Đề Xuất 2/2023 # An Giang: Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tôn Giáo Trong Tình Hình Mới # Top 7 Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 2/2023 # An Giang: Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tôn Giáo Trong Tình Hình Mới # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về An Giang: Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tôn Giáo Trong Tình Hình Mới mới nhất trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

 Nhờ thực hiện tốt công tác tôn giáo đã góp phần nâng cao đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết

Đồng bào tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”

An Giang có 512 cơ sở thờ tự hợp pháp của 11 tôn giáo, trên 4.000 chức sắc, chức việc. Theo Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), năm 2019, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong tỉnh ổn định, tuân thủ pháp luật. Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tôn giáo phấn khởi, đồng thuận với chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đối với tôn giáo. Tín đồ tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo đúng phương châm “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đóng góp tích cực vào các phong trào do địa phương phát động, nhất là các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chính quyền luôn quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng pháp luật. Nhiều cơ sở thờ tự được sửa chữa, xây dựng mới khang trang; nhiều chức sắc, chức việc, tu sĩ được chính quyền tạo điều kiện tham gia đào tạo trong và ngoài nước; được phong chức, phong phẩm, bầu cử, suy cử, bổ nhiệm. Bên cạnh đó, các cấp, ngành chức năng đã phối hợp làm tốt công tác quản lý các tôn giáo, công tác vận động quần chúng. Qua đó, góp phần ngăn chặn kịp thời việc lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng, nhà nước; đồng thời, đấu tranh loại bỏ những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, năm 2019, Ban Tôn giáo đã tổ chức và phối hợp các địa phương, ngành, UBMTTQ các cấp, đoàn thể chính trị tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đóng góp tích cực của đồng bào các tôn giáo trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, góp phần xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước.

Quan tâm chăm lo công tác tôn giáo

Cấp ủy, các ngành, địa phương các cấp trong tỉnh nhận thức sâu sắc và xem công tác tôn giáo là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt. Theo đó, tiếp tục tăng cường vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đảm bảo nhất quán theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tôn giáo. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở các cấp.

Quan tâm thực hiện tốt các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng trong sinh hoạt, hoạt động của tổ chức tôn giáo. Nắm chắc tình hình hoạt động tôn giáo, đấu tranh, ngăn chặn đối với các tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan. Thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chức sắc, chức việc, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo. Qua đó, một mặt tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các nội dung quản lý một cách “hợp tình, hợp lý”, theo đúng quy định về trình tự, thủ tục hành chính. Mặt khác, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để các tổ chức tôn giáo trong, ngoài nước và cộng đồng quốc tế hiểu rõ tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong nước và địa phương.

(baoangiang.com.vn)

Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tham Mưu Cand Trong Tình Hình Mới

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, lực lượng tham mưu CAND ngày càng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt; chất lượng các mặt công tác tham mưu CAND ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cơ quan Tham mưu các cấp trong CAND đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ huy các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối ngoại, kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Tham mưu CAND đã thường xuyên đổi mới, cải tiến các mặt công tác, tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong tổ chức công tác thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy; giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong việc kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác đã đề ra.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an họp với lãnh đạo chủ chốt Văn phòng Bộ về đổi mới công tác tham mưu trong tình hình hiện nay. Ảnh: Anh Hiếu.

Cơ quan Tham mưu các cấp trong CAND đã có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu đề ra trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đóng góp vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ động làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp phát huy mối quan hệ phối hợp với các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ ANTT.

Thủ trưởng cơ quan tham mưu Công an các cấp đã thực hiện tốt chức năng Người phát ngôn, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí và nhân dân về tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng, hậu cần-kỹ thuật CAND, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội.

Tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu trong CAND tiếp tục được kiện toàn, phù hợp với tính chất chiến đấu của lực lượng vũ trang, có sự thống nhất, chuyên sâu từ Bộ đến Công an các địa phương. Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu được tăng cường, củng cố và xây dựng vững mạnh.

Những tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng mang lại nhiều điều kiện thuận lợi, đồng thời đang đặt ra những thách thức mới đối với công tác công an nói chung, công tác tham mưu nói riêng.

