có trình độ đại học trở lên đạt 96,1%, cán bộ người dân tộc thiểu số đạt 27%. Cán bộ chỉ huy, quản lý các cơ quan, đơn vị có phong cách, lề lối làm việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm. Hiện nay, 5/7 Ban CHQS huyện, thành phố có cán bộ chỉ huy là người dân tộc thiểu số. 100% cán bộ, chỉ huy quản lý bầu vào cấp ủy 2020-2025 đảm bảo phẩm chất đạo đức, năng lực, có trình độ lý luận tương xứng theo quy định.

Thượng tá Bàn Hải Long, dân tộc Dao, Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Dương cho biết, thời gian qua, anh được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh bồi dưỡng, giáo dục, mạnh dạn giao việc, giao quyền thử thách thông qua luân chuyển tạo môi trường để anh tu dưỡng, rèn luyện. Đồng thời, sắp xếp, bổ nhiệm dựa trên năng lực, trình độ, phù hợp với chuyên ngành, nhiệm vụ được đào tạo, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Được cấp trên tin tưởng, giao nhiệm vụ, bản thân anh luôn nỗ lực trau dồi, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ. Đến hết năm 2019, đã có 86 cán bộ, nhân viên được thụ hưởng chính sách nhà ở, đất ở do Bộ và Quân khu 2 cấp; đề bạt thăng quân hàm, nâng lương 392 lượt cán bộ.

Theo Đại tá Hà Đình Khiêm, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, trên cơ sở bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2020 – 2025, để xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn, mạnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục lãnh đạo, thực hiện nghiêm, nhất quán Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp với nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp ủy tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Cấp ủy các cấp đánh giá, sàng lọc chặt chẽ, lựa chọn cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, kiểm nghiệm qua thực tiễn để đưa vào nguồn quy hoạch, các chức danh cán bộ chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị.                

Tiểu Luận: Quan Điểm, Mục Tiêu, Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Xây Dựng Đội Ngũ Cán Bộ

MỞ ĐẦU Trong quá trình đổi mới đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và mở cửa, hội nhập quốc tế là cả một chặng đường phấn đấu lâu dài với những nhiệm vụ cao cả, vô cùng khó khăn phức tạp. Đặc biệt là việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “cán bộ là gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Không có đội ngũ cán bộ tốt thì đường lối, nhiệm vụ chính trị đúng cũng không trở thành hiện thực. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ta quan tâm chú ý đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách cụ thể trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kì cách mạng Viêt Nam. Trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua đội ngũ cán bộ đã được quan tâm về mọi mặt, ngày càng trưởng thành và đảm đương nhiều nhiệm vụ, đứng vững trước mọi khó khăn thử thách: thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quá trình đổi mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức có đủ năng lực và phẩm chất, không ngừng sáng tạo, phải vươn mạnh mẽ hơn nữa mới có thể đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề và khó khăn. Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay có hiện tượng vừa thiếu lại vừa yếu, tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo, thiếu đội ngũ kế cận diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành. Một bộ phận không nhỏ suy thoái về đạo đức, chính trị, lối sống; cơ hội thực dụng tham ô, tham nhũng, lãng phí đang làm suy giảm niềm tin với nhân dân và gây cản trở tiến trình đổi mới. Vậy để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đầy đủ năng lực và phẩm chất. có đủ đức và tài để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Đảng ta cần nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn, từ việc xem xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đến kiểm tra, quản lý và việc thực hiện chế độ, chính sách cán bộ cần được xem xét, để công tác lãnh đạo quản lý hiệu quả. Trong khuôn khổ một tiểu luận, người thực hiện xin trình bày nội dung: “Quan điểm, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ và những giải pháp tiếp tục đổi mới công tác cán bộ của Đảng và sự vận dụng quan điểm của Đảng, tiếp tục phát huy qui chế dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay”. Mặc dù hết sức cố gắng và nghiêm túc trong quá trình thực hiện. Song, tiểu luận không tránh khỏi những khiếm khuyết và hạn chế. Kính mong nhận được sự quan tâm, góp ý chân thành và khoa học của quý thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu này được tính phí là : 50.000 Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để thanh toán với chúng tôi:

1. Chuyển khoản qua Ngân hàng

Bạn vui lòng chuyển khoản đến một trong các ngân hàng sau:

, số tài khoản: 12001010915309, Ngân hàng Hàng Hải, Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Hoặc

, số tài khoản: 2808215005300, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi chuyển khoản thanh công, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tài liệu nhanh nhất.

