Đề Xuất 9/2022 ❤️ ​quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ấp, Khu Phố, Tổ Nhân Dân, Tổ Dân Phố ❣️ Top Like | Photomarathonasia.com

Đề Xuất 9/2022 ❤️ ​quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ấp, Khu Phố, Tổ Nhân Dân, Tổ Dân Phố ❣️ Top Like

Xem 5,940

Cập nhật nội dung chi tiết về ​quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ấp, Khu Phố, Tổ Nhân Dân, Tổ Dân Phố mới nhất ngày 29/09/2022 trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến nay, bài viết này đã thu hút được 5,940 lượt xem.

Điều Lệ Hội Nông Dân Việt Nam Trang Điện Tử Hội Nông Dân Tỉnh Thanh Hóa

10 Sản Phẩm Unicity Bán Chạy Nhất Và 4 Bộ Sản Phẩm Chủ Đạo Của Unicty

Thực Phẩm Chức Năng Unicity

Unimate Unicity Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe

Thực Phẩm Bổ Sung Unicity Unimate Fuel Supplemented Food

 QUY CHẾ TỔ

CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ẤP, KHU PHỐ, TỔ NHÂN DÂN, TỔ DÂN PHỐ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2022

của UBND thành phố Hồ Chí Minh)

 

Điều 3.Nguyên tắc tổ chức và hoạt động ấp, Khu phố (KP),  Tổ dân phố ( TDP) 

1. KP,

TDP chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của Uỷ Ban nhân dân (UBND) phường. Hoạt động của KP, TDP  phải tuân thủ pháp luật, dân chủ, công khai,

minh bạch; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự hướng

dẫn, triển khai công tác của  Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các

tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội ở phường.

2. Quan hệ giữa Trưởng KP, Phó Trưởng KP với

Tổ trưởng, Tổ phó TDP là mối quan hệ phối hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo sự

lãnh đạo của cấp ủy chi bộ KP và UBND phường. Trưởng KP, Phó Trưởng KP và Tổ trưởng,

Tổ phó TDP do Chủ tịch UBND phường quyết định công nhận.

Điều 5. Nội dung hoạt động của Khu phố

1. Cộng

đồng dân cư KP bàn

và biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định những nội dung theo quy định của

pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; bàn và quyết định trực

tiếp việc thực hiện các công việc tự quản không trái với quy định của pháp luật

trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại, phát triển sản xuất,

xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, giảm nghèo tăng hộ

khá; thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của

Nhà nước; những công việc do cấp ủy Đảng, chính quyền,  MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cấp

trên triển khai đối với KP; thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước;

bảo đảm đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn

xã hội và vệ sinh môi trường; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở

địa phương; xây dựng, giữ vững và phát huy danh hiệu “KP văn hóa”; phòng chống

các tệ nạn xã hội và xóa bỏ hủ tục lạc hậu.

2. Thực

hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng và thực hiện quy ước của KP; tích cực tham gia

cuộc vận động “TDĐKXD nông

thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, các cuộc vận động do các tổ chức

chính trị – xã hội phát động.

3. Thực

hiện theo lãnh đạo của chi bộ KP, củng cố và duy trì hoạt động có hiệu quả các tổ chức tự

quản khác của KP theo quy định  pháp luật.

4. Bầu,

miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng KP và Phó Trưởng KP. Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban

thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật

về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

5. Các

nội dung hoạt động của KP theo quy định tại Điều này được thực hiện thông qua

sinh hoạt và hội nghị của KP.

Điều 6. Sinh hoạt Khu phố

1.  Trưởng KP tổ chức buổi sinh hoạt KP mỗi tháng một

lần. Trường hợp họp đột xuất Trưởng KP phải thông qua UBND phường. Buổi họp do

Trưởng KP (hoặc Phó Trưởng KP) chủ trì, cử thư ký ghi biên bản. Trước khi sinh

hoạt ấp, KP, UBND phường hướng dẫn nội dung, đề ra những công tác trọng tâm

trong thời gian tới.

2.