Với vai trò tham mưu, trợ giúp phục vụ trực tiếp cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, đòi hỏi cơ quan tham mưu các cấp trong CAND phải tiếp tục tăng cường, nâng cao năng lực về mọi mặt để tương xứng, đúng tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Bộ Công an về nguồn, giáo dục truyền thống tại Nha Công an Trung ương Tuyên Quang. Ảnh: Nguyễn Đạt.

Tiếp tục đổi mới các khâu công tác tham mưu, cải tiến phương pháp làm việc theo hướng chuyên nghiệp hóa, quy trình hóa các khâu công tác tham mưu. Theo đó, phải đổi mới từ nhận thức đến hành động, từ khâu thu thập, phân tích, xử lý thông tin, đánh giá, dự báo tình hình; nghiên cứu đề xuất các chủ trương, giải pháp công tác, nhất là những vấn đề chiến lược, cơ bản lâu dài; đến khâu theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quyết định và sơ kết, tổng kết thực tiễn.

Xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các cơ chế phối hợp giữa cơ quan tham mưu trong Công an với cơ quan tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và giữa cơ quan tham mưu với các đơn vị nghiệp vụ Công an.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu. Bảo đảm hậu cần-kỹ thuật để cơ quan tham mưu Công an các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung củng cố nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy Bộ Công an và hệ thống Trung tâm Thông tin của lực lượng CAND trên toàn quốc theo hướng chính quy, hiện đại để tiếp nhận xử lý thông tin, phục vụ có hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công an các cấp.

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thực, thẳng thắn; nắm vững các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ; nhạy bén, sắc sảo trong nắm, phân tích, đánh giá tình hình; tận tụy, tâm huyết với công việc; sáng tạo trong tư duy; mạnh dạn và chủ động đề xuất các chủ trương, giải pháp để kịp thời giải quyết những vấn đề từ thực tiễn đặt ra. Tiếp tục kiện toàn về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ. Chú trọng đào tạo cán bộ tham mưu bằng việc luân chuyển đến công tác ở các đơn vị nghiệp vụ; tăng cường các hình thức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ tham mưu.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng- Chánh Văn phòng Bộ Công an

Một Số Giải Pháp Nhằm Tăng Cường Công Tác Tôn Giáo Trong Tình Hình Mới

Kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống ngành QLNN về tôn giáo (2-8-1955 – 2-8-2013):

(QBĐT) – Trải qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược và có ý nghĩa quan trọng. Trong cách mạng dân tộc, dân chủ, chính sách “tự do tín ngưỡng, lương giáo đoàn kết” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đã góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp, động viên đồng bào cả nước tham gia kháng chiến thắng lợi, góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đảng ta xác định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”. Từ quan điểm của Đảng, chúng ta thấy rằng đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì vậy để làm tốt công tác tôn giáo đòi hỏi phải có sự tham gia hoạt động của cả hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo.

Thông qua hoạt động đồng bộ của cả hệ thống chính trị về công tác tôn giáo để giúp các chức sắc tôn giáo, đồng bào có tín ngưỡng hiểu rằng, mỗi tín đồ có đạo trước hết là công dân của nước Việt Nam thống nhất, vì vậy phải tuân thủ và thực hiện tốt mọi quy định của pháp luật Nhà nước, phải có đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc, mỗi người có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo đều phải làm tròn trách nhiệm của người công dân đối với quốc gia, dân tộc mình.

Hệ thống chính trị tham gia làm công tác tôn giáo được thể hiện thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, vận động, giáo dục, thuyết phục đồng bào có đạo thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, người giáo dân trước yêu cầu chung của đất nước nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để tăng cường sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm làm tốt công tác tôn giáo trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo, cần thực hiện tốt một số  giải pháp sau:

Cần tiếp tục quan tâm việc tổ chức cho cán bộ, nhân dân nói chung, đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng học tập các quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với các tôn giáo. Các ngành, các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong vùng giáo, nhất là trong các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo nắm và thực hiện tốt tinh thần Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8-11-2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 9-5-2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo; công trình phụ trợ của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tập trung nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác tôn giáo. Để làm tốt vấn đề này đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần thực sự quan tâm, lãnh đạo việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với các tôn giáo một cách đồng bộ, có tính thống nhất cao; cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý nhà nước của chính quyền và không ngừng phát huy vai trò vận động của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng trong việc động viên đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Các ngành các cấp đẩy mạnh việc tuyên truyền,  giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc và toàn ven lãnh thổ, làm cho các tôn giáo gắn bó với dân tộc, với quê hương đất nước, tăng cường sự đồng thuận giữa người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không tín ngưỡng, tôn giáo cũng như giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