2. Thanh toán bằng thẻ cào điện thoại

MỞ ĐẦU Trong quá trình đổi mới đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và mở cửa, hội nhập quốc tế là cả một chặng đường phấn đấu lâu dài với những nhiệm vụ cao cả, vô cùng khó khăn phức tạp. Đặc biệt là việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “cán bộ là gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Không có đội ngũ cán bộ tốt thì đường lối, nhiệm vụ chính trị đúng cũng không trở thành hiện thực. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ta quan tâm chú ý đào tạo, bồi dưỡng và có chính sách cụ thể trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kì cách mạng Viêt Nam. Trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua đội ngũ cán bộ đã được quan tâm về mọi mặt, ngày càng trưởng thành và đảm đương nhiều nhiệm vụ, đứng vững trước mọi khó khăn thử thách: thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quá trình đổi mới đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức có đủ năng lực và phẩm chất, không ngừng sáng tạo, phải vươn mạnh mẽ hơn nữa mới có thể đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề và khó khăn. Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay có hiện tượng vừa thiếu lại vừa yếu, tình trạng hụt hẫng cán bộ lãnh đạo, thiếu đội ngũ kế cận diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành. Một bộ phận không nhỏ suy thoái về đạo đức, chính trị, lối sống; cơ hội thực dụng tham ô, tham nhũng, lãng phí đang làm suy giảm niềm tin với nhân dân và gây cản trở tiến trình đổi mới. Vậy để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đầy đủ năng lực và phẩm chất. có đủ đức và tài để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Đảng ta cần nghiên cứu cả lý luận và thực tiễn, từ việc xem xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đến kiểm tra, quản lý và việc thực hiện chế độ, chính sách cán bộ cần được xem xét, để công tác lãnh đạo quản lý hiệu quả. Trong khuôn khổ một tiểu luận, người thực hiện xin trình bày nội dung: “Quan điểm, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ và những giải pháp tiếp tục đổi mới công tác cán bộ của Đảng và sự vận dụng quan điểm của Đảng, tiếp tục phát huy qui chế dân chủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay”. Mặc dù hết sức cố gắng và nghiêm túc trong quá trình thực hiện. Song, tiểu luận không tránh khỏi những khiếm khuyết và hạn chế. Kính mong nhận được sự quan tâm, góp ý chân thành và khoa học của quý thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn!

Đổi Mới Công Tác Tuyên Huấn Trong Bộ Đội Biên Phòng

Đặc thù đóng quân của BĐBP là miền biên giới, vùng sâu vùng xa, giao thông cách trở, kinh tế xã hội đời sống còn nhiều khó khăn, nên công tác tuyên huấn trong lực lượng BĐBP có nhiều điểm khác biệt.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị BĐBP, cho biết: “Để chủ động, sáng tạo trong công tác, đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng Tuyên huấn đã bám nắm thực tế, từ đó tham mưu đề xuất lên Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP nhiều chương trình, hoạt động được đánh giá có chiều sâu, hiệu quả cao”.

Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” được xem là “điểm sáng”. Bằng nhiều cách làm như thành lập hơn 250 tổ tuyên truyền, xây dựng tủ sách pháp luật, đặt các cụm loa truyền thanh ở thôn bản, tổ chức hội nghị điểm từng khu vực… đã giúp nâng cao rõ rệt nhận thức của đồng bào vùng biên giới về chấp hành pháp luật. Đồng bào miền núi nhiều nơi đã có ý thức bảo vệ rừng, định cư thay vì du canh du cư; người miền biển thì đã biết ghi chép quá trình khai thác hải sản, không xâm phạm lãnh hải nước bạn. Sự thành công của đề án ở giai đoạn đầu (2013-2016) là tiền đề để Chính phủ, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo tiếp tục thực hiện đề án đến năm 2021.

Trong nhiều nhiệm vụ tuyên huấn, công tác tuyên truyền của BĐBP để lại nhiều ấn tượng. Phòng Tuyên huấn cũng đã tham mưu xây dựng và duy trì hiệu quả chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, “Vì chủ quyền biển đảo” trên Đài Phát thanh-Truyền hình và báo Đảng của 44 tỉnh, thành phố biên giới, biển đảo.

Nhiều hoạt động nổi bật như loạt phim tài liệu “Ký sự biên phòng”, “Ký sự biển đảo”, “Những trang sử biên thùy”…, các chương trình giao lưu “Những người thắp lửa biên cương”, “Biên cương thắm tình hữu nghị”, “Âm vang biên giới”, “Giữ mãi màu xanh biên cương”, “Vì những con tàu xa khơi”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Giao lưu hữu nghị biên giới” đã tạo nên tiếng vang trong khán giả cả nước và bạn bè quốc tế.

Bám sát chỉ đạo của cấp trên, hướng dẫn các đơn vị triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng môi trường văn hóa cho bộ đội tại cơ sở và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cũng được Phòng Tuyên huấn hoàn thành xuất sắc. Đặc biệt, từ năm 1993 đến nay, chương trình phối hợp “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo” giữa Bộ tư lệnh BĐBP và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho quân dân biên giới.

Có theo chân các đội tuyên truyền văn hóa văn nghệ Bộ Chỉ huy BĐBP các địa phương mới thấy hết hiệu quả của chương trình phối hợp thiết thực. Chỉ cần những trang thiết bị tối thiểu đã làm sáng bừng và sôi động bản làng biên giới heo hút. Các đội tuyên truyền văn hóa văn nghệ mà nòng cốt là nhân viên tuyên huấn đã mang lời ca tiếng hát, tiểu phẩm tuyên truyền phổ biến pháp luật làm nức lòng bà con dân tộc thiểu số.

Công tác tuyên huấn với nhiệm vụ bồi đắp những giá trị tư tưởng mang tính cốt lõi, nhân văn cho mỗi người lính mang quân hàm xanh luôn được quan tâm, chú trọng. Trong đó, Phòng Tuyên huấn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, xây dựng và bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong BĐBP./.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bộ Đội Biên Phòng Với Nhiệm Vụ Xây Dựng “Thế Trận Lòng Dân” Ở Khu Vực Biên Giới Quốc Gia trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!