Thành phần tham dự buổi sinh hoạt KP gồm đại diện Ban công tác Mặt trận, các tổ chức

chính trị – xã hội của KP và các Tổ trưởng, Tổ phó TDP; mời đại diện chi ủy chi

bộ ấp, KP và   cảnh sát khu vực cùng tham dự.

3. Nội

dung buổi sinh hoạt gồm: rà soát tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của KP và các TDP,

tìm ra nguyên nhân, đề ra hướng khắc phục; thông tin kết quả giải quyết của cơ

quan có thẩm quyền đối với các kiến nghị, đề xuất, phản ánh của nhân dân; đồng

thời triển khai công việc của UBND phường, bàn biện pháp và phân công thực hiện nhiệm vụ

trong tháng tới. Biên bản cuộc họp được gửi đến UBND phường 

sau ba ngày.

Điều 7. Xây dựng và thực hiện Quy ước cộng đồng

1. Quy

ước cộng đồng do nhân dân trong KP xây dựng.   Trưởng KP căn cứ hướng dẫn của UBND phường để dự thảo quy

ước của KP lấy

ý kiến góp ý rộng rãi đến các cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình ở  KP trước khi tổng hợp thông qua hội

nghị của KP.

2. Chủ

tịch UBND phường sau khi thống

nhất với Chủ tịch Ủy ban  MTTQViệt Nam

cùng cấp và Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường đề nghị Chủ tịch

UBND quận công nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản

và nêu rõ lý do.

3.

Nhân dân trong  KP có trách

nhiệm cùng nhau thực hiện tốt Quy ước cộng đồng. Trưởng KP có

trách nhiệm theo dõi việc thực hiện, hàng tháng kiểm điểm những việc làm được,

chưa làm được, những hộ, cá nhân làm tốt hoặc chưa tốt để đề nghị UBND phường, thị trấn

nêu gương, biểu dương hoặc nhắc nhở, làm cơ sở bình xét gia đình văn hóa hoặc đề

nghị UBND phường  khen thưởng vào các dịp thích hợp.

Điều 8. Hội nghị của Khu phố

1. Hội

nghị KP được tổ chức mỗi năm hai lần (thời gian vào giữa năm và cuối năm), khi

cần có thể họp bất thường. Thành phần cử tri dự hội nghị là toàn thể cử tri hoặc

cử tri đại diện hộ gia đình trong KP. Hội nghị do Trưởng KP triệu

tập và chủ trì. Hội nghị được tiến hành khi có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại

diện hộ gia đình trong  KP tham dự.

Nội

động quy định tại Điều 5 của Quy chế này; Bàn biện pháp thực hiện Nghị quyết của

Hội đồng nhân dân, quyết định của UBND 

phường, thị trấn nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ do phường giao.

2. Việc

tổ chức để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp hoặc biểu quyết để cấp có thẩm

quyền quyết định được thực hiện theo quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều

4 và Điều 5 của Hướng dẫn ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ

và Ủy ban Trung ương  MTTQViệt Nam.

Điều 12. Tiêu chuẩn Trưởng KP và Phó Trưởng KP

Trưởng

KP, Phó

Trưởng KP là người có đầy đủ quyền công dân, có hộ khẩu thường trú và cư trú thường

xuyên ở KP; đủ

21 tuổi trở lên; có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm

trong công tác; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản

thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính

sách, pháp luật , các

quy định của địa phương; có kiến thức VH, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ

chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công

việc cấp trên giao.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ấp, Trưởng

KP

1. Nhiệm vụ:

a) Bảo

đảm các hoạt động của KP theo quy định tại Điều 5, 6, 7 và Điều 8 của Quy chế

này;

b) Triệu

tập và chủ trì hội nghị KP;

c) Triển

khai thực hiện những nội dung do cộng đồng dân cư của KP bàn và quyết định trực

tiếp; tổ chức o pháp luật.

nhân dân

trong KP thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật

của Nhà nước, nhiệm

vụ do cấp trên giao;

d) Vận

động và tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; tổ chức việc xây dựng,

thực hiện quy ước cộng đồng của KP không trái với quy định của pháp luật;