Cần nhận thức một cách sâu sắc rằng nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, thông qua công tác vận động nhằm giúp đồng bào các tôn giáo phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, giữ gìn và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc, tôn vinh những người có công với Tổ quốc, với nhân dân đồng thời chủ động đấu tranh chống lại các hoạt động lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để hành nghề mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, lợi dụng, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối , xâm phạm an ninh quốc gia.

Trong tình hình hiện nay, bộ máy tham mưu, giúp việc về công tác tôn giáo ở tỉnh ta, nhất là cấp cơ sở chưa được quan tâm đúng mức vì vậy chưa đáp ứng được yêu cầu tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề nảy sinh từ cơ sở.Vì vậy, trong thời gian tới cần phải tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng tạo sự thống nhất và có tính “liên hoàn” cao nhằm phát huy sức mạnh và hiệu quả công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Với những kết quả đã đạt được về công tác tôn giáo thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là từ sau khi có Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 8-8-2012 của Tỉnh ủy Quảng Bình về sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 57-KL/TW ngày 3-11-2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc, công tác tôn giáo tin tưởng rằng trong những năm tới các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể quần chúng trên địa bàn tỉnh ta  cùng cả hệ thống chính trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác tôn giáo, góp phần tập hợp, động viên đồng bào các tôn giáo hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo” thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

                                                                   Đậu Đình Minh                                (Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh)  

Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Hậu Cần Trong Tình Hình Mới

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác tăng gia sản xuất của Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ​

Nét nổi bật là đã kiện toàn Hội đồng cung cấp KVPT tỉnh, huyện, Ban hậu cần nhân dân xã, từng bước đi vào hoạt động hiệu quả. Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp nhận dự bị động viên, huấn luyện, diễn tập KVPT, diễn tập huy động tàu, thuyền theo Nghị định 30/NĐ-CP của Chính phủ, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn… tham mưu lãnh đạo chính quyền địa phương cấp đất vùng lõi căn cứ hậu cần và căn cứ hậu phương. Quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng lõi căn cứ hậu cần cấp tỉnh, huyện gắn phát triển kinh tế với quốc phòng- an ninh, tập trung xây dựng tiềm lực thế trận hậu cần KVPT theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 152/2007/NĐ-CP, Nghị định 02/2016/ NĐ-CP của Chính phủ. Tham mưu xây dựng lực lượng hậu cần đúng tổ chức biên chế, có năng lực trình độ, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Duy trì đầy đủ lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần, bảo đảm kịp thời, đáp ứng mọi tình huống xảy ra trong sẵn sàng chiến đấu cũng như phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Nắm chắc tình hình nhiệm vụ, địa hình, địa bàn, nhất là các khu vực dễ bị chia cắt để sẵn sàng các phương án bảo đảm. Duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất hậu cần đúng quy định, dự trữ đồng bộ, có chiều sâu, đầy đủ về số lượng, tốt về chất lượng, thường xuyên luân phiên đổi hạt, liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời cung ứng hàng hóa cho các nhiệm vụ. Bảo đảm tốt tiêu chuẩn chế độ định lượng ăn cho các đối tượng, cơ cấu bữa ăn hợp lý, duy trì có chất lượng 3 lọ, 2 đĩa, 1 ống trên bàn ăn bộ đội; phát huy tốt vai trò của hội đồng giá và tổ kinh tế các cấp, quản lý chặt chẽ giá cả lương thực, thực phẩm, bảo đảm tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, không ngừng cải tiến chế biến món ăn, tích cực muối nén sản phẩm tăng gia sản xuất, thực hiện tốt việc xay xát, chế biến nước mắm, đậu phụ, làm giá đỗ kết hợp với giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; quan tâm mua sắm, tiếp nhận đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ cấp dưỡng, xây dựng “Nhà ăn, nhà bếp văn hóa, chính quy”. Bảo đảm tốt quân trang cho các đối tượng, tạo sự thống nhất về trang phục trong toàn cơ quan, đơn vị; chú trọng bảo đảm quân trang cho tân binh theo quy định mới cả về số lượng, chủng loại, màu sắc và cỡ số của từng quân, binh chủng…

Công tác huấn luyện được tổ chức chặt chẽ, xây dựng ngành hậu cần vững mạnh toàn diện đủ khả năng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường đã nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tập trung đổi mới nội dung hình thức tập huấn, huấn luyện hậu cần. Bám sát kế hoạch tổ chức huấn luyện về công tác hậu cần trong hành trú quân dã ngoại, các phương án bảo đảm hậu cần trong tác chiến phòng thủ và công tác huấn luyện hậu cần cho đối tượng chiến sĩ mới. Thường xuyên quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên hậu cần cả về phẩm chất đạo đức, quan điểm, thái độ phục vụ, lề lối tác phong công tác, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Ngành Quân y cùng với ngành Y tế địa phương nắm và tổ chức triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, không để xảy ra dịch bệnh trong đơn vị. Phối hợp làm tốt việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự, xét nghiệm HIV, ma túy cho công dân trúng tuyển. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lí, chăm sóc sức khỏe ở các cơ quan, đơn vị, công tác thu dung điều trị ở 2 bệnh xá, bảo đảm quân số khỏe đạt trên 98,8%. Quân y Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là lực lượng nòng cốt xây dựng Trung tâm y tế quân – dân y huyện đảo Cồn Cỏ, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho quân, dân trên đảo và ngư dân hoạt động trên ngư trường Cồn Cỏ. Bệnh xá 20A tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; phát huy tốt việc Bệnh xá 20A được công nhận là tuyến dưới của 2 bệnh viện lớn trong quân đội là Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Y học cổ truyền. Cán bộ, nhân viên quân y Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Thầy thuốc như mẹ hiền”, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”. Hằng năm tổ chức tốt công tác phối hợp khám và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa và ngư dân.

Thực hiện quan điểm tự lực, tự cường, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động tốt các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình; bảo đảm tốt điện, nước sinh hoạt, hệ thống tắm nước nóng, chống gió lùa cho bộ đội vào mùa đông và quản lí tốt đất quốc phòng. Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được chú trọng. Thực hiện tốt công tác quản lí, sử dụng xăng dầu, chủ động củng cố sửa chữa các hệ thống nhà kho, chống sét, phòng chống cháy, bảo đảm tiếp nhận, cấp phát xăng dầu kịp thời, theo đúng định mức chế độ qui định. Đầu tư mua sắm phương tiện, xe máy, nêu cao vai trò trách nhiệm, duy trì tốt tình trạng kĩ thuật, tổ chức vận chuyển hiệu quả, an toàn.

Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền nếp chính quy hậu cần, nhất là hệ thống sổ sách, kế hoạch, văn kiện, bảo đảm tốt an toàn mọi mặt. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động. Nâng cao chất lượng các hoạt động hội thi, hội thao, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng công tác bảo đảm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh.

Công tác tăng gia sản xuất đáp ứng đủ chỉ tiêu và góp phần nâng cao đời sống bộ đội. Tổ chức thực hiện theo 3 cấp: Cấp tỉnh, huyện gắn với căn cứ hậu cần; Trung đoàn, Trường quân sự gắn với trại tăng gia sản xuất tập trung; Tiểu đoàn và các phân đội gắn với bếp ăn. Đầu tư xây dựng vườn, ao, chuồng, giàn cơ bản; nhân rộng các mô hình chăn nuôi với các loại con giống phù hợp với địa bàn có hiệu quả như bò, dê, heo, gà, cá… Phát huy tốt đề án phát triển tăng gia sản xuất của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đi vào chiều sâu, giá trị sản xuất được nâng lên, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội.

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác hậu cần, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò làm tham mưu, ngành hậu cần Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khắc phục khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh các nội dung giải pháp, nhằm nâng cao hơn nữa khả năng bảo đảm, quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc ngoài mặt trận. Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận…”.

Khởi Nam

Bạn đang đọc nội dung bài viết An Giang: Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Tôn Giáo Trong Tình Hình Mới trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!