đ) Phối

hợp với Ban CTMTvà các tổ chức chính trị – xã hội của   KP, tổ chức nhân dân tham gia thực hiện cuộc vận

động “TDĐKXD nông

thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào, các CVĐ do 

MTTQvà các tổ chức chính trị – xã hội phát động;

e) Tổ

chức vận động nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội; phòng, chống

tội phạm và các tệ nạn xã hội trong KP không để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức

tạp trong nội bộ nhân dân; báo cáo kịp thời với UBND phường những hành vi vi phạm

pháp luật trong KP;

g) Tập

hợp, phản ánh, đề nghị UBND phường, thị trấn giải quyết những kiến nghị, nguyện

vọng chính đáng của nhân dân tron KP; lập biên bản về những vấn đề đã được nhân dân của

  KP bàn và quyết định trực tiếp, bàn và biểu

quyết để cấp có thẩm quyền quyết định; báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND ; phường;

h) Phối

hợp với Trưởng Ban CTMT và trưởng các tổ chức chính trị – xã hội của KP trong việc

triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị – xã hội trong cộng đồng dân cư; đẩy mạnh

hoạt động của các tổ chức tự quản (nếu có) của KP như: Tổ dân

vận, Tổ hòa  giải, Tổ quần chúng bảo vệ an

ninh và trật tự, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và các tổ chức

tự quản khác theo quy định của pháp luật;

i) Thực

hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao và các nhiệm vụ khác tại cộng đồng dân cư

theo quy định của pháp luật;

k)

Hàng tháng báo cáo kết quả công tác với UBND xã, phường, thị trấn; sáu tháng đầu

năm và cuối năm phải báo cáo công tác trước hội nghị KP.

2. Quyền

hạn:

a) Được

ký hợp đồng về dịch vụ phục vụ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và công trình

phúc lợi công cộng do KP đầu tư đã được hội nghị KP thông qua.

b) Trưởng Trưởng KP giới

thiệu Phó Trưởng

KP giúp việc; phân công nhiệm vụ và quy định quyền hạn giải quyết công việc của

c) Được

UBND phường  cấp sổ ghi chép, theo dõi các nội dung: sổ ghi

chép biên bản cuộc họp; sổ ghi chép tình hình các hộ gia đình trong  KP; sổ ghi chép thu – chi các khoản đóng góp của

nhân dân.

Khi

thay đổi Trưởng KP, người cũ phải bàn giao tất cả sổ sách, công việc đang làm

cho người mới và phải lập thành biên bản, có sự chứng kiến của đại diện Ban

CTMT KP.

Điều 14. Chế độ, chính sách đối với Trưởng KP, Phó Trưởng KP

1. Trưởng

KP và Phó Trưởng KP là những người hoạt động không chuyên trách ở KP; được hưởng

phụ cấp hàng tháng, mức phụ cấp do Hội đồng nhân dân thành phố quyết định theo

quy định của pháp luật.

2. Trưởng

KP và Phó Trưởng KP được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn những kiến thức, kỹ năng

cần thiết; nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì được biểu dương, khen thưởng;

không hoàn thành nhiệm vụ, có vi phạm khuyết điểm, không được nhân dân tín nhiệm

thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc truy cứu trách

nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Tổ chức Tổ dân phố

1. Quy

mô của TDP phải có từ 100 hộ gia đình trở lên, TDP có Tổ trưởng và một Tổ phó.

TDP có

trên 120 hộ gia đình trở lên có thể bố trí thêm một Tổ phó.  

2. Tổ

trưởng TDP do nhân dân trong tổ đề cử hoặc do Ban CTMT giới thiệu và

có trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tham dự thống nhất. Hình

thức bầu được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do buổi sinh

hoạt tổ quyết định.

3. Tổ

phó là người giúp Tổ trưởng, thay mặt Tổ trưởng chủ trì các buổi họp dân khi Tổ

trưởng vắng và thực hiện các nhiệm vụ do Tổ trưởng giao. Tổ phó do Tổ trưởng đề

nghị sau khi trao đổi thống nhất với Trưởng Ban công tác Mặt trận.

4. Trường

hợp khuyết Tổ trưởng thì Tổ phó thực hiện các nhiệm vụ của tổ; nếu khuyết cả Tổ

trưởng và Tổ phó TDP thì Chủ tịch UBND phường  chỉ định Tổ trưởng lâm thời hoạt động cho đến

khi đề cử Tổ trưởng mới theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 23. Sinh hoạt Tổ dân phố

TDP

sinh hoạt ba tháng một lần. Buổi sinh hoạt được tiến hành khi có

trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn tổ tham dự. Tổ

trưởng hoặc Tổ phó chủ trì sinh hoạt, cử người làm thư ký (được đa số người dự

hợp đồng ý) ghi biên bản sinh hoạt; Trưởng KP (hoặc Phó Trưởng KP), cảnh sát

khu vực cùng tham dự.

Nội

dung sinh hoạt tổ phải chuẩn bị chu đáo, việc kiểm điểm thực hiện công việc cần

ngắn gọn, kế hoạch và biện pháp thực hiện công tác cần rõ ràng, cụ thể để nhân

dân trong tổ dễ nhớ, dễ thực hiện nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp

luật của Nhà nước, nhiệm vụ do Trưởng KP giao, đồng thời kiến nghị, đề xuất lên KP những nguyện

vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân trong tổ và tổ chức bầu Tổ trưởng (nếu

có). Biên bản cuộc họp tổ được gửi đến Trưởng KP sau một ngày.

Điều 24. Quyền lợi và trách nhiệm của Tổ trưởng, Tổ phó TND, TDP

1. Tổ

trưởng, Tổ phó được dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công

tác và hưởng mức phụ cấp do Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo quy định.

2. TDP được

UBND  phường cấp phát sổ

ghi chép theo dõi các nội dung: Biên bản các cuộc họp tổ; Danh sách các hộ gia đình

trong tổ; Thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân.

Khi có

thay đổi Tổ trưởng thì người cũ phải bàn giao tất cả sổ sách, tài chính cho người

mới và phải lập biên bản có sự chứng kiến của Trưởng KP (hoặc Phó Trưởng KP).

3. Tổ

trưởng, Tổ phó làm việc thông qua mối quan hệ trực tiếp với hộ dân, thường

xuyên gắn kết với KP để kịp thời nắm bắt tình hình và

giải quyết công việc trong tổ một cách nhanh chóng, định kỳ hàng tháng dự sinh

hoạt KP để

báo cáo tình hình trong tổ và tiếp nhận các công việc của Trưởng KP giao.

4. Tổ

trưởng, Tổ phó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được biểu dương, khen thưởng. Trưởng KP đề

nghị UBND phường xem xét, khen

thưởng Tổ trưởng, Tổ phó.

5. Tổ trưởng, Tổ phó không hoàn thành nhiệm vụ,

có sai phạm hoặc không được nhân dân tín nhiệm thì tùy mức độ sai phạm sẽ bị xử

lý theo quy định. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn xem xét tạm đình chỉ, cho

thôi nhiệm vụ theo đề nghị của   Trưởng KP hoặc của Ban CTMT hoặc có ít nhất một

phần ba tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong tổ kiến nghị hoặc đề nghị cơ

quan có thẩm quyền xử lý

 

Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ubnd Các Cấp Trong Thực Hiện Quản Lý Nhà Nước Về Quốc Phòng Tại Địa Phương.

Tìm Hiểu Về Hệ Thống Phun Xăng Điện Tử Trên Xe Máy

Nguyên Lí Hoạt Động Hệ Thống Phun Xăng Điện Tử Fi

Van An Toàn, Van Xả Áp, Van An Toàn Cho Hơi, Van An Toàn Hơi

Npp Chính Thức Tại Việt Nam

Bạn đang đọc nội dung bài viết ​quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Ấp, Khu Phố, Tổ Nhân Dân, Tổ Dân Phố trên website Photomarathonasia.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Yêu thích 2818 / Xu hướng 2908 / Tổng 2998 thumb
🌟 Home
🌟 